Szamos, 1913. szeptember (45. évfolyam, 201-224. szám)

1913-09-02 / 201. szám

Negyvenötödik évfolyam. Szatmár, 1913. 201. szám. POLITIKAI NAPILAP Kapunyitás előtt. Vájjon miről is lehetne most ak­tuálisabb dologról írni az iskolák nagy­hetében, mint a pálya- választásról. Az igaz, hogy meddőbb témát sem igen lehet találni, mert hisz e cikkeket csak ritka ember ol­vassa, de még ritkább fogadja meg. De azért nem feleslegesek. Sőt! Nemcsak ilyen­kor kellene obiigát vezércikként meg­jelenniük, de mindannyiszor, még pedig vastag ^betűkkel szedve, ha egy-egy la­tenter, megunva a pályáján termő tövi­seket, félre áll az útból, ha ugyan még nem késő akkor, midőn erre elhatározza magát. Az öngyilkosságok 50 százalékának anyagi zavar és idegbaj az oka. Az idegbajok 30 százaléka pedig az anyagi gondoktól és túlhajtott munkától szár­mazik. A legnagyobb része az öngyil­kosoknak a laíeiner-osztályból kerül ki. Abból az osztályból, mely annyira túl van tömve, hogy a már meglévő anya­gának sem tud megélhetést nyújtani s igy természetszerűen önmagát rostálja meg a lateiner-had. És mégis, ilyenkor, kapunyitás előtt, majd minden gyerme­ket azzal a szándékkal iratnak be szü­lői, hogy nagyságos urat neveljenek belőle. És nemcsak a lateiner szülők tesznek igy, akik nem okulnak a gond­terhes életen, amiben részük van, ha­nem még gyermeküknek is ilyen módot akarnak „biztosítani“. Oh, nemcsak ezek tesznek úgy, hanem azok is, kik maguk más pályán keresik bizonnyal gazdagabb kenyerüket, mint akármely „diplomás“ ember. Ha ez aztán nem sikerül, akkor beáll a krach. A szülő csak az ábrándjait veszti el, de a gyermek áldozata lesz a szü­lők nagyra vágyasának. Sajna, legtöbb­jében nincs meg a lelki erő, hogy ott hagyja a cifra nyomorúságot és más — kevésbé csillogó pályán keressen bol­dogulást és tönkre megy a győzelem­mel nem kecsegtető harcban. De, ha az élet derekán más pályát is választ, már akkor is megvan mételyezve az élete. Tessék elhinni, hogy egy tanult és természetesen önérzetes iparosnak is meg van a társadalmi pozíciója, anyagi helyzete pedig feltétlenül jobb, mint a fixből tengődő latentere, még ha nem is vesszük tekintetbe az üres rep- rezentálás haszontalanul kidobott költsé­geit. Hiszen naggyá és gazdaggá külö­nösen az ipar és kereskedelem tesznek egy nemzetet, mely osztály, épp mivel anyagi ereje megvan hozzá, ki is ve­heti és ki is veszi részét^ a lateiner- kultura terjesztéséből is. És a lateiner- ségnek éppen ez egyik impozáns és csábitó oldala. Igaz, hogy vannak az ipari és kereskedelmi pályának is nehézségei, sőt vannak krízisei is, mint a mostani pangás, de egy iparos, vagy kereskedő­nek mégis több eszköze áll rendelke­zésére az uj felvirágzáshoz, mint egy letört diplomásnak. Távirat, telefon. Szerdán minisztertanács lesz. Bpest, szept. 1. A Pol. Értesítő jelenti, hogy Tisza István gróf szerdán regjei Budapestre ér­kezik és a délelőtt tiz órakor tartandó mi nisztertanácson elnökölni fog. Az uj bűnvádi pőrrendtartás. Bpest, szept. 1. A bécsi távirati iroda jelenti, hogy illetékes helyen alaptalannak mondják azon hirt, mely szerint a katonai vezetőség elha­tározta volna, hogy az uj katonai büntető pőrrendtartás életbeléptetését el akarták volna halasztani. Miniszterváíság Belgrádban. Budapest, szept. 1. Belgrádból jelentik, hogy az igazság ügyi és közgazdasági miniszterek állásukról lemondtak. Kettős öngyiikossság. Bpest, szept. 1. Szombat este a „Belváros* cimü garni- szállóbau egy Endrey Gyula nevű fiatal ember és egy Hegedűs Olga nevű leány szálltak meg és három napra szobát bérel­tek. Ma délután a fiatalember ős a leány öngyilkosok akartak lenni. Á fiatalember a leányt és magát meílbeiőtte. A lövések vem voltak halálosak. Mindkettőt a kórházba szállították. Nem került elő Rőth László. Bpest, szept. 1. Az eltűnt Róth László ügyében a mai napig eines semmiféle újabb eredmény. Ma egy fővárosi detektív Tabon járt felesége rokonainál, azonban újat semmit sem sike­rült megtudnia. Róth Lászlónál, mint a rendőrség megállapította, 700 korona kész­pénz volt. Hogy mi lett vele, talán örökre titok marad. Kvasz András — sikere. Vácz, szept. 1. Kvasz András, a legfiatalabb magyar aviatikus, vasárnap Vácon több ezer ember előtt felrepült. A repülés nagyon szépen sikerült. A háború után. Belgrád, szept. 1. Péter király ma délután Ribereka fürdőbe megy. Sándor trónörökös néhány nap múlva elutazik a francia Riviérára. Széna, szept. 1. A hadügyminiszter elrendelte, hogy a Bulgária területén tartózkodó szerb hadi­foglyokat hozzák Szófiába, ahonnan Cári- brodba szállítják őket és ott átadják a szerb hatóságoknak, amelyek viszont átadják a Szerbiában őrzött bolgár hadifoglyokat. Sskolai lássál*, gyermek fehér­neműéig harisnyák, zsebkendőig kalapok, kezípük Ragályinál. — Telefon 2<)6. — Jól ozsonnázni csak Gindlnél lehet. Minden vasárnap és szerdán velős haché és sonkás kiflik. Tejszínhab min- — den időszakban kapható. — Szeptember 2 KEDD Elpid ap.

Next

/
Oldalképek
Tartalom