Szamos, 1914. január (46. évfolyam, 1-25. szám)

1914-01-25 / 20. szám

6 oldal SZAMOS (1914 január 25.) 20. szám. Halotti tor után. Bhogh János, Ványi I-tván, Barkász György, Barkász Dáni 1, Bálint László, Traján György és Va8zil László csizmadia segédek tegnap éjjel halotti torból tértek" haza és pityókos fővel betörték Jónás Mihályné B »tthyány- utca 10. szám alatti házának ablakait. Mindannyiokat feljelentették a csend őrségen. Tímár iparosok bálja. A helybeli tí­már iparosok f. é?i február 7 én, szombat este a Vigadó összes termiben egy Szat- máron létesítendő közös géptelep költségei­nek fedezésébe zártkörű tánevigalmat (batyu bált) rendeznek. Belépődíj szemé yenként 4 kor. Családjegy (4 személyre) 5 korona. A zenét Lasztóczy Gyuri jónevü zenész teljes zenekara szolgáltatja. Jó borról gon­doskodva van. Elfogott besurranó tolvaj A csend- őrség elfogta Varga Juli 19 éves, több szőrösen büntetett leányt, aki legutóbb több há'ba besurrant és onnan értékes tárgyakat, apróságokat stb. t ellopott. A veszedelmes besurranó tolvajt átadták az ügyészségnek. Hányán mentek Szatmárról Ame­rikába. A rendőrségi utlevólirodi most nyújtotta be évi jelentését a vá'osi tanács­nak az amerikai kivándo lásról E-zerint a múlt évben kiváltottak 280 útlevelet, de esak 191 útlevelet használtak fel, amely útlevelek közül igen sok több személy ré­szére volt kiállítva, úgy, hogy 19 L útle­véléi kiment Szatmárról Amerikába 158 nő és lzO férfi, akik többnyire rokonaik hoz utaztak ki. Gondos anyák figyelmébe A gyer­mekbetegségek ellen való legjobb rétekezés az, ha gyermekeinket erőssé, edz- tté és a ra­gályos betegségekkel szemben ellentálló ké­pessé tesszük. Az angol gyerm- khalandóság azért alacsonyabb mint a mienk, mert ott nincs család, hol a gyermekek ne fogyasztanák a csukamájolajat. Igaz, hogy a gyermekek ré gente nem szívesen vették be, de mióta a Zol­tán féle csukamájolaj forgalomba jölt, azóta minden kifogás elesik s e kiváló szer kevés intelligens családnál hiányzik. Egy teljesen jókarban levő kölcsön- könyvtár február 1-ig való átvételre alkalmi árban megvehető. A még raktáron levő üzleti és bevásárlási könyvek, ifjúsági iratok, albu­mok, emlékkönyvek, rajzdeszkák és minden könyv, papi és írószer áruk, valamint az üzlet teljes berendezése alkalmi árban meg­vásárolható Hartmaa Móritznál a városi bér- házban. Zongora tulajdonosok figyelmébe! Megbízható zóna óra hangolást és javítást el­vállal Szalai Simon előnyösen ismert szakkép zett zongora készítő és hangoló. Szatmár, Kölcsey-utca Guttman palota. Zongora hangolás. Szigeti A. zongora- készitő és hangol» Budapestről Szatmárra ér­kezett, mely alkalommal mindennemű zongor * hangolást, javítást szakszerűen vállal. Meghí­vást — vidékre is — Huszár könyvkereskedő •ég vagy PannOM a szálló «imern iogad el. Napo ta friss tescheni és sárvái i teavaj. Kug- ler ós Heller bonbonok. Saját pörkölésü kitűnő kávéfceverékek. Pezsgők, borok és likőr külön­legességek. Prágai sódar és felvágottak. -------- Szolid és pontos kiszolgálás. ——— üO RGIDA MIKLÓS .. csemege és fűszer üzlete SZATMÁR, DEÁK-TÉR. Városi bérpalota. Telefon szám : 336. Telefon rendelések azonnal házhoz küldetnek. A „H (IMG AMI A“ fehérnemű tisztitó-intézet elsőrendű munkát készit (fényes ing, gallér és kézelő). Hiány nincs I Felvételi hely: Pető fi-köz (dr i------ Frieder-ház). == Tisztel ettel Botos Gyula. AGYÓ GÉZA- KÖNYVKÖTÉSZETE ­Slőfizatési fall|iuás. )Kélp tisztelettel felkérjük lapuul* előfizetőit, Hog? a cüjjl*it fialacÜl** talanul b küldeni sziuesl*edjenel*, mert a háfraléltban lépődnél* a lap küldésé beszüntetjük ‘ffhf ja/ Aa* f '-a> *6 & & SS * M & 3*6 M Ugaros szőlőművelés 1 koronáért kapható SZABADSAJTÓ“ — könyvnyomdában. — *6 3*6 & m 3*6 3*6 * a#e 316 »A* Muß*KJlJ1 <Aß >jJ> r kiv Ali) hör- m it- Uthiomos + gy o gyforrá* véső- éi hálytgbajaknái, kSszvénynéf, cxiikerbetegeégnBt, vörhenynéi, »mása- tési ét lélegzési szervek hurutjainál kitfiaS tata». Tirmészet« vasrnsatss «srarfSÄ I l él g$éftix*rt*rafcfciaL nadmpam, v. Ka^oi" r«tspér? MEGHÍVÓ. A Szatmári Gazdasági és Iparbank R.-T. XIX. rendes évi közgyűlését 1914. évi február 8-án délelőtt fél 11 Órakor saját helyiségében tartja meg, melyre a t. részvényese­ket meghívja. Szatmár, 1914 január 17. AZ IGAZGATÓSÁG. A KÖZGYŰLÉS TÁRGYSOROZ\TA: % 1. Két jegyzőkönyvhitelesitő választása. 2. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése, ezek alapján a zárszámadások megvizsgálása, a mérleg meg­állapítása, a nyereség felosztása, az osztalék kifizetése határidejének megállapítása s a felmentvény megadása tárgyában határozatok hozatala. 3. Egy igazgatósági tag, két felügyelő-bizottsági tag, esetleg két felügyelő-bizottsági póttag választása, azaz a felügyelő-bizottság szükségszerű kiegészítése. 4. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság fizetésének megállapítása bárom évre. 5. Esetleges indítványok tárgyalása. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése, valamint a zárszámadások az intézet hivatalos helyiségeiben köz­szemlére ki vannak téve s a közgyűlést megelőző 8 nap alatt a részvényesek által megtekinthetők. Az alapszabályok 49. §-a szerint a közgyűlésen csak azon részvényesek bírnak szavazati joggal, akik mint rész­vényesek a megelőző óv december hó 3l-ig a részvénykönyvbe bevezettettek s kik szavazati igazolványukat a részvénytár­saság pénztáránál a közgyűlést megelőző nap déli 12 órájáig átvették s ez alapon a közgyűlés nóvlajstromába felvétettek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom