Szamos, 1914. április (46. évfolyam, 74-98. szám)

1914-04-01 / 74. szám

Szatmár, 1914. 74. szám y XLVI. évfolyam. ««■■■■(■iiiiaii ■■■■■•sssMBBMKistaHaiBaiauiigisiai A Szamos és az uj sajtótörvény. Itt fekszik előttünk az újonnan szentesitett sajtótörvény és miután ala­posan megszívleltük mind a 64 paragrafusát, kény­telenek vagyunk elron­tani mindazok kaján kárörömét, akik ellen­ségei a sajtónak és akik azt várják az uj tör­vénytől, hogy lakat lesz a sajtó igazmondó száján, amely ezután csak akkor szólhat belé a közélet ese­ményeibe, a közt érdeklő dolgokba, ha a fórumon névnapok és disznótorok es­nek, amelyeknek sikerét megénekelni elsőrendű sajtóbeli kötelesség. Nem mondjuk, hogy direkte áldás­nak tekinthetjük az uj sajtótörvény minden intézkedését, mert súlyosak a terhek, amiket a kiadóra ró úgy, hogy például zs. Zsemlyéi Oszkár ennek ér­telmében nem lenne abban a helyzet­ben, hogy Gyerünk csa/c-ját megindít­hassa és az ő egyéni zsánerében meg­jelentethesse. És körül-belül ez minden, ami változást az uj sajtótörvény az új­ság írásába hoz : nagyobb lesz a ha- zudozás felelőssége. Az igazat ezután is éppen úgy meg lehet írni, mint eddig. Aki büntetendő cselekményt követ el, annak ügyéről éppen úgy be lehet számolni, mini az­előtt, ahol a köznek komoly és alapos sérelmét látja a sajtó, ott éppen úgy felszólalhat a sérelem ellen, mint a sajtótörvény előtt. Mindössze nagyobb és alaposabb munkára, komolyabb körültekintésre kényszeríti azt, akinek kezében van a sajtó hatalma és nem fog teret engedni arra, hogy ezzel a hatalommal olyan könnyelműen visszaéljenek, mint ez­előtt. Aki pedig ezelőtt is helyezett arra valamelyes súlyt, hogy az írása sza­vára adjanak valamit, aki komoly élet­hivatásnak kenyérnek tekintette az új­ságírást, amelyből és amellyel élni és nemcsak visszaélni kívánt, az eddig is vigyázott arra, hogy csak az igazat Írja, ami például ilyen kis helyen, mint Szatmár, annál fontosabb, mert az em­berek elég közel élnek egymáshoz és elég közelről látják a dolgokat ahhoz, hogy előttük bármiről is hazudni lehetne — a rajtacsipés veszedelme nélkül. Szóval tisztességes lap, tisztességes újságíró eddig is vigyázott arra, hogy csak az igazat írja. S ha történtek is néha tévedések, elnézések, felületes és gyors munkából eredő lapszusok, sohasem zárkóztunk el azelől, hogy azt jóvá teg)ük és az akaratunkon kívül megbántott félnek elégtételt szolgáltassunk. Mindazon retorziók pedig, amelye­ket az uj sajtótörvény hoz, kifejezetten és kizárólagosan a valótlan közlésekre vonatkoznak. Az uj törvénynek a helyreigazitási jogról, illetve kényszerről és annak következményeiről szóló 20. szakasza kifejezetten megmondja : ... akiről valamely időszaki lap nyíltan vagy bur­koltan valótlan tényeket közöl . . ., amiből világosan megállapítható, hogy akiről a lap való, megtörtént tényeket közöl, annak az uj sajtótörvény alapján sem lesz semmi keresni valója. Büszkén merjük állítani, hogy a Szamos eddig is óvatosan ügyelt arra, hogy a hírei megbízhatóak, alaposak és igazak legyenek Felőlünk akár visszamenőleg is alkalmazhatják az uj törvényt. Annál kevesebb okunk van félni attól, hogy ezután ránk húzzák a pa­ragrafusait. Eddig is gondot fordítottunk arra, hogy csak az igazat Írjuk és az uj törvény sem gátol meg bennünket ab­ban, hogy mindent megírjunk, ami igaz. Dénes Sándor. A „HUNGÁRIA** fehérnemű tisztító-intézet elsőrendű munkát készít (fényes ing, gallér és kézelő). Hiány nincsf Felvételi hely: Petőfi-köz (dr, ■ — Frieder-ház). ­Tisztelettel Botos Gyula. Április 1 SZERDA Hugó pk. Siralmas krónika Szatmár multjáből. Történeti elbeszélés Ábrái Károlyiéi. (Folytatás.) Többen szónokoltak még ezután a nemes urak közül és nevezetesen Kende Gábor beszéde lelkesedés moraját idézte elő. Ismételt „fegyverre!“ riadás közben megnyílt a terem ajta s azon Kállay uram lépett be. A főbíró e helyeni megjelenése ugyan nem valami szokatlan tünemény volt, ha­nem annál meglepőbb lehetett a máskor mindig oly nyugodt s higgadt férfiúnak rendkívüli zavart s megilletődést eláruló kinézése Kállay uram kérdést s fölszólitást sem várva, jöttének célja felől rögtön s minden előkészület nélkül beszódhöz fo­gott ; elmondó, hogy a német katonák ez északán Misztótfaluba mentek rabolni, gyilkolni s fölgyujtani mi ident ; hogy ez mégis égrekiálíó istentelenség azoktól a pogánynak valóktól ; eljött volna tán im­már az ideje, midőn a nemes vármegye föllépjen ellenükben, megmutatván, hogy erőt erővel akar visszatorlani és hogy a városi lakosság is szives örömest csatla- kozand az expeditióhoz . . . „Nem mondtam e?!‘ kiáltá föl he­vesen Mibolay : „valóban uraim, az utó­kor, a történelem szégyen-bélyegét fogja reánk sütni, ha mi mindezeket tovább is eltűrjük 1“ . . . Rövid tanácskozás után határozattá lön, hogy miután már úgyis lehetetlen lenne a martalócokat utólérni, legjobb leend őket visszavárva, rájuk törni, zsák­mányuktól megfosztani, szetüzni, vagy le­vágni őket, hogy tanulnák meg, miként nem tanácsos az alvó oroszlánt bosz- szantani. A haditerv tehát aszerint lön meg­állapítva, hogy a nemessógi bandérium egyik része a Gombás-erdő közepe-táján rejtőzzék el, a másik csapat pedig az er­dőnek Medgyes felől való szóién s midőn a visszajövő német sereg a két magyar csapat közzé órközik, a medgyesi vár tor­nyában arra rendölt vigyázat és egy hirt- tevő ágyusütés ki lóvén rendölve, akkor a magyarság mind elől, mind hátul, a lesből kirohanván, a német sereget támadják meg. Ezen két c-apat elöljáróiul rendöltetett pediglen: Mikolay Boldizsár, Kende Gáuor és Szodoray Boldizsár. * Éppen oszlófólben voltak, midőn eget­verő öröm ujongás harsant föl a vár ud­varáról és amint a tanácsteremben levők khekintónek az ablakon : a könnyen fegy­verzett szatmári diákság lelkes seregét lát­ták a várba betódulni. * Szirmay : „Szatmármegye leírása“. (Folyt, köv.) JV fii fi 8 nagy választékú cipőraktárát ajánljuk a t. vevő­flöljfl űlfflöl közönségnek, mint legolcsóbb bevásárlási forrást Közvetlen a „Pannónia“ mellett. Szatmár és vidéke legnagyobb eipőraktára. Az előrehaladott idény miatt leszállított árban kerülnek eladásra valódi ehewreaux és boxbőrböl készült legújabb divatu úri, női és gyermek lábbeliek. A valódi AMERIKAI KING QUELITI cipők kizárólagos raktára. Lapunk mai száma 10 oldal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom