Szamos, 1911. szeptember (43. évfolyam, 199-223. szám)

1911-09-01 / 199. szám

4. oldal. SZAMOS 1911. szept.. 1, 199. s„ám. Hasztalan. A hivatalnok nem takart homokot szórni az olajba, meg ne döc- cenjen valahogy a világ. Hiába könyörgött a kétségbeesett apa, hogy az orvos csak úgy jöhet ki a reggeli vonattal, ha a távirat vagy üzenet nem várja be a szabályos időt, későbbi érte­sítésre már csak kocsin jöhet, nem ért semmit: a szabály — szabály. Az orvos csakugyan ki is érkezett délre. De délig a világ, amelynek tengelyét iőügyen megkente a hivatalnok az olajjal, nagyon sebesen forgoti, olyan sebesen, hogy a szegény esszony leélte az alatt az idejét és meghalt. Mire dr. Sleinfcld Géza kiérkezett kocsin — minthogy a vonatot csakugyan lekéste — már csak azt konstatálhatta, hogy ha egy félórával korábban érkezik, a halottat meg élve találja és segíthet rajta. így volt. Morált bajos levonni az esetből. Mert azt cl kell ösmerni, bármennyire megindítsa is az ember szivét a tragikus eset, hogy a hivatalnok halálos pontossággal, gyilkos szabályszerűséggel járt el: betartotta a szabályt. De ha a hivatalnok helye en járt is el, az ember eljárása lelketlen volt és ke­gyetlen. Mert Uramisten, mi történhetett volna, ha az a nyomorult távirat szabálytalan időben megy el vagy leadódik egy telefon- üzenet azon a telefonén, amelyen privát be­szélgetést. nem szabad ugyan folytatni, do­hát nem hallgutódzik a kagylójában a mi­nis/, er . . . Ettől a kis homokszemtől nem döc- cent volna ki a világ, még a pá'yalelvi gvázé kis szekere sem. Azért pedig nem büntettek meg még soha senkit, mert megmentett egy ember­életet, ha mindjárt nem forsriftosan is. Szóval itt van az a bökkenő, ahol elő kellett volna venni azt az észt, amit nz Úr­isten a hivatalhoz adott és gondolkozni vele, elő a szivei, és érezni vele. Ámbátor az is lehet, hogy épp n a gondolkodás miatt késett annyit a távirat, és éppen amiatt halt meg az a szegény asszony 1 (4) Nyomdász-bál. Már csak napok vá­lasztanak el a nyomdászok báljától, amely szept. 3 -án, vasárnap lesz a Pannóniában. Bizonyára reá fog emlékezni minden ott levő a nyomdászok ez idei báljára, mert olyan örökemlékii redikül-táncrondet kap minden hölgy, hogy örömét io„'ja benne lelni sok ideig. A rendezőség a tőle lelhető módon odaigyekszik, hogy minden jelenlevő jól érezze magát. Reméljük, hogy a rende­zőség elég garancia arra, hogy erkölcsi si­kerünk érvényesüljön. Szemályjegy 1'40 kor., család jegy 4 kor., kaizat 50 f. A zeneiskolából. A Dal- és Zene­egyesület zeneiskolája legutóbbi igazgató- tanácsi ülésében betöltötte a harmadik zongoratanszéket, amelyre pályázat mellő­zésével Jónásáé Barauyi Ilona tanárnőt vá­lasztotta meg. Az iskolai beiratások a mai nappal megkezdődnek és szept. 7-ig bezá­rólag tartanak délelőtt 8—12 ig és délután 3 — 5-ig. Szept. 8 án délelőtt 11 órakor lesz az iskolai óv ünnepélyes megnyitása. Az igazgtótanács, tekintettel a változott viszo­nyokra, elhatározta a tandijak mérsékelt felemelését. Eszerint az alsó osztályokban 100, a felső osztályokban 120 kor. lesz az évi tandíj, ami nem mondható soknak, ha figyelembe vesszük, hogy magániskolákban is nagyobb tandijai szednek ma már, a dalegylet iskolájának városi kezelésbe át­adása pedig rövid idő kérdése és ez által nz iskola a nyilváno3sági jelleget is meg­nyeri. FU KELENGYÉK legolcsóbb beszerzési forrása KARDOS divatudvar, Kaiinczy-u. Gyomoreróútó helyett morfium. Ványi János szatmári kőinive3 mestert, aki szenvedélyes vadász, tegnap este végzetes szerencsétlenség érte. Vadászatról hazajövet betért Bartók László droguista üzletébe, ahol majdnom mindennap megfordult, (is­merte az egyes orvosságok tartályait, üveg­jeit. Ezért egész biztos kézzel nyúlt egyik üveghez, amolynek tartalmából egy kis pá­linkás üvegbe töltött és azt gyomorfájása ellen felhajtotta. Ványi azt hitte, hogy az üvegben pálinka van, le is nyelte a pohár tartalmát, de azt nagyon keserűnek találta. Nemsokára rosszuUó’röl, alóltságról panasz­kodott. Az üzletben alkalmazott segéd, miu­tán a főnök távol volt, nyomban megvizs­gálta a poharat s rémülten tapasztalta, hogy Ványi pálinka helyeit körülbelül 20 gramm morfiumot ivott. A szomszédban lakó dr. Vajay Imre kér. orvost azonnal értesítették az esetről. Gyomormosás alkalmazása után Ványit egy bérkocsin Drágffy-uteai lakására szállították, ahoi most ó'.et-halál között fekszik. Tanügyi értesítő. A beiratások a hely­beli kir. kath. tanítóképzőben az 1911—12. iskolai évre szeptember hó 1., 2. és 4-én lesznek délelőtt 8—11-ig. Felvetetnek az I. osztálaba oly ép testű ifjak, a kik a közép­iskola, polg. iskola IV. osztályát vagy a felső népiskola III. osztályát jó sikerrel el­végezték, legalább 14 évesek, de 18 nál nem idősebbek. Mindezt kereszllovéllol, is­kolai és orvosi bizonyítvánnyal kötelesek igazolni. A többi osztályokba a megelőző iskolai év végzettségét igazoló bizonyítvány alapján történik a felvétel. A városban la­kást és élelmezést az igazgató előleges tudta és beleegyezése nélkül senki sem fo­gadhat. A kir. kath. tanítóképző gyakorló- iskolájába a felvételek szeptember 6—9-én lesznek. p jjíműill kizárólag —----- KARDOSNÁL kaphatok. ­A bi kszádi parkban. A bikszádi für­dőn időzött Landó Wolfnó fehérpataki asz- szony. A napokban orvosi rendeletre na­gyobb sétát tett a fürdő fenyvessel borított részén. Az idős asszony az erdőben élté vedt s nem találta meg a fürdőbe vezető utat. Találkozott egy oláh fiúval, aki juho­kat őrzött. A fia vállalkozott, hogy busz fillérért elvezeti az öreg asszonyt a fürdőbe. De nem a fürdő felé vezető utón vezette Landónét, hanem ellenkező irányban. Egy félreeső helyen aztán megállóit s követelte a húsz fillért. Lundóné szívesen fizette ki a húsz fillért, de a fiú meglátta, hogy sok pénz van az öreg asszonynál, földreteperte és elszedte tőle a pénzt, körülbelül 23 ko­ronát. Az öreg, beteg asszony csak nehezen tudott visszajutni a fürdőhöz, ahol jelentést lelt. A nyomozás folyamán megállapították, hogy a rabló oláh fiú Finta Demeter 14 éves juhászbojtár. A csendőrök letartóztat­ták a fiatalon rósz útra tévedt suhancot, s bekísérték a szatmári ügyészség fogházába. Pótvásár Tiszaujlakou. Tiszaujlak községnek a keresk. miniszter megengedte, hogy f. évi szept. 6 án orsz. pót-állatvásárt tartson mindenféle állat felhajtással. A biztosított ház. A régi, rozoga hajlék helyébe újat akart építtetni Marinkás Juon nagynyiresi gazdálkodó. Összeszedte értékesebb holmijait, tehenét is kivezette az istállóból, azután felgyújtotta a házat. A ház be volt biztosítva, s igy remélt pénz­hez jutni a gazda. De a csendőrségnek tu­domására jutott a turpisság ós feljelentést tett az ügyészségnél. Eladó bútor. Kétszobás garszon- lakás berendezése azonnal eladó, Cim a szerkesztőségben. Házi bál Ugocsában. Bált rendeztek Nagygérczén a legények. Amolyan házi mulatságfélót, a hatóság beavatkozás • nél­kül. Nem kérték ki a hatósági engedélyt a bál megtartására, miért is Pap János köz­ségi rendőr betiltotta a bál folytatását. De Hotka Gergely nem volt megelégedve a hatóság eljárásával, karót ragadott a köz­ségi rendőr ellen ós alaposan elverte. A verekedő legény ellen hatóság elleni erő­szak miatt az eljárást folyamatba tették. Körhintázáeért aranygyűrű. Nagy öröme telt a körhintázásban Kalin Irén halmii cselédleánynak. Mivel azonban nem volt elegendő pénze, hogy ennek a passzió­jának áldozhasson, lehúzta az uijoról az aranygyűrűt és átadta a körhintát hajló legénynek, Ari Mihálynak, aki a gyűrűért meg is hintáztatta. Eddig rendben is lett volna a dolog, ha a gyűrű nem Goldenberg Mózesné tulajdona lett volna, amihez Kalin Irén úgy jutott, hogy Goldenborgnó kis gyermekétől, aki a gyűrűvel játszott, ellopta. Lopás miatt megindították ellene az eljárást. Bank épités Nagyszőlősön. Az ugocsai Takarékpénztár Egyesület di-zes emeletes szókházat épit Fehér ós Ritter budapesti műépítészek tervei szerint. A mun­kálatok kiadására f. hó 30-án tartott ver­senytárgyalás alkalmával a következő építé­szek tettek ajánlatot: Méhes Beregszász, 156.000 kor., Sajovics ós Kornreich Munkács, 170.700 kor., Bonovios ós Társa Munkács, 149.300 kor., Fuchs A. és társa Beregszász, 138.000 kor., Makay ós Lipiczky Szatmár, 136.800 kor. összeggel. Legolcsóbb ajánlat­tevő Makay ós Lipiczky szatmári ezóg volt. Az ajánlatok átszámítás végett kiadattak műépítészeknek. Bendincr tanár magán leckéi. Ben- diner tanár, a városi zeneiskola tanára az uj zeneiskolai tanév megkezdésével egy idejüleg egy öt hónapra szóló magánlecke, cyklust hirdet, zongorára és magánénekre. A zongora magánieckék ára heti I órában havi 30 korona, heti 2 órában havi 60 kor A magánének privát leckéi pedig heti 2 fél­óra havi 30 korona. A leckékre jelentkez­hetni szept. 1—10-ig bezárólag Bendiner tanárnál a zeneiskolában (Rákóczy utca 14.) vagy lakásán Verbőczi-utca 4. I. A zene­iskolában való nagy lekötöttségére tekintet­tel csak igen mérsékelt számban vállal Bendiner tanár magánleckét, melyekre nézve, mint az elmúlt szezonban a kötelezettség a növendék részéről 5 hóra szól, miből leg­alább 3 havi leckodij olőre fizetendő. 1900. évről 60 hektoliter szatmár- hegyi bor eladó Eötvös-u. 14. sz. alatt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom