Szamos, 1909. január (41. évfolyam, 1-25. szám)

1909-01-26 / 20. szám

20. szám. (1909. jan. 26.) SZAMOS 3 ik oldal. érdekében. A kereskedő ifjak nagy­terme kicsinek bizonyult az egybe­gyűltek befogadására. Az ágiiis egy­let célját az estély nagy iépés^el len­dítette előre, melyben nagy része vau különösen dr. Kábán Niszon Buda­pestről meghívott; kiváló cionisták. Kívüle még dr. Jordán Sándor főrabbi tartott felolvasást szentföldi útjáról. M üvészi értéket az estélynek Sípos szavalata és Érczkovi éueka köcsö- nöztek. Vadászat. A szatmári régi vadász­társulat tegnapelőtt sok résztvevővel tartott dús eredményű vadászatot gróf Károlyi A'ajos uradalmának er- dődi vadászterületén. Vidék. Nagybánya. Halálozások. Korponay Ferenc föld- birtokos, volt 48-as hadnagy e hó 19-én elhunyt, 21 én temették el im­pozáns részvét mellett. Miklós István báayafőpénztári fő­tiszt e hó 22-én elhunyt. Kocsord Választás. A kocsordi ref. egyház Lányi Erzsébet oki. tanítónőt az ottani ref. iskola tanítónőjévé válasz­totta meg ] üzifa egységárak a városi erdőben. Sárvágásbau I. oszt. kemény hasábfa (tölgy) ürrn, 5 K 50 f. Kemény dorong fa (tölgyfa bot) „ 4 „ 50 „ Forgács-fa „ B „ — „ Galyfa rakásonkint „ 1 „ 50 „ A Sár-raktárban I. oszt. kemény hasábfa ürm. 6 K 20 f. Kemény botfa „ 5 „ — „ Sár-ritkitásban. Uj bankház Kálmán Lvjos és Társa bank és bizományi üzlet cég alatt a törvényszéknél ismét egy uj, második magán bankházat jagyez- tek be. Ahova feljárni is bajos, asikár'ói legmagasabb hegveu termett kitömő si kár lói karoos bor egy félliteres bit­tel i a 25 krajcár. Sijáttöftésü, 4 éves aikáriói pecsenyebor — „Hungária gyöngye® címen, egy butelia 50 kraj­cár Aki még nem kóstolta, keresse fel a „Hungáriát,® "Vasáruk, konyha felszerelések, vadász cikkek és házi villany - csengők vásárlására legmelegebben ajánljuk Szatraáron Melchner Test­vérek cégét. Nagyon igaz, hogy hajdan is jó bor volt a „Hungáriádban; mostan is ajánljuk, ira kitűnő bort akar inni, keresse fel a „Hungáriát.“ Üvegáruk vásárlására leg­melegebben ajánljuk Weisz Albert szatmári céget. Bakai* szőlő kilónkint 50 krajcárért kapható Rákóczi-u 9. Ug vanott jó minőségű szilvalekvár. * Magyar Otthon! Elsőrangú penzió. Családok, házaspárok és ma­gános urak részére. Elegánsan beren­dezett külön bejáratú szobák. Réz­ágyak, fürdők, lift. Olcsó árak. Hol? Budapest, Főherceg Sándor-utea BO. „Ne töltse az éjszakákat alva ... mondja egész helyesen az a bizonyos köuuyüvórü nóta. És ebben van is va­lami igaza. Hiszen az élet úgy is elég Kivid. Már pedig éjfél után vig élet csak az Uránia moziban van, melyet Márkus Dezső tulajdonos rövid idő alatt oly annyira népszerű és szolid szórakozó hellyé fejlesztett. Éjfél után káposzta-, bab leves, jó sör, bor és hideg ételek kerülnek asztalra. Friss farsangi fánÜ Minden vasárnap ós csütörtökön. — Naponta pedig frissen készített szandvichek, libamáj és 6z pástéták Gilldl czukrázdájában Deák-tér 5. sz. Saját készitményü bonbonok és thea­— —■ sütemények (á la Kugler.) •— — jf«l$jk aKossuth-kertben. Urak «iVAlHfUU részére: kedd, szerda, csütörtök d. e., péntek d. u., szombat d. 6., vasárnap d. e. Nők részére: kedden, csütörtökön d. u., pénteken d. e., — — _ vasárnap d. u.----------­Ma tjulattira papiros k;apaha“ — „Szamos® kiadóhivatalában. — állást keres, vagy kínál, — venni, vagy eladni akar, — általában eredményesen hirdetni, illetve hirdetése­ket szembetűnő formában és a célnak leginkább megfelelő legalkalmasabb új­ságokban vagy folyóiratokban elhelyezni óhajt, az mindenkor tárgyilagos tanács­ban és lelkiismeretes legolcsóbb kiszol­gálásban részesül „Jaulus és Társa“ (Haasenstein és Vogler) Budapest, V., JDorottya-utca 9. — legrégibb, még az 1895. évben alapitott hirdetési iroda által. Ujság-katalogust díjmentesen küldünk. Telefonszám 34 —45. Közgyűlési határidők: (1909. január hóban.) 31-én d. e. 10 őr kor Szatmár- Németi Népbank r. t. 31-én d. e. 11 órakor Szatmárvár* megyei Takarékpénztár r. t. 31 ón d. e. 9 órakor Nagykárolyi Ta karckpénztár-egyesület. Jan. 31-én délelőtt 10 órakor az Erdődi Takarékpénztár r. t. Január 31-én d.e. 11 órakor Nagy­bányai Eószvénytakarékpénztár r. t. Jan. 3i-én d. e. 10 órakor Fehér- gyarmati Népbank r. t. Jan. 31-én d. e. 11 órakor Nagy­károlyi Fillérbank, mint Szövetkezet. Febr. 2-án d. u. 4 órakor Halmii- Takarókpénztár r. t. Febr 7 én d. e. 10 órakor Felső­bányái Itészvénytakarókpéuztár. Országos vásárok: Mátészalkán január 25 és 26-án. — Szatmár-Nó- metibea 26 és 27 én. — Csengerben január 29 én. Törvényszék, Esküdtek. Az 1909. évi első esküdtszóki cik­lusra tegnapelőtt sorsolták ki rendes esküdteknek a következőket: Lénárd Károly asztalos Szatmár, Penczer Mihály kereskedő N. Károly Vajuai Lajos építész Szatmár, Dr. Keller Lajos ügyvéd Sz.-Váralja, Spiegel Sámuel szatócs Szatmár, Szegedy Antal földbirtokos Darnó, Szilágyi Endre földbirtokos Óvári, Kalafoni Jenő kereskedő N.-Károiy, Ifj. Freund Sámuel term.-kereskedő Szatmár, Lukács Lajos birtokos Nagybánya, Mladenovszky Lajos kereskedő „ Márián Lajoí asztalos Szatmár, Kanizsay Imre birtokos P.-Daróc, Szeremy Lajos nyomdatulajdonos Szatmár, Matolcsi Sámuel mészáros Szatmár, Színek Gábor püspöki uradalmi el­lenőr Szatmár, Pasztóby Jenő gazdász Ar.-Megyes, Mózes Samu kereskedő Nagykároly, Lukács Ferenc földmives Szatmár, Czihat János szatócs Nagybánya, Radó Bertalan bizt. titkár Szatmár, Sándorházy Károly gazd. Rápolt, Kovács Gyula könyvkereskedő Nagybánya, Boldi Károly gazdálkodó Ököritó, Feldmau Mór bizt. főügynök Szatmár Dacsó Arnold könyvelő Szatmár, Nemes Imre szűcs Szatmár, Moldován László bankigazgató Nagybánya, Küsztner Albert bankár Szatmár, Pótesküdteknek: Kálmán Mór, Leitner Bertalan, Félegyházi Antal, Halász István, Kárpi Dániel, Pál György, Petronyák János, Klein Ber­talan, Menszáros Zoltán és Lévai György Szatmárról. HS3T* Előfizetéseket kérjük megújítani l II, kemény hasábfa (tölgy) ' ürm. 4 K 50 f. Puha hasábfa (nyárfa) „ 3 „ — „ Kemény dorocgfa (tölgy) „ 4 „ — „ Puha dorongfa (nyárfa bot) „ 2 „ 60 „ Galyfa rakásonkint „ 1 „ 40 „ Nagyerdei ritkításban. II. oszt. hasábfa (tölgy és szil) ürm. Puha hasábfa (nyárfa) „ Kemény dorongfa (tölgy és sző) „ Puha dorongfa (nyárfa) „ Galyfa rakásonkint 5 K — 3 ti 20 4 » 40 1 3f 80 1 r 60 Kis-csoukási ritkításban. I. oszt. hasábfa (tölgyfa) ürm. 5 K 20 f. Kemény dorongfa » 4 , 20 „ Puha hasábfa 3 „ 20 „ Puha botfa n 2 „ 80 „ Galyfa rakásonkint 7) 1 n 50 „ Nagy-mocsári ritkításban. II. oszt. hasábfa (tölgy) ürm. 4 K Puha hasábfa (nyárfa) „ 2 „ Kemény dorongfa (tölgy bot) „ 3 „ Puha botfa (nyárfa) „ 2 „ Galyfa rakásonkint 1 „ Karó-félék 100 drb.-kóut 2 és fólmóter hosszú az erdőn 6 „ Karó a ház előtti raktáron 7 „ — f. 80 „ 20 „ D 7) Cser-vágásban. I. oszt, kemény hasábfa (cserfa) ürm. 4 K 70 f. II. oszt. kemény hasábfa (vén tölgy) ürm. 3 „ 70 „ Kemény dorongfa „ 3 „ 70 „ Galyfa fuvaronkint „ 2 „ — „ Cser-ritkitásban. Tölgy hasábfa (szilfa) Tölgy botfa (szilfa) ürm. y) 4 K 3 „ Nyárfa hasáb ti 2 „ Nyárfa botfa n 2 „ Galyfa rakásonkint n 1 „ Gömbölyű szőlő-karó 100 drb.-kint 2 és félmóter hosszú 6 „ Cser-raktárban. I. o. kém. hasábfa (főkópen cserfa) ürm. 5 K — f II, o. kém. hasábfa (vén tölgyfa) „ 4 „ 20 „ Kemény dorongfa 4 „ 20 Napszámbérek a Szatmárhegyen A hegyközség választmánya már jó előre akar gondoskodni a tavaszi munkabérek szabályozásáról, akkor midőn tagjaival a napszámbéreket közli, melyek minden vincellérre nézve kötelezők. Csakis a megállapított összegért szabad napszámot fogadni. Ezek pedig a következők: Férfi Nö K f K f Nov. 16-tól márc. J5-ig 1-20 —•80 Márc. 16 tói ápril 30 ig 160 1.— Május 1 tői junius 15-ig 2.— 110 Junius 16-tól julius 31-ig 2-50 1-20 Augusztus l-től szüretig U60 1 — Szőrét utántól nov. 15 ig 160 —80 A p^rmeUzés az időszaki napszám­nál 20 fillérrel u bb. Szüreteié»-, oltás ké-zbésre és rí- goiirozásra fenti napszám nem vonat­kozik, e munkák egyezség szerint végzendők. Pálinka 10 napszámra 1 liter. Ragenyc arrm. Veres álarc. Bűnügyi regény. (31) X. — Igen! Ismétlem, hogy mi voltunk legjobban meglepve Veres álarc meg­jelenésétől, mint a hirtelen eltűnésétől. — Mit szólt Ferdeszáj, mikor az álarc alá nézett? — Semmit. Még a mozdulatot sem láthattuk s már eb érült. — Ti láttátok, hogy dolgozott Veres álarc a szerszámokkal? Kezdő volt? kérdé a rendőrbiztos tovább. — Nagyon ügyes betörőnek mutat­kozott. Jobbnak, mint Ferdeszáj. A biztos jelt adott a kihallgatásnál jelen volt rendőrnek, ki h szomszéd szobáhól elővezette Tau er Zsigmondot. — Láttad ezt az embert már vala­mikor? — kérdé a biztos a kihallga­tott Bicegőt, ki futólag végig nézett Zsigmondon. — Nem 1 j, — Azonos-e ez a Veres álarccal? Nem ! — Vezesse el a két kihallgatottat. Szóval a vallatás negativ eredményre vezetett. Veres álarc személye tovább is titokzatosságban maradt. A biztosnak meggyőződése maradt, hogy csak Zsigmond lehetett a tettes, ki nappal a gavallért, éjjel pedig a betörőt, de mindakettőt tökéletesség­gel játsza. A biztosnak érdekében állt, hogy az elfogatásokról senki tudomást ne sze­rezzen. Ennélfogva Graham a hires detek­tív vajmi keveset tudhatott meg a rendőrségtől az ügyben, melyet fia érdekében Tauber rábízott. Csak ép annyit tudott, amennyiről Tauber úgy ahogy öt informálta. A megbízás után első útja tehát a telt színhelyére vezette. Még oda sem ért, a véletlen elébe hozta a bank szolgáját, kit egy kis csomaggal küldtek. A detektív utána osont, hátha kikémlel valamit. Amaz mit sem tudvá arról, hogy valaki követi, egész a Ghaussée-utcáig ment, ott óvatosan körülnézve egy kocsiba vetette magát. A figyelemmel kisérő detektív egy másik kocsiban pár lépésnyire követte azt a Nagykörút felé. (Folyt, köv.) Főszerkesztő: Dr. Tanódy Endre. Fömunkatárs: Nagy Vincze. Felelős szerkesztő : Ifj. Litteczky Endre. Eladó mész. Egy vaggon be­oltott mész eladó Szatmári Hunyadi-utca 3. számú telkemen. Eladó lokomobil. eu,Sno^ tyéni tanyámon egy drb. M. Á. V javított loeomobil, aztán külön­böző gőzmalmi és gazdasági ki­mustrált szerszám és gép. Levélbeli ajánlatokat kér : (Pettyén u p. Ombod) Böszörményi Sándor

Next

/
Oldalképek
Tartalom