Szamos, 1914. június (46. évfolyam, 124-145. szám)

1914-06-19 / 137. szám

XLVI. évfolyam. ■■■■■■■an ■•■■■■■a■■■■■« Szatmár, 1914. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■1 POLITIKAI NAPILAP Felbontották a kórházépítésre beérkezett ajánlatokét. Legolcsóbb: Tarján Aladár és Fábián Lajos 988.794 korona 14 fillérrel. — A Szamos eredeti tudósítása. — Szatmár, junius 18. Ma délelőtt 11 órakor bontották fel a városháza nagy tanácstermében azokat az árajánlatokat, amelyek az uj szatmári közkórház épí­tésének vállalatba adására hirdetett árlejtésre beérkez­tek. Az ajánlatok felbontásá­nál a város részéről meg­jelentek dr. Vajay Károly kir. tan. polgármester, F e­r e n c Ágoston és dr. P a p p r'oltán városi tanácsosok. A vállalkozók — úgy a helybeliek, mint a fővárosiak — igen nagy számban jelentek meg az aktusnál s úgyszólván megtöltötték az egész termet. Az ajánlatokat alább soroljuk fel. Ezzel egyidejűleg nincs terünk arra, hogy az egyes ajánlatokkal részletesen foglalkozzunk. Mindössze annyit emelünk ki, hogy az összmunkákra a legolcsóbb ajánlatot Tarján Aladár, a polgári iskola építője és Fábián Lajos, fővárosi vállalkozók tették — 67. tételszám alatt — 988.794 K 14 fillér összeggel. A beérkezett ajánlatok a következők: 1. Paschka és Társa budapesti cég aján­lata a redőnymunkákra 2.394 kor. 50 fillér ajánlati összeggel. 2. Läufer József budagesti cég ajánlata felvonó munkákra 6.800 kor. ajánlati ösz- szeggel. 3. Wertheimer F. és társa budapesti cég ajánlata a felvonó munkákra 7.800 kor. végösszeggel. — Alteruativa 500 kor. felül- fizetéssel. 4. Braun és László szatmári cég aján­lata palafedő munkára 21.644 korona vég­összeggel. 5. Farkas F. és Társa budapesti cég ajánlata a lakatos munkából, részlet mun­kákra 1280 kor. végösszeggel. 6. Schillinger Vilmos budapesti vállal­kozó ajánlatot tesz a cementáru és burko­lási, továbá a csempe burkolati munkákra. A cementáru és burkolati munka 44.052 kor. 90 fill., a csempe burkolati munka 18.886 korona. 7. Elsinger M. I. és fiai cég ajánlata parafa, magnezit és lincelum munkákra 18.165 korona végösszeggel. 8. Langer H. és fia budapesti cég aján­lata linoleum munkákra 16.358 K 88 f vég­összeggel. 9. Granit Asbest palamüvek miskolczi cég ajánlata tetőfedő munkákra 22.417 K végösszeggel. 10. Hoffer és Agai budapesti cég aján­lata villamos berendezési munkákra 26.813 K 50 f végösszeggel. 11. Dr. Sándor Ödön budapesti old. épitő mérnök és építőmester ajánlata vas­beton munkákra 123.398 K 18 f vég­összeggel. 12. Palinai, Nigreisz és Fuchs buda­pesti építészek és építőmesterek ajánlata vasbeton munkákra 117.177 K 50 f vég­összeggel. 13. Berényi és Koloss budapesti építő­mesterek ajánlata az összes munkákra, ki­véve a lift, villamos berendezések, központi fűtést és szellőztetést, vízvezeték és csator­názást, sodronyfonatu drótháló és kerítés munkákat. Végösszeg 747.865 K 26 f. Aineny- nyiben elnyernék a vállalatot, további 2 szá­zalék engedményt tesznek. 14. Posnanszky és Strelitz budapesti cég ajánlata aszfaltozó munkákra 16.147 K 20 f végösszeggel, azonban a költségvetés egyes tételein változtatót. 15. Miskolczi és Társa budapesti cég ajánlata miipalafedö munkákra 2 K 70 f egységárral. Végösszeget nem állapított meg. Óvadékot nem tett. 16. Benedek Mátyás érmihályfalvai fa­kereskedő cég ablakponyva munkákra tesz ajánlatot 1.591 K 70 f végösszeggel. 17. Magyar Fűtési, szellőztetési és be­rendezési vállalata, Ádámi Arnold budapesti cég ajánlata a központi fűtés, vízvezeték, csatornázás és melegvíz készítési munkákra 258.611 korona 45 fillér végösszeggel. — A központi fűtés 117.716 korona 98 fillér, a vízvezeték, csatornázás és melegvíz készítés 140.894 korona 47 fillér végösszeggel. 18. Vadas Sándor budapesti cég aján­lata cementáru, burkoló és csempe burkolati munkákra 48.379 korona 60 fillér végösszeg­gel. — A cementáru és burkolati munka 38.933 korona 20 fillér végösszeggel, a csempe burkolati munka 9.446 korona 40 fil­lér végösszeggel. 19. Haverland Antal budapesti cég ajánlata lift munkákra 6.300 korona végösz- szeggel. 20. Haidecker Sándor budapesti cég sodronyfonatu drótháló kerítések készítésére ajánlatot tesz 6.169 korona 80 fillér végösz- szeggel. 21. Paschka és Gömöri budapesti cég i ablakponyvák munkáira 1.777 korona 50 fil- | lér végösszeggel ajánlatot tesz. 22. Neubauer János debreceni cég sod­ronyfonatu drótkerítések, ajtók és kapuk ké­szítésére ajánlatot tesz 6.214 korona végösz- szeggel. 23. Budapesti Zsolnai-féle porcellán fayence-gyár ajánlata csempe burkolati mun­kákra 9.774 korona 20 fillér végösszeggel. 24. Lift magyar felvonó és készülékek gyára (Kovács és társai) ajánlata felvonó munkákra 7,115 korona végösszeggel. 25. Dr. Helvei Tivadar budapesti gyá­ros ajánlata aszfaltozó munkákra 8.598 kor. 40 fillér végösszeggel. 26. Szalai és Deutsch elektrotechnikai vállalat Budapest ajánlatot tesz villamos vi­lágítás, jelző csengő, telefon és villámhárító készítésére 30^03 korona 59 fillér végösz- szeggel. 27. Bónai János ceglédi vállalkozó aján­lata a bádogos munkákra 18.982 kor. 05 fillér végösszeggel. 28. Magyar Aszfalt r.-t. ajánlata Buda­pest, keramit szegély és sétány aszfalt mun­kákra 3.840 korona végösszeggel. — Ebben azonban a sétány aszfalt értéke nincs benn, miután erre alternativ ajánlatot tett. 29. Weisz Albert szatmári cég aján­lata üveges munkákra 8.860 korona 50 fii­lés végösszeggel. 30. Beer Sámuel szatmári cég ajánlata cement burkolat, csempe burkolat és műkő munkákra 65.915 korona 90 fillér végösszeg­gel. -— A. cement áru és burkolati munka végösszege 44.540 korona 40 fillér, a csempe burkolati munka végösszege 10598 korona. — A műkő munka végösszege 10.777 ko­rona 50 fillér. 31. Herczegh Sándor budapesti cég ajánlata a következő munkákra: föld, kőmű­ves, elhelyező, vas, vasbeton, műkő, ács, tetőfedő, linoleum, burkolati, aszfalt, aszta­los, lakatos, mázoló, kályhás, redőny, üve­ges, csempeburkolat és szobafestő munkákra 711.168 korona 89 fillér végösszeggel. 32. Nyiregyházai gőztéglagyár r.-t. aján­lata tetőfedő munkákra 19.711 korona 50 fillér végösszeggel. 33. Megyesi Ferenc szatmári cég aján- fata villanyvilágítás, jelző csengő, házi tele­fon berendezés és villámhárító készítésére 27.230 korona 93 fillér végösszeggel. 34. Magyar mosó gépgyár müvek r.-t. budapesti cég ajánlata gőzmosókonyha be­rendezésre 24.903 korona 07 fillér végösz- szeggel. 35. Hazai gépgyár r.-t. Budapest aján­lata központi fűtés kazántelepre 233.381 korona 48 fillér végösszeggel. 36. Hahn József szatmári szobafestő ajánlata szobafestő és mázoló munkákra 46.253 korona 95 fillér végösszeggel, ebből szobafestő munka végösszege 28,149 korona 48 fillér, mázoló munka végösszege 18.101 korona. — Ebből 15 százalék enged­ményt ad. 37. Litteczky Pál és társai asztalosok ajánlata asztalos munkákra 38.833 korona végösszeggel. 38. Szatmárnémeti sz. kir. város vil­lamos müve ajánlata villamos berendezési J u ni u s PÉNTEK Jéz. sz. sz. Minden ruha uj lesz tisztítás és festés által Hájtájer Pál rnhafestő és gőzmosó = gyárában = Szatmár. Lapunk mai asáma 6 oldal,

Next

/
Oldalképek
Tartalom