Szamos, 1913. december (45. évfolyam, 277-299. szám)

1913-12-12 / 285. szám

(1913 december 12.) 265. saám. 4. oldal. SZAMOS A keivskedeimi kamara és a zár­óra szabályrendelet. A szatmári kereske­dők — mint a Szamos megírta — a zár óra szabályrendelettervezet alap ilveinek megállapítása céljából november 24 én an­kétet tartott, amelyen megállapodtak ab­ban, hogy a fűszer, élelmi zer, gyümölcs és állami egyedáruság tárgyait képező árukat árusító üzletek reggel 6 órától este 8 óráig, minden egyéb üzlet a nyári idény ben reggel 6 órától este 7 óráig, a téli idényben (okt. 15. — márc. 15-ig) reggel bét órától este hót óráig tartható nyitva, továbbá, hogy a ruha, cipő, divatáru és élelmiszer üzletekre nézve a szombat esti zárás óraja nyáron fél tiz, télen kilenc órában állapíttatott meg. Ezt a megálla podást a szabályrendelettervezet készítője dr. Nagy József rendőrfogaim>zó véle­ményezés végett megküldte a debreeeni Kereskedelmi és Iparkamarának. A ka­mara most kit érte a Szatmári Kereske­delmi Társulat véleményét, amely az an­két megállapodásait magáévá tette és igy mi sem áll annak az útjában, hogy a sza­bályrendelet tervezet mihamarább a vá ősi tanács elé kerüljön. Valószínűnek tartjuk, hogy a januári, legkésőbben a februári közgyűlésnek már m djában fog állani az annyira várt záróra szabályrende etet meg­szavazni. aijya bűne. Pankotáról je­lentik : Az aradmegyei Kerek község határában az arra járók egy megcson­kított és megfagyott csecsemő holttestére bukkantak. A csendőrség megállapította, hogy a csecsemőt Ringler Anna tette ki az országúira, mert szégyenétől sza­badulni akart. Valószínű, hogy a gyer­mek hulláját kóbor kutyák csonkítot­ták meg. Adományok a népkonyhának. Schwarz Miksáné úrnő 25 kor. gyűjtött a népkonyhá­nak. Osztrák Magyar Bank, Termény és Hi­telbank, Szatmári pincérasztaltársaság 5—5 kor., Aczél 2 kor., Sajó, Schmel, Tatorján, Kovács, N. N., Schwarcz Margit, N. N., Fischer 1—1 kor., Rohlih Sámuelné, Weisz Albertné úrnők 160 koronát gyűjtöttek a népkonyhának, özv. osengeri Mayer Salamonná 20 kor., özv. Herman Mihályné, Fried Dezsőné, özv. dr. Rosenblum Miksáné, özv. Spiegelné, Klein Vilmosnő 10—10 kor., Reiter Jakabné 6 kor., Markovics Salamonná, Markovics Mayerné, Kun Aladárné, dr. Heiman, dr. Lükő 5—5 kor., id. Helmeczy Józsefné, Glück Ignáoné, Vámos Áron, Roóz Gyuláné, Fuchs Bertalanná 4—4 kor., ifj. Helmeczy Józefné, Uray Gézánó, Küszner Albertné, /Ir. Fischer Józsefné 3—3 kor., dr. Galgóczy Árpádné, Braun és Sándor, Lengyel Miklósné, Kölcsey Jánosné, Madarasy, Reisinger, dr. Hirsch 2—2 kor, Korányi Já­nos, Lápossy Lajosné, dr. Seíyeb.y Bélánó, Török Jenő, K. P.. Böthnó, Mátray Lajosné 1—1 kor. Á nemesszívü adakozóknak és a fáradhatatlan gyűjtő hölgyeknek ezúton mond hálás köszöne et az elnökség nevében Lövy Miksáné elnök. Elfogott pénzhamisító. A kaposvári rendőrség letartóztatta Pinta István kocsis legényt, aki hamis egykoronásokat gyár­tott. Egy kereskedőnél vásárolt és hamis pénzzel akart fizetni. A kereskedőnek fel­tűnt a dolog és rendőrt hivott, aki a ko­csist bekísérte a rendőrségre, ahol kide­rült, hogy a pénzt ő maga csinálta. A turvékouyai véres bál hősei. Meg­írtuk annak idején, hogy Csonka Mihály turvókonyai legény a község egyik terén tartott táncmulatságon revolverrel három­szor egy mulató csoportba lőtt s az első golyó Drágos János legényt homlokon ta lálta, aki azonnal meghalt. Az ügyészség Csonka Mihály ellen szándékos emberölés cimón emel vádat. beégett malom. Marosvásár­helyről jelentik: A szárazbereki olaj­malom, amely Kátay Károly tulajdonát képezte, az éjjel ismeretlen okból ki­gyulladt és leégett. A kár jelentékeny, amely azonban biztosítás révén meg­térül. Tiszauj=akoii a legközelebbi orszá gos vásár folyó év december 17—18. nap­jain — mindenféle állat felhajtással — fog megtartatni. A postahivatal betörője. Megírtuk annak idején, hogy Józsefházán feltörték a postahivatalt és onnan 200 korona kész pénzt elloptak. A betörést akkor követték el, amikor a postamesternő, Cserepes VIar git, az ottani tanítónál volt vacsoráim. Az aranyosmegyesi cse -dőrsóg egy heti nyo­mozás után megállapította, hogy a betö­rést Veres Z dgmond asztalossegéd követte el, aki tettét be is ismerte. A betörőt be­hozták az ügyészség fogházába. Játék a fegyverrel. Bajáról jelentik: Szeles Gábor apatini gazdál­kodó tegnap kiment a szőlőjébe és ma­gával vitte nyolc éves kis fiát és hat esztendős leánykáját. Amig Szeles a szőlőben el volt foglalva, addig a két gyermek a vincellér házában játszott. Egyszerre csak a fiú lekapta a Iáiról a vincellér fegyverét és a kis húgára fogta. A fegyver elsült és a golyó a kis leány tüdejét fúrta át, aki nyomban meghalt. Üzlet áthelyezés. Van szeren- ren«sénk a mélyen tisztelt vásárló közön­ség szives tudomására hozni, hogy vas­üzletünket Deák-tér 9. szám, (volt Lengyel Márton-fóle házba) helyeztük át. Kiváló tisztelettel Braun és László vasksreskedők. — Telefon 310. Letartóztatott kiv iidori/i-i ügynök. A 8zani3zlói csendőrsóg letartóztatta Len­gyel János tamássrögi sértőiké eskedőt, akiről kiderült, hogy Szaniszlóról 10 cm bér, Szingymegy-: bői 12 ember és Arad mélyéből Í2 ember útlevél néiküü kíván dorlását segítette elő. Lengyel Jánost be­hozták az ügyészség fogházába. A „HUNGÁRIA“ fehérnemű tisztitó-intézet elsőrendű munkát készit (fényes mg, gallér és kézelő). Hiány nincs 1 Felvételi hely: Petőfi-köz (dr------ Frieder-ház). - ■— Ti sztelettel Botos Gyula. Irodalom. Bizoy László: Hogyan mentsük meg Erdélyt? Értékes, mélyen látó és hézag­pótló nemzetg zdasági tanulmány jelent meg e címen a Bizony László tollából. A szerző nem ismeietlen a „Szamos“ oIvüsóí előtt. A múlt év novemberében ,A keleti határról“ cimü munkájára h;vtuk fel az olvasó közönség figyelmet. Bizony László most megjelent mun kája bizonyságul szolgál arra nézve, hogy a szerző úgy Érdélynek, mint a magyar- országi nemzeti kérdésnek egyik legalapo­sabb ismerője, aki e kórdó sei foglalkozó társai annyiban felül is múlja, hogy so­hasem tsved el a probléma elméleteinek labirinthjóben. É munka reális feleletet ki- ván adni arra, hogy miket kell és lehet ma, avagy a legközelebbi jövőben tenni, hogy utópisztikus elméletek útvesztőjébe ne tévedjen, megvalósíthatatlan követel­mények álomvilágába ne foszoljék szét a nemzeti akoió. Ezért fontos ennek a ta nulmánynak is a közrebocsátása, amely javaslataival olyan irányt szab, a napi, égető kó.dóseknek olyan reális megoldá­sára mutat rá, amelyet meg kell, hogy szívleljenek és amelyet mindenesetre kü­lönös figyelemben kell részesíteniük azok­nak, akik ma nemzetünk kormányát ke­zükben tartják. A munkához az előszót Kenessey Béla dr. erdélyi református püs­pök, főrendiházi tag irta. A szerző müvét Tisza István gróf miniszterelnöknek ajánlta. A tanulmány a szerző saját kiadásában Budapesten jelent meg Ara 2 korona. Minden könyvkereskedésben kapható. Világkönyvtár. Ennek a gyűjte­ménynek októberi kötet-) valóságos szen­záció. Bergsonnak, a korszakalkotó filozó • fúrnak a „Nevetés“ e. tanulmányát és négy lélektani értekezését adja Dienes Va lória fordításában. Bergson a keveset író filozófusok kö ’ó tartozik ; nem sok köny­vet irt, de kevés könyve elég volt arra, hogy a gondolatok, melyeket szótvitt az emberek közé, mindenütt megmozdítsák az elméket, kihassanak művészetre, tudo­mányra, éreztessék nugu'zat a szellemi élet minden terén. Ebben a rendkívüli ha­tásban nagy része van Bergson előadó művészétének is, de főforrása gondolatai­ban és egyéniségében keresendő. Ez a kö­tet mint pszichológust mutatja be és ez­zel a filo ousnak úgy szólván műhelyébe vezet. A lé: nagy problémáin elmélkedő mester miniatűrben mutatja meg itt, ho­gyan szokott dolgozni és művészi stilus sal könnvitve meg a szellemi munka, az elmélkedés, az álmodás, a komikum lélek­tanának megér;ósót, előkészít a mai gon­dolkodásban már is forradalmat keltő filo­zófiájának mc-górtóíói'e. Dienes Valéria művészi fordítása méltán vezeti be a mes­tert a magyar irodalomba: kö öaségünk ezúton korunk egyik legkiválóbb gondol­kodójával kerül közeli és nagy haszonnal járó isme etségbe. A kötet 1.90 K ért kap­ható Huszár Aladár könyvkereskedésében. OiCíó Jókai: A novemberi sorozat (151—160 szám) igen vállozaos tartalom­mal jelent mg. „A három márványtér (155—160) három kötetes nagy regény, mely fantasztikumával és érdekieszitő bo- uyodalmasságával elejétől végig szakadat lanul bilincsben tartja az olvasó érdeklő­dését. „1848 Nagy idők emlékei“ (151. szám) a szabadságharcról szól, mely Jó­kainak raingig kedvenc témája volt. Ezt a füzetet dr. Prónai Antal látta el igen ér­dekes bevezetéssel és jegyzetekkel. „Tarka világ“ (152. sz.) hat brilliáns elbeszélés. „Mindenféle különcök“ (153. sz.) különös emberek dolgát rajzolja itt Jókai 03 hu­morának minden báját ragyogtatja. „A magyar király házatája“ (154 sz.) érdekes feljegyzések, melyek Jókainak az uralko­dóházhoz való viszonyát vilégitják meg. Dr. Pintér Je jő ehhez a füzethez igen értékes bevezetést és jegyzeteket irt, me­lyek az olvasónak sok elfelejtett névről és eseményről adnak tájékozást. Az Olcsó Jókai egy egy száma 40 fd(érért kapható. Huszár Aladár könyvkereskedésében. IDŐJÁRÁS: Még változékony, szeles idő vár­ható, némi hősülyedéssel és kevesebb ela­padókkal (eső vagy hó). Sürgönyprognózis Változékony, szeles, hűvös, sok helyütt csapadék. Déli hőmérséklet: 4'7 C. Minden ruha uj lesz tisztítás ós festés által Hájtájer Pál ruhafestő és gőzmosó gyárában >zatm &

Next

/
Oldalképek
Tartalom