Szamos, 1911. április (43. évfolyam, 75-99. szám)

1911-04-04 / 77. szám

SZAMOS 5-ik oldal. (1911. április. 4 ) 77. szám. Nyüttér, E rovat alatt közlöttekért nem felelős a Szerk. A Máv. főnökségének figyelmébe. A rikkancs koronája. Április hó 28-án a dohánybeváltó­nál lévő vasúti éljázó korlátot, mely nyitva volt, kissé neki támaszkodva odább tol­tam. E miatt Atyim János vasúti őr le­fogott és arra kényszeritett, hogy keserves keresményemből egy koronát fizessek neki. A kényszer helyzetben a pénzt át­adtam nyugta nélkül, minek folytán fel­hívom a főnök ur figyelmét. Grósz Ábris hirlapárusitó. EGNYILT az uj siói kalap­R&kócsi-utca 26. Fogarassy-palota. = Ugyanott = Szénássy Gyula budapesti c g legújabb tavaszi újdonságainak képviselete. :: Löwy Lajosne. w Node ilyet! ? A kérdezett nem vőlegény, kezeiket csókolom. Szatmár-Németi sz.kir. város hivatalos közleményei. Versenytárgyalási hirdetmény. A városi tanács 4260—1911. t. sz. hatá­rozatával a .József főherczeg laktanj^a“ törzs­épületének kitoldása rendeltetvén el, a terv szerinti építési munkálatoknak biztosítása, illetve vállalatba adása czéljából 1911. évi április 8-án d. e. 10 órakor a Szatmár- Németi szab. kir. városi gazdasági tanácsosi hivatalban nyilvános zárt ajánlati verseny- tárgyalás fog tartatni. A teljesítendő építkezési munkák 24522 kor. 31 fill vannak előirányozva. Az egy koronás bélyeggel ellátandó ajánlatok a gazdasági tanácsoshoz a fenti batáridőig nyújtandók be s az összes mun­kákra tehetők ; ezek a megállapított terv és költségvetés alapján százalékban kifejezett zárt ajánlattétel szerint adatnak vállalatba, melyekhez a műszaki munkálatok és feltéte­lek a városi gazdasági tanácsosi hivatalban a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Vállalkozni óhajtók ajánlataikban kife­jezni tartoznak, hogy az összes feltételeket minden részükben megértették és azokat vál­tozatlanul elfogadják. Bánatpénzül az ajánlati összeg öt szá­zaléka elfogadható értékpapírokban vagy készpénzben az ajánlathoz .csatolandó, az ajánlati összeg illetve százalék számmal és betűkkel tisztán és olvashatóan kiírandó. Elkésve érkezett vagy utóajánlatok nem fog­nak figyelembe vétetni. Ajánlati minták vagy költségvetési munka kivonatok nem adatnak ki. Szatmár-Németi, 1911. márczius 31. BARTHA KÁLMÁN gazd. tanácsos. Fa- és cserkéregeladási hirdetmény. A sződemeteri volt úrbéres közön­ség eladja az 1011. évi április 10-én délután 3 órakor Sző­demeter községben a községházánál meg­tartandó nyilvános szó- és írásbeli ár­verésen a saját tulajdonát képező Sző­demeter község határában fekvő vásá­rolt erdejében kihasználható, mintegy 112 5 kát. hold területen eserkéreg ter­melésre alkalmas faanyagot, mely mint­egy 3375 üm.3 (130 cm. magas) hán- tott fára becsültetett külön árverésen a cserkérget és ennek befejezése után külön árverésen a hárított fát. Kikiáltási ár ürköbméterenként l-60 kefrona a cserkéregnél, 5 kor. a hárított fánál. Bánatpénz 540, illetve 1687 kor. Zárt Írásbeli ajánlatok csakis a szóbeli árverés megkezdése előtt fogad­tatnak el minden egyes árverési tárgyra külön-külön. Utó, távirati vagy becsáron aluli, avagy kellően fel nem szerelt ajánlatok el nem fogadtatnak. Részletes árverési és szerződési feltételek a sződemeteri körjegyzői iro­dában a hivatalos órák alatt megtekint­hetők. Az erdő a községtől 15 krnre és a község a legközelebbi Tasnádszántó vasúti állomástól 5 krn.-re fekszik. (Szilágyra.) Virág Albert Márián György urb. jző. urb. elnök. 1834 — 1911. Versenytárgyalási hirdetmény. Gilvács község belterületén a gya­logjárdáknak kőburkolattal leendő el­készítése biztosítására pályázat hirdet- tetik, felhivatnak vállalkozók, bogy aján­lataikat /. évi április hó 6-ig, délelőtt O óráig a községi elül- járóságnál szóval, vagy írásban adják be. Feltételek a községi elüljáróságnál tudhatók meg. Gilvács, 1911. márc. 18. A községi elülj áróság. Bodoky Kálmán körjegyző. u m CLAYTON & SHUTTLEWORTH LTD JSiitlepest. Véozl-teörút *f íí í® által a 1*;^jutányosabb árak mellett ajánltatnak : tocomobiiok és cséplőgépek, benzinmotoros cséplőkész- ietek, magánjáró gőzgépek, szaimakazaiozók, íóhere- cséplők, tisztitó-rosták, konkolyozók, kaszálógépek, , k marokrakó- és kévekötő-aratógópek, szénagyüjtök, i p széna- és szalmasajtók, boronák,, sorvetőgépek, M Planet jr. kapálók, kukoricza-morzsolók, szecska- vágók, rópavágók, darálók, őrlőmalmok, egye- jűw TÉlk temes aczélekék, 2- és 3-vasu ekék és SW minden egyéb mezőgazdasági gépek,

Next

/
Oldalképek
Tartalom