Szamos, 1908. december (40. évfolyam, 97-116. szám)

1908-12-17 / 106. szám

K FÍJGGETIíEM POLITIKAI MAP1LAP. A „Szatmármegyei Községi- és Körjegyzők Egyesületéinek hivatalos lapja. XL: évfolyam Szatmar, 1908 december hn 17 , c?ö»M0k­106 száx Előfizetési d i j : Helyben: egy évre 12 K. félévre 6 K. 74 évre 3 K. I hóra I K. Vidéken: . „ 16 . „ 8 „ „ ,. 4 „ „ „ 2 „ Egy szám ára 4 fillér. SZERKESZTŐSÉG és ÍIADÓEIVATAL: Rákőczi-uícze 9. sz. Telefon: 107. MLindősaaema dijak BfcatDaajriua, a lap ^iftdóhivataiábftn fUetenaók HIRDETÉSEK: Készpénzfizetés mellett a legjutányosabb Árban közöttetoek Nyilítér sora 20 fillér. Az apró hirdetések között minden szó 4 fillér. Á vármegyei székhelykérdés. A szatmári székhely-párt tegnap délelőtt igen népes értekezletet tar­tott a városháza nagytermében, Kende Zsigmond cs. és kir. kama­rás elnöklete alatt. Az elnök be­számolt az emlékiratot átnyújtó küldöttség eljárásáról s a minisz­terek válaszáról. A további teen­dőkre nézve pedig indítványozta, hogy várja be az érdekeltség a cselekvésre alkalmas időt, addig tartsa felszínen az ügyet s akkor terjessze a vármegyei törvény- hatóság elé, az uj határozatot pe­dig egyenesen a képviselőilázhoz küldje lel. — Az értekezlet tudo­másul vette a jelentést és lelkese­déssel elíogadta az indítványt. Képviselőház ülése. Budapest, dec. 16. Justh Gyula elnök indítványozza, hogy a magyar parlament üdvözölje a török parlamentet megnyitása nap­ján. Thaly Kálmán, Surmin György és Szappanos István felszólalása után a Ház hozzájár. Felhatalmazási törvényjavaslat. Püissy István kijelenti, hogy ó az általános vitához iratkozott fel, de megkésett, ennélfogva kéri a Ház engedélyét, hogy a tárgytól eltér hessen. Ház ezt nem engedi meg. Pilissy. Ezek után nem bánom akármi is lesz a javaslat cime, nem kívánok szólani. (Leül.) Nagy György. ímparlamentalisnak tartja azt, hogy az előadó kinyoma­tott módosításokat terjesszen elő. Elnök: Figyelmezteti Nagy Györ­gyöt, hogy ő nem enged meg imparla- mentalis dolgokat és itt ilyen nem is történt. Wekerle Sándor a beadott módosí­tások mellőzését kéri. Nagy György­nek azt feleli, hogy 6 és társai foly­ton adnak be módosításokat, miket senki sem ismer. A Ház a szakaszt előadó módosítá­sával fogadta el. Nagy György : A betegápolást pótadót a javaslat szerint a kormány önkényesen felemeli, határozati javas­latot nyújt be, melyben elitéli a kormány ezen eljárását. Wekerle Sándor. Nagy Györgynek ehhez nincs joga. Mindenki tudja, hogy évek óta szokás a 3 százalékos betegápolás! adót 5 százalékra fel­emelni, mert még ez az összeg sem elég a betegápolásra és kórházak fenntartására. A belügyi tárcánál már határozott erre nézve a ház. Nagy Györgv félreértett szavai helyreigazítása címén szólal fel. A Ház elvetette Nagy György ha­tározati javaslatát és evvel részletei­ben is megszavazta a felhatalmazási javaslatot. A külkereskedelmi viszonyokról szóló javaslat. Molnár Jenő a javaslatot nem sza­vazza meg. Olyannak látja a helyze tét, hogy rövidesen gyökeres válto­zások lesznek. Bernát István. A szerb kereske­delmi szerződésről beszól. Elfogadja a javallatott. Bozóky Árpád a javaslat ellen beszél. Szterónyi József államtitkár ref­lektál az ellenvetésekre. Nem tartja helyénvalónak, hogy amikor arról van szó, hogy ne keveredjünk vám- háboruba, akkor a tisztára gazdasági természetű kérdéseket a politikai szempontból bírálják. A Ház a javaslatot általánosságban és részleteiben elfogadta. Ezután Nagy György és Bozóky interpelláltak. Előbbi a horvát isko. iás gyermekek terrorizálásáról, utóbbi a Koczurek ügyben. Vonat összeütközés a szatmári pályaudvaron. Nagy volt a köd. A naponkint megismétlődő vasúti balesetek számát szaporítja a tegnap reggeli karamból, melynek színhelye a szatmári állomás volt. Tegnap reggel Öt órakor jelezték a Halmi felől közeledő 1757-es számú tehervonatot, melynek bejárását eu gedólyezt.ók. Időközben reudezték a Nagybányára készülő személyvonat garnitúráját, melyet készen tartandó, a negyedik vágányra tolattak. A jelzett tehervonatnak szabad pá­lyája volt s így a vonatvezető a tehervonatok rendes sebességével ve zette a gépet. A sürü köd miatt azonban nem láthatta, bogy a ne­gyedik vágányon kocsik álltak s igy történt, hogy a tehervonat. nagy erővel rohant az üresen álló kocsik­nak, úgy, hogy azok emeletnyi magasságba egymás felé torlódtak s közülök három teljesen összezuzódott. Szerencsére a kocsikban senki sem volt s igy emberéletben kár nem esett. A tehervonat mozdonyának sérülése csekély. Az anyagi kár te­temes. Az állomás főnökség a következő hivatalos jelentést adta le : Ma hajnalban az 1757. számú te­hervonat az állomásba való behala dásr. alkalmával a vágányon álló üres személy kocsisorba ütközött. A ba lesetnek a sürü köd volt az oka, mely miatt a tehervonat mozdony­vezetője nem látta meg kellő időben a vágányon álló kocsikat és igy ide­jében nem tudott fékezni. A jelen­téktelen baleset következtében mind össze csak 2 kocsi rongálódott meg. Nagykároly város memoranduma. Támadás Szatmár ellen. Pampflet készül. Egyik nagykárolyi újság városunk azon tevéről ir a legperfidebb han­gon, hogy & város közönsége aunak bizonyítására, miszerint a szatmáriak kérelme jogosulatlan, egy hatalmas, mintegy 20 nyomtatott oldalra terjedő emlékiratot készíttet, mit küldöttség mellőzésével fog a képviselöházhoz felterjeszteni. Az emlékirat alaphangja szerint, Szatmár még akkor sem érdemelné meg a megyeszékhelyet, ha erre a legkisebb jogosultsága lenne is. Ezen szellemes megokolás mellett a múlt hazafiatlanságával vádolják meg Szat­mári a kurucok . . . Megküldik az emlékiratot a törvény­hatóságoknak is. Hogy ez az emlékirat nem marad válasz nélkül, arra elkészülhetnek pamfletező szomszédaink. Miért fogyott a O-ás liszt? Nagy lisztlopás az Erzsébet malomban. Meg vámolták gazdájukat. Az Erzsébet-gőzmalomban évek óta észrevették már, bogy a készletet va­laki rendszeresen dézsmálja. Mindez- ideig azonban nem tudtak a tolvaj nyomára jutni, mig végre tegnap reggel egy névtelen feljelentés alap­ján ki nem derült az egész tolvajlás és annak minden tettese. A malom majdnem minden technikai alkalma­zottja szerepet játszott az évek óta űzött lopásban, hosszú időn keresztül rutul károsítva gazdáikat. Ma már ül a tettesek egy része s bevallásban vannak, de a vizsgálatot még több gyanú alatt álló emberre is ki fogják terjeszteni. Három év óta tapasztalják már az Erzsóbet-gőzmalom tulajdonosai, hogy készletüket állandóan és rendszeresen dézsmálja valaki. Bármennyire figyel­ték s alkalmazottaikkal figyeltették is, nem tudták a tolvajlást sem fel­fedezni, sem pedig megszüntetni. Tegnap reggel azonban a rendőr­séghez névtelen levél érkezett, amely elmondta, hogy az Erzsébet malom almolnárja Schmidt István több al­kalmazott segítségével fosztogatja a raktárt s azokat Franczia István lakására hordozgat ják. A rendőrség a levél alapján Tóth titkosrendőr és Szilágyi András nyomozó csendőrti­zedest küldte ki a nyomozásra, kik váratlanul házkutatást rendeztek az anonim feljelentésben említett tolvajok és orgazda lakásán. A névtelen levél­író vádjait, teljesen igazolta a meg­tartott házkutatás, me y meglep j eredményekkel járt. Fraucia István lakásán egy oly dúsan felszerelt éléstárt fedeztek fel. melyben tömérdek sok liszt, dara, korpa s más malomtermékek voltak, Á többiek lakásán összesen mint­egy 100 drb üres és több liszttel telt zsákot találtak, melyek kétségkí­vül világos bizonyítékot szolgáltattak a lopáshoz. Az orgazda kihallgatása alkalmával megvallotta, hogy a lo­pást kürülbelül 3 év óta rendszeresen űzik és pedig úgy, hogy mikor a csütörtökön déli 1 és 2 óra között, a malomnak nagy expedíciója szokott lenni, Schmidt István almolnár, Ko­szorús Ferenc malomi kocsisnak kiadta a különböző mennyiségű áru­kat a kihordó munkások Somogyi Sándor és Szabó Ferenc összejátszot­tak az almolnárral és vig8n szállit- gaiták a kocsira zsák számra a lisz­tet és egyéb árukat, melyeknek összege körülbelül négy-ötezer koro­nát tesz ki. Az igy megrakott kocsit a kocsis egyenesen Franczia István lakáséra szállította, a hol a tolvajok ennek árából étkeztek és laktak s a feumaradó részen az értékesítés után osztozkodtak. Az értékesítést egész nyíltan csi­nálták. Hol zsákszámra adták el, vagy akár szakajtó számra mérték a szom­szédoknak, kik kizárólag tőle vásá­roltak. Az igy szerzett pénzen hízó­kat, jószágot veto s a jól jövedelmező üzlet kényelmes életet biztosított nekr. Az almolnár jegyben állt az ö leányá­Huszár Aladár ^»nyv-t zenemű- és pnpirkereskedése Szatmár-Némeii. A nagyérdemű közönség szíves figyelmébe ajánlom a mai kor igényeinek megfelelően berendezett üzletemet, ahol legolcsóbban szerezbetik be szükségletüket, Ima- és ájtato88ági könyvek egyszerűen és legékesebben Levélpapírok és kártyák ízléses és elegáns kivitelben Eljegyzési, esküvői, báli meghívók és táncz-rendek modern kötve, a leggazdagabb választékban. Diszmüvek, ifjúsági iratok, dobozonként I koronától 20 koronáig. kivitelben. — Bármely irodalmi mii részletfizetésre is kaph alt.. képes-könyvek, a legdusabb választékban, leszállított árakon. Düsseldorfi olaj- és vizlestékek, valamint az összes hozzávalók ------ Árjegyzék ingyen es bérmentwe. ===== iro dalmi újdonságok. - Zeneiek. - Bárhol és bárki által ......... naQy Elosztókban. ===== j Előfizetéseket elfogadok a világ összes heti- és napilapjaira ak ár bolti, akár leszállított áron hirdetett könyvek és zene- Papir*, rajz* és írószer különlegességek. továbbá divatlapokra — minden árfelemelés nélkül — és a ................... miivek a hirdetett áron kaphatók......................... Irómappák. Emlékkönyvek. .......................... legpontosabban szállítom................................. —--------------------------------------------------- Legszebb és leghasznosabb ajándék a könyv.--------------------

Next

/
Oldalképek
Tartalom