Szamos, 1912. február (44. évfolyam, 25-48. szám)

1912-02-18 / 39. szám

2 ulctaí. SZAMOS (1911?, február 18 } 39. Hr.ftu:. elállna az ország vérkeringése, amitől már csak egy kis lépés hiányzik a gazdasági csődhöz. A Kossuth-pártban kitört viszályko­dásnak a Justh pártra is hatása lesz, mer1 abban a csoportban is több képviselő van, aki csak s pártfegyelem, no meg a mandá­tum miatt helyeselte az obstrukciót. Érdekes, hogy amikor az ellenzék széthúzása már egész meztelenségében áll a polttikai birkózás nézőközönsége előtt, ak­kor a 48-hs számmal felülbélyegzett lapok meg mindig tüdőszakadasig fújják a harci riadót. De bármily hangosak is ezek a csata dalok, itt-ott mégis szelidebb n zengenek, mert érzik, hogy gyengék lesznek az ellen­állásra és különösen egy uj választásra. Andrássy még az utolsó perceket is arra használja föl, hogy valamiképpen el­vegye az ellentétek élét, de ez aligha sike­rül, mert az ellenzék most már annyira föhüzelte önmagát, hogy se lát — se hall, hanem vakon megy neki a falnak, bár jól tudja, hogy ott majd nagyot koppan, az­után elhallgat. Nem akarják meglátni, hogy Khuen legutóbbi nagy beszédében kinyitotta nevlk a kaput, melyen keresztül elkerülhették volna a vereséget. Ez a kapu még nyitva van át­bújhatnak rajta. De hétfőn már becsuk­ják, aztán megkezdődik az élot-halálhare. (~y —r.) Uj vásártartási szabályrendelet. — Saját tudósítónktól. — Szatmár, febr. 17. Szatmárvármegye hivatalos lapjának mai számában jelent meg az uj vásártar­tási szabályrendelet, melyet a vármegye múlt évi december havi közgyűlésén al­kottak. Erre a szabályrendeletre már nagy szüksége volt a vármegyének, mert a vá­rosok és községek vásártartási szabályren­deletei nem voltak egyöntetűek, ami azután nagyban megnehezítette nemesak a közigaz­gatási hatóságok hivatalos ténykedéseit, de a vásárrajáróknak is valóságos kis jogtudó­soknak kellett lenniök, hogy eligazodjanak a községenként váltak izó vásári rendszabá­lyokon. Ezentúl minden vásárrendtartási sza­bályrendeletnek, melyet az egyes községek hoznak, meg kell felelni azon intencióknak, melyeken a vármegye törvényhatósága által alkotott szabályrendelet nyugszik. E szabályrendelet főbb pontozatai a következők: A vásárok, valamint az egyes elárusítók helyeit azon községben, melyek­ben ipartestület van, az ipartestület meg­bízottjának bevonásával a községi elöljáró­ság állapítja meg. Az egyes elárusítóknak elárusitási helyeket pénzért eladni nem szabad. A helyek kijelölésénél először a hely­beliek, azután a megyebeliek ős végül a más megyéből valók igényeit veszik figye­lembe. Az egyforma jogigénnyel bírók között viszont azt illeti meg az elsőbbség, akinek iparigazolványa régebbi keletű. A vásárosok árucikkeiket csakis a vá­sártéren árusíthatják A vásárok reggel kezdődnek és tartanak, a) hetivásárok meg­kezdésének időpontja április hó 1-től októ­ber hó 3l-ig terjedő időben reggeli 7, no- vemher 1-től március hó végéig, reggeli 8 órára tűzetik ki és tart délután 2 óráig, b) a napi vásárok d. e. 11 óráig, vasár és ünnepnapokon d. e. 9 óráig, c) országos vásárok a kereskedelemügyi miniszter által engedélyezett napokon. Az állatvásártórre állatok napfeljötte előtt, tehát téli hónapok­ban a vásár napjának reggeli 7 órája, nyári hónapokban reggeli 5 órája előtt fel nem hajthatók. Állatok a vásártéri bejáróknál eszközíendő állatorvosi vizsgálat nélkül az állatvásártórre be nem hajthatók. Az uj szabályrendelet március hó 1-én lép életbe. fjeraiann [jászló hangversenye. Hermann László hegedűművész, zene­iskolánk derék igazgatója tegnap haagver- senvt rendezett a zeneiskolai növendékek ösztöndíjalapja javára. A műsor kizárólag az igazgató szerzeményeiből volt egybe- állítva. Hermann Lászlöt, mint komponis'át, eddig kevéssé ismertük, tegnapi hangver­senyének őszinte és megórdemlett sikere azonban azt mutatta, hogy figyelemrem ltó zeneszerz vei van dolgunk, akit fiatal kora fiacár a, komolyan kell venni. A müsoton énekre, hegedűre, zongo­rára, valamint vonós négyesre irt müvei, továbbá egy hegedű és zongora szonátája szerepelt. A változatos műsoron kompozícióinak igaz gyöngyeit élveztük a könnyed dalf r- mától a klasszikái magaslatig emelkedő szonátáig és egyikiől som lehet elvitatni az eredetiséget és ötletességet. Dalai telve vannak meleg érzést» melódiái kellemesek és szívhez szólók. He' gedüre irt két k mnyebb fajta noktürnje is azzal a bájos közvetlenséggel hat, min' dalai, szinte érezzük, hogy minden hangja melegen érző sűvbő! fakad. Komolyabb műfajhoz tartozó kvartettje, szonátája és zongorára irt Valse Caprice ja már nemcsak sz veinket melegíti, hanem értelmünket, gondolkodásunkat is gyönyör­ködteti, Vonós négyese szerkezetre teljesen megegyezik a nagy klasszikusok kvartett­jeivel. Témája azonban telje-en eredeti és stílusa magyaros. A modern skala a imga diss/onánciáival itt ott idegenül hatott a zenei s ecesszióhoz nem szokott füleinkre. A kedves falu-i hangulatképek azonban bő­ven kárpótollak ezekért a magyar zenéhez kevésbüe illő modernségekért. Egyébként rendkívül sok finomság van benne a talán legszebb tétele az adázsió amely egy falusi temetést megh-.tóan fejez ki a zene eszközeivel. Az előadókat a szerző igen nehéz fel­adat elé állítja a cisz moll és esz-dur bang- nemm' l, ami az egész darabon végig vonul. a nyugati láthatáron cikkázó villám tüzes szalagja osztotta ketté a komor felhőfalat, nyomában csattanó dörgés hallatszott, mintha egy sziklahegy omlott volna össze Erre, mintegy jeladásra egész erejével ki­tört a vihar és üvöltve söpörte végig a síkot. A lovak megfeszített erővel igyekez­tek a gázlón keresztüljutni. A vad vihar magas hullámokba korbácsolta fel a viz színét és a kavargó, csapkodó ár végig­mosta a hintót, a lovak alig tudtak átver­gődni a túlsó partra. Kinos erőlködéssel kapaszkodtak fel a meredek utón és azután vad irombán futottak a közeli erdő felé. A fák lombjai összeolvadtak a fekete felhők­kel és úgy tetszett, mintha a hintó a sö­tét éjszakába gördülne. Ni siasze megfordult és vigyorogva kiáltott néhány szót a bojár felé. Szavai elvesztek a harsogásban; a bojár tölcsért formált kezéből: — Mit mondasz? Nastasze közelebb hajolt a bojárhoz. Huruí pasztilla — Mindjárt az erdőben leszünk. Le­gyen elkészülve . . . Szavai elvesztek a vad csattanásban s közelben a villám csapott le. János ur érezte, hogy szive gyorsabban ver és a torka felé emelkedik. Nastasze belenyúlt subája zsebébe, ki­húzta a pálinkás bütyköst és nagy kortyok­kal ivott, azután újra hátrafordult : — Amikor az öreg bojárral utaztam — isten nyugtassa békén ... az erdőben... a kunyhó . . . A kocsis hangja elveszett a kocsi- robogásban, a vad vihar üvöltésében. Egyre sölétebb lett, a kocsi befordult az erdőbe és a sűrű fák között két lépésnyire sem lehetett látni. A menydörgések szava össze­folyt, az erdő fái zúgtak, csattanva hasadoz- tak az Ítéletidőben. A bojár keblét vad rettegés szállotta meg, mintha egy hideg kéz szorítaná össze szivét. Nastaszera né­zett, de a sötétségben csak egy nagy, fe kete foltott látott. Hirtelen eszébe jutott, hogy nincs nála fegyver, pedig ez a részeg ember szándékosan viszi a romlásba. El van veszve . . . Ezer gondolat nyüzsgött agyá­ban, belsejében a vad féle em vihara hul­lámzott. Körülötte a poklok őrjöngésével kavargóit a vad zivatar. / A kocsi pedig repült a sötét éjszaká­ban, a lovakat a rettegés korbácsolta. A lombok fölött fagyos szél nyargalt végig, a töredező ágak recsegése visszhang­zott az erdőben, mint a félelem kiáltása, nehéz zokogása. A bojár füleiben egy szo­morú ének hangjai csengtek. A hintó pedig egyre repült a sötét éjszakában. A vihar üvöltése egy másodpercig elült és a közelben emberi kiáltás hallat­szott. Vagy csak érzékei csalták, mert a hang rögtön el is veszett a viharban. A hintó hirtelen megállóit és a sötét­ségből egy égő fénypont közeledett. A hintó közelében a fénypont fölemelkedett és világításában egy bozontos szakállu arc jelent meg. — Ki az ? — kérdezte, miközben Köhögés ellen a legjobb, ára 50 fill. 3 doboz 1.30 fill. Egyedül kapható Gerő Sándor Magyar Korona gyógyszertárában Nagykőrösön. —

Next

/
Oldalképek
Tartalom