Szamos, 1907. augusztus (39. évfolyam, 61-69. szám)

1907-08-18 / 66. szám

2-ik oldal, (’.6 szám. SZAMOS A tanácsból. Magán kérelem. Özv. Udvarhelyi Páiné kérvényt adott be a tanácshoz, hogy elhunyt férje halála alkalmából 130 korona temetési segélyben részesüljön. A ta­nács az özvegy kérelmét vizsgálat és jelentés tétel végett a kapitányi hi­vatalnak adta ki. Elfogadott szerződés. Bründl János a Kossuth-kerti víz­vezeték berendezésének vállalkozója e tárgyban a vele kötőt szerződést alá irta s beterjesztette a városhoz. A tanács a szerződést elfogadta. Engedélyek uj lakóházak építésére. A városi tanács Kálmán Mórnak a Diunyós-kerthen, Bitó Jánosnéuak a Szőke-Mocsárban, Horváth Bertalan­nak & S'.atmárkegyen uj lakóházak építésére engedélyt adott. HÍRROVAT, * A király születés napja. Dicső 8égesen uralkodó királyunknak E ső Ferencz Józsefnek ma v&n a hetven hetedik születés napja. Városunk kö­zönsége 6 napot, a szokott hagyomá nyos fénnyel üli meg. Az összes temp­lomokban istentisztelet lesz tartva, melyen a hatóságok is megjelennek. A katonaság részére az istentisztelet reggel 7 órakor tartaiik meg. * Esküvő. Vojth Simon nagysom küti kereskedő tegnap délelőtt tar tóttá esküvőjét Kiss András polgál társunk leáuyávai Erzsébettel. * Házasság. Spitz Sámuel almo-di kereskedő f. hó 20-áu tartja esküvő jót Ríth Mátyás helybeli borkeres kedő leányával Mariskával. * Kinevezés. Dr. Falussy Árpád, vármegyénk főispánja, Dienes Dezső vármegyei közigazgatási gyakornokot tiszteletbeli aljegyzővé nevezte ki * Lemondott elnök. A Szatmári Építőipari Szövetség elnöke Heiurich Viktor építész elnöki tisztéről nagy elfoglaltsága miatt lemondott. A szü kebb körű bizottság helyébe Vajnay Lajos építészt jelölte, ki iránt nagy mérvű bizalom nyilvánul. Az Iparos Otthonban f hó 24-én ezen ügyben közgyűlés lesz. * Értekezlet az erdőügybeu, bi­zottsági és szakértő tárgyalás. F. hó 17-én dr. Vajay Károly polgármester elnöklete alatt dr. Antal Sándor fő­ügyész, Kőrösmezei Antal főjegyző, Losonczi József, Pethő György', dr. Kötesztszeghy Lajos bizottsági tagok és Pusz János, Neuwirth Nándor, Krassó Miksa jszakértők jelenlétében tárgyalás alá kerültek azon ajánlatok, melyeket a különböző faipari üzlettel foglalkozó cégek az avasi erdők kiter­melése ügyében benyújtottak. A bi­zottság abban állapodott meg, illető­leg azt javasolta, bogy az erdők most legyenek értékesítve, még pedig vál­lalatba adás utján. A beérkezett aján­latok közül a Délmagyarországi faipari és kiviteli céggel ajánlja a szerződést megkötni, mely a legelőnyösebb lesz a városra nézve Ezen ügy előbb a szakosztály, majd pedig a közgyűlés elé kerül. * Bizalmatlanság Wekerlének. Nagy port vert Szatmármegyében pár héttel ezelőtt egy pénzügyi kinevezés, mely szerint Wekerle Sándor pénz ügyminiszter Majos Károly nyugal­mazott anyakönyvi felügyelőt, Szat- mármegyének darabont alispánját, a fővárosi adófeiügyelőséghez pénz ügyi tanácsosnak nevezte ki. Szat- márvármegye függetlenségi pártja e kinevezés ügyében szepb. hó 5-ére rendkívüli törvényhatósági közgyűlést hivatott össze Nagykárolyba a vár­megyeház nagytermébe, hogy a vár- megye közönsége által bizalmatlansá­got szavaztasson Wekerle Sándor mi niszterelnök-péuzügyminiszternek Má­jus Károiv kinevezése miatt. Luby Géza orszgy. képviselő és hívei erő­sen buzgólkoduak, hogy a bizalmat­lansági indítvány elfogadtatása egy­hangú legyeu. * Városunk monográfiája. Szat­márnémeti szab. kir. város monográ­fiájának munkálatai serényen halad­nak előre. Bagossy Bertalan a kir. kath. főgimnázium tanára a szünidőt Budapesten töltötte, a hol a különféle könyv- és levéltárakban kutatott, Szatmárnémetit érintő históriai ada­tok után. Kutatásai igen szép ered­ménnyel jártak és sok olyan adatot gyűjtött és derített fel, melyek eddig ismeretlenek voltak. A város gazda­sági viszonyaira és közigazgatására vonatkozó rész megírására is megala­kult már a bizottság dr. Vajay Károly po!gármesier elnöklete alatt. "A köz­ponti szerkesztőség nemrég megkereste a polgármestert, hogy a monográfiába szánt illusztrációkat mielőbb küldje be, reproductió cé!jából. A polgár- mester intézkedett, hogy az e célra kijelölt objectumok lefényképezhes­senek és a szerkesztőség részére meg küldessenek. * Rendkívüli közgyűlés. E hó 22-én délután 3 órakor a városháza nagy termében rendkívüli közgyűlés iesz, melynek legfontosabb tárgyát az avasi erdő kitermelésének ügyében beérkezett ajánlatok fogják képezni. A tárgy rendkívüli fontosságára nézve felhívjuk a bizottsági tagok figyelme'. * Halálozás. Petry Jánosáé szül. tyukodi Bajuay Irma f. hó 15-án reg­geli fél 8 órakor élte fc5, évében, Nagytarnán elhunyt. Az elhunytat férje Petry János kir pos'a és táv- irda-felügyelö és gyermekei, valamint a nagykiterjedt rokonság gyászolja. * Az Alsó-szamosparti lakók panasza. Alig egy pár uapja, majd­nem végzetes kimenetelű baleset tör téu* az Aisó-Szamospartou. A maga$ töltésen hajtott Kiss András nevű helybeli fuvaros, midőn lovai valami­től megrémültek és a kővel terhelt jármüvet a töltés melletti mély árokba rántották alá. A szerencsés véletlen­nek köszönheti az illető, hogy a zu­hanás következtében komolyabb baja nem történt, anyagi kár azonban érte. miután lovai megsérültek és kocsija összetört, melyet nagy nehezen sike­rült az árokból kivonszolni. Ez az árok, mely eltekintve attól, hogy nyá­ron egy bűz fészek, télen pedig le csúszott járda felőli részével sikos időben életveszélyes, már sok baleset­nek volt kutforrása. — Igazán ideje volna, ha intézkedés történnék ennek rendezése, lehetőleg kanalizalása érde­kében, különben a szamosparti lakók erre nézve kérvényt is nyújtottak be a tanácshoz. * Halálos légycsipés. Tragikus ha lállal múlt ki e hó 15 én Lovas Jó­zsef helybeli csizmadia mester. Pár nappal ezelőtt egy légy megcsípte az arcát, mely nyomban dagadni kéz dett. Lovas ezzel eleinte nem 9okat törődött, csak akkor ment az orvos hoz, mikor a fájdalmak már erősen jelentkeztek. Az orvos azonnal a kór­házba küldte, ahol megoperálták, de már késő volt, mert vórmérgezés ál­lott elő, mely a szerencsétlenül járt embert minden orvosi segély dacára is megölte. * Meghalt a halotti virasztóban Ozsváth István helybeli napszámos e hó 15-ón éjjel a középforduló 14, sz házba tért be, hol Nagy István volt barátjának halála alkalmából a szó kásos virasztót ülték Ozsváth Istvánt annyira meghatotta barátjának halála, hogy ott a virrasztóban hirtelen rósz szül lett és pár perc múlva meghalt, Az előhívott orvos konstatálta, hogy Ozsváth halálát szivszólhüdés okozta. * Ingatlan forgalom. Dr. Erdélyi Miksa fogorvos megvásárolta özv Vajthó Lászlóné Rákóczi-utcai házát 17.000 koronáért. * A dzsiu-dicu vizsga. W adunir mester dzsiu-dicu tanfolyamát f. hó 23-án fejezi be. A mester ez alkalom­mal tanítványaival a városi színház­ban belépő díjjal nyilvános vizsgála­tot tart. Wladimir mester a vizsgá­lat on először szat-ad előadást fog tar­tani, azután a tanítványok fogják be mutatni a hires japán önvédelmi fo­gásokat. A tanulságos előadásra és vizsgálatra ezúton is felhívjuk a kö­zönség figyelmét. Az előadás tiszta jövedelméből részben a szatmári ön­kéntes tüzolióeg.yietuek, részben pedig a hírlapírók nyugdíj intézményének jut bizonyos rész. * Hatáskörét túllépett szövetke­zet. A Szatmárvármegyei Ga/.dasági Egyesület fogyasztási és értékesítő szövetkezete helyben, mint már ró gebben jelez ük nyílt üzletet alapított. A kereskedők körében az egyesület­nek ezen tulólelmes vállalkozása tér mészeteseu nagy visszatetszést szült annyival is inkább, miután a szövet­kezet nem tagoknak is szolgáltatott árut és igy hatáskörét átlépte, teká az az előny sem illetheti meg a su lyos terhek mellett küzdő kereske­dőkkel szemben, hogy a törvényhozás által megállapított adó mentessége élvezze. * Gyógyszertár engedélyezés. Vár megyénk közigazgatási bizottsága az Érendréd községben megüresedelt’Jsze- mély jogú gyógyszertári jogot a f. hó 9 ón tartott ütésében egyhangúlag Pintér Ferencz budapesti lakos, oki gyógyszerésznek adó náuyozta. Vármegyei telefonhálózat. A vármegyei telefonhálózat ügye igen rosszul áll, mert a községek legtöbbje megtagadta a hozzájárulást a telefou- épités költségeihez. Nagyon valószí­nűnek látszik, hogy ez égető kérdést más alapon és nem a hozzájárulás alapján kell majd megoldani. * Köszönetnyilvánítás. Köszönet tel adózunk mindazoknak, kik zászió- felavatási ünnepségünk fényét és si­kerét — zászlószeg keveréssel és megváltással, valamint a mulatságon való megjelenéssel — előmozdították Nemkülönben hálás köszönettel tar­tozunk az Iparos Dalegyesülefuek úgyszintén a mindkét nembeli fiatal ságnak, kik a nyoszolyó leányi és vőfély szerepeket töltötték be. A té védésből történt mellőzésért pedig ha netalán előfordult volna bocsána tot kérünk. A zászlóavatás és mnlatság be vételének és kiadásának elszámo­lása. Az önálló asztalos mesterek zászló avatása, valamint mulatsága fényes erkölcsi sikere mellett szép anyagi eredménnyel végződött. — A jegyek megváltásából befolyt 1413 kor., a bál bevétele volt 2691 kor. 73 fillér összes bevétel 4104 kor. 73 fillér kiadások, melyekben a zászló elkószi tési dija is teljesen fedezést nyert 3720 kor. 89 fill., úgy hogy még fenn maradt az egyesületnek 383 kor. 84 fillér. * Tiphus. Mint értesültünk, elvétve a városban tiphusos megbetegedések fordultak elő. * Vörheny és kanyaró. A gyér mekek réme: a vörheny és kanyaró városunkban ugylátszik járványszerü jelleget kezd ölteni. Alig 14 nap alatt előfordult mintegy 18 megbetegülés, melyben 4 halálos kimenetelű volt. A hatóság a kellő intézkedéseket meg tette. * Rendelet a bornak vizzel való keverése ellen Am kir. földmivelés- ügyi miniszter szigorú rendeletet bo­csátott ki, melyben 600 koronáig terjedhető pénz büntetéssel sújtja mindazokat, kik borba, vagy kierjedt törköly-borba vizet kevernek, bármily csekély mennyiségben, úgy szintén tilos a természetes bornak törköly, vagy gyümölcsborral való összekeve­rése. A viz használata csakis a tör­köly bor készítésénél vm megengedve a meghatározott korlátok között. * Mérsékeltáru menettéri jegyek kiadása Szent István ünnepe alkal­mából. A Szent István ünnepnap al­kalmából a m. kir. államvasutak, va­lamint a Kassa-Oderbergi vasút ma­gyar vonalainak összes állomásairól, az üzemekben álló helyiérdekű vasu­tak állomásainak és szomszédos for- a ómnak kizárásával, mind a bárom kocsiosztályra nézve Budapestre mint­egy 30 százalékkal mérsékelt áru me­nettérti jegyok adatnak ki. — Ezen menettérti jegyek f. évi augusztus hó 18 — 20 napjain, az utóbbi napon azou- au csak a reggelt órákban Budapestre érkező valamennyi személyszállító vo­nathoz (expres8VOaatok kivételével) fognak kiadatni. A menettérti jegyek 5 napig érvényesek, oly módon, hogy a kiadás napját első napnak számítva, érvényességük az 5-ik napon éjfélkor lejár, megjtígjeztetik azonban, hogy a visszatérés legkorábban csak f. évi augusztus 20-án délután történhetik, zorabbi visszatérés esetén e jegyek érvénytelenek. Az utazás megszakítá­sának sem menet-, sem jövetkor uincs aelye Gyeimekekre külön kedvezmény nem engedélyeztetik. A „Szatmár-Németi-i Önálló Asztalos Iparosok Egyesülete“ által rendezett bán mulatságon í’eiűlfizet- tek : Dr. Kelemen Samu 20 kor , dr. Vajay Károly 10 K, Kovács Abrahám 7 K, Veszeíovszki Géza 4 kor., Vari Ede. Litteczky Pál, 3—3 kor., Kiss István, Rácz Károly, Hajdú Károly, Rubiuszky Ferencz, Szaszaráu Károly, Uuger Ármin, Nyisztor János, Perge Gyula, Csányi Liszió, Fischer Ármin, Óvári László. Osócsey Ferencz 2—2 kor., Non Mihály 2-80 K, Bottyán István 2 8U K Telegdy Lajos 2 60 K, Felker József 2 60 K, Juhász Gusztáv 1 80 K, Szász József 1 80 K, Odoba János 1'60 K, Drágos és Szeudván 1'80 K, Szabó Gusztáv P4U K Tóth Sándor építész 180 K, Filotás Kál­mán 1'89 K. Ekker János 180 K, Bereczki Mihály 1 20 K, Schultheisz Konrád 1.80 K, Ványi Imre, Gárdos Fer.ncz, Vaienstein Áutal, Tóth Imre, Mónus György, Spitz Béla, Cseplák Bálint, Kiss Pál, Síkos Károly, ívá- nyi András, Mátyus Károly, Barta Sándor, Monkhárd' Gyula, Sztaukovics József, Gyüre Lajos, Lénáid Károly, Fodor József, Monus Lajos. Góczy József, Fekete János, Makóczi Géza, Bartha József, Neviczki Gyula, Sza­kái László, Tóth Mihály, Juhász Jó­zsef, N. N.. Gulya Sámuel, Vokla Sándor, Tankóczi Károly, Almási Sán­dor, Kabay Ferenczné, Kovács Jenő, Glózer János, Tatai Pál 1 — 1 kor. Nemes András 8-80 K, ösztreicher Tóbiás, Szabó István 5—5 K, Nagy Károly 2 60 K, Lámák György, Barna József, Tivadar József (Nagyvárad), Gedő Károly (Lázári), Pék György 2—2 kor., Vuja János 160 K, Szabó Sándor P20 K, Birtnyi Sándor 180 K, Lászió Béla, D.ószeghi István, Koós István, Rózenblat Dezső, Gönczy Károly, Vajnai Lajos, özv. Reczy Istvánnó, Petki László, Csókás László (Nagykároly), Giatz Ede, Szuhányi, Horváth, Veidiinger Imre, Madarász Pál, Klein Antal, özv. Benkö Elekné, Acsádi Ilona (Szilágysomlyó), Takács Sándor, Kálmán Bála, Ignát Elek, Tál Sándorné, Seres József. Hersz Géza, Vanadi Sándor, Litteczky Endre, N. N., Varga Géza, Székelyhídi Sán­dor, Csipler János, N. N., özv. Csap Józsefnó, Pulonyi Károly. Kató Lajos, Erdős János, Fekete Sándor, Papolczi járás őrmester 80—80 fill., özv. So­mogyi Mihályné 2 kor., Szatmári Rá­mond, Szilágyi Sándor, Jelenik Sán­dor, Szepesi Jakab, Balog János 60—60 fill., N. N., Szegedi István, Ablonczi Sámuel N. N. 40—40 fill., Kukáos Jáuos 20 fillér. Fogadják az adakozók ez utón is az Egyesület hálás köszönetét. * A közönség érdekében. Az 1907. évi harmadik óvnogyedi adó e hó 15-ig befizetendő a városi adópéna- tárba. Azok, akik a jelzett napig ese­A kitűnő minőségű és legolcsóbbnak elismert „J Ó K A !"-féle törlőgummi és rajzeszköz egyedül nálam kapható. A m. t. igazgató urak által 1907/8-ik tanévre előirt valamint mindenféle papír-, iró-. rajz- és festő- szerek a tehető legolcsóbban Kaphatón Weisz Izsák könyv és papirkeresketfésében Szatmaron, Deák-tér 22. tzám, a „Fehér-ház“ alatt. uj bekötéssel ellátott használt tan- és segédkönyvek szép, tiszta állapotban, félárban; Egyes müvek, valamint egész könyvtárak a legmagasabb árban meg vétetnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom