Szamos, 1909. április (41. évfolyam, 74-98. szám)

1909-04-27 / 95. szám

FÍJCSGETUEN POLITIKAI MAPlliAP. XXXXI, évfolyam­Szatmar, 1909 április ho 27., kedd. Előfizetési d i j Halyben: egy évre 12 K. félévre 6 K. Ve évre 3 K. I hóra I K. Vidéken: , , 16 . . 8 „ ,y „ 4 „ „ „ 2 „ Egy szám ára 4 fillér. y SZERKESZTŐSÉG él KIADÓHIVATAL Rékóozl-uteza 9. sz. Telefon: 107. aiadeacemó dijak Ssatmáfoü, a käf Uadóaivataiáfcaa flsatoudök HIRDETÉSEK: Készpéntfizeíé» mellett a legjutánvogabb árban kOzOltetm Nyilttér sors 20 fillér. Az apró hirdetések között minden szó 4 fillér. Az OMKE közgyűlése. Az OMKE helyi kerületének vasárnap megtartott közgyűlése nagy számú intelligens közönség jelenléteben folyt le, kik között azonban feltűnően kevesen voltak az OMKE rendes tagjai: a keres­kedők. Szinte bámulatos és eléggé meg nem róható kereskedőink nemtörő­dömsége, indolenciája ezen egye­sülettel szemben, amely pedig ép arra alakult és elsősorban arra van hivatva, hogy az ő speciális érdekeiket a mind gyakrabban mu­tatkozó kereskedelemellenes áram­lattal szemben, amit tagadni nem lehet, megvédclmezzék. Csodálatos, hogy nem tudják, avagy igazabban szólva, nem akar­ják kereskedőink megérteni azt, hogy az egyes osztályok között lolyó nagy gazdasági harcban ők másra, mint önmagukra, nem szá­míthatnak ; hogy nem látják meg, miszorint e vértelen, de élethalálra menő harcban, kezdve a törvény- hozástól és kormányzattól ma ellenük van minden más s az ő rovásukra már elhatalmasodott és szervezett osztály s nem látják be, hogy a közbecsülésben azt a polcot, mely a kereskedői osztályt hivatásánál és gazdasági jelentő­ségénél fogva megilleti, csak úgy foglalhatják el, ha odaadással és erélylyel támogatják, erősitik és hatalmassá teszik az ő jogos érde­keik kivívására alakult egységes és országos szervezetet: az Or­szágos Magyar Kereskedelmi Egye­sülést Saját érdekeik és tekintélyük rovására cselekedtek tehát keres­kedőink, midőn ,z OMKE vasár­napi közgyűléséről oly szép szám­mal távol maradtak. A közgyűlés lefolyásáról a kö­vetkezőkben adunk számot. Páskuj Imre elnöki megnyitója után, me’yben a kerület múlt évi működését is röviden összefoglalta, dr. Szende Pál központi főtitkár | tartotta meg szabadelőadását a ! magyar kereskedelem helyzetéről | Az előadó, aki országos nevű szociológus s egyike a legna­gyobb közgazdasági iróinkna;, a több mint egy órát tartott előadá­sával kivétele.-, nagy élvezetet szer­zett a hallgatóságnak. Beszélt a kereskedelem és a kereskedői osz­tály mai válságos és a múlttal szemben mostoha helyezétérő!; rámutatott újabb szociálpolitikai törvényekből vett példákkal a ke­reskedelemellenes kormányzati és törvényhozási áramlatra, a legna­gyobb alapossággal, de azért bá­mulatos egyszerűséggel kifejtette annak a hatalmi kérdés politikai mélyén rejtőző okait. Beszédét, melylyei valósággal lebilincselte és teljesen meggyőzte a hallgatóságot, a kereskedőkhöz intézett azzal a figyelmeztetéssel fejezte be, hogy jogos érdekeik csak az OMKE hatalmassá tételé­vel oltalmazhatok meg. Az előadás, mely mint szónok­lat is remekmű volt, oly mély hatást tett a hallgatóságra, hogy a jelenlevő dr. Kelemen Samu orsz. képviselő rögtön utána fel­szólalt és a haligatóság nevében érette hálás köszönetét fejezte ki az előadó iránt. Ezután az elnök az előző év számadásait terjesztette elő, melyet a közgyűlés tudomásul vett s a felmentvényt megadta. A tárgysorozat utolsó pontja volt a tisztujitás. Miután az elnök az egész tisztikar nevében is állását a közgyűlés rendelkezésére bocsátotta, azzal a kérései, hogy rendkívüli elfoglaltságuk miatt semmi körülmé­nyek között meg nem tarthatván, helyeiket másokkal töltse be a köz­gyűlés, helyébe a közgyűlés veze­tésére az uj elnök megválasztásáig Reiter Jakab kéretett fel. A köz­gyűlés méltányolta a lemondott elnök kérését s közfelkiáltással elnök­ké Rooz Gyula, alelnökké: Thurner Albert, Fekete József, Glavitzky Károly ós Wagmánn István, pénz­tárossá Medgyesy Ferenc, titkárrá Dr. Dénes Viktor ügyvéd válasz­tattak meg. Megválasztatott továbbá 40 tagból álló választmány. Az újonnan megválasztott elnök elfoglalván helyét, köszönetét fe­jezte ki buzgó működéséért a lemondott tisztikarnak és az uj tisztikar jövő eredményes műkö­déséhez kérte a tagok támogatá­sát. Erre a gyűlés az uj elnököt meleg óvicióban részesítve véget éri. TÁVIRATOK — Saját tudósítónktól. — A főrendiház ülése. Budapest, áprü. 26 A főrendiház késő délután ülést tartott, melyen Wekerle megismételte a képviselőházban elmondott beszé­det. Dessewffy Aurél abbeli óhajának adott kifejezést, hogy a kormány- válság ne legyen egyszersmind al­kotmány válság is, mire az ülés véget ért. A török forradalom. Konstantinápoly, ápr. 26. Az ujtörökök elhatározták, hogy a szultánt detronizálják. A tegnapi harcban ezerszáznegyven ember esett el. A képviselőház ülése. Lemondott a kormány. Budapest, ápr. 26. Igazán minden programmszerüieg folyik le. Semmi zavaró tünet nem csúszik be a megállapodásokba. .Teg­nap meg volt a minisztertanács, ame lyen a miniszterek aláírták a lemon­dásukat, ma délelőtt a képviselőház­ban búcsúzik a kormány és holnap délelőtt Wekerle a király elé teszi a lemondó okmányt. A képviselőházban elsőnek Wekerle miniszterelnök f> emelkedett szólásra. Azért* szólal föl, úgymond, hogy bejelentse a kormány lemondását. A jegybank-ügyben a kormány a kartell- bankra határozta el magát. Ezt az eszmét az osztrák kormány politikai és technikai okokból nem fogadta el. Mivel a kurtedbank meghiúsultával a kormány nem tudott e kérdésben egy­öntetű megállapodásra jutni, elhatá­rozta lemondását. Kéri a Házat, hogy a helyzet tisztázásáig ne tartson üléseket. Hoitsy P*i a függetlenségi párt nevében fájd a ómmal látja a kormány távozását. Legnagyobb sajnálattal látja Kossuth Ferenc távozását (Szűn­ni nem akaró éljenzés) Kijelenti, hogy a párt segédkezet fog nyújtani a békés kibontakozásra, de elvei dolgá­ban alkudni nem fog. (Taps.) Programmuuk integritását megfog­juk tartani. Szavait igy fejezi be : E pártón nincs senki, aki sokalná, amit mondot­tam csak kevesli. Az elnapoláshoz hozzájárul. Szappanos István órai a lemondás­nak. Indítványozza a kormíny lemon­dásának napirendre tűzését. Medakovits Bogdán a horvát koa­líció nevében- szól a kormány lemon­dásához. Hock János elfogadja Szappanos indítványát. A többséget meg akarják puhítani. Ez nem megy. Ha a királynak aggo­dalmai vannak, tessék a nemzetet megkérdezni. (Taps.) Aki nem akarja elfogadni az önálló bankot, mondjon le a mandátumról. (Taps ) Kossuth Ferenc előadja, hogy a kormány csak azért, mondott le, mert kebelében megszűnt az egyetértés. Visszautasítja a megpuhuiás vádját. Elnök ez ülést oc percre felfüg­geszti, Szünet után Bozóky Árpád, Nagy György és Poiónyi Géza szólották. Kérik Szappanos indítványának el­fogadását. Wekerle válaszol az elhangzott észrevételekre, a gáncsoióknak azt feleli, hogy a történelem lesz hivatva elbírálni, hogy becsülettel álltuk-e meg helyünket. Medakovitsnak vála­szolva kijelenti, hogy álljanak a horvátok a törvényes alapra. Polónyi- nak kijelenti, hogy a bankügyét jogunk vau önállóan intézni, afölött vitának nincs helye. A dolog úgy áll, hogy a kabinet tagjai egy akut kér­désben nincsenek szoüdáritásbaü. Ezért le kellett mondania a kormány­nak, mert igy kívánja a politikai erkölcs. A király által tett kijelentés nem a kormánynak, hanem a többség vezére előtt tétetett, nézetem szerint teljesen alkotmányos formában. Kéri a Házat, hogy a helyzet tisztázásáig napolja el üléseit. Az ülés még folyik. ]£QQ öltöny szünet frljffltt Jgjjjgr P®s*lí Bzletíbe, »«M alkalmi VfUHjínt

Next

/
Oldalképek
Tartalom