Szamos, 1913. június (45. évfolyam, 124-148. szám)

1913-06-01 / 124. szám

2. oldal. S ZAMOS (1913. juaiu8 1A 124. szám. Távirat? telefon. A riagy pőr. Bpest, május 31. A mai napon folytatták a Lukács- Dósy pör tárgyalását. Vázsonyi délután 2 órakor fejezte be védőbeszédét. Ismertette az egész per anyagát. Hogy az államot minő károsodás érte a Magyar Bankkal való összeköttetés révén. Helyre kell állítani — úgymond — a becsület és tisztesség korszakát. Utána Sélley kir. főügyész beszélt és sorba döntötte le Désy és Vázsonyi rágal­mait. Bebizonyosodott, hogy Lukács csak akkor értesült a Magyar Banki-i szerződés ről, amikor azt már megkötötték. Beszéde végén mondotta Séüey főügyész : Ha Désy Lukácscsal megkötötte volna a békét, akkor Lukácsot becsületes embernek tartotta volna, de mivel ezt a miniszterelnök nem tette, mondotta el Dósy ismeretes nyilat kozatát. A főügyész után Désy Zoltán mondta el szánalmas védbeszédét. Az elnök délután 5 órakor a tárgya­lást berekesztette. Az ítéletet kedden délután 1 órakor hirdetik ki. Az áruló ezredes ügye. A prágai hadtestparancs­nok bukása. Bpest, május 31. Bóosből jelentik, hogy báró Giesl, a prágai hadtest parancsnoka távozik állásá­ból. Bukásával fizeti meg azt a tulság03 bizalmat, amelylyel Redl ezredes iránt vi­seltetett. Hibáztatják, hogy nem ellenőrizte az ezredest s igy lehetővé tette árulását. A vizsgálatot kiterjesztették mostan mindazokra a tiszti szolgákra, akik 14 év érdekében működött, kíméletlenül ostorozva a Deák pártot. Fúzió után a szólsőbaloldalra ment át, melynek országgyűlési képviselő- jelöltje is volt Nagybányán, majd később hoszszabb ideig a képviselőháznak főleg kulturális kérdésekben hasznos és számot­tevő tagja. Első darabja egy regényesjvigjáték, „A legszebb“ 1879-ben került színre a Nemzeti Színházban. E darab alapította meg tulaj­donképpen Bartók Lsjos költői hírnevét, mert habár a darab színpadi technikájának fogyatékos volta miatt nagy külső sikert nem aratott, tartalmassága, erős lendületű versei s szerzőjének komoly teheísége egy­szerre birhez juttatták az akkor alig 28 éves szerzőt. Stílusában szerette a magvas tömör­séget, a nagy hullámú lendületeket, ez erő­teljes jellemzést. „Ha eióg ideje és mon- numentáiis érzékéhez méltó témái lettek volna mindég, akkor ma Bartók Lajos vi­lágirodalmi jelentőségéről lehetne és kellene beszámolnunk.“ így irt róla Zempléni Árpád. Költeményeinek első és második gyüj­alatt Redlnél voltak. Különösen az egyik szolgáról szereztek gyanús adatokat. Ez igen bizalmas viszonyban volt Redllel s mikor tőle eltávozott, az ezredes pénzt adott neki, hogy vegyeskereskedést nyisson. Bécs, május 31. Az orosz vezérkar több tisztje a múlt hónapokban öngyilkos lett. Senki sem tudta a tömeges öugyilkosság okát megfejteni. Ma azt jelentik, hogy az öngyilkos tisztek az áruló Redl ezredessel szoros összeköt­tetésben voltak. A királynál. Bpest, május 31. Lukács László miniszterelnök ma éjjel Bécsbe utazik. A miniszterelnök holnap kü­lön kihallgatáson jelenik meg a királynál, hogy folyó kormányzati ügyekről tegyen jelentést. Késik a békés megoldás. London, május 31. Szaszonov az utóbbi napokban azon fáradozott, hogy Bulgária és Szerbia között az ellentéteket kiegyenlítse és hogy rábírja őket arra, hogy Oroszország választott bíró­sági döntésének alávessék magukat. Sza­szonov ezzel az igyekezetével Szerbia ellen­állása miatt kudarcot vallott és a pétervári politikai körök emiatt nem biznak a békés megoldásban. Értesítem a nagyérdemű Közönséget, hogy Báthory-utca 4. szám alatt egy a mai kor igényeinek teljesen megfelelő kárpitos-műhelyt nyitottam. — Elvállalok e szakmába vágó mindenféle kárpitos munkát, a legolcsóbb árban, melyet kívánatra háznál eszközlök. Tisztelettel: Klein I., kárpitos. Butorcsomago'ást o'csón és szakszerűen végzek. temónye: „Őrtüzek“ és „Rúgott csillagok“ még a politika bélyegzőjét viselik magukon. 1884 ben írja meg első történelmi drámáját, Kondi Margitot. A múlt idők korszellemének visszaérzése, hatalmasan szárnyaló köliői nyelv s erős drámaisság teszik értékessé müvét. Őmaga Kendi Mar­gitot tariotfa legsikerültebb drámájának, a közönség és az akadémia azonban Thurán Annának adta a koszorút, mely 1887-ben került színre. Az akkori lapok az elragad­tatás hangján írnak a darabról s mint pár­ját ritkító eseményt említik föl, hogy a da­rab harmadik felvonása után a szerzőt ti­zenkilencszer szólították a lámpák elé. Az általános siker, mellyel a darabot fogadták, az Akadémia Péczely-dijat juttatta neki. E darabjában nyilvánul teljes fényben Bartók drámaszövő képessége, történelmi érzéke és költői ereje. Egy darab magyar középkor az, telve izgató fordulatokkal, eleven ala kokkal, verselése néhol valóban ragyogó, színpadi technikája Sardounak is becsüle­tére válnék. (Folyt köv.) URÁNIA mozgófénykóp-eziahá; Kazincxy-uteza Iparos otthon 1913. innifls Ha is 2-Ía MŰSOR: Corsica, Napokon szülőföldje (természetes) Jltuty bácsi látogat (humoros) Kuné manikűröz (bohózat) Zöld ördög Szenzációs detektivdráma 4 felvonásban. Polidor mint lnutpamosó (humoros) TTülvőrrtlr • Páho,y 1 K-.1 hely Iiety dl dlí . so f., H. hely 60 f., IIL hely 40 f. Gyermekek felét fizetik. Előadások hétköznapokon este 7 órától, vasár- és ünnepnapokon d. u. Va 4 órától éjjel 11 óráig folytatólag. Vérszegények, fáradtak, gyengék, idegesek szed­jenek Brünn-féle vas-mangan-pep- ton elixirt. Kellemes izénél fogva gyermekeknek különösen alkalmas. Használati utasítás: orvosi rende­lés szerint. Ara 2 kor. üvegenként. Ggomorbajo^ok­nak pár nap alatt rendbehozza gyomrát a kiváló összetételű „REGULATIN" emésztőpor. Tökéletesen pótolja a különböző keserüvizeket. Különösen ajánlható :: állandó székrekedés esetében. :: Ára 2 kor. Próbadoboz 1.20 kor. Törvényesen védve. — Készítő: Brunn Sándor {jíógsfszerssz Szatmár, „MEGVÁLTÓ“ gyógyszertár. (Szatmár megyében). Vasúti állomás, posta, távirda, telefon, győgytár helyben. Prospektust, vízről árjegyzéket kívánatra küld a fürdőigazgatóság. Megnyitás május hó. 15-én. Meleg ásványvíz-fürdők, szénsavas-fürdő, hidegvíz gyógyintézet, dr. Butting-féle inhaláció, 160 kényel­mesen berendezett szoba, vízvezeték, acet. világítás. Fürdőorvos: dr. Hoffmann Oszkár, ki a téli — idényben Raguzában mükördk. — Elő és utó évadban az állandó tartózkodónál 30 százalék engedmény!

Next

/
Oldalképek
Tartalom