Szamos, 1909. február (41. évfolyam, 26-48. szám)

1909-02-18 / 39. szám

XXXXI évfoiyaríí­Palmar, 1909 február hó 18, csütörtök. 39 szán). Előfizetési dij Helyben: egy évre 12 K, félévre 6 K. V* évre 3 K. I höra I K. Vidéken: 16 8 Egy szám ára 4 fillér. SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL: Sákőozi-utcz* 9. *z. Telefon; 107, SÜaduEííoncí dijak Sí *t maron, a lap MattóAivaiaJats* fUctei. o K'lí'S \z-lüDETÉSEK: tlett a legjutányosabb árban közöltéin eh »viine, sore 20 fillér. k tözftli minden szó 4 fillér. Kirabolták a plébániát és a főispáni lakást. — A rablószövetkezet elfogatása. — Éjjeli hajsza. Öngyilkos hitelező. Villamosok összeüt­közése. Háborús birek. Hazaáruló főhadnagy Gyilkosság kedvte­lésből. Nők a közpályán. A nők már eddig is lehettek — ha épp nagyon akarták — orvo­sok, tanárok, mérnökök, irók. Most már köztisztviselők is lehetnek. Tudjuk, hogy Szatmárvármegye Géres községében a helyettes anyakönyvvezetőt Schwurtz Gizel­lának hívják. Jogában áll tehát Schwartz Gizellának, hogy az előtte házasságkötés céljából meg­jelent feleket, egybehangzó igen­jük értelmében, törvényadta jogá­nál fogva házastarsaknak jelentse ki, ha egyébként tiltó vagy bontó akadályok nem mutatkoznak. Ha tehát Schwartz Gizella Pálról és Erzsiről kijelenti, hogy ezek most már házastársak, akkor az ő eb­beli nyilatkozata a törvény súlyá­val bir, erős s elhatározó annyira, hogy Pált és Erzsit csak ásó és kapa, vagy pedig a bíróság vá­laszthatja el egymástól. Megelégedéssel kell tudomásul vennünk ezt a kiterjesztést, mely ime, elismeri a nőknek a férfiak­kal való egyenjogosultságát és meg vagyunk g> őződve arról, hogy ez az egyenjogosultság a lényegben nem szenved csorbát amiatt, mert hajadonoknak, vagy asszonyoknak egyelőre nincs mód­juk, hogy a parlamentben mint közbeszólók, vagy mint félelmetes interpellálok ragyogtassák politikai érettségüket. A kérdésnek erről az oldaláról már többször kifejtettük nézetűn két, kivált annak az udvarias és komoly válasznak taglalásával kap csolatban, melyet Andrássy Gyula gróf belügyminiszter intézett a feministáknak előtte megjelent kül döttségéhez s amely válasznak a merituma abban állt, hogy igenis, a hölgyeknek teljesen igazuk van politikai jogok gyakorlását célozó kívánságukban; ennek jogosultsá­gát komoly politikus kétségbe nem vonhatja; ámde nincs meg itt az az idő, amelyben ez a fölismert igazság veszély, sőt éppen az ér­dekelteket is sújtó veszély nélkül alkalmazható volna. így tehát ily állasfoglalásához képest a belügy­miniszter nem is vonta be a vá­lasztási törvény reformjáról való tervezetébe a nők politikai érett­ségével, vagy jogosultságával való számvetést. Mert hiszen amily nemes és fontos az a szert p, amelyet a nő a család benső életében betölt; amily alkalmas arra, hogy benne lassúk és tiszteljük a társadalmi rend nem nélkülözhető tényezőjét: ez a szerep egyúttal képtelenné teszi őt arra, hogy a külső, az úgynevezett közéletről oly logai- makkal és tapasztalatokkal birjon, amelyek nélkül a közélet intézése, ami már a politikába vág, el sem képzelhető. Helyzetileg tehát a nők — anélkül, hogy kétségbevonnók az intellektuális képességek kellő mérvét — nem bírnak, mert nem bírhatnak politikai érettséggel. A nőket előbb a gyakorlati élet körülményei közé kell helyezni, közhivatalokba kell állítani, hogy ottan megszerezzék azt a helyzeti kvalifikációt, amelynek birtokában mar nem kell döngetniük a nép- kepviselet házának kapuit, mert akkor megnyiinak azok előttük önként, magától értetődőleg. Roppant nagy, a társadalmi fej­lődés elemi törvényeibe ütköző tévedésben leledzenek az általunk különben becsült feministák, hogy ők az ő mozgalmuknak, mely nem egyeb, mint üres jogiussolás, Recht­haberei, a politikai irány fölött azt a színezetet adják, hogy az a kenyérbe vág, az a kenyérre megy; logikai tévedés politikai jogokból sütni a kenyeret, vagy pedig — ha nem tévedés — hát erkölcs­telenség. Jó, mi azt is elhisszük, hogy ők a parlamentben való sze­repléstől remélik, hogy máról- holnapra a nők épp oly megélhe­tési előnyökhöz jutnak, mint ami- nikkel ma általában esak a férfiak rendelkeznek. Nem, ez nem volna lehetséges, mert nincsen kétszer annyi állás, mint amennyi van és nincs kétszer annyi keresetforrás, mint amennyi tényleg van. Leg­feljebb az történne meg, hogy a férfiak egy kontingense maradna kenyér nélkül, ami, minthogy a társadalmi és állami háztartás egyelőre a férfiak keresőképessé­gén alapszik, oly megrázkodsatá- sokat vonna maga után, melyek­kel szemben kevés vigaszt és semmi kárpótlást sem nyuitana, ha a királyi közjegyzőt, kit hétfőn Jánosnak hívnak, kedden Borbal- lának hívnák. E nem jelentene eredményt, ez csak felfordulást jelentene. Mind a logikának, mind a ter­mészetes társadalmi kiválásnak a rendje igenis az, hogy : elébb a kenyér, azután a politika. Hí éltél mar az életben, ha már küzködtél, ha már ismered jól a körülmé­nyeit : igen, akkor s csakis akkor kérheted joggal a politikai jogok gyakorlását. A belügyminiszternek az a ténye, hogy ime, a közpályákat megnyitotta a nők számara, poli­tikai jelentőséggel súlyos. Ez nem csak azt jelenti, hogy a nők anya­könyvvezetők, sőt idővel községi jegyzők, bírák, vagy akár polgár mesterek is lehetnek: ez a tény magában foglalja a nők politikai törekvéseinek elismerését s a leg- kompetensebb helyről döntő intéz­kedés történt az irányban, hogy a nőket helyzeti kvalifikációval is felruházza. Természetes, hogy külön prob­léma marad a nő és család. Dá­csák elvben. Mert nem kétséges, hogy a nők, ha csak az életviszo­nyok, a kényszerítő magánkörül­mények nem játszanak közre, le­mondjanak arról a fontos és tisz teletreméltó hivatásról, melyet a természet jelölt ki számukra a családban. TÁVIRATOK — Saját tudósítónktól. — A képviselőház ülése. Budapest, febr. 17. Az ülésen Justh Gyula elnököl. Az ujonQj avaslat. Batthyányi gróf a függetlenségi párt nevében elfogadja a javaslatot tekintettel a háborús előjelekre, Pop O-i István folytonos közbeszólásaitól zavarva Maniu viselkedésit Ítéli el. Sziklay 0 tó elfogadja a javaslatot. Bozóky Árpád nem fogadja el, hai ein ha ározati javaslatot nyújt be. PaJlavicini György az alkotmány- párt. nevt-ben visszautasítja Mnniu tegnapi kijelentéseit, a javaslatot el­fogadja Farkasházy a házszabályokhoz szó­lott. Majd ot interpelláció benyúj­tása mán az ülés négykor véget ért. Véres kardpárbaj. Újvidék, febr. 17. Polit ívica, Polit Mihály nemzeti­ségi feípvi-elő fia a tegnapi nap fo- yanöán Rastó nevű ügyvédjelölttel kardparbajt, vívott. Polit fején böny- nyen, Raskó halántékán súlyosan megsebesült, Villamosok összeütkö­zése a fővárosban. 6 sebesült. Budapest, febr. 17. A városi villamos vasút egy teljes sebességgel robogó kocsija a Haller- utca és Mester-utca torkolatában levő sinkereszoezésnél összeütközött a köz­úti vaspályatársaság egyik kocsijával. Az összeütközés oly vehemens volt, hogjjmindakét kocsi teljesen összetört. Az u>asok közül hatan és pedig kettő súlyosan megsebesült. Keleti válság. Háború leszl Mondja az orosz külügyminiszter. Pétervái, febr. 17. Izvolszky orosz külügyminiszter kijelentette, hogy Ausztria-Magyar- ország és Szerbia között a háború elkerülhetetlen. Met akadályozott merénylet. A merénylő egy főhadnagy Pétervárról jelentik: Egy szerb származású közös hadseregbeli főhad­nagyi tartoztattak le abban a pilla­natban, amikor légbe akarta röpíteni a péterváradi erőd íőporos tornyát. A főhadnagyot négy szuronyos katona és egy kapitány őrizete alatt szállí­tották Zágrábba.

Next

/
Oldalképek
Tartalom