Szamos, 1908. február (40. évfolyam, 10-17. szám)

1908-02-02 / 10. szám

2«ik oldat. 10 szám V SZAMOS sai 20, a szatmári 22, a debreezeni 21, a nagyváradi 21, a sz9gedi 36, a temesvári 26, az aradi 21, a kolozs vári 19 é« a brassói választómegye 19 mandátummal. (Főispánok a törvényhatósági jogú városokért.) Fernbach Károly zomberi főispán megkereste a törvényhatósági jogú városok főispánjait, hogy teljes számban, testületileg kérjék a kor­mánytól a városok tarthatatlan hely­zetének sürgős törvénnyel való or voslását, a tisztviselők fizetésének kiegészitését; a közbiztonsági adó kezelési és közoktatásügyi terhek könnyítését. A hétről, (Polgári iskola). Lapunk egyik kö­zelebbi számában említettük, bogy egy küldöttség járt városunkból a kultuszminiszternél s arra kérte, hegy egy felállítandó polgári iskolához megfelelő állami támogatást nyújtson. A miniszter átlátván az égető szük­séget, a hozzájárulást már a követ­kező évre kilátásba helyezte. Vógre- vaiahára ismét gazdagodik városuuk egy kultúrintézménnyel, mely hivatva leend arra, hogy közoktatásügyünkön tovább lendítsen. Két évvel ezelőtt két főgimnázium és egy tanítóképző intézet látta el szellemi szükséglete­inket. A tanulók valósággal megró hanták ugyannyira, hogy mindenütt a maximalis számmal kellett dolgoz­niuk. Azóta van felső kereskedelmi és faipari iskolánk ; most van készülő félben a polgári iskola. És ez igy helyes. Egy olyau territoriális fekvés­sel biró városban, mint a mienk, hogy ne legyenek szakiskolák, praktikus pályára készítő intézmények, -- teljes lehetetlenség. Ezen a szükségen lesz­nek hivatva segiteni a kereskedelmi, faipari és polgári iskolák. Elvégre tudományos pályára nem mehet min­denki ; az élet és társadalom oly sok ágú, oly sok oldalú, hogy a gimnázium mindenikre képtelen előkészíteni, sőt, talán nem is készít egvre sc-m, leg feljebb megadja az alapot a tudomá­nyos pályán va ó megélhetésre. Ds mok: az öngyilkosaik száma messze felülmúlja a többi államok öngyilko­sainak számát. Spanyolország, Olaszország és a gör. kath. népesség a legalacsonyab­ban állanak a műveltség fokán : ön­gyilkosaik száma is a legalacsonyabb. Hát igazán bátor ember legyen, aki mindezt véletlennek találja s nem ismeri fal benne egy nagy törvény megnyilvánulását. Ugyauezt bizonyítja a férfiak és nők öngyilkossági számainak az egybevetése. — A nőké elenyészően csekély a férfiaké mellett. Erre nem volna elég az a sikamlós magyarázat, hogy a hölgyek talán még nálunk is jobban szeretnek élni. Hanem az, hogy a mesterséges, a brutális társadalmi elnyomás, melyet a maga torzító, sorvasztó hatásaival a világteremtése óta a női nemnek tűrnie kell, azt eredményezte, hogy a nők átlagos műveltségi foka messze e'marad a férfiaké mögött. A nőket hozzászoktatták ahoz, hogy minden úgy van jól, ahogy van, hogy miért van az úgy, azt nem szabad kutatni, hbgy az érzékeket, a vágyakat épen olyan rendszerbe kell önteni, mint ahogy a befőttes üvegek állanak az éléskamra polcain. Szóval egy .örökös önfeláldozás, lemondás az életük, amelynek maguk által sem sejtett keserveivel édesítik meg a férfiak életét. ezzel a társadalom szükséglete csak egy részről van l^elégitve, hátra vau a többi, melyek szintén joggal meg­követelhetik, hogy kulturális szem­pontból is különös figyelemmel legyünk irántuk. De van még egy másik szempont is, mely feltéten sürgeti a praktikus életpályára készítő iskolák felállítását. Nevezetesen : ma minden szülő erővel is tudományos páiyáu élő embert akar nevelni fiából, nem nézi gyermeke arravalóságát, nem nézi a maga nehéz anyagi helyzetét s azokat a súlyos áldozatokat, melyeket ezen a téren hoznia kell. S hányszor kell szomorúan tapasztalnia, hogy e kényszerítésnek áldozata lesz gyermeke. Halálos vétek szülői elfogultsággal mérlegelni a gyermek arravalóságát s ha eddig indokolni lehetett azzal a körülmény­nyel, hogy nem volt más iskola csak a gimnázium, tehát oda kellett járat­nia, — ezután lesz alkalma válogatni az iskolákban s oda fordulni, a hol fia jövőjét könnyebben s biztosabban tudja előkészíteni. Örömmel üdvözöl­jük tehát az iutentiót, mely egy pol­gári iskola felállítását célozza s ré­szünkről is minden lehetőt elkövetünk, hogy az eszme megvalósulása ne késsék sokáig. (A vasúti pályaterület kibővítése). Közelebbről volt városunkban egy hivatalos tanácskozás, mely a vasúti páiyaterület kibővítésére és nagysza­bású átalakítására vonatkozott. Vég­leges megállapodás — tudomásunk szerint — nem történt. A tanácskozás abban az irányban folyt, hogy meg­felelő hely jelöltessék ki katonai szállítmányok elhelyezésére szolgáló építkezések részére, továbbá újabb raktárok elhelyezésére. A pályatest, kibővítését a temetők felé is tervbe vették s igy felmerült az a kérdés is, hogy a két temető közötti u. n. batizi átjáró kocsi köziekedébe elzá rassék s csupán csak gyalogjáró legyen még pedig egy, — a pályatest felibe építendő — hídon át. Ez a terv, ha létesül nagy befolyással birand majd az uj üzlscvezeiőségi épületek elhelye­zésére is. Úgy van ez, mint a cukor, meg a cukortartó. A cukor benne van a cu kortanéban, de az édességét mi érez­zük, mikor a szánkba vesszük. Hogy a cukortartó mit élvez, mikor a cukor benne vau, azt nem lehet tudni, de bizonyára valami mást, mint mikor az édes massza a szánkban felolvad. Hogy a bőí nem mennyire bele tompult ebbe a megalkuvásba és mennyire konzervatív lett, azt az bizonyítja legjobban, hogy ha akad közöttük egy, aki szabadságra tülek­szik, emberi méltóságra vágyik, mer úgy élni, ahogy 5 jónak és szépnek tartja, meri szeretni azt, akit szeret és nem engedi elhitetni magával azt, hegy a szívnek, meg az idegeknek az életét lehet úgy szabályozni, mint ahogy egy blúzból bevesznek, ha bö és kiengednek belőle, ha szűk ; — ha egy ilyen nő akad, akkor egyszerre ezer más asszeny méregfoga vágódik a húsába : „De édesem, hát hallottál már ilyet, ez borzasztó, na, szépen vagyunk, én ugyan nem érintkezem vele.“ S igy tovább, ahelyett, hogy ün­nepelnék, mint egy szabadsághőst, aki az ő felszabadulásukat, előmozdítja. S noha az ilyen nő merénylete tulajdonképeu és kizárólag a férfiak hatalma ellen irányul, a férfiaknak kényelmesen cigarettázva lehet az egészet végignézni, mert maguk a (A 48-as honvédek egyenruhája) Közelebbről jeleztük, hegy annak a mozgalomnak, melyet a múlt év máre. 15-ón kezdeményezett egy ünneplő társaság, meg lett a maga eredménye, öreg honvédeink társadalmi adakozás utján díszes egyenruhához jutottak. Regi idők figyelmeztető s szemre­hányó szükségletén segített ez a mozgalom s goudoskodott arról, hogy a nagy idők még élő tanúi külsőleg is tiszteletre, hálára s emlékezésre késztessenek. Fájdalom, nekünk még mindig szükségünk van arra, hogy külsőségek is emlékeztessenek, szüksé günk vau arra, hogy az ige, az eszme élőlényekben testet öltsön, éljen s látható alakban járjon közöttünk. El­lenkező esetben hamar feledünk, leg­feljebb alkalmilag — idaig-óráig — lelkesedünk. — öreg honvédeink — istennek hála — élő képviselői a 48 as nagy eszméknek s a nemzet felséges küzdelmének s hálátlanság volt eddig, bűn lenne ezután, ha tétlen tűréssel nóznők el továbbra is egyinökDek-másikoknak anyagi tehe­tetlenségét. Az állami segitség még a megélhetésökre is kevés, nem hogy elég lenne diszes é« korhű egyenruhák készítésére. Ezen a bajon segített most a tár­sadalmi hálás jótékonyság s midőn ezt az örvendetes hirt regisztráljuk, ide csatoljuk azt az őszinte óhajtá­sunkat is, hogy a jóságos isten en­gedje meg, hogy öreg honvédeink — uj és diszes egyenruhájukat sokáig jó egészségben viselhessék. A tanácsból. Oradij leszállítás. Az árammérő órák után fizetett dijakat a városi tanács a villamvilá- gitási igazgató javaslatára következő- képen állapította meg: 3 amper óra átlagos fogyasztás után egy évi óra­használati dij 9 kor 5 amper után 10 kor 80 fillér. 10 amper ut.áu 12 kor., 10 amperen felül 14 K 40 fillér. A leszállítás 10 százaléknak felel meg. nők azonnal és oly alaposan elbánnak vele, hogy azt. jobban elvégezni már nem is lehet. De hiszen a világtörténelem 1 izo nyitja, hogy legjobban mindig a rab­szolga védte meg a gazdáját. Az öngyilkosság tehát aszerint emelkedik, amint a uópesség a meg­ismerés folytán közelebb jön a szabad gondolkozás összeütközéseihez, tehát az emberi tökéletesedéssel egyenes arányban áll. Hát ez szomorú igazság volna igy egymagában. Csakhogy a felemelke­dett embert akkor kergeti a halálba az ő tiszta látása, ha ez a tiszta látás az emberi együttélés siralmas beren­dezését mutatja neki. Az élet most úgy van berendezve, hogy aki bírja, az marja Ennek a vagyon eloszlása az oka A vagyon­nak spougyaszerü természete, amely sziva-szivja tele magát a más könyv­vel és verejtékével. Ez okozza aztán, hogy egyáltalán nincsenek közös ér­dekei az embereknek. Csak mi éljünk, csak mi jól éljünk, azután, hogy ez mibe kerüi másnak, azt nem bánjuk. Egy nagyon bölcs öreg ur mondta egyszer — és itt szives elnézésüket kérem a szószerinti reprodukcióért — hogy : „Dögöljön meg kiki magának.“ Fertőtlenitési segély. A belügyminiszter az 1907. év má­sodik felében felmerült, fertőtlenitési költségekre 178 K 13 f. segélyt utalt. Gyalogjáró a Mátyás-király­utcán. A Mátyás-király utcai 71. számú telektől a 105. az. telekig semmiféle gyalogjáró sem volt, a tanács az ér­dekeit háztulajdonosok kérelmére föl- vétetette a folyó évben végrehajtandó gyalogjáró készítési munkálatok közó ezen utcarészt is. Központi Takarekpénztar (Deák-tér, a városháza mellett) állandó betétek után 5 1 0 kamatot a o —-------­és még nyeremény-oszta­lékot ad, - Kölcsönt nyújt váltókra, folyószámlára, értékpapírokra; jelzálog bekebele­zés a legolcsóbb kamat mellett. Színház. Szerdán Hallef Irma második ven- dégfelléptóvel a népszerű „Bob bér- czeg“ került színre telt ház élőit. ami azonban főképpen Haller szereplésének volt betudható, kit közönségünk mél­tán igen megkedvelt. Hogy ez este is művészettel játszott, arról mindenki meg voit győződve. — Andai Annie szerepében igyekezett, azonban a parókát jobban megválaszthatta volna. Rátkii mint Ponponius jó volt, kár, hogy az énekszámmal játékát agyon- ütötötte. Barna, Kőszegi, Darvai meg­felellek szerepüknek. Kordái kis sze­repében fóktelenkedett. Csütörtökön negyedszer került Mol­nár Ferencz immár világhírűvé vált színmüve az „Ördög“ repertoir-ra. — Ez ma az élet igazi bölcseleté. Az egyirányú erők egj^mást fokoz­zák ; ahol párhuzamosan dobognak a szivek, ott könnyebb az élet; ahol egymás ellen harcolnak, ott nagyobb az öngyilkos-halandóság. A mai társadalomnak csak egyetlen intózménj-e van, amely a közös érde­ket, az emberszeretetot kifejleszti és ez a házasság, meg a rajta épülő család. Ez az, ami leapasztja az öngyilkos­ságot, amelynek statisztikája e t bi­zonyítja, hogy a nős és férjezett egyének csak félannyi öngyilkost ad­nak, mint az agglegények. Lehet, hogy az öngyilkos férjeket nem vették be a statisztikába, gon­dolván, hogy aki megházasödik, azu­tán még egyszer külön is megöngyil- kolja magát, az olyan ember, akiről nem is érdemes beszélni. De azért mégis a társadalomtudo­mány azt mutatja, hogy mindent összevéve a legbiztosabb öngyilkos­jelölt: egy okos ember, aki agglegény. És igy igazán szerencse, hogy nincs olyan tűi sok okos ember, vagy, hogy mit is beszélek — agglegény ! Csakis a legjobb gyártmányú « szövetek — vanaak forgalomba. Urak! Óriási árkülömbiéggd szalon-ruháinkat ™: gyapjú-szövet üzletében szerezhetjük be. * Az árak kötclczőlftj olcsóbbak bármely íévárosi kereskedőiéi i*. _____Igr Báli mellények *»gy választékbaa! WE ISZ GYULA m a ]( Csakis eg-jobb gyártmányú szövetek varnak formaiamba. ■ ■ >

Next

/
Oldalképek
Tartalom