Szamos, 1912. augusztus (44. évfolyam, 172-196. szám)

1912-08-04 / 175. szám

■1912. augusztus 4,) 175. szám. SZAMOK 7. oldal. kapva, azzal Kupsát súlyosan megsértette. A garázda legény ellen az eljárást megin­dították. Strucok szaporodása az állatkertben. Lendl Adolf dr.-nak régi terve, hogy kü- lünböző forróvidéki állatokat nálunk sza­porítással tenyésztessen és esetleg keres­kedésbe bocsásson, ugylátszik meg fog va - lósulni; mert a strucokkal folytatott kísér­letek sikerrel kecsegtetnek, amennyiben egy pár afrikai struc számos tojást adott s ezeket most keltetik. Most délamerikai nandu-struccal kísérleteznek hasonlókópen. Ezek a kisebbek és vadászati célokra al­kalmasak. Kifosztott templom. A felsőbányái gör. katholikus templomba az éjjel betörök jártak és onnan két darab gyüjtőperselyt mintegy 40—50 korona készpénzzel ellop­tak. A rendőrség kinyomozta, hogy a betö­rést Komlósi Zoltán 8 éves és Máriás Jó­zsef 9 éves fiuk követték el. Lapunk mai számához az „Uránia“ mozgófényképszinháznak egy oldal mellék­lete van csatolva. Mindenki Olvassa el! Figyelem! A városi bérpalotában levő Fried Ferenc féle étterembe már szép, széles aszfalton lehet eljutni, ahol nemcsak a fényes berendezés, tisztaság, de a tisztán kezelt borok és kitűnő ételek is vonzzák a közönséget. Szombaton és vasárnap este Oláh Feri zeneestélyt tart. Halászhálókat, legjobb gyártmá­nyú szegedi kötélárut, kézi dohány- zsineget HRÁGOS BÉLA kereskedőnél lehet beszerezni Szatmáron, Kossuth Lajos-utca 23. (Vashid közelében.) Ipodakisassasony és fia­tal gyakornok helybeli nagy ke­reskedelmi irodában felvétetnek. — Gyorsírás előny. — Cim a kiadó­hivatalban. Ha alkalmi ajándéktárgyat, ha üveg, porcellánt vagy gyermekjátékot akar venni, úgy r\ megT korona-bazár a kirakatait a Gindl-cukrászda kapuja alatt Deák-tér 5. szám, ahol 14 kira­katban feltűnő olcsó áruk láthatók. — Tisztelettel SCHÖN MÓR. — Bákóczi-utca 7. sz, a ref. egyház házába helyeztem át Kérem a nagyérdemű kö­zönségtovábbi szives pártfogását. Tisztelettel PUR JES Z SÁMUEL. Nyilttér. E rovat alatt közlőitekért nem felelős a szerk. Pallag Péter engem úgy az „Uj Szat- már“ mint a „Szamos“ cimü lapban mé­lyen sértő hazug kifejezésekkel illetett. Ezen alaptalan rágalmakra válaszom az, miszerint nem igaz, hogy nevezett tő­lem iszákosságom stb. miatt vált volna el, mert éppen ellenkezőleg a válópert én in­dítottam meg, ő pedig még az utolsó tár­gyaláson is kijelentette, hogy válni nem akar, sőt az elválást kimondó bírói Ítélet ellen is ily értelemben felebbezett, a mit a bírósági hivatalos iratok is igazolnak. Még kevésbbé igaz azon állítása, hogy ón nevét bitorolom, mert nevére soha büszke nem voltam, de nem is lehettem büszke egy olyan névre, melynek tulajdo­nosa nekem kenyeret soha nem keresett, sőt úgy az én, mint a hentesipart folytató öreg, özvegy édesanyám keresetét 14 éven keresztül saját személyére költötte könnyelmű életmódjára, nagyon furcsá­nak találom, hogy dacára, hogy rósz, részeges magaviseletü vagyok, ö még sem akart tőllem válni s nekem kellett a válópert megindítani s mindezen rósz tulaj­donságom dacára, most, mikor már jogerős ítélettel el váltam, alig pár nappal ezelőtt is az ablakomat kövekkel verte be éjnek idején azért, mert látja, hogy velem már nem élhet, hogy pedig engemet leánykori nevemen kevesen ismernek, ez is valótlan, mert úgy nekem, mint Halász Ferenc-utca 7. sz. alatt 16 év óta lakó és 30 óv óta özvegy édesanyámnak, ki a hentesipart űzi, széleskörű ismerettségünk van s akkor bi torolnám nevét, ha követelném, hogy engem Pallagné néven szólítsanak, de örülök hogy nevének viselésétől megszabadultam, mert ez úgy nekem, mint édesanyámnak nagyon drága volt. Ezeknek közrebocsátása után ismerő­seimre bízom annak elbírálását, hogy Pál- lag Péter engem, mint egy védtelen nőt ártatlanul és alaptalanul rágalmaz és bán­talmaz. Szatmár, 1912 augusztus 3. Nagy Mariska. Főszerkesztő: Dr. Shik Elemér. Felelős szerkesztő: zs. Zsemley Oszkár Földbérlet. A szatmárrészi gör. katholikus egyház a jövő gazdasági év végétől bérbeadja a Nagyrét oldalon fekvő 48 magyar holdnyi ingatlanát. Ajánlatok 1912. szeptember hó 8-ig Írásban adhatók be, vagy szeptember 8-ikán délelőtt 11 órakor Nagy József egyházi pénztárosnál (Görbeköz 2.) szó­belileg is előterjeszthetők. Az ajánlatokhoz egy félévi bérnek megfelelő biztosíték csatolandó. Gazdasági épületek építésével egy­bekötött ajánlatok előnyben részesülnek. Szatmár-Németi, 1912. aug. 1. Ferencz Ágoston, főgondnok. ZAMBAL ANTAL FA-KUTSZIVATTYU-KÉSZITÖ N.-KÁROLY. Tisztelettel értesítem Szatmár város és vidéke mélyen tisztelt közönségét, hogy kifogás­talanul működő s legújabb rendszerű faszivattyus kutat készítek a legjutányosabb árak mellett. I-II* III. IV. I. sz. Rendes szivó-szivattyunak métere 12 korona, ad percenkint 70—80 liter vizet. II. sí. Szivó-szivattyu, mely az előbbinél erősebb kivitelben métere 14 korona, ad percenkint 90—100 liter vizet. III. Nyomó-szivattyú, mellyel a vizet távolabb is el lehet vezetni s víztartályok, hordós­szekerek könnyen megtölthetők. Különösen úri házaknál nagyon alkalmas, miután udvart és virágos kertet is lehet vele locsolni. Métere 16 korona, ad percenként 90—100 liter vizet. IV. sz. Kéthengeres nyomó-szivattyú legerősebb és legtartósabb kivitelben. Ajánlatos ezen szivattyú uradalmak, gazdaságok, gyárak, fürdők részére, ahova nagymennyiségű viz szükségeltetik. Ezen kéthengeres szívó-nyomó faszivattyu ad percenkint 180—200 liter vizet. Méterenkint 26 korona. A kút mélysége mérendő a kutfenéktől a földszinig s hozzá adva 1 és fél méter, igy tudható meg a kútnak teljes mértéke. — Bátorkodom a következőkben faszivattyuiranak előnyeit ismertetni: I. A befagyásért teljes jótállást vállalok, mert ezekben 28 fok Reamurnál nem fagy be a viz. II. Nevezett kutnál a dugattyú rézben jár. III. A víz­nek természetes ize megmarad, rozsda vagy más utóiz ki van zárva. Az árak ab Nagykároly értendők. Szives pártfogást kérve, maradtam teljes tisztelettel Sómból öntal l^uímester Nagv^órolj?, @gosíon*uíca 26. 1 tabu K 2.50, S tuba. K 6.75, 5 tubái K 10 — Kapható fyójjiiwtÁrikbm él drogériákban. Kapható Szatmáron: Bartók László drogériájában. Főraktár: Török József gyógyszertára Budapest, VI., Király-utca 12. szám. Q A szatmári gazdasági és ipari kiállításon elismerő oklevéllel kitüntetve. FIGYELMEZTETÉS I Óvakodjunk a rossz s hibásan működő faszivattyu utánzatoktól. Újabban egy hasonló faszivattyu-készitő cég működik, mely cég mindent elkövet, hogy jó hírnevemet kisebbítse s munkámat silány készítményével utánozza, a faszivattyut egyszerű állvány fából készítik, melynek tartóssága rövid ideig való s nem veresfenyőböl. Munkájuk ismertetősége gyenge szerkezet s a rézcső, melyben a dugattyúnak kellene járni hiányzik s igy az kevés használat után teljesen tönkre megy.

Next

/
Oldalképek
Tartalom