Szamos, 1908. június (40. évfolyam, 46-52. szám)

1908-06-28 / 52. szám

•>*y jjnj ■ XL Molya». .,#13/ fzgimár, 1908. juries k 28 (márnap)- __i± * • ^ fc '■ - A- e-_________________________... ................. _ * __ __________________________ A „Szatmármegyei Községi- és Körjegyzők Egyesületé“-nek hivatalos lapja. Megjelenik hetenkint kétszer: vasárnap és csütörtökön. Előfizetési ár: Bgéfz étre 3 kor. — Félévre 4 kor. — Negyedévre 2 kor. Egyes száa ára 10 fillér. SZERKESZTŐ? *G ée KIADÓHIVATAL: Rákóczi-utczs 5. sí■ Telefon: 1C7. flUBdefece'ntä dijak Ssatmettois, e lap /iadrthívaULiéfcaa iz*et*.e<soii HIRDETÉSEK: Készpénzfizetés mellett a legjutánycsabb árban kOzöltetnek Nyilttér sora 20 fillér. Az apró hirdetések között minden szó 4 fillér. Törvényhatósági városok értekezlete. A junius 22-én Hódmezővásár­helyen tartott polgármesteri érte­kezlet főbb megállapodásait a fő­városi lapokból ismerjük. Minket azonban jobban érdekel a városi autonómia kiterjesztésé­nél, a városi vagyon szabadabb felhasználásánál és az állami fel­adatokért való kárpótlásnál a tör­vényhatósági városok egymáshoz való közeledése és erős összetar­tása, mely éppen a polgármesteri értekezletek révén évről-évre szi­lárdul. Az értekezleten jelenvolt Vajay Károly dr. polgármesterünk is ezt a jelenséget tartja legfontosabbnak. " Ennek a kifolyása volt a debre- czeni értekezleten létrejött azon megállapodás megújítása is, mely szerint a törvényhatósági városok ezután semmiféle állami, vagy más közintézményért egymással nem konkurrálnak. A külön városi törvényt meg­csinálják nálunk nélkül is, de ilyen kompromisszum nélkül mi sem áll útjában a városok közötti egyen­lőtlen versengésnek. Az értekezlet kimondotta, hogy jelenlegi szervezetét a törvény- hatósági városok speciális érdekei­nek megvalósítása céljából válto­zatlanul fenntartja, de emellett kívá­natosnak, tartja hogy időnként, ha azt az összes városok érdekeinek hat­hatós megóvása szükségessé teszi, a rendezett tanácsú városok is közös értekezletre összehivassanak. Csáky Lajos dr. hódmezővásár­helyi tisztiügyész indítványára az értekezlet kimondotta, body a kü­lön városi törvény megalkotását sürgős szükségnek tekinti s elha­tározta, hogy a törvényjavaslat elkészítése iránt fölir a kormány- hoz. am- Tisztelettel tfrjiK lapunK cliífizelőit, kegy a hátrálás dijakat btißldeni, illette előfizetni szttcsK«*' jenek.______________________ * Weisz Zoltán modern könyv-, zenemű- és papirk ereskedését a Gut- man-palota s&rokhelyiségében, fénye­sen berendezve, megnyitotta! Politikai hírek. Illetlenség. Rakovszky István, ki a szómegvonási gyakorlatait a horvá- tokon praktizálta, amikor azokat ma­gyar ellenes viselkedésükért leültette, f. hó 25-én már tovább ment. Bozóky Árpádtó), aki azt merte mondani, hogy a koalíció becsapta az országot, megvonta a szót, mert hát a magyar parlamentben nem illik ilyen hangon diskurálni. A koalícióról csak válo­gatott szavakkal lehet beszélni. A kvóta emelést gazdasági független­ségünk megváltásának, az adórefor­mot nem pénzügyi merényletnek, hanem igazságos reformnak szabad nevezni. Elfeledik azonban a leültető urak és társaik, hogy nem egyforma mértékkel mérnek, mert ha ők is illedelmesek lettek volna, Rakovszky nem ülne az elnöki székben akkor, amikor az ellenzéket kell elhallgat­ta úui. Szeszadó emelést általánosságban folyó hó 25-én megszavazták. A ja vaslat tárgyalása előre láthatólag még nehány napot fog igénybe venni. Az eddigi jelekből ítélve a kistermelőket súlyosan fogja érinteni az uj szeszadó- törvény. A végrehajtási norella. A Glint- her-féle sokat hányatott végrehajtási novellával, miután azt a 48-as párt már elfogadta, mai pártértekezletükön foglalkoztak a koalíció többi pártjai is, nevezetesen a néppárt és az al­kotmány-párt. A néppártban rövid negyedóra alatt letárgyalták a javas­latot Az alkotmány-pártban pedig Günther Antal igazságiigyminiszter nyilatkozott a 12 holdon aluli birto­kok fundus instruktusának lef'oglal- hatatlanságáról s a javaslat eredeti rendelkezésének fentartása mellett ér­velt. Ezután a javaslatot úgy általá­nosságban, mint részletekben elfo­gadták. Dr. Erdélyi Miksa fogorvos Rákóczi-utca 24. sz. (saját házába) költözött. Mezőgazdasági kamarák. A Magyar Gazdaszövetség kedden tartott közgyűlésén Darányi Igoácz földmivelésügyi miniszter bejelentette, hogy előkészítette a mezőgazdasági kamarákról szóló törvényjavaslat ter­vezetét és az érdekelteknek rendel­kezésére bocsátja. A tervezetet Ber- náth István és Rubinek Gyula készi tették. A kamarák alapvető célja a gazdasági politika vitelére befolyást biztosítani. A befolyás iránya ttfrmé- szetesen attól a felfogástól függ, mely a kamarába választandó tagok köré- ben kialakul. A készített tervezet a szavazati jog alapját a földbirtok illetve annak kataszteri tiszta jöve­delméhez képest állapította meg. A •ragyobb jövedelem e szerint a kisebb- IT íz képest több szavaira jogosít. A tervezet ezen pontja bizonyára éles megbirálás alá fog kerülni, mert ily módon a nagybirtokosok abszolút t öbbségre kerülnek, miáltal a kamara gazdasági célzata elhomályosulna. Fogorvosi intézetemet Deák-tér 8 ik számú Gilyén-féle házba helyeztem át. Dp. Fodor Operateur, fogorvos. A tanácsból. A viharágyuk és a közös hadügyminiszter. A közös hadügyminiszter nyilván­valóan nem rokonszenvez a vihar­ágyukkal, mert nem hajlandó a pus­kaport viharugyuzásra kedvezményes áron a közönség rendelkezésére bo­csátani. Errői a földművelésügyi mi- riszter leiratban értesítette a város közönségét, viszont a tanács a leira .>-közhiiré tenni rändelte. A honvédzenekar gyakor­latra távozása. A honvéd ezredparancsnokság érte­sítette a városi tanácsot, hogy a honvédzenekar julius 31-ig szolgálati­ig távol lesz. A tanács az értesítést tudomásul vette. Kiutalt kaució. A városi tanács Krémer Sándor színigazgató 2000 korona kaucióját kiutaiványozta. A püspök köszöneté. Boromissza Tibor dr. püspök me­leghangú levélben köszöni meg a vá­rosi törvényhatósági bizottság figyel­mét, amelyben a betegségéből való felgyógyulása alkalmából részesítette s kilátásba helyezi, hogy teljes föl- cpiilése után igyekezni fog a városi közérdekek hasznára lenni. HÍRROVAT. Az aratás. A holnapi napon a kalendárium és börziánerek szerint, akik a ga­bonát csinálják, kezdetét veszi az aratás. Az idén azonban a meleg idő­járás megbolygatta egy kissé a rendet, amennyiben az ország kü­lönböző vidékein, főleg a Duna és Tisza közén már a hét közepén megvillant a kasza és a sarló. A nagy forróság következtében előbb fogtak hozzá az aratáshoz, nem törődve azzal, hogy Péter ás Pál mikor köszönt be. Szép rendekben állanak már a keresztek és itt-ott felhangzik inég az aratók vig dala is, mely azon?*“'" ban már nem a régi; a jó ma­gyar nóták közé belevegyülnek a Marseillaise hangjai is ; a munkás többé gazdájában nem a kenyér­adóját, hanem ellenségét látja. Az aratást sok helyiig már nem szorgos munkáskéz végzi, hanem gépkolosszusok, melyeket az utóbbi évek munkáshiányai miatt szerez­tek be a termelők. Az idén azt lehet mondani, vagy legalább remélhetni, hogy minden különösebb zavar nélkül fog lezajlani az aratási munkálat, amelynek eredménye elé oly sok százezer ember aggódva tekint. Már az eddigi tapasztalatok után is a gazdák nem panaszkodnak a termés minősége miatt, — bar a próba-cséplések fogják eldönteni a végleges eredményt. * Igazgatónői kinevezés. A vallás és közokt.ügyi miniszter Keresztúri Tóth Julid helybeli áll. eJ. iskolai tanítónőt a Rákóczi-utcaí áll. iskolá­hoz igazgatónővé nevezte ki. — Bodnár György kir. tanfelügyelő az uj igazgatónőnek ezen kinevezését a tanító- és tanítónő-testület előtt nyúj­totta át, meleg szavakban emlékezve meg arról, hogy immár 34 éve mű­ködik a legnagyobb elismerésre a tanítónői pályáu. Ezután Mihályi Fe- rencz igazgató üdvözölte a tantestü­let nevében az uj igazgatónőt, ki meghatva mondott köszönetét ezen nem remélt kitüntetésért. * Kinevezések. A vallás- és közok­tatásügyi m. kir. miniszter Osváth László és Nyíri Máriát a mikolai ujonan létesí­tett állami népiskolához tanítónak — il­letve tanítónőnek nevezte ki. * Esküvő. Rohonyi József katasz­teri mérnök julius hó 2-án tartja es­küvőjét Palády Erzsiké kisasszonnyal. * Képesített tanítónők. A ref. tanitónőképzőben tanítónői oklevelet nyertek: Aknay Ilona, Anderkó Ma­riska, Balia Szeréna, Balogh Etel, Báthori Ilona, Berki Julia, Borcss Julia, Czapári Karola, Czipszer Anna, Csipkeynó Nagy Eleonóra, Darmek Paula, Digos Irén, Fence! Mariska, Farkas Irén, Gacsályi Piroska, Gazda Berta, Hollós Mariska, Hollós Ida, Horváth Irén, Jáez Ella, Járossy Eile, Juhász Julia, Kállay Mariska, Kiss Kornél, Klein Róza, Kocsa Ida. Ko- lonay Margit, Kosotán Margit, Kun- fa Ivy Elza, Lengyel Kornélia, Mer- kovits Sára, Máfray Viola, Mo-nár Róth Simon nagyválasztéku cipőraktárát ajánljuk a t. vevő-közönségnek, mint legolcsóbb bevásárlási fórráií. Közvetlen a Pannónia' szálloda mellett. — Ssatfflfir és Yidáke l8gaig/oi)b czipőralcüra. MííAí*nlfea tavaszi és nyári idényre megrendelt valódi schevraux és box bőrből készült legújabb díva tu fekete es barna szinü úri-, női- és gyermek-cipők: .

Next

/
Oldalképek
Tartalom