Szamos, 1911. június (43. évfolyam, 124-146. szám)

1911-06-01 / 124. szám

SZÁM o;s 3. oldal. tetése. így emeli majd polgárságunk szak­tudását s fogékonnyá teszi minden szépre, jóra és nemesre. E nemes tervek kiviteléhez azonban a rendelkezésünkre álló anyagi eszközök elég­telenek. A hivatásának és korunk szellemi fejlettségének, kifinomodott igényeinek meg­felelő helyiség felépítése s a szükséges könyvtárral és megfelelő berendezéssel leendő felszerelése tetemes pénzt emészt fel. Bizalommal fordulunk hát magyar társadalmunk minden nemes szivü tagjához, ki belátja céljaink nagy kulturális fontossá­gát, hallgassa meg kérésünket, ujtson segítő kezet a mi közös tűzhelyünk felépí­téséhez. A közművelődés fejlődése mindnyájunk érdeke ! Eredményei mindnyájunk drága közös kincsét képezi. Ma az az igaz haza- szeretet, mely ennek a széttagolt magyar társadalom kulturális egységesítésének szent munkájába olvad át. Ennek a legszentebb érzelemnek ne­vében zörgetünk e nemes szivek ajtaján. Egyesült erővel ! . . . A szives adományok a „Szatmári Bank“ ba küldendők, mely adományokat ketonként fogunk hirlapilag nyugtázni.“ 1,1911. junius 1. 124 szám.) _________ Főelárus itás Barth Jóxsefné dohány- tőzsdéjében (Deák- tér 5. sz.) Szatmár-Németi. — Tisztességes utcai lapelárusitók azonnal felvétetnek! kapható minden dohánytőzsdében és utcai elárusítóknál. ingatlant akar venni vagy eladni, jelzálog kölcsönt keres, mielőtt bármiféle gazdasági cikket beszerezne, vagy a gazdasági élet bármely ágába vágó szükséglete van, forduljon bizalommal ; Poszvék Nándor Szatmári Kazinczy-utca 7. .North British" b'ztositó társ. főügynöksége. Dávid Ödön fog ászati műtermét Budapestről áthelyezte. Szatmár, Kazinczy-utca 15 sz Míífogak, aranykoronák, csapos fogak, amerikai hídmunkákat jutányosán készit Telefon 258. Ős-Buda vár mulató, kávéház teljesen beren­dezve havi bérfizetés mellett azonnal kiadó. ""M Értekezhetni: Krausz Áronnal — Kossuth Lajos-utcza 22. — M ENYASSZONYIKELENGYÉK, kerti lámpák, képkeretek, kész ablakok, épület üvegezés legelőnyösebben szerezhető be A hitel mfrKKe bizalom. A bizalom frUHt hitel. Ha az ország bármely részében lakó keres­kedő, iparos, hivatalnok, gazdálkodó, avagy más foglalkozású egyén hitelképességéről, vagyoni viszonyairól, megbízhatóságáról alapos értesülést akar szerezni, forduljon Ä UC RITA C« Első szatmári általános keres- „VUltl I Hw kedelmi tudakozó intézethez. Petöfi-utca 17. sz. Telefon-szám 310 HÍREK Szatmárnémeti, 1911 Junius 1. Pamfil. Milyen Idő várható 7 A meteorológiai int. jelentése Lényegtelen hőválto­zás és sok helyütt csa­padék. Sürgönyprogoózis : enyhe, sok helyütt csapadék, zivatarok. Déli hőmérséklet 19 7. Mi lesz a nyaralással? Igen, kérem, mi lesz a nyaralással ? Beszéljünk csak róla. A téma aktuális. Meleg van. Olyan meleg, hogy majd elolvad az ember. A gyöngéd nem pedig eo ipsó, olvadékonyabb. Jó lesz tehát — igen tisztelt férjuraim —, nyaralni küldeni őket, nehogy elolvadjanak. Ugyan mi lenne a világból nyaralás nélkül? Rut szibarita váz. Élni és nya ralni kell! Drága a lakás! Legjobb, ha az ember menekül a drága lakásból. Drága a hús! Legjobb, ha az ember nem eszik Szatmá- ron húst. És ha menekül a drága lakásból, akkor olcsó nyaralóhelyet keres; ha drága a hús, odamegy nyaralni, ahol bosszúsággal, urhatnámsággal és cifranyomorusággal is jóllakik az ember. No, persze 1 Ha már minden drága, legalább nyaraljunk. Hiszen ez olyan könnyül Szél tóben, hosszában hi Teszteljük, hogy a Tátrában nyaralunk. Nem muszáj oda­menni, elég ha azt hiszik a jóbarátaink és ismerőseink, hogy a Tátrában vagyunk. Hadd pukkadjanak meg az irigységtől. Menjünk aztán valami kis faluba, ahol jó a levegő, olcsó a lakás, friss tej van és sokat lehet sétálni az aranykalászos táblák mellett. De mielőtt falura mennénk, ne feled­jünk el venni vagy harminc darab levelező lapot. Címezzük meg minden ismerősünk­nek s küldjők egy kovertben a tátralom- nici postára, esedezzünk benne tisztelettel, hogy a postamester legyen kegyes onnan expediálni a mi kedves és pukkadozó is­merőseinknek. No ja! Fő a pukkasztás, hogy azt higyjék, milyen nagyszerűen mulatunk és szórakozunk a Tátrában. Azalatt pedig pihenjük ki magunkat falun. Szívjuk a tiszta, szabad levegőt, igyunk tejet, együnk tojást. Olcsóból kiáll s aztán hazajövünk üdén, rózsás színben, vastagodva egy pár kilóval. Aztán ne feledjünk el beszélni róla itthon sokat, nagyon sokat. Fünek-fának 1 — Milyen nagyszerű az a Tátra I De milyen nagyszerül Se nem Fátra, se nem Mátra ! De a Tátra 1 Jövőre, ha Isten éltet bennünket, újra igy nyaralunk. Hát nem igaz ? Pukkadjon meg, aki irigyli 1 Argus. Bérmálás. Dr. Boromissza Tibor szat­mári püspök pünkösdkor bérmálni fog váro­sunkban. Az erre vonatkozó szükséges tudnivalók a róm. kath. székesegyház főbe­járatánál kifüggesztett ivén tudhatók meg. Eljegyzés. Róth Jolánkát Mezőkaszony ból eljegyezte Schwartz Jenő Szárazberek­ről. (Minden külön értesítés helyett.) Anyakönyvi helyettesítés. Csaba Adorján főispán Gályássy Sándor oki. jegy­zőt a nagymajtényi anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezető helyettessé kinevezte-! A nagykárolyi szolgabiróságról. Madarassy István nagykárolyi főszolgbiró f. évi junius 8-tól kezdődő 6 heti szabad­ságra távozik, a hivatal vezetésével Neu- pauer János tb. főszolgabíró bízatott meg. A csendörségről. Báró Gyula m. kir. csendőrőrnagy Kassáról, valamint Török Kálmán csendőrszázados tegnap óta váro­sunkban időztek több hivatalos ügy elinté­zése végett. Ugyancsak itt járt Imre Ferenc m. kir. csendőrszázados szárnyparancsnok is, ki a Szatmár városi csendőrsóget vizs­gálta meg. A szárnyparancsnok nagy elös- méréssel nyilatkozott a szatmári csendőr- ségröl. Az ipartestOIet alakítását előkészítő bizottság tegnap délután tartott értekezletén végleg megállapította az utcabiztosok által bejárandó kerületeket s azokra a következő- képen osztotta be a szavazatszedőket: Az első kerülethez tartozó Deák-tér, Batthyány, Várdomb, Szirmay, Eötvös, Kossuth, József kir. herceg, Petőfi, Kert, Vágóhíd, Töltés, Báthory, Zrinyi-utcákra, a Szamospartra, a Háromutca, Petőfi, Károlyi-közökre és az ezen utcák által határolt területekre Agyó Géza, Vajnay Lajos, Csapó Lajos, Kelemen Antal, Bilakovics Mihály, Balogh Dezső, Ká­rolyi József, Lénárd Károly, Mátyus Károly, Kiss Elek iparostársakat küldte ki. A má­sodik kerülethez tartozó Bányai-ut, Hid-köz, Majláth, Eötvös, Széchenyi, Árpád, Hám János, Attila, Hunyady utcákra, az Iskola és Templom közökre, valamint az ezen utcák által határolt területekre Vadnay Zsigmond, Bezdek József, Gulya László, Kerekes Ist­ván, Biró István, Markos György, Májercsik János és Kassay Károly iparostársakat küldte ki. A harmadik kerülethez tartozó Kölcsey, Vajay, Arany János, Vörösmarthy, Kazinezy, Uj- és Hármán Mihály-utcákra, valamint az ezen utcák által határolt területekre Bakkay Géza, Rozsnyai Lajos, Egry Lajos, Gzigus György iparostársakat küldte ki. A negyedik kerülethez tartozó Rákóczi, Csokonay, Ber­csényi, Bocskay, Kisfaludy, Kinizsy, Pázsit, Szivárvány, Nyíl, Árpád, Hunyady és Te- leky-utcákra Kincses Károly, Lengyel Zsig­mond, Katona Imre, Wéber János, Perge Gyula iparostársakat küldte. Az ötödik ke­rülethez tartozó Perényi, Wesselényi, István király, Toldy, Hajnal-utcákra és az ezen utcák által határolt területekre Veres János, Matolcsy Lajos, Nyisztor János iparostársa­kat küldte ki. A hatodik kerülethez tartozó Mátyás király, Honvéd, Dobó, Drágffy, Sziget- uteákra és az ezen utcák által határolt te­rületekre Fehér Sándor, Kiss József, Gzigus György iparostársakat küldte ki. Az utca­biztosok mindegyike megkapja a debreceni kér. és iparkamara hivatalos iparos lajstro­mának egy-egy másolatát és a szükséges aláírási iveket. Az iratok folyó hó 3-án szombatnn reggeltől vehetők át a Szamos szerkesztőségében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom