Szamos, 1909. december (41. évfolyam, 274-298. szám)

1909-12-22 / 291. szám

XU. évfolyam. 291 szám, Szaímár, 1999. december hó 22., szerda. wimuwzmmm bwmmääi waphaAP. Előfizetési dij : Helyben: 1 évre 12 K, 7a évreS'K. lU évre3 K, 1 hóra 1 K Vidékre:.. 16 „ 8 ........... 4..........150 Eg y szám ára 4 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rákcczi-utcza 9 szám ob Telefonszám: 107. Mindennemű dijak Szatmáron, a lap kiadóhivatalában fizetendők. Hirdetések: K észpénzfizetés mellett, a legjutányosabb árban közöl­téinek. — Az apróhirdetések között minden szó 4 fillér. Nyilttér sora 20 fillér. Lapunk mai számának főbb cikkei a kivetkezőt: Lukács missziója. — Berzenkedő oláh pópa. — A hóstánci kuruzsló. A képviselőház ülése. Budapest, dec. 21. Rakovszky István elnök negyed 11 órakor megnyitja az ülést. Indítvány az önálló bankról. Holló Lajos indokolja meg indít­ványát. Meglepetéssel olvasta, hogy a kooperáló pártok is hasonló inditvány- nyal akarnak fellépni. Egyetlen helyes formának találja, hogy maga a parla ment vegye kezébe a kezdeményezést; felirattal forduljon a királyhoz s abban mondja el, miképpen kívánja a válsá­got megoldani, ebben benne van az önálló hitelélet és kormány elleni bizal­matlanság. Kéri a képviselőházat, hogy fontolja ezt meg. Ajánlja indítványának elfogadását. A Ház egyhangúlag elfo­gadja Hoiió Lajos indítványát, valamint Justh azon indítván; át, hogy az indít­ványt a holnapi ülés napirendjére tűzzék. Az indemnitás sorsa. Az indemnitási javaslatnak a bi­zottsághoz való utasítása tárgyában Justh Gyula azon indítványához, mely szerint a Ház nem utasítja a javasla­tot a pénzügyi bizottsághoz, Pilisy is hozzácsatlakozik. Szünet után Hencz Károiy beszél, majd Éber Antal felszólal a Bozóky elleni javaslatnak a bizottsághoz való utasítása ellen. Napirend után az ülés véget ért. A Ház legközelebbi ülése. Budapest, dec. 21. A Ház utolsó Illését szerdán tartja, legközelebb karácsony utáni kedden ül össze. TÁVIRATOK. — SchJát tudósítónktól. — Tárgyalások Justh és Lukács között. Budapest, dec. 21. Lukács László politikai küldetése a jelekből Ítélve kezd komolyabb formát ölteni, legalább azt következtetik a közte és Justh között ma folytatott tanácsko­zásból Lukács ugylátszik Justhot, és híveit reméli megnyerni programmjának, akik azonban az önálló bank nélkül nehezen fogják támogatni. Lukács különben oda nyilatkozott, hogy eddigi tárgyalásait nem tartja ked vezőtlennek és tovább fog tárgyalni Justhfcal. Lukács a választói jogról. Budapest, dec. ül. Lukács ma a képviselőház folyosóján Andrássyval tanácskozol a választói jog­ról. Kijelentette, >>ogy az ö javaslata a legáltalánosabb, mert az általánosság mér tékát náia a szavazatok száma adja meg. Nem tartja fontosnak azon körülményt, hogy a szavazók száma kisebb lesz, mint a többi tervezeteknél. Ka alkalmi ajándéktárgyat vagy gyermekjátékot akar venni, úgy ne mulassza el a KORONA-BAZÁRBA bemenni, mert ott most minden egészen uj és friss áru, az olcsósága pedig versenyen kívül álló. Deák-tér 7. szám. Vármegyei közgyűlés. Néppárti vezér a magyar dllameszme ellen. Magyar faló pópa. Nagykároly, dec. 21. Szatmárvérmegye törvényhatósága ma délelőtt rendkívüli gyűlést tartott dr. Falussy Árpád elnöklete alatt. A gyűlés első tárgya, Sopronmegye. átirata volt & kath. autouómia létesítése ügyében, melyre vonatkozólag a közgyűlés hasonló feliratot intéz a kópviselöházhoz. A második tárgy a kir. daróci áll. iskola felállítása ügyóbeni felebbezós volt, melyet Lukács Konstantin ismert magyar- érze'mü pópa adott be a közgyűléshez. Ezen tárgy heves vitát eredményezett. Lukács éles szavakban támadta a magyar állam soviuista tanügyi politikáját. Majd érvekkel akarta bizonyítani azt, hogy Királydarócon áliami iskolára nincsen szükség, mert a gör. kath. iskoia modern felszereléssel van berendezve és az annál alkalmazott két tanító teljesen eleget, tesz hivatásának, Beszédét azzal végezte, hogy álliisák bár fel a magyar állami iskolát, ezzel csak hasznára lesznek a nemzetiségek" nek, mert ez által több müveit román lesz, mint magyar. N. Szabó Albert mindenben osztja Lukáes Constantin nézetét és oly heves támadást intézett az iskola felállítása ellen, hogy saját hívei is megbotránkozás­sal hallgatták a hazafiatian izü beszédét. Gerzson Kázmór királydaróci föld- birtokos a daróci gör. kath. iskola hiányos­ságait leplezte le. Jellemző a helyzetre az, hogy .150 gyermeket egy tanító oktat. A vitában még részt vettek dr. Nagy Sándor Erdődről, Kriszúk János kírály- daróczi kath, plébános, Rónai István, Cseh Lajos, dr. Kovács Dezső, akik szintén visszau'ásították a magyar kultúra elleni berzenkedést. A központi választmányban megüre­sedett helyek betöltése következett ezután, Legszebb karácsonyi ajándék az ékszer. Mielőtt tehát vásárolnánk, tekintsük meg STARK JENŐ (Joó László utóda) ék­szerész újdonságait, melyek választékos iz- lésüek. Gyönyörű brilliánsok. A tanácsból. Isaye-Gönczy hangverseny. Lővy Miksa könyvkereskedő bejelen­tette a tanácsnak, hogy Isaye Jenő belga hegedűművész és dr. Gönczy Mór kultusz­miniszteri osztályfanácsos 1910. február 22-ére tűzték ki hangversenyüket. A ta­Nézzük meg Unger Armin kézimunka kirakatát. KÓtjh Simon nagy választékú cipó raktárát; aj fialjuk * I. V«V5Híz5llsígnel(, mini legolcsóbb bevásárlási forrást. Közvetlen a „Pannónia" szálloda mellett. - Szamár és vidéke legnagyobb czlpőraktára. az őszi és tél idényre megrendelt valódi finom sehevraux és box bőrből készült legújabb divatu fekete és barna szinü úri-, női- és gyermek-ezipők­legutolsó diVat női l{osztiMöl( Wtlsz Sántád angol női diVattermiben 1t 5zatmáron, D?ál{-tír 7. u. alatt fesznlncH. t:

Next

/
Oldalképek
Tartalom