Szamos, 1909. október (41. évfolyam, 223-249. szám)

1909-10-13 / 233. szám

2. oldal. SZAMS (1909. október 13.) 233-ik szám. Úri divat különlegességekbe napnként érkeznek újdonságok;. Uri (»htriwnüeket mérlek után, teljes teleng léket a íegizlésesebben állít RAGÁLYI divat-áruháza Szatmír, Deák-tir 8. (Billyán-ház.) mondta Wekerlének, hogy majd tudatja vele elhatározását, most tehát a miniszter- elnök Bécsbe megy, hogy végre átvegye a király döntését. Ekkor fogja azt is megállapítani a király, hogy kiket kíván meghallgatni. Wekerlének ez az audienci­ája pénteken lenne s igy gróf Andrássy Gyulának csütörtökre mondott audienciája is halasztást szenved. Általában azt mond­ják, hogy az összes kihallgatások szom­baton és vasárnap fognak megtörténni s igy a királyi döntést hétfőn fogják pub­likálni. A miniszterek, kitértek minden kór- dezősködés elöl. Ugrón Gábor kilépésének semmi hatása sem látszik. A függetlenségi párt tagjai általában nagy örömmel vették Ugrón távozását, mert már régen ki akarták zárni. A párt egységének doku­mentálására. a képviselöház ülése alatt elhatározták, hogy este a Royal-fogadóban pártvacsorát rendeznek, amelyen Kossuth Ferenc is résztvesz. A vacsorán a párt Ugrón képtelen vádjával szemben ovációt rendez Kossuth Ferencnek. Gróf Andrássy Gyula a folyosón na­gyobb alkotmánypárti képviselőkből álló csoport előtt a válságról úgy nyilatkozott, hogy az ő személye csak akkor jöhet szá­mításba, ha a programmját megvalósítja, A laépviselöház ülése. Justh Gyula elnök pontban tiz óra­kor nyitotta meg az ülést. Bozóky Árpád a Házszabályokhoz kór szót és fölhívja a figyelmet, hogy ö már a múlt év április 29-én megindokolta az elnökök fizetésének eltörléséről szóló indítványát. Igaz ugyan, hogy még érdem­leges tárgyalás nem volt, de a házszabály azt mondja, hogy bármely szakában a tárgyalásnak elvetett indítvány nem ke­rülhet ismét napirendre. Einök : Ez az indítvány megokolása teljesen házszabályszerü. Búza Barna köszöni Bozókynak, hogy indítványának igy beharangozott. Kijelenti, szokatlan fény izgató vágygyal párosult. Az idegen néhány körfordulat után meg­adott Dal Cin ablaka előtt s hosszasan bámult a meglepett leány szomorú arcába. Dal Cin, — szólalt meg végre az idegen — talán csodálkozol azon, hogy ismerem neved. De ne csodáld ezt, hiszen régi ismerősök vagyunk. Emlékezz csak vissza Lorettóra ! A gyermekre, aki' veled játszott az apró halacskákkal, miket apály idején futkosva íogdostunk össze a ned­ves fövenyen. Emlékezz csak Lorettóra, a gyermekre, aki féltékenyen ragadta meg tőrét, ha mással látta játszani az ő Dal Cinjét. Emlékez csak, mint gyermek, mit Ígértem beváltottam ... A gyermek ifjúvá lett s eljött érted . . . Érted jött Dal Cin te érted ! — Csónakom itt áll; számodra kényelmes ülőhely; szállj le hát hozzám Dal Cin ! Tudod mit Ígértünk; Emlékez, emlékez ! hogy a függetlenségi ft a pártközi hely­zetre való tekintettel em fogadhatta el akkor Bozóky inditviyát. Az alelnöki fizetéseket 1904-ben hía be a szabadelvű párt és a néppárt ele, mert akkor a néppárt is ellene vöt- A függetlenségi párt akkori felfogásáh)zivén, most, mikor az alelnöki állásokat ő üti be, eltörölni kívánja az alelnöki fizet't. A szabadelvű part mindent csak pénzt tett. Az állás tekintélyét nem a fizetósadja meg, hiszen az előtt nobile officium olt a közügyekkel való foglalkozás. Ha mamár nem is lehet mindent ingyen követni, az aielnökök nem dolgoznak többet kármelyik bizott­ság elnökénél. Ebben í országban már annyi a fizetéses állás, hogy régen tul- mentüuk a megengedett határon. A kép­viselőháznak jó példává kell előljárnia a takarékosságban. Mindaki éljen a viszo­nyaihoz mérten. Felolassa azokat a be­szédeket, amelyeket 194-ben az alelnöki fizetések ellen az akkd ellenzék részéről tartottak és különösen ítakovszky István néppárti vezérszónok oeszédót ismerteti. A mai többség megért Rakovsaky István érvelését. ... és bizoyos, hogy el fogja törülni. Kéri inditváyának napirendre- tűzését.. Elnök kimondja, hogy a Ház Búza Barna indítványát egjhangulag napirend­re tűzi. A néppárt és az aikotmánypárt is a függetlenségi párttal szavazott. Felkiáltások : Tárgyaljuk rögtön. (Zaj.) Elnök: Javaslón, hogy a legközelebbi ülés napirendjére tüsessók. (Helyeslés ) Elnök : Követi-ezik napirend szerint a kivándorlási tanács tagjainak választása. A szavazás utáa elnök bejelenti, hogy as eredményt az üli« végén hirdeti ki. Einök: Következik a szombatról el­halasztott névszerinti szavazás a Szkicsák- féle mentelmi ügyben. Előbb a házszabá­lyok értelmében az ülést öt percre fel­függeszti. Szünet után megtörténik a szavazás, amelynek az az eredménye, hogy a kép­viselőház 124 szavazattal 23 szavazat ellenében a mentelmi bizottság javaslatát fogadta el. Több mentelmijigy letárgyaiása és a holnapi napirend megállapítása után az ülés véget ért. Olcsó árért — jó áru! Valódi angol úri felöltő, gummi köpeny, kalap, nyak­kendő, mellény, ernyő és bot újdonságok; továbbá állandó nagy raktár fehérnemű, zsebkendő, és úri harisnyából Somlyay, uri-divat üzletében. Deák-tér. TÁVIRATOE — Saját tudósitónktól. — Andrássy a helyzetről. Budapest, okt. 12. Gróf Andrássy Gyula ma kijelentette, hogy a helyzet változatlan. A helyzet el­döntésében külömben sem azt tartja fon­tosnak, hogy ki jön, hanem hogy aki jönni fog, az mit hoz a nemzet javára. Szerinte elv és programm nélkül a kormányra csak Kris:óffyék vállalkoz­hatnak. Polónyi Géza kibontako­zási terve. Budapest, okt. 12. Polónyi Géza ma egy uj kibontako­zási terv módozatait mutatta be Kossuth­nak, Wekerlének és Justhnak, amelynek alapján szerinte a válság megoldható lenne. Justh állítólag hozzá is járult Polónyi kibontakozási tervéhez. Nagyválaszték vadász fegyverek és revolverekben, úgy szintén nickel és réz- abroncsos edényekben és konyha felszerelési cikkekben, valamint szabadalmazott mángorló gépek és folyton égő meteor kályhákban, Szatmáron, Melchner Testvérek vaskeres­kedésében Apja vigyázatlanságának áldozata. Agyonütötte a szálfa. — Saját tudósítónktól. — Láposbánj^a, okt. 12. Életév.el fizette meg apja vigyázat­lanságát Szaszarán Flórián 18 éves lápos- bányai legény. A fiatal ember kiment apjával, Sza­szarán Jánossal a kincstár tulajdonát képező Fenyőpatak nevű erdőbe, hogy ott szálfákat döntsenek. Egy hatalmas, vastag fa kifürészeló- sével voltak éppen elfoglalva, mikor az öreg Szaszarán megéhezett és elküldte fiát a közeli kunyhóba, hogy onnan hozza el aa ennivalót. Mig a fiatal Szaszarán odajárt, apja tovább vágta a fát egyedül és kidönteni igyekezett. Nagy erőlködésében nem vette észre, hogy a fiú már jön visszafelé az étellel. Nekitámaszkodott a fának, amely recsegve kidőlt, egyenesen rá az apjához siető fiúra. A hatalmas szálfa azonnal megölte a szerencsétlen fiút. A gondatlan apa ellen megindították a büntető eljárást. jMari tnarőlngot iVott. Nem tévedés, hanem szerelem. Megírtuk tegnap, hogy Varga Mari csalédleány, aki Pártos Sa uu állatorvosnál szolgált, marólúgot ivott. Kihallgatása alkalmával azc vallotta, hogy a marólúgot tévedésből itta meg mosás közben. (Folyt, köv.) Ilyés Dániel mübutor-asztalos Szatmár, Jósika-utoa 7. Elvállalom bármily bútorok készítését a mai kor igényeinek megfelelően, a legmodernebb kivitelben. Háló, ebédlő, úri szalon, leány, gyermek-szoba berendezéseket mahagóni vagy bármely különleges faanyagból. PQAPfi I AlflQ elsőrangú papi- OOArU LAJUo ÉS POLGÁRI SZABÓ SZATMAR, Deák-tér 7., (I, emelet.) Magyar díszruhák, papi öltönyök, reverendák, czimádák, palástok, fövegek, polgári ruhák, libériák, szarvasbőrnadrágok, bőrkabátok készítését elvállalom. Mindennemű öltöny készítésénél a fősulyt az elegáns szabás és finom kivitelre fektetem, amellett teljes kezességet vállalok szállítmányom valódi szine és tartóssá­gáért. Nagy raktár honi és angol szövetekben. Tisztelettel Csapó Lajos, szabó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom