Szamos, 1913. augusztus (45. évfolyam, 176-200. szám)

1913-08-01 / 176. szám

Negyvenötödik évfolyam. Szatmár, 1913. 176. szám. tv a IBM POLITIKAI NAPILAP. o^suMiaMuw **smi** uni fás SBBC A püspök és a varos. (I—n.) A város tanácsa tegnap délelőtt rendkívüli ülést tartott abból az alkalomból, hogy me­gyés püspökünk, dr. Bo- romisza Tibor aranymi- sés jubileumát ünnepli. A városi tanács nem elégedett meg azzal, hogy ő — mint a város vezetősége — üdvözli a AUGUSZTUS PÉNTEK Vas. Péter püspököt, hanem elhatározta, hogy a legközelebbi közgyűlésnek is indítvá­nyozni fogja a jubiláló főpásztor meleg üdvözlését. Örömmel tölthet el bennünket an­nak tudata, hogy felvilágosodott korunk­ban nem fog már öldöklő háborút pro­vokálni a vallási fanatizmus, még foko­zottabb örömünkre szolgálhat az a tény, hogy az „Egy Atyának vagyunk gyer­mekei * mondás tudatában vallási, fele­kezeti külömbség nélkül karöltve küzd­hetünk boldogulásunkért. S ha ez lehet­séges, ha a vallási külömbség nem állít éktelen korlátokat a küzdő emberrétegek közé, úgy azt első sorban a felekezetek vezetőinek, a főpapok szociális gondol­kozásának köszönhetjük. Hogy mennyiben állt püspökünk ez eszme szolgálatában, az most nem képezheti vita tárgyát, mert leszögezhet­jük a tényt, hogy nagynevű elődének méltó örökébe lépett s azon a mesgyén, melyet a közjóiét és kultúra mezején, a város fejlesztésén elődje vágott, biztos léptekkel haladt előre s nyomában áldás s haladás fakadt. Elég legyen legilleté- kesebb dokumentumként ide állítanom a vallás- és közoktatásügyi miniszter üd­vözlő levelének néhány sorát, mely ezt mondja : „— Azon nagylelkű áldozatok, melyeket Méltóságod a közjótékonyság és nemzeti kultúra oltárára tett le, min­denkor mint egyházért és hazáért egy­aránt érző nemes szivének megnyilat­kozásai fognak tündökölni. —“ Nem szorul bizonyításra, " tudjuk, — érezzük azt, hogy mit tesz és mit ér, ha egy város egy melegen érző szivü éá á'k'özjóért lelkesedni tudó fő­papot mondhat magáénak s ha ez a főpap melegszive szeretetét árasztva, a közjóiét harcos gárdájába lép be, hogy oroszlánrészt vívjon ki abból a nagy küzdelemből, mely a köz boldogitását tűzte ki céljául. Hogy hány éhező fáj­dalmán enyhített, hány tudni vágyó ifjú köszönheti neki, hogy a kultúra berkeibe juthatott, azt nehéz volna most részle­tezni, mindegyikük élesen bevéste bizo­nyára kegyes jóttevóje emlékét szivébe. Ha lelkesít és ünneplésre késztet ben­nünket az a sok jó, amit püspökünk a nagy nyilvánosság szeme előtt tett, úgy csak fokozhatja lelkesedésünket és ün- neplési készségünket annak tudata, hogy megszámlálhatatlan azon jócselekedetek száma, amit csak úgy csendben, a titok leple alatt végzett nap-nap után és segí­tett százak nyomorán. Méltán ünnepelheti tehát a város közönsége jubiláló főpapját abban a hő óhajban egybeforrva, hogy városunk eme melegszívű főpapjának áldásos mű­ködése még hosszú időn át éreztesse boldogító hatását. * Dr. Boromisza Tibor püspök arany miséjét Rómában Loyaia s-zt. Ignác sírjánál tartotta meg s ez alkalomból Őfelsége a következő táviratot intézte hozzá: .Áldozárságának ötvenedik évfordu­lója alkalmából Önnek őszinte szerenese- kivánatsimat fejezem ki. Ferenc József“. Ezenkívül még számtalan üdvözlő táv­irat érkezett a tegnapi napon a püspöki aulába, közöttük gróf Zichy Aladár, Darányi Ignác, gróf Sztáray, gróf Schönborn és rná soktól. fáVirat, telefon. Hir Amerikából. Bpest, julius 31. Cincionátiból jelentik, hogy egy va­sárnapi motor-kerékpárversenyen egy kerék­pár motorja felrobbant. A felrobbant mo tornak részei hat embert megöltek, tizen­egyet életveszélyesen megsebesítettek. A horvát miniszter a munkapártban. Bpest, julius 31. Gróf Pejachevics borvát miniszter ma a nemzeti munkapártba beiratkozott. A mi­niszter estefelé a párthelyiségbe ment és ott a jelenlevő képviselők nagy ovációval fogadták. A battonyai főszolgabíró. Battonya, julius 31. Petrovics Mihály battonyai főszolga­bíró, aki adósságai és egy úri leánytól ka pott pofonok után tett szert szomorú neve­zetességre, haza jön. A főbiró ugyanis a sok kudarc r.tán, melyek Battonyán érték, Franciaországba menekült, haza vágyódott, mire barátai hitelezeőivel kiegyeztek és most hazahozatják a zaklatott életű embert, ki külföldi bolyongásai alatt megbetegedett. Pusztulnak a hortobágyi lovak. Debrecen, julius 31. A Hortobágyon a lovak között járvány ütött ki és eddig negyven ló elpusztult. Több állatorvos leutazott a Hortobágyra. Az uj Balkán-háború. Drínápolyt a török nem adja át. Budapest, julius 31. Párisból jelentik: Enver bey isry nyi­latkozott a „Matin“ drinápoiyi tudósítója előtt: — Hirdesse egész Európában, hogy mi sohasem fogjuk Drinápolyt kiüríteni. Ha kell, Drinápoiynak a birtokáért harcolni fo­gunk, mig csak egy szál emberünk lesz. Enver nyilatkozatából, amely az ujtö- rökök fölfogását tükrözi, diplomáciai körök azt látják, hogy a török akció még erős bonyodalmakat fog támasztani. I APACHE INGEK darabja 4 korona KARDOSNÁL, a színházzal szemben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom