Szamos, 1914. február (46. évfolyam, 26-48. szám)

1914-02-01 / 26. szám

Negyvenhatodik évfolyam. Szatmár, 1914. 26 szám m í POLITIKAI NAPILAP A választókerületek uj beosztása. Szatrrjáror* pilács Változás. — A Szamos eredeti tudósítása. — Szatmár, jan. 31. Sándor János belügyminiszter ma nyújtotta be a képviselőházban a vá­lasztókerületek számának és székhelyeinek megál­lapításáról szóló törvény- javaslatot, mely junk- timban van a választó­jogról szóló a múlt év­ben szentesitett törvény­___ _ nyel, amennyiben ez a tö rvény a kerületi beosztás életbelépte tése után lép hatályba. Februar VASÁRNAP Ignáo pk. A ina benyújtott törvényjavaslat a magyar országgyűlés számára (a horvát képviselők csoportján kívül) 435 vá­lasztókerületet állapit meg, amely szám 22-vel nagyobb az eddiginél. A többlet különösen a városok és a gazdasági és kulturális fejlődés szempontjából előre­haladottabb vidékek javára esik. A vá­rosi jellegű kerületek száma 85-ról 105 re emelkedik, s ez az emelkedés annál teljesebben érvényesül a fejlődő városok javára, mert mig a javaslat egyfelől szaporítja a fejlődő városi élet gócpontjain a kerületeket, több olyan kis városnak eddigi kópviselőküldési jogát szünteti meg, amelynek sem vá­rosi jellege, sem gazdasági, kulturális, vagy nemzetfentartó jelentősége nem olyan, hogy a külön képviselet indo­kolttá tenné. De másfelől arról is gon­doskodik a javaslat, amikor Budapest nek csak huszonkét kerületet ad, noha a javaslatban alkalmazott kulcs szerint a fővárosnak ennél több kerület jutna, hogy bár érvényre juttatja a főváros nagy jelentőségét, ne szállítsa le túlsá­gosan a vidék politikai súlyát. És e te­kintetben a belügyminiszter a javaslat indokolásában rámutat arra, hogy a vi­dékkel szemben annál kevésbbé szabad méltánytalannak lenni, mert Budapest mai nagyságát, hatalmas fellendülését nemcsak saját magának, hanem a vi­déknek is köszönheti: onnan vonzotta magához, onnan szitia magaba erejének, népességének legnagyobb részét. A ja­vaslat tehát ezt a Budapestnek juttatott erőtöbbletet most politikai jogok alakjá­ban, részben visszaadja a vidéknek. Különben annál inkább lehet Budapest kerületeinek számát csak tizenhárommal szaporítani, mert a főváros lakosságá­nak a sajtóban, népgyüléseken és kü­lönféle szervezetekben amúgy is több alkalma nyílik arra, hogy a közügyek viteléhez hozzászóljon, mint a vidéken lakóknak. A törvényjavaslat a kerületek összes számán kívül csak azt határozza meg, hogy az egyes törvényhatóságokra hány választókerület jut, s azok székhelye hol lesz. Részleteiben a kerületi beosztást a belügyminiszter rendelettel fogja meg­állapítani s azt jövőben csak a törvény- hozás módosíthatja. Ezt a törvényi fel­hatalmazást, amelyet a belügyminiszter a javaslat szerint nyer, az indokolás azzal okolja meg, hogy a kerületek be­osztásánál annyiféle fontos szempontra, adatra és körülményre kell figyelemmel lenni, hogy mindezeknek az adatoknak felkutatására és feldolgozására, egyálta­lában mindezeknek a legapróbb részle­tekig szakszerű mérlegelést igénylő kér­déseknek tárgyilagos elbírálására olyan nagyobb számú tagból álló testületek, mint aminők a törvényhatósági bizottsá­gok, nem alkalmasak, vagy a munkájuk beláthatatlan ideig tartana. A törvény­hozás azonban azzal, hogy az egyes törvényhatóságokat megillető kerületek számát és székhelyét megállapítja, a kerületek részletes beosztásánál érvé­nyesíthető szempontokat lényegesen prejudikál. A javaslat megalkotói csak az egyes területek gazdasági és kulturális jelen­tőségét, szociális viszonyait, néhol mint méltányossági szempontot, a történelmi fejlő lést vették figyelembe, s a belügy­miniszter a javaslat indokolásában kije­lenti, hogy a részletes beosztás elké­szítésénél is ugyanez a szempont lesz mérvadó. Arra is fog igyekezni a belügymi­niszter, hogy a választókerületek terüle­tileg összefüggő egészet alkossanak Ez ugyan a szavazás decentralizálása mel­lett kevésbbé fontos, mint a múltban, de mindenesetre helyes arra törekedni, hogy egy-egy választókerületben minél inkább homogén elemek kerüljenek ösz- sze, lehetőleg olyanok, akik részben eddig is együtt gyakorolták választói jogukat. Már előbb is emlittetett, hogy a városi kerületek kisebbek, a vidékiek népesebbek. A kizárólagos városi érdek minél több külön városi kerület alakí­tását követelné meg, viszont jelentős közérdek az is, hogy a falusi községek ne maradjanak egészen elszigetelve, s hogy a nagyobb kulturális és gazdasági fejlettséggel rendelkező városok vezető hatását ne nélkülözzék egészen. A ja­vaslat indokolása kiemeli, hogy ebből a szempontból akkép haladunk a közép­utón, ha a törvényhatósági városok ke­rületeinek számát jelentékenyen szapo­rítjuk, a nagyobb rendezett tanácsú vá­rosokat — tekintet nélkül a status - quora — külön városi kerületekké tesz- szük, vagy ilyenekül meghagyjuk, kivé­telesen ugyanazon vármegye területén fekvő kisebb rendezett tanácsú városo­kat külön városi kerületekké egyesitjük, végül, ahol vegyes (városi, falusi) ke­rületeket alkotunk, lehetőleg ügyelünk arra, hogy a városhoz csak annyi fa­lusi községek csatoltassék, amennyi a városi elem uralkodó helyzetét nem ve­szélyezteti. Az idegen ajkú állampolgárok által lakott vidékeknek is az igazság mérté­kével mérve, minden megkülönböztetés nélkül ad a javaslat annyi kerületet, amennyi az illető területet a gazdasági és kulturális te.lődes mértéke szerint megilleti. Az erdélyi részeknek a javas­lat aránylag több kér Jetet juttat, mint amennyi a javaslat kulcsa szeánt esnék azokra a törvényhatóságokra, de ezt — szemben a számtani miveletekből leve­zethető rideg következtetésekkel — Er­dély történelmi múltja és mostani jelen­tősége egyaránt indokolttá teszi. Az uj beosztás Szatmármegyére és Szatmár városára nézve nem hoz változást. Szatmármegyének eddig volt nyolc választókerülete, ezután is ugyanannyi marad, Szatmár városa pedig a jövőben szintén csak egy képviselőt választ. A körülöttünk fekvő vármegyékben és városokban szintén alig okoz valami változást az uj beosztás, amint a ki­mutatásból összeállított alábbi kivonat mutatja. Ung megyében jelenleg van 4 kerület, jövőben 3 lesz. Zemplén megyében jelenleg van 8 kerület, jövőben lesz 8. Bihar megyében jelenleg van 12 kerület, jövőben lesz 12. Nagyváradon jelenleg van l ke­rület, jövőben lesz 2. Hajdú megyében jelenleg van 4 kerület, jövőben lesz 4. Debrecenben jelenleg van 3 ke­rület, jövőben lesz 3 Máramaros megyében jelenleg van 6 kerület, jövőben lesz 6. Szabolcs megyében jelenleg van 6 kerület, jövőben lesz 6. Szilágy megyében jelenleg van 5 kerület, jövőben lesz 4. Ugocsa megyében jelenleg van 2 kerület, jövőben lesz 2. Szatmár megyében jelenleg van 8 kerület, jövőben lesz 8. Szatmáron jelenleg van 1 ke­rület, jövőben lesz 1. Jelen számunk la oldal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom