Szamos, 1907. május (39. évfolyam, 35-43. szám)

1907-05-02 / 35. szám

35 szám SZAMOS 3-ik oldal. * A Szatinárvármegyei Gazda­sági-egyesület e hó i éu tartotta közgyűlését tisztujitással kapcsolat* ban. Az elnöki tisztségre dr. Falussy Árpád lett megválasztva Nagy László volt főispán helyett. A közgyűlés a képviselőház napirendjén levő cseléd- törvény ellen foglalt állást, miután a gazdák érdekeit sérti és felír a kép- viseFházhoz, hogy vegye le a napi­rendről. * A tűzoltó laktanya uj kútja. A városi tanács a tűzoltási célokra egy uj futott kutat létesített a laktanya udvarán, amelyet vízvezetéki rend­szerrel Rákóczi utcára, közvetlen az ev. ref. templom előtt csövezett ki, ahol tűzveszély esetén a hordókat gyorsan megtölthetik. A kút mély­sége 36 méter, vizbőséga megfelelő. A kút, mely néhány nap múlva tel­jesen felszerelve átadatik rendelteté­sének, Winkler Ferenez városi kut- mester felügyelete alatt készült. * Állandó mozgófénykép-szinkáz városunkban. Kiss Árpád a Vigadó nagytermében e hó első napjától hat hónapra terjedő időszakra egy modern mozgófénykép-színházat rendezett be. A megnyitó előadás tegnap este volt, igen nagy számú közönség jelenlété­ben. A bemutatott képek mindegyike élethű., tiszta és minden tekintetben kifogástalan. Különösen a színes ké­pek bírnak igen vonzó hatással. A tegnapi műsor, mint a lepke kelet­kezése, a zivatar áldozata, ékszer tol­vajok, Boby és családja, zászló mű­vész, Velenczei dráma Rajach ékszer- szekrénye stb. a közönség érdeklődé­sét mindvégig lekötötte s az egyes képek után tapsokban adott tetszésé­nek kifejezést. — Az állandó jellegű villamos színházat ajánljuk a közön­ség pártfogásába, mivel egy kellemes estét csekély pénzzel lehet szerezi. A műsor hetenként kétszer, úgymint szerdán és szomha’on változik. A tu­lajdonos pedig rajta lesz, hogy újabb és újabb képek bemutatásával a kö­zönség pártfogását kiérdemelje. Szü­netek alatt egy kis csoda zongora­művész Ország Erzsiké, kilenc éves leány gyermek szórakoztatja a közön­séget. A tapsokból neki is bőven ki­jutott. * A molnárok táncmulatsága. A szatmári Erzsébet-gőzrr alom, valamint a nagy gőzmalom molnárai szakisko Iájuk alapja javára május hó 19 én, pünkösd első napján, a Kossuth-kerti kioszkban zártkörű táncmulatságot rendeznek. Személyjegv 1 kor. 20 f., családjegy 3 kor. — Kezdete este 8 órakor. * Szentes János cabaret-íársulaía május 18., 19,, 20. és 21 ón fog fő­városi színvonalon álló előadásokat tartani a Pannónia éttermében. A társulat tagjai közül Kőszegi Aran­kát és gróf Csákiné Barna Manczit, mint közönségünk régi kedvenceit viszontlátjuk. A konferánször Ernyei Emil, ki ismert humorával kellemes, szellemes csevegő lesz. Színre kerül­nek a főváros legújabb bonbonériái. * Pályázat. Az önk. tűzoltó-egylet 20—25 rend tűzoltó-legénységi posztó egyenruhának előírás szerinti elké­szítésére pályázatot nyit. Vállalkozni szándékozók ajánlataikat mintákkal együtt e közlemény megjelenésétől számított 3 nap alatt a tüzoltópa- rancsnoksághoz adják be. * IX. Szent Lajos volt a középkor legideálisabb fejedelme, igazi lovag, hős és vallásos fejedelem, akit a kor szelleme teljesen áthatott és benne személyesedet meg a keresztes há­borúk korának világa. Az ő történe­tét adja elő az Endrei Zalán-fóle Vi­lágtörténelme e heti száma. A nép­szerű munkából érdeklődőknek ingyen küld mutatvány számot a Világtörté­nelme kiadóhivatala Budapest, IV., Eötvös-utca 26—D. * Méhészeti tanfolyam. A gödöl- löi áll. méhészeti gazdaságban az 1907. év folyamán hat időszaki tan­folyam tartása tárgyában kibocsátott pályázati hirdetmény a városháza hirdetményi táblájára kifíiggesztetett. * Újabb tánctanfolyam. Zeliuger Adolf május 1-töl a Vigadóban d. h. 5 —7-ig és este 8—10-ig tartó tánc­tanfolyamot nyitott. Jelentkezéseket a tánciskola helyiségében eszközöl. Minden vasárnap és ünnepnap kolon- estóly lesz tartva. * Közszemlére van kitéve a városi házipénztár 1906. évi számadásai áp­rilis 19-t.ő! számított 15 napra a szám­vevői hivatalban. * Schwartz Miksa korhely­levese (káposztás) el vau ismerve a legjobbnak az egész városban. Minden nap az említett levesen kívül több­féle frissen készült zóna reggeli és kitűnő sör kerül asztalra éttermében. * Magyar Otthon! Elsőrangú penzió. Családok, házaspárok és ma­gános urak részére. Elegánsan beren­dezett különbejáratu szobák. Réz­ágyak, fürdők, lift. Olcsó árak. Hol ? Budapest, Főherceg Sándor-utca 30. * Pármai ibolya-szappan. E név alatt pár év óta egy kitűnő mosdó­szappan van forgalomban. Ki ne sze­retné az ibolyaillatot ? S ha e kedves és gyöngéd illattal ellátott szappan­ról még azt is tudjuk, hogy az arc­bőrt finomítja, üdíti, ugyannyira, hogy még a legérzékenyebb arcbő- rüek is nagy eredménnyel használ­hatják s üa tudjuk azt, hogy hasonló finom minőségűben ilyen árért kül­földi szappant nem is lehet kapni, akkor méltán várhatjuk, hogy a kö­zönség nem szánalmas pártolás czól- jából, hanem saját érdekében fogja használni e kiváló magyar gyártmányt. 1 drb 80 fillér, 3 drb 2 kor. 20 fillér. Készítője Szabó Béla pipere-szappan- gyáros Miskolczon. — Kapható Szat- máron Bartók László, Koós Gá,bor, Lővinger József kereskedésében. Barna sör I van minden szom­baton és vasárnap az „Európa “-ban. Mindnyájunknak el kell menni Szatmáron a piacra, dr. Lengyel Már­ton ur házába, Deák-tér 9. (Pannónia szálloda és Vajda üzlete mellé,) mert oda lett áthelyezve a Nébma kévé-, tea- és rum- kizárólagos üzlete. FERENCZ JÓZSE páratlan hashajtó-szer. KÖZGAZDASÁG. Gabona-piacról. . A hideg, esős időjárásra, úgy a kész­áru, mint a határidő piacon az árak múlt heti jelentésünk óta majdnem 70 fillérrel emelkedtek 100 kgként. Az utóbbi na­pokban az enyhe időjárás folytán körül­belül 50 fillér árcsökkenés állott be, — egyenlegben az emelkedes 20 fillért tesz ki. Gazdáinktól vett értesítésekből eléggé — a helyzetről illetve a vetések állásá­ról — tiszta képet nem alkothatunk, ál­talános az a nézet, hogy május a késést még helyrehozhatja, természetes, hogy a kiszántott területek már nem pótolhatók. Budapest. Készáruüzlet: 5 fill, olcsóbb. Határidőüzlet. Délután 4 és fél órakor zárul. 1907. októberi búza — 9-13 „ „ rozs — 7-62 ” ” zab • - K5 „ májusi tengeri — o ío Szatmári jegyzéseink. 1907. május 1. Búza 77 — 7-60 Rozs 71 — 5-90 Tengeri vörös 9) — 5.50 V) sárga 99 — 5.75 h. ni. Kiadóhivatali üzenet. — Schwartz 31. urnák. Előfizetése julius hó 1-én jár le. — Mi volt a fegyelmi eljárás ügyében a tárgyalás eredménye ? Ez a fontos ! Főszerkesztő: Osváth Elemér. Főmunkatárs: Dr. Veréczy Ernő. Felelős szerkesztő: Ifj. Liíteczky Endra. Nyilttór. E rovat alatt közlőitekért nem felelős a Szerk. Tekintetes Szerkesztő Ur! Becses lapjának vasárnap megjelent előző számában az a hir látott napvi­lágot, hogy én Farkas Jenő úrral párbajt vívtam és megsebesültem. A hir engem lepett meg legjobban, mere az egész dologról csak akkor szerez­tem tudomást, amikor a lapból olvas­tam. — Én sem Farkas Jenővel, sem mással nem párbajoztam, a hir forrás tehát csak félreértés, vagy egy rossz tréfa lehet, amely reám nézve annál kellemetlenebb, miután azt más lap is átvette, sőt a „Heti Szemle* oly kommentárral közölte, amely határo- zottau bántó. — Kérem tehát legyen szives b. lapja legközelebbi számában helyt adni, saját részéről is kijelen­teni, hogy a hir nem felel meg a valóságnak, egyúttal pedig megen­gedni, hogy a „Heti Szemlédnek e helyen azt üzenhessem, hogy a sülét len elméekedóse helyett inkább arra vigyázzon, hogy ne kürtöljön oly hírt, aminek semmi alapja nincs, mert fe­lületes hírforrásai és ahhoz fűzött commeutárjai miatt neki is párbaja talál lenni az általa lesajnált büntető, vagy társadalmi törvényekkel. Kiváló tisztelettel Dr. Fekete Dezső ügyvéd. A fenti helyreigazításnak készsé­gesen adunk helyet, annyival is in­kább, miután a hir leadója éretlen tréfát csinált, midőn azt lapunkhoz betelefonálta. A hir a lap nyomása előtt néhány perccel előbb került a sorok közé, úgy, hogy módunkban sem volt meggyőződni annak valódi­ságáról. Szerk. Szatmár-Németi sz. kir. város hivatalos közleményei. 632—907. gtsz. Hirdetmény. Szatmár-Németi sz. kir. város közön­sége a város területén a pöcegödör ki- takaritási s árnyékszék ürülék kihordási vállalatot 1907. évi január 1-től 1913. évi december 31-ig terjedő 6 évre nyil­vános árlejtés utján vállalatba adja. Ezen árlejtésnek a városi gazdasági tanácsosi hivatalban leendő megtartására 1907. évi május 17-ik napjának d. e. 10 óráját kitűzöm s a résztvenni kívánó­kat értesítem, hogy a beadható zárt aján­latokhoz 400 kor. bánatpénz csatolandó, vagy az árlejtés megkezdése előtt lete­endő. A feltételek a hivatalos órák alatt hi­vatalomban megtekinthetők. Szatmár-Németi, 1907. ápril 27. Bartha Kálmán gazd. tanácsos. 23-1907. fksz. Körözés. Folyó évi április hó 25-én a piacon egy dupla-fedelü női arany-óra, melyen arany függő lánc volt, elveszett. Megta­lálás «setén hivatalomnál beszolgáltatan­dó, hol is a megtaláló jutalomban ré­szesül. Szatmári, 1907. évi április hó 26. 24-1907. fksz. Hirdetmény. Folyó hó 25-én egy négy rekeszes fekete bőrtárca találtatott 6 kor. 11 fillér pénzzel; ezen tárcát igazolt tulajdonosa hivatalomnál 1 éven belül átveheti, egy év eltelte után azonban, mint gazdátlan el fog adatni s a pénz a kincstár és vá­rosi szegény-alap javára el fog számol­tatni. Szatmári, 1907. évi április hó 26. T a n kő c z i főkapitány. 2986—1907. tk. szám. Árverési hirdetményi kivonat. A szatmárnémetii kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Berger Tóbiás végrehajtatónak dr. Ha- dadi Lajos, mint ismeretlen tartózkodásu Nagy Endre ügygondnoka végrehajtást szenvedő elleni 82 kor. követelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a szatmár­németi kir. törvényszék (szatmárnémeti kir. járásbíróság) területén levő Vetés község határában fekvő a vetési 353. sz. betétben A. I. 1—3 sorsz. a. felvett 1204., 1244., 1277 hrsz. ingatlanokból Nagy Endre nevén álló egytized részre 363 kor., a vetési 353. sz. betétben I. 1—3 sorsz. a. felvett 765., 840., 920. hrsz. ingatlanokból Nagy Endre nevén álló ötnegyvennyolcad részre 275 kor., a ve­tési 354. sz. betétben I. 1—6 sorsz. a. felvett 770 , 845., 925., 1053., 1054., 1055. hrsz. ingatlanokból Nagy Endre nevén álló agy tizenhatod részre 71 kor., a ve­tési 356. sz. betétben I. 1—6 sorsz. a. felvett 100., 101., 102., 103., 104., 105. hrsz. ingatlanokból Nagy Endre nevén álló egynyolcad részre 250 kor., a vetési 356. sz. betétben I. 7—8 sorsz. 681., 1041 hrsz. alatt felvett ingatlanokból Nagy Endre nevén álló egynyolcad részre 207 korona és a vetési 356. sz. betétben II. 1—3 sorsz. a. felvett 680., 1608., 1639. hrsz. a. felvett ingatlanokból Nagy Endre nevén álló egynyolcad részre 50 koro­nában ezennel megállapított kikiáltási árban elrendeltetik, azon hozzáadással, hogy az elárverezendő birtok illetősé­gekre özv. Nagy Gáspárné sz. Béréi Etelka javára bekebelezett özvegyi ha­szonélvezeti jog az árverés által nem érintetik és hogy a fenebb megjelölt in­gatlanok az 1907. évi május hó 27-ik napján d. e. 10 órakor Vetés község házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10 százalékát, készpénzben, vagy az 1881 LX. t.-cz. 42 §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333 sz. alatt kelt igazságügy miniszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpa­pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. tcz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges el­helyezéséről kiállított szabályszerű elis­mervényt átszolgáltatni. Szatmár-Németi, 1907. évi március hó 13-ik napján, a kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. Szabó József kir. tvszéki biró. Értesítés! Fogtechnikus assistensem, Sár­kány Pál ur, tanulmányutjáról, Berlinből, hol a legkiválóbb íog- speciálisták előadásait hallgatta, hazaérkezvén, működését ren­delésemben újra megkezdette. Készitjük a legtökéletesebb fogor­vosi és fogtechnikai munkákat (műlogakat), a fájdalmak lehető enyhítésével. Szatmár, 1907. április hó. I)r. Erdélyi speciális fogorvos. Tüdőbetegségek, nurutuk, szamár­köhögés, skrofulozis, influenza ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva. Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen „Both*“ eredet* ctomagolátt. F. Hsffmaaa-La Rach« A C*. Basel (MJl), •msrn

Next

/
Oldalképek
Tartalom