Szamos, 1904. december (36. évfolyam, 96-103. szám)

1904-12-01 / 96. szám

2-ik oldal SZAMOS 96. szám nagy vérveszteséget szenvedett nem­zetnek erősbödésre, munkára és konszolidált állapotokra, nem pedig . ismételt vérveszteségre van szüksége. \ lássuk be, j hogy parlamenti állapotunk ziláltsága a technikai obstrukezió féttelenkedései miatt idegessé teszi társadalmi érintkezé­sünket 8 megmételyezi a minden­napi élet szelídségét. És miért ? Azért, mert a mi közéletünket min­denütt a személyes invektivák do­minálják. Lássuk be, hogy korunk fel­adata a nemzeti erőgyűjtés, a mely nem engedi, hogy e nemzet nagy érdekeivel va-bankot játszva, a szélhámosok kártyáira tegyünk fel mindent. A fővárosi sajtó turbulens ré­szének elferdített híreszteléseit pe­dig szállítsuk le a maga kellő ér­téktelenségére. Ez a nemzet nem lehet lép- ten-nyomon játékszer a politikai Vigyázó Laczikák kezében. Ennek a félig felépült nemzetnek nem kocz- kára tenni, de bi tositani kell a jövőt. És a jövőt csak úgy biztosít­juk, ha közjogi téren is a prog­resszív fejlődés tántorithatlan hívei maradunk. Nyilatkozat. Tekintetes Szerkesztő Ur! A „Magyarország“ mai száma „Hogy készül a hivatalos bizalom“ ? czim alatt a szatmári szabadelvű párt végrehajtó bizottságának a kormányt üdvözlő határozatával foglalkozva többek között a szabadelvű pártból való kilépésemről is megemlékezett é azt oly commenlárral kiséri, mely a végrehajtó bizottság gyűlésén tör­ténteknek ottani állásfoglalásomnak és a pártból való kilépésem indokai­nak nyilvános feltárását szükségessé teszi. Mindenek előtt az igazság érde­kében meg kell jegyeznem, hogy téves a „Magyarország azon érte­sülése“, mintha a szatmári szabad­elvű pártnak végrehajtó bizottsága nem lenne, mert ilyen igenis létezik ón is tagja voltam s mint ilyen lettem a gyűlésre meghiva. Az is tévedés, mintha a szava­zásnál az üdvözlés mellett 13-an, ellene pedig 12-en szavaztak volna, mert az ón kivételemmel a jelen volt összes bizottsági tagok egyhan­gúlag az üdvözlés mellett nyilat­koztak. Az is tény azonban, hogy ón az üdvözlés tekintetében külön állás­ponton voltam s mivel álláspontomat a párt el nem fogadta, ón levonván ennek conesquentiáit elveim fentartá- 8ival a pártból kiléptem. Álláspontom ugyanis a követ­kező volt. Kétségtelen, hogy az ellenzék a házszabályok tulliberális szabályai­val nagy mértékben visszaélt, kétség­telen az is, hogy a parlamenti tár­gyalások színvonala éppen a folytonos obstructió, a tulheves és nem eléggé komoly elemeknek előtérbe nyomu­lása folytán, mélyen alászállott és nagyon óhajtandó volna ha az n. n. technikai obstructió kiküszöbölésével az országyülésen ismét a komoly tar­talmas viták lépnének a nagy hangú frázisok, rendetlenség és személyes­kedések helyébe, — az is kétségtelen végre, hogy a házszabályoknak olyan módosítása, mint a minőt a kormány tervezett, hogy t. i. csupán a techni­kai obstrukció váljék lehetetlenné és csupán a költségvetési vita szorittas- sók szükebb mederbe — a szólássza­badságot nem csak nem sérti, sőt határozottan az ország javát czólozza. Ennélfogva az ellenzéknek a házsza bályok módosításának még gondolatát is ridegen visszautasító eljárását hely­telennek sőt jogtalannak kell tekin­tenem. Azonban mindezeket concedálva, még sem lehet helyeseim a kormány és a többség azon önkényes eljárását, mely szerint f. évi november 18-án a létező házszabályokon egyszerűen és erőszakosan tultéve magát -Vi­lágosan beismert alkotmány és tör­vénysértéssel vitte keresztül a maga akaratát. Bármily helyes legyen is a czél, a melyre a kormány töreke­dett — azt törvénytelen módon ke­resztülvinni nem volt szabad. Ez el­len tiltakozott az én jog és igazság- érzetem. A többségnek csupán az al­kotmányos formák megtartásával, tör­vényes utón és módon keletkezett akaratnyilvánítása képez olyan jog­szabályt, mely kötelező. — A tör­vénytelen módon keletkezett többségi akarat törvény nem lehet. És ezen erőszakosságra nézetem szerint szükség sem volt. A javaslat benyújtása előtt az ellenzék tényleg nem obstruált. Ha a kormány a ja­vaslat benyújtása előtt egy, mondjuk 6 hóra megszavazott indemnity för vónynyel az újból bekövetkezhető exlex ellen az országot biztosította volna s azután nyújtotta volna be házszabály módosító javaslatát, az ellenzék makacs ellenállása csakha­mar, de 3 — 4 hó alatt bizonyosan megszűnt volna. Hiszen a legszentebb jelszó, a nemzeti nyelv jelszava alatt folytatott küzdelem is már a vége felé kimerült s a további obstructió majdnem önmagától megszűnt. Hát még ezen alárendelt jelentőségű kér­désben, hol az ellenzék a nemzeti közvéleményre sem támaszkodhatott, hogy ne lett volna mihamar vége a jogosulatlan fegyverek használatának. De bár tartott volna az ellenzék el­lenállása bármily huzamos időn ke­resztül, még sem lett volna szabad törvénytelelen fegyverekhez, nyilt erőszakhoz folyamodni, a melyekkel — nézetem szerint — a czólt úgy sem fogja a kormány elérni, sőt ön­maga ellen adott fegyvert az ellenzék kezébe. Ez volt az én álláspontom, mely­ből kifolyólag azt indítványoztam, hogy foglaljon elitélő állást a szabad­elvű párt az ellenzék azon alkotmány­jogilag helytelen és megengedhetet­len eljárásával szemben, hogy a ház- szabálymódositó 21-es bizottságba még tagokat sem akart beválasztani s még ezen javaslatot is megobstruálta, de egyúttal kérje fel a kormányt és szabadelvüpártot arra hogy az ellen­zék magatartása által felidézett ezen válságot törvényes utón oldja meg. E végből fejezze ki a párt azon óhaj­tását, hogy a mennyiben az ellenzék a házszabályoknak a szólásszabadsá­got nem sértő, azomban a technikai obstructiót jövőre lehetetlenné tevő módosításához hozzájárulni — már hajlandó lenne, a mit az ország jog­gal követelhet az ellenzéktől, annak fejében a kormány semisittesse meg a törvénytelenül létrejött többségi határozatot. Kész voltam elmenni odáig, hogy a többség erőszakosságát ért­hetőnek, menthetőnek deklaráljuk, de lelkiismeretem és jogérzetem odáig nem engedett menni, hogy a világos törvénysértést még helyeseljem is és kifejezést ne adjak annak, hogy az a lehetőség határain belől és hogy az ország javára mielőbb rep&ráltassék. A végrehajtó bizottság határo­zottan az elkövetett erőszak helyeslé­se, sőt tovább folytatása mellett nyi­latkozván, nem állott lelkiismeretem s meggyőződésem előtt más ut, mint­hogy a szabadelvű pártból kiléptem. Ez a szatmári szabadelv üpárt gyűlésének és kilépésemnek igaz tör­ténete, melynek becses lapjában szi­ves közlését kérve, maradok Szatjnár 1994. nov. 30. tisztelettel Dr Farkas Antal. SZÍNHÁZ. Jönnek __^ Ho gy kik jönnek, hogy mikor és hogy miért jönnek, azt mindemki tudja, legyen az férfi vagy nő, agg vagy gyermek, szegény vagy gazdag. Az örömtől ragyogó szemek elárul­ták, hogy nehezen várjuk mindany- nyian Thalia felkentjeit, mert már igen szükséges, hogy városunkban egy kis szórakozással, egy kis parázs pletykával (bárha ez utóbbi van elég) változatosak legyenek az unalmas perczek. Egyszóval lázban van az egész város. A színházban őrült lótás fótás, szellőztetés, tisztogatás van. A moz­galomból az ifjúság, a diákok ve­szik ki a legnagyobb részüket. Egy ad-hoc megalakított bizottság már határozott, bogy határozni fog. Nem tudnak megállapodni, hogy ki legyen a star. Két párt van, u. m. a kon­zervatív a Kornay-párt és a reform párt, akik Révész Ilonkának nyújta­nák a pálmát. Ellenben megegyeztek s szent esküvel fogadták, hogy Pataky Rizáárt mindnyájan tűzbe mennek és véresre tapsolják kezüket. Az ábrándos leányoknak a sziveoskéjük hangosan dobog, ha a színház megnyíltára gondolnak. Pa­pír Sándort már rég elsiratták, mert — azt mondják mást szeret, de fo­gadni mernék, hogy száz fehérnóp küzül kilenczvenkilencz — Szőke Sanyit fogja imába foglalni. Az inasnép áhítattal gondol a fényes karzatra, gazdája pedig vóg­se magához szokni. Ön nem vette észre, de szegény anyám látta, hogy boldogtalan vagyok. Vigasztalt, erő­sített és mikor látta, hogy mindez nem használ, keserű szemrehányásokat tett magának. Persze már későn. É3 aztán meghalt az ón szegény anyám. Ön elvesztette a pártfogóját. Egyedül maradtam zaklatott, fájó szivemmel. És ön vak volt. Nem látta, micsoda forradalom megy végbe bennem. Nap­hosszat fotkosott a dolga után és este hazajött — szeretni. A legutóbbi fél év alatt ezeken az éjszakákon végte­lenül gyűlöltem önt . . . — Elég, ne tovább! kiáltott magánkívül a férfi. Felugrott s egy pillanatig oly mozdulatot tett, mintha rá akarná magát vetni az asszonyra, hogy megfojtsa. Az nyugodtan, hidegen nézett fel reá. » Ölj meg. Eu nem bánom. Aztán végtelen fájdalom szorí­totta össze a meggyötört férfi szivét. Könyek tolultak a szemébe és el­fordult. Az asszony kiment a másik szo­bába, csomagolt. Nagy úti ládába rakta a ruháit, ékszereit. Nyugodtan, minden megindultság és izgalmak nél­kül tette ezt. Sietett. A vonat, amely elviszi innen, tizenegy órakor már indul. Hirtelen megjelent mögötte a férje. — Itt a hozománya, mondta csendesen s átnyújtott neki egy taka­rékpénztári könyvet. ’ — Köszönöm, mondta az asszony egyszerűen. — A bútorokat, amiket a hozo­mányból vettem, Htána küldöm, vagy eladom — Amint jónak látja. Aztán jó óra hosszat nem szóltak semmit. Az asszony sietve csomagolt, a férfi hosszú léptekkel járt fel s alá a szobában. Néhányszor felvillant agyában az a godolat: — Hátha megölném ? Őt is, meg magamat is. . . De aztán elűzte magától a szörnyűséget. — Nincs jogom hozzá, igy okos­kodott. Hozzám erőltették, soha nem mondta, hogy szeret, soha nem volt a lelkében az enyim. Hadd menjen. . De mi lesz velem ? Tudok- e majd élni nélküle ? Hosszas töprengésből az asszony rázta fel. — Megyek, mondta. Két munkás állott mögötte, vál­lukon tartva a nagy podgyászos ládát. — Menjenek előre, szólt nekik az asszony. A teherrel rakott munkások lépte erőteljesen döngött a padlón. Mikor már kint csoszogtak a folyosón az asszony is indulni készült. — Hova megy ? kérdezte a férfi. A nő vállat vont. Nem felelt. Az arcza piros lett. — Hová megy kérdezte amaz ismert ? Jogom van azt tudni, hiszen még az ón nevemet viseli. Aztán tudnom kell a czimet az elintézendő ügyek miatt is. — Majd megírom, mondta foj­tott hangon az asszony. A férfi kezdte érteni a dolgot. Vad harag öntötte el a szivét. — Tehát nem mered megmon­dani. De ón kitalálom. A régi szere- tődhöz mégy ? Czéda! Az asszony megrendültön állt előtte. — Nem engedem, hogy odamenj, dühöngött a férj. — Megtiltom. Míg az én nevemet hordod, nem lesz a más ágyasa. Inkább meghalsz ! Revorvert vett elő, az asztalfiók­ból s megragadva az ajtókilincset az asszony felé tartotta a gyilkos fegyvert Abból pedig kitört a szenvedély. — Igen hozzá megyek! Ölj meg ehez több jogod, mint ahoz, hogy megtiltsd nekem azt, hogy hozzá menjek. Ő hivott és én megyek. Boldog akarok lenni, legalább egyszer az életemben. Az övé akarok lenni, legalább egy éjszakára, hogy tudjam ón is, mi a boldogság, mi az élet gs önyörüsége. Lehet, hogy az eltaszit magától, rámuu — mit bánom én tazt ? . . . Ezért a sivár, botrány éle­tért, amelyben eddig részem volt, kárpótlás lesz nem egy csókja annak a férfinak, akit szeretek ......... Az elhagyatott férfi kezób öl kiesett a revolver Csüggedten ha­nyatlottak a karjai, a szemei elho­mályosultak. A könyek fátyolán ke­resztül látta, amint az asszony erősza­kosan kirántotta az ajtót és sietve, szinte röpülve ment el a meleg, csil­lagos, sejtelmes, vágyfakasztó éj­szakába. Szombatos Elemér, Stroltn tüdőbetegségeknél, légzőszervek humtos bajainál úgymint idült bronchitis szamár-hurut és különösen lábbadozóknál m- ...: ■ ' ■—=•—fluenza után ajánl tátik, a—........ ~ ^■mH a* étvágyat 4« * évtésslyt, eltéveHtj« a kübügtet és a köretet és megssSnteti as éjJeH beadást. Kellene s szaga és Jé gyemnMk n set ■<***. A gyógyszertárakban iivege&kh»t 4 k.-ért kaphaté. Figyeljünk, hogy aiades üveg alanti -^l— ehtíva: F. Maffman-La laabs * Oa vegyészeti gyár Bsssl Swájos.

Next

/
Oldalképek
Tartalom