Szamos, 1913. december (45. évfolyam, 277-299. szám)

1913-12-23 / 294. szám

4. oldal SZAMOS 0913. áeeeraber 28.) 294. szám. Bőkig csigázó mü a legmesszebb menő műélvezetet nyújtja. Szerény, kedves családi körben kez­dődik a darab és lassan lassan oda fel fej lődik, hogy ahányfőle közlekedési eszköz ez időszerint birtokunkban van, azt a da­rab hősei hosszú, izgalmas hajsza, ideg- feszitő tettük véghezviteléhez mind igénybe veszik. Ily beállításra csak mester, csak a Nordisk gyár képes ügy tudjuk, ma lesz e remek mü az Uránia műsorán. A Lőrén tffy-estély vasárnap dél­után szépen sikerült. A nőiskola torna csarnoka zsúfolásig meglelt közönséggel. A műsor fénypontja dr. Kováts István lel kész eszmékben gazdag adventi szabad előadása volt. A szatmári iparos dalegye­sület szép betanítással adott elő egy ha­talmas férfikart. Héti József tanitóképez dósz Szügyi Karácsony estjét énekelte ha­tásosan, ifj. Figus Albert keresk. iskolai tanuló művészi hegedüjátókával gyönyör­ködtette a közönséget, Vincié Elek segéd­lelkész pedig a Szentgáli 8 halász szomorú históriáját adta elő megrázólag Eötvös Károly Utazása Balaton körül e müvében foglalt mesteri leírása alapján. A reformá­tus egyház minden vasárnap délután 5 órakor rendez a tél folyamán ilyen össze­jöveteleket minden belépődíj {nélkül, mint hogy azok iránt nagy az érdeklődés. A szatmári rét. lelkészválasztást Kovács Lajos esperes j <nuár 18 ikára tűzte ki. Választási elnükök lesznek : Szabó Já­nos lelkész! s Kormány Lajos világi íanács- birák. A legközelebbi presbiteri gyűlésen történt megállapodás szerint a pályázókat, az önként vállalkozók, saját költségükön hallgatják meg. A Müteremház képkiállitása f. hó 23, 24, 25, 2fi ík napjain 40 fil­léres belépődíj mellett tekinthető meg, 26-án a kiállítás bezárni. Gyermekek fél árt fizetnek. Házasság. Lebovits Elek e hó 30 ón tartja esküvőjét Stern Juliskával, Stern József leányával Szatmáron. Adomány. Sztrohák Györgyné úr­asszony a herendi ovodásgyermekeknek két koronát adományozott. ' Nagy darácsonyi vásár ! Pongyolái*, blouse-od, selyem, gloít, tricot alsó szodnyád mélyen leszállított árban Somijainál. Dohánylopás nagybau. Nagyszeres rőt jelentik nekünk : Kroó Hugó itteni földbirtokos dohánypajtáját tegnap éjjel ismeretlen tettesek feltörték és onnan hót métermázsa dohányt elloptak. A tolvajokat keresi a csendőrség. A Gróf Károly i ház kávéhazában az „Első budapesti női zenekar* Miskolczi Sándor úri prímás vezetése alatt karácsony első napján, azaz csütörtökön kezdi meg nagyszabású hangversenyét. Tisztelettel Weiaz Dániel. A herendi árvízkárosultak javára képes levelező lapot bocsátott ki lapunk kiadóhivatala. Az abból eddig befolyt tiszta jövedelmet 50 K-t 5 szegény herendi csa­ládnak és az óvodásgyermekeknek küldtük el karácsonyra. Szép és nemes eólra szol­gáló lapok kiadóhivatalunkban 10 fillérért kaphatók. ft kórházi gyermekek ka­rácsonyfájára hívtuk fel a napok­ban a jótékony közönség ügyeimét. Az adakozások megindultak ugyan, de — mint érdeklődésünkre megtudtuk -- nagyon lassan. Sivárnak, szomorúnak mutatkozik a szegény kórházi gyermek karácsonya, kopárnak a kórházi kará­csonyfa ága. Ahol leginkább elkelne a szeretet, a kevés kis öröm, ott lesz a legkevesebb. Hacsak a jólelkü emberek meg nem szánják a kórház gyermekeit és nem juttatnak egy kevés olcsó cuk­rot, régi játékot, pár fillért, hogy a Jé­zuska ne kopogtasson be üres kézzel a nyomorúság hajlékába. — Adományok Dőry László kórházi gondnokhoz ktil dendők. Valódi francia beszélő és hajas babád, mindenféle gyermedjátédod Ragályinál. Telefon 296. Két év múlva elfogott tolvaj. Herskovits Béni 22 éves szatmári fiatal ember két évvel ezelőtt Kleiu Eszter itteni lakostól ellopott 185 koronát. A tolvajt ekkor nem találták meg és csak most si­került kinyom jzni, hogy a lopást Hersko- vies Béni követte el, akit a csendőrök le­ts rtóztattak. Szerencsétlenség a Kazinczy utcán. Tegnap délelőtt 11 órakor a Kazinczy- utcán a Komái omy István mészáros lovai megbok rosodtak és a szekéren ülő Orosz Gergely hentessegéd oly ? zerencsétleniil esett a keramit kövezetre, hogy a koponyája ketté repedt. Haldokolva szállították a mentők a közkórházba. Óriási megtakarítást ér el, ha a ka rácsonyfára való gyönyörű csillogó díszeket és cukorkákat nálam szerzi be. A díszeket fele árban árusítom. Egy kgr. szalon bonbon 2 kor. staniolos 2-40—2-60 kor. 1 doboz kar. gyertya 24 fill. 1 doboz csillag szóró 12 drb. van benne 12 üli. Szavatolt tiszta kitűnő mi­nőségű tea rum 3 kor. helyett 2 kor. 20 fil­lérért bocsátom az igen tisztelt vevő közön­ség rendelkezésére. Személyzetem hiányában kérem szépen a bevásárlást idejében eszközölni. Teljes tisztelettel, Szabó Géza kereskedő. Teák és teasütemények saját árban. Színházi scháwladal, tarsolyo­dat, desztyiideí, Dralle illatsze­redet stb., mint legaldalmasabb ajándéd tárgyadat ajánlja — Somlyay divaíüzlete. Halálos szerencsétlenség a jégpá­lyán. Szabadkáról jelentik : Szabó András iparoüegény tegnap a pa! csi-tavon korcso lyázott. A jég beszakadt alatta és Szabó a jég alá került. Rémes segélykiáltásaira Er­délyi Adám segítségére sietett, de vesztére, mert ő is a jég alá jutott. Ma húzták ki mindkettőjük holttestét. (3 legszebb darácsonyi ajándéd* tárgyad felnőtted és gyermededned Ragályinál. Telefon 296­A békéscsabai választás. Békéscsa­báról jelentik: Hetek óta a legnagyobb harcok és korteskedé3ek folytak a Kris- tóffy József lemondásával megüresedett bé­késcsabai kerület megszerzéséért. Két je­lölt állott egymással szemben. Beliczey János munkapárti és Purjesz Lajos fővá­rosi lapszerkesztő, ellenzéki. Alig egy órá­val a választás megkezdése után Beliczey száz szótöbbséggel vezetett és a többséget fokozott mérőkben mindvégig megtartotta. A választási elnök este fél hét órakor hir­dette ki az eredményt, amely szerint Be­liczey János ezerhatvanhárom, Purjesz pe­dig hatszázöt szavazatot kapott. így tehát Beliczey 458 szótöbbséggel győzött. Az eredményt a Beliczey párt lelkes éljenzés­sel vette tudomásul, A választás mindvé­gig a legteljesebb rendben folyt le. Hagy darácsonyi vásár ezüst, francia bronz, angol üveg*, fa- és bőripar mindennemű remedéi­ből Ragályinál. Telefon 296­Fried Ferenc, a Szalon kávéház és ét­terem derék és élelmes vendéglőse bevezette helyiségében az egész éjszakai nyitvatartási s ezzel kapcsolatban az ő mindig kifogástalan, pompás borai mellett a Szalonban egész éj­szakán át friss káposztaleves, pesti virstli, libamájpástétom, füstölt hús és reggel ízletes villásreggeli lesz kapható. &ngol úri divatdülönlegességed dalap, nyadd«ndö és fehérneműid* bői Ragályinál. Telefon 2$6. Karácsonyra ősapán az ezerszeresen bevált dr. OKTKER-féle receptek szerint süs­sünk, amelyeket minden élelmiszerüzletben, vagy pedig közvotlenül dr. Oetker A. Baden- Wien melletti gyárából ingyen portómentesen megszerezhetünk. Karácsonyfa diszsüteményt. karácsonyi, ranilia és egyéb sütemények, ki­tűnő kuglóf stb. a dr. Oetker féle receptek szerint dr. Oetker-fóle sütőporral igen könnyen készíthetők Mindezen sütemények igen izle- letesek. könnyen emészthetők és különösen gyermekek részére ajánlatosak. Ezen sütemé­nyek minden háziasszony, anya vagy szakácsnő által a sütőben otthon a legrövidebb idő alatt süthetők. Sok ezer elismer öle vél igazolja ezen szer kitűnő voltát. Színházi látcsöved és schálad, esti tarsolyod, divatos dézi tás* dád, illatszered Ragályinál- — Telefon 296- — A tartóiéi uzsorapör jegyzőkönyve. Ez év júniusában kezdte meg a szatmári törvényszék büntető tanácsa Bikszádon a tartóiéi uzsorapör tárgyalását és három heti tárgyalás után hozta meg Ítéletét. A tanács jegyzője, Tóth János kir. törvény­RIKSZÁPI VÍZZEL vegyítve az ez idei termésű sa- vanyubor ki ünő italt szolgáltat. L/Tisztán a BIKSZÁDI GYÓGYVÍZ hurutos bán tál mák ellen páratlan Kapható mindenhol. Árjegyzéket küld kívánatra a Fürdőigazgatóság Bikszád k Szatmári bazárban az összes játék-, diszmü-, emlék és rövidáru cik­keket helyszűke miatt a közeledő ..... ka rácsonyi és újévi vásár idény alkalmából mélyen leszállított áron boesátom an. ó. közönség rendelkezésére BLATN CZKÍ ISTVrtN Kazineay-». 10

Next

/
Oldalképek
Tartalom