Szamos, 1906. július (38. évfolyam, 52-60. szám)

1906-07-05 / 53. szám

XXXVIII, évfolyam­Szatmár, 1906. július hó 5. (csütörtök) 53, szám. z am o s. POLITIKAI, SZÉPIRODALMI ÉS GAZDASÁGI „A Szatmármegyei Községi- és Körjegyzők Egyesületének“ hivatalos lapja. MEGJELENIK VASÁRNAP ÉS CSÜTÖRTÖKÖN. LAP m E I ö f i z e t é a r : Negyedévre 2 kor. Egyes szám ára 10 fillér. Egész évre 8 kor. —Félévre'^ kor. SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL: Rékóczy-utcza 9. sz. Telefon: 107. Mindennemű dijak Szatmaron, a lap Vindóhivaialaban fizetendők HIRDETÉSEK: Készpénzfizetés mellett a legjutányosabb árban közöltéinek Nyilttér sora 20 fillér. Az apró hirdetések között minden szó 4 fillér. Birtokosok és a földmives munkások. Szerte az ország különböző vi­dékeiről érkeznek a hírek arról, hogy aratási sztrájk akadályozza a mezei munkálatot. Rémüldözik a tőzsde, a bankok, legjobban meg vannak ijjedve a nagybirtokosok. És tanácskoznak, futnak Poncius- tól Pilátusig, újságaikban haragos villámokat szórnak a „lelketlen iz­gatok“ ellen s hirdetik, hogy az aratási sztrájkot csak kíméletet nem ismerő szigorral és a szuro­nyok hatalmával lehet és kell meg­akadályozni. Ha az intéző körök s a magyar birtokos osztály többsége leiül en­nek a tanácsnak, akkor ballépést követ el. Először azért, mert egy általá­nos sztrájkot Magyarországon szu­ronyokkal megakadályozni, letiporni nem lehet. Egyszerűen azért, mert nincs annyi szurony. — Munkára kényszeríteni azt, aki nem akar dolgozni, nem lehet. Száz embert sem lehet, hogyan lehetne tehát százezreket. Akármilyen nagy had­sereg vonulna is fel a sztrájk ellen, a gabona mégis a lábán rothadna el, már azért is, mert ha a had­viselés a sztrájkolókkal aratás ide­jén két-három hétig tart, vége a termésnek úgyis. Másodszor azért nem ajánlatos a termésnek szuronyokkal való megvédelmezése, mert az brutális, igazságtalan erőszakosságokra nyúj­tana módot. Vérfürdők lennének s a kihullott vér nyomán csak újabb és újabb összeütközések keletkez­nének. Csakis békés eszközökkel, bölcs előrelátással lehet a sztrájkot meg­oldani. Mielőtt azonban e módokra és eszközökre rátérnénk, nem mulaszt­hatjuk el megjegyezni, hogy sokan vannak, a kik az aratási sztrájk rémhíreinek okát abban látják, hogy a kormány úgy a nemzet­közi, mint az újjászervezett szoci- álistáknak megengedte a földmive- sek gazdasági szervezését. Mind*, a két szociálista párt hatalmasan ki­használja ezt az engedélyt, ország­szerte lolyik az agitáció és a szer­vezkedés munkája, csodálatosan nagy eredménnyel. A nemzetközi­eknek alig két hónapi agitáció után százötven szervezetük van tízezer taggal, az ujjászervezetteknek pe­dig vagy háromszázhuszonötezer taggal. Mindenütt, ahol a szervező agitátorok megjelennek és elpredi- kálják az elégedetlen nyomorgó munkás és kisgazda népnek, hogy a földmivesek szövetsége arra való, hogy egyesítse őket a munkaadók ellen, rohamosan tódul a nép a szervezetbe. Miért ? Mert eddig nem volt semmi és senki, aki a nép érdekét a munkaadókkal szem­ben hathatósan védelmébe vette volna, sőt jó lélekkel állíthatjuk, hogy a mezei munkásokkal a kutya sem törődött. Természetes, hogy ezek az elhanyagolt és elha­gyatott néprétegek mohón szívják magukba a kollektiv tanokat és sietnek a szakszervezetbe, — mely erkölcsi és anyági érdekeit lesz hivatva védelmezni. Rövidlátó ember az, aki kárhoz­tatja, hogy a földmivesek gazda­sági szervezését megengedték. A gyülekezés s az egyesülés joga polgári jog, melyet szegény ember­nek meg kell adni éppen úgy, mint a gazdag embernek. Ha a gróf a a mágnás-kaszinóba járhat, járjon a paraszt is a maga szakegyle­tébe. Ebbe nem lehet beleszólása senkinek. Aztán hiába is tiltanák el a mezei munkást a gazdasági szervezkedéstől, Tilalommal, szigor­ral csak elodázhatták volna a nyo­morgó és elégedetlen néprétegek ft-i: lését, de ez a felkelés után sokkal komolyabb dolog lett volna, az általános aratási sztrájknál. Mert az elnyomott szenvedélyek sokkal erőszakosabban törnek ki, mint a szabadon nyilvánulok. Ezért ne kárhoztassuk a földmi­ves munkások szervezkedésését, hanem célctudatos, okos magatar­tással és helyes előrelátással vé­delmezze meg a birtokos osztály a maga érdekeit e szervezkedései szemben. Erőszakos módon ez nem lehet lehetséges, csakis békés, humánus utón. A munkadóknak hozzá kell szök­niük ahhoz a gondolathoz, hogy a neki dolgozó munkás a béréből annak rendje és módja szerint meg is élhessen. — Ott, ahol 30—40 krajcár a napszám, ahol az aratási rész még az éhenhalás ellen sem biztosítja a íöldmivest, bizony ott alaposan fel kellene emelni a mun­kadijakat. A magasabb munkabérért más helyen kell keresnie kárpótlást a birtokos osztálynak. Szabályozni kell a gabona-tőzsdén a vissza­élésekkel való spekulációt, a gabo­nának nagyszabású szállítási ked­vezményeket kell adni úgy a vo­naton, mint a vizi utón és előnyös kereskedelmi szerződésekkel jó pia­cokat biztosítani a magyar mező- gazdasági kivitelnek. A törvény­hozásnak, az államnak, a kor­mánynak kell a magasabb munka­bérért a birtokosokat kárpótolni és ezt meg kell tenniök minél előbb. A magyar gyermektanulmányi társaság felhívása. Társadalmi életünk fejlődése a gyermeknevelés felé tereli a közfi­gyelmet. Minél bonyolultabbá válik társadalmi életünk s minél gazdagabbá és szövevényesebbé az emberi művelt­ség tartalma, annál inkább érezzük a kultúrának sokféle káros kinövését s az egyénre való idegeraésztő hatását. Hogyan készül a felolvasás? Irta és az Iparos Otthon vasárnapi esté­lyén felolvasta: Tanódi Endre. Tisztelt hölgyek és urak ! Én nagyon őszintén megvallom, hogy nagyon nem szeretek felolvasni. Különösen tánc előtt nem. Ilyenkor a közönség tűkön ül és azt a sok tűt mind odakivánja a felolvasó székébe, aki végre maga is úgy érzi, hogy valami jótékony tündér meghallgatta a buzgó fohászt, mely a közönség ajkán epedezett és csakugyan oda­varázsolta a tűket az ülésébe. — Sőt gondja volt reá, hogy a tű hegye fölfelé álljon ! Nagy huncutok azok a tündérek, még a láthatatlanok is. Vagy hogy mindig és mindenben a leghuncutabb, amit nem látunk ?! Pedig hát meg kellene bocsátani a szegény felolvasónak, mert igazán „nem tudja, hogy mit cselekszik“ mikor elvállalja a megbizást. Később már rájön, hogy mit is cselekedett, de akkor meg azt nem tudja, hogy mit cselekedjék. Hát ezek ellen volna orvosság: nem kell elvállalni a kitün­tető megbizást. — Csakhogy vannak esetek, amikor muszáj. Elmondom az ón esetemet. Immár hosszúra nyúlt életem fo­lyása alatt már nagyon sok kellemet­lenség ért engem. Kamasz koromban többek között az, hogy sehogy sem akart kibújni a szakállam, pedig min­den szálért szívesen odaadtam volna egy esztendőt — a tanáraim életéből. Balogh Dezső ur, tiszteletreméltó osz­lopa az egyesületnek, amelynek ven­dégszeretetéből most itt ülök tűkön, segített rajtam. Elkezdte borotválni a szakállam helyét, olyan csinosan és türelmesen, hogy végre kibújt a sza­kállam. Gondolta magában, hogy : „Engem igy is, úgy is egyre biztat­nak azzal az éles késsel, hát legalább kibúvók a napfényre, hadd látom, milyen e világ odakünn.“ És úgy lön. Úgy látszik, tetszik neki ez a világ, mert azóta sehogy sem akar vissza- bujni. Úgy jártam vele mint a ma­kacs uuvarló, akit nem akar vállalni az ideálja ; kurizál-kurizál, mig végre megszereti a kisleány; azután meg csinálhat már akármit ellene, mégis szereti a vógkimerülésig, sőt néha az emberi kor legvégső határáig. Tehe­tek én most már akármit, a szakál­lam egyre nő. Lefekszem este nyu­godt lelkiismerettel; egész nap nem vétettem senkinek, jó fiú voltam, ártatlan s reggelre kelve mégis ott van a képemen az csúnya fekete talló, a Káin bélyege. Most már egészen a Balogh ur kezei között vagyok, meg vagyok nősülve menthetetlenül. Amint igy egy napos reggelen olt ülök a szókén és folytatom a meddő küzdelmet a szakállam ellen, azt mondja nehem Balogh ur: „Doktor ur, nem tartana egy felolvasást a mi egyesületünkben ?“ A szava édesen csengett, a kése pedig ott járt a gé­gém táján, ahol az a kis csutka van, amit Ádám apánk hagyott reánk. Áldja meg érte a jó Isten haló porá­ban, mert ezzel nyeljük az Éva almá­ját, annál meg nincsen édesebb kerek e világon. Hát ilyen körülmények közt, Véuus módjára kikelve a szappanhabokból, kimondtam a boldogító „igent.“ Ez a boldogító „igen“ is olyan bol­dogító lett, mint a többi, t. i. hogy egyik fél sem lett tőle boldogabb. Én itt ülök a tűkön, Balogh ur meg itt szégyeukezik valahol, hogy csak ilyen felolvasót tudott keríteni. Na de, kedves Balogh ur, most már benne vagyunk és a világ előtt azt kell mimeluünk, hogy jól mennek a dolgok s mind a két fél boldog. De hogy leszünk a felbőszült kö­zönséggel? Az embereket két esz­közzel lehet szelídíteni : vagy pénz­zel, vagy szerelemmel. Pénze azonban nincs a szegény felolvasónak; még sohasem láttam, hogy olyan ember olvasott volna fel, aki gazdag. Bolond is volna, ba a saját ötleteit olvasná, mikor a más pénzét olvashatja. Min­dig jobb a másé. Nem marad hát más hátra, mint a szerelem. Beszéljünk a szerelemről. Ez a téma még az egyedüli, amit bál előtt meghallgatnak. Miért ? Mert ilyenkor olyan a felolvasás, mint a leves az ebéd ólén. A leves jRóth Fülöp kárlsbadi czipőraktárát ajánljuk a t. vevő-közönségnek, mint legolcsóbb bevásárlási forrást. Közvetlen a Pannónia szálloda mellett. — Szatmár és vidéke legnagyobb czipőraktára. ifi§tiä!sst@k ■$ST a nyári idényre megrendelt úri, női és gyermek-lábbelik, — valódi box és schevraux bőrből Készült ezipők a legdivatosabb kivitelben. -------

Next

/
Oldalképek
Tartalom