Szamos, 1913. február (45. évfolyam, 26-49. szám)

1913-02-02 / 27. szám

t. oldal. S Z A U 0 S (1«Í3. február 2037 agám. Gyermekhangverseny. A ref. felsőbb leányiskola növendékei február hó 8-án délután 6 órai kezdettel gyermek-hangver- »ennyel egybekötött táncestélyt rendeznek, melyre a tanügy barátait ez utón is meg­hívják. A részletes műsor a napokban je­lenik meg. Zene a jégen. A szatmári korcsolyázó­egyletnek a gőzmalom melletti jégpályáján vasárnap délután 3 órától zene lesz. Halálozás. Szsploncz^y Pál, halmii földbirtokos, nyug. huszárszázados múlt hó 31-én 40 éves korában hosszas szenvedés után elhunyt. Haláláról a mélyen sújtott család a követkzö gyászjelentést adta ki : Ozv. Szaplonczay Palné szül. Maróthy Juliánná, mint neje és első házasságából származó gyermekei Pali és Jóaka, vala­mint az alantirt rokonság nevében is a leg­mélyebb fájdalommal tudatják, hogy a fe lejthetetlen férj, jó apa, vő és sógor, sza- plonczai Szaplonczay Pál nyug. huszár százados, folyó hó 31-én esteli 11 órakor, élete 40-ik évében hosszas szenvedés után elhunyt. A kedves halott földi részei február 1-én délután fél 4 órakor fognak a róm. kath. egyház szertartása szerint a gacsályi sirkertbe örök nyugalomra helyeztetni. Ga- «sály, 1913 január hó 31 én. Áldott legyen emléke! Marótegyházi Maróthy Sándor, mint após. Mezőmadarassi ifj Madarassv András miot sógor. Maróthy Anna. férj. Madarussy Andrásné, Maróthy Szándrin, Maróthy Margit mint sógornői. A Női Biblia Kör-teaestélye. A ma délután pontban 5 órakor a ref. nőiskola tornatermében tartandó tea estély részletes műsora a következő: 1. „Tudom, az ón Megváltóm ól . . .“ Énekli a tanitónőképző énekkara. 2. Csen- gey: „Az első ibolya“, szavalja Nagy Emma. 3. Bibliát magyaráz Andrássy Kálmán buji lelkész. 4. Alabieff: „A csalogány“, énekli Fábián Katinka. 5. a) Hermann L.: I. Nocturno ; b) Paganini—Herman L.: Cap­rice (Solo hegedűre); c) Sarasaié : Zige- unerweisen. Hegedűn játssza Hermann László, zongorán kiséri Jónásné Baranyi Ilona. 6. Beethowen: „In questa tómba...“ Énekli dr. Fábián Lajos, zongorán kiséri Veress Lajos. 7. „A Krisztus problómá“- ról beszól dr. Kováts István. 8. „Ha földi munka, baj mind elfogyott . . .“ Énekli a a kar. A rendezőség nem bocsát ki külön meghívót. 1 koronás részvételi jegyek a helyszínén is válthatók. Bányászsors. Nagybányáról jelenti tudósítónk: Felsőbányán a keleti tárnában dolgozott Kitíer Ferenc és Zsigraond Fe­renc bányász. Kitter a megfagyott dinami tot mécsesével tisztogatta, hogy a fagy leolvadjon róla. A dinamit a lámpától fel­robbant és Kittért teljesen darabokra szag­gatta. Zsigmond Ferenc pedig a robbanás ereje következtében elvesztette hallókepes- ségét és a kiállott izgalmaktól megőrült. Fogházőrmesteri kinevezés. A deb­receni főügyész Kois Miklós 86. számú gyalogezredbeli ezredkürtös, igazolványos őrmesteri a szatmároómeti i törvényszéki fogházhoz, az altisztek részére megállapított fizetési osztály utolsó fokozatába sorolással fogházőrmesterré nevezte ki. A szkeccs Tévednek azok, akik azt hiszik, hogy a mozi fejlődési vonala a színház felé megy és a mozi tökéletesedése magaslatán a színházhoz ér el. A szkeccs eliminálja a dráma egy részéből — ahol tisztára a cselekmények beszélnek — az emberi szót, de szavakkal (egyelőre még emberi szóval) pörgeti a drámai cselek­ményt ott, ahol a tengely a szó, s nem maga a történés. A beszélő mozi, ha meg is lesz, nem fogja a színdarab minden sza­vát reprodukálni, legalább eleinte nem. Az izzó rohanásu drámai cselekmény ak- akkor is szavak nélkül fog rohanni s csak ott jut majd szerepe a kinematográffal kapcsolatos grammofonnak, ahol a dráma gondolatokba, szavakba mélyül el, ahol a dráma helyett a szereplők kezdenek elő­térbe lépni. 8 a kinema-szkeccs se más mint ex. A kritikus ponton felgördül a fehér vászon, a vetitő masina meg­áll s ax imént még némán, (de oly beszédesen) mozgó színészek tényleg beszélni is kezdenek. Világos, hogy a kinema-szkeccs nem tohuvavohu-szerüen való összerakása a mozinak a színpaddal. Szerveson összekapcsolódnak itt. Ahol a fantázia lehetetlennek látszó tereken le­hetetlennek tetsző dolgokat végeztet a színésszel: a vetitő lencse dolgozik, ahol pedig szavaknak ke l elmondódni, a szü- kebb korlátú színpadra lebben át a dráma. A férj és a szerető. Egy elhagyott férj, akit felesége minden ok nélkül ottha­gyott, különös bosszút akart állani a hűtlen asszonyon. Kovács Péter mérki lakos a megcsalt. Pár héttel ezelőtt a felesége az­zal, hogy ő már megunta az urát, azt ott hagyta és egy marik falubeli legénnyel kezdett viszonyt. Kovác3 különös bosszút eszeit ki. ügy tervezte a dolgot, hogy este, amikor lefekszenek, betöri az ajtót, az asszonyt összekötözi és kiköti a falu alatt levő kúthoz. Tervét azonban az asszony sze­retője meggátolta, aki véresre verte a férjet. Az esetnek most a bíróság előtt lesz a foly­tatása. A népkonyha jótevői Hálás köszönetét mond szegényeink nevében is a népkonyha vezetősége Szatmár város ta­nácsa 200 koronás adományáért, a S atmári gőzmalmi társulat és a Szatmári kereske­delmi r. t által adományozott egy-egy zsák kenyérlisztért, valamint a Szatmári taka­rékpénztár egyesület 40 koronás jótókony- celu adományáért. Megváltásként jöttek ezek a szép és nagylelkű adományok. Kü­lönösen most, amikor a szegények az élel­miszerek megdrágulása folytán mindjobban a népkonyha ingyen élelmezésére szorul­nak. A gyilkos. Ki*emaskeccs bohózat 3 felvonásban. írták- Bródy—Martos a „Leányvásár* szerzi- Zenéjét Szirmai Al­bert a »Táncos hínárok“ zeneszerzője. — Egy mozgófényk«p társulat tagjai mozgó- fénykép felvétet akarnak készíteni, mely felvételhez egy olyan egyénre van szüksé­gük, aki net* tudja azt, hogy ezután ami vele történő fog, csak egy mozi felvételhez szükséges. Kapóra jön egy vidéki marhahús- kereskedő, ki feleségével felrándult Pestre. Minden nevezetességet megnéznek, csak az uj állaikertet még nem látták. Éppen oda készülnek, amidőn a férj kijelenti, hogy ő már nagyon fáradt, tovább nem megy se­hová. Élete párja azonban mégis elmegy. A fé j leül egy padra, előveszi tarisznyá­jából a jó hazai szalonnáját és jóizüen fa­latozik. Ekkor jön elő a köze'i bokorból a mozi színésznő, ki annyira kacérkodik a vidékivel, hogy sikerül később mulatozásra csalnia. Ekkor jelenik meg az ál férj, — a színész — in flagranti csípi a vidékit és ké­sőbb párbajoznak. Feltételei: lövés egy lé­pés távolságról. A vidéki lelövi a színészt, aki azonnal meghal. Ezután következnek 8 leghumorosabb jelenetek, melyek állandó derültséget idéznek elő és egész az előadás végéig kacagtatják a publikumot. A vége természetesen az, hogy a vidékinek meg­magyarázzak, hogy ő nem gyilkos, mert vaktöltények voltak a pisztolyban. Az igaz­gatóságnak sikerült ezen elsőrangú ese­ményre a „Budapesti Apolló“-ban játszott ensemblet 2 estére leszerződtetni. Az óriási anyagi áldoza'ok dacára a skeccs rendes helyárak mellett kerül színre Az elő­adások 1 és fél óráig tartanak. (Uránia.) A Zoitán-féle csukamájolaj úgy minő­ség, mint hatás tekintetében felülmúlhatatlan. Sokkal jobb mint az emulsió, ize szaga nin­csen, könnyen emészthető, gyermekek vala­mint fenőttek szívesen veszik. Üvegje 2 koro­na a gyógyszertárakban. Egyedüli készítő í Zoltán Béla gyógyszerész, Budapest, Szabad- i ság-tér. I Maggi Gyula társaság k. f. Ezen cég alatt f. é. január közepén uj k. f. társaság I alakult K 2,000.000-— teljesen befizetett alap- I tőkével, mely az eddig Maggi Gyula és Társa cég alatt Bregenzben, Wienben és Budapesten fennállott gyári és üzleti vállalatokat válto­zatlan alakban tovább fogja vezetni. tJ Nyilt-tér, E rovat alatt közlőitekért nem felelős a szerk. Tűzifa-rendelések méterekben, vala­mint egész kocsirakományokban kíván­ságra házhoz szállitva, a legolcsóbb napi árakban eszközöltetnek Wertheimer Sándornál Szatmáron. Raktár telefon­száma 272, iroda telefonszáma 269. kiváló bor- és k iithiumos e* gyógyforrás vese- éi hélyagbajoknál, köszvénynéf, czukorbetegségnél, vörhenynél, emész­tési és lélegzési szervek hurutjainál kitűnő hatású. Természetes ?asmeatss savanyuTiz. kCzbÍmM dsfánvrilkmfcadtekka «fi erűm ne í rnCT Ssinys-Lipócsl SalYatorforria-Tállmlat ** él S3ÖäS««Mnd*8B. w OOHÖi-iBO AlrUOt Budapest, V. Rudotf-rakp&rt fc.

Next

/
Oldalképek
Tartalom