Szamos, 1903. március (35. évfolyam, 18-26. szám)

1903-03-08 / 20. szám

és fokozatokba beosztott sorából és javadalma­zásuk oly módon rendezhessék, bogy anyagi függetlenségük biztosítva legyen. II. Ha ez nem volna egyelőre keresztülvi hető, azt kívánják, hogy : a) A törvényszéki elnökök mind a kúriai bírói ezimet és fizetést kapjanak és az V-ik fizetési osztály első fokozatába is előléphesse­nek, vagy legalább a Vl-ik fizetési osztály első fokozatába neveztessenek ki. b) Az első folyamodásu bírák és ügyészek (VI—IX. fokozat) egy összlétszámba vétesse nek. Az igy összlétszámba sorozott bírák Vio része legyen valóságos Ítélőtáblái biró, aki a Vl-ik fizetési osztály 1. és 2-ik fokozatába fo­kozatosan előlép, 9/í0 része pedig osztassék fel két egyenlő részre s fele a Vll-ik, másik fele pedig a VÍII-ik fizetési osztályba soroztassék. A VII. és VIII-ik fizetési osztály egyik foko­zatából a másikba négy év elteltével legyen az előlépés és ha valaki a VIII-ik fizetési osztály első fokozatában négy évet szolgált, minden kinevezés nélkül lépjen elő a VII-ik fizetési osztály 3-ik fokozatába. Az albirói és alügyészi czim töröltessék. _ c) A jegyzők é8.bírói vagy ügyvédi vizs­gát tett aljegyzők a IX-ik fizetési osztályba, a többi aljegyzők a X-ik fizetési osztályba és a joggyakornokok a Xl-ik fizetési osztályba so roztassanak. Eme fizetési osztályok magasabb fizetési fokozataiba az ugyanazoü- fizetési fok­ban eltöltött 3 — 3 szolgálati év utáP lépjenek elő. IV. Ezen határozatát a megyebeli ország- gyűlési képviselőknek, a budapesti kir- trvszék- nek, valamint a helybeli ügyvédi kápaarának megküldi. * A város kölcsöneinek konvertálása ügyében, amint tudjuk, Pap Géza polgármes­ter közelebb Budapesten járt. Utjáű.ak az a fontos eredménye, hogy a magyar jelzálog-hi­telbank a papír le zámitolási árfolyamát fél százalékkal javította és az annuitásnál 025 % engedményt tett. Hozzájárul ehhez, hogy a kölcsönnek felmondása vagy újabb konvertá­lása esetében a 3 % stornodijat a bank leszál­lította 2 százalékra, a mi szintén jelentékeny vívmány. Ez az eredmény a már kimutatott tetemes megtakarításon felül óvenkint mintegy 500 K újabb pénzügyi hasznot képvisel. * A márcziiís 15-iki hazafias ’ékiin nepélynek a színházban tartandó müsoi-o már közöltük. Ezúttal arzzal egászitjük ki, hogy al­kalmi felolvasást B a k c s y Gergely fog tar­tani. A rendezőség a közönséget meghívó fal­ragaszokról már gondoskodott. A rei.de. ősig félhelyárakat szabott meyg. Jegyek Lővy Miksa könyvkereskedésében válthatók. * Szavazás tanácsbvjróra. A nagybányai ev. ref. egyház tanácsa közeltebb tartott ülésében szavazott az egyházmegyei világi tanácsbirói jelöltre. A tanács egyhangúlag dr. Dezső Kálmán kir. trvszéki bíróra adta szavazatát. * Az egyházak és iskolák évi ^illet­ményének természetben való kiszolgáltatásai a város, amint tudjuk, készpénzzel történő kár­pótlás ellenében meg akarja szüutetni, mivel erdőállománya eladás következtében tetemesen megfogyott. E tárgyban márczius 5-én P e t h ö György gazdasági tanácsos elnöklete alatt a városházán értekezlet volt, melyen az egyházak és iskolák megjelent képviselőinek legtöbbje a régi gyakorlat fenntartása mellett nyilatkozott. Az ügyben a hatóság közelebb fog határozni. * Hirtelen halál. Somogyi Mihály asz­talos mester márczius 5-én, reggel 6 órakor vi­zet merni ment a Szamosra. Visszajövet a fo­lyóparton hirtelen összeesett és meghalt. Szél­ütés oltotta ki a derék iparos életét. * Az iparos körök egyesülése. Az iparos ifjúsági „Otthon“ legközelebbi választmányi ülésén ismét szóba került az iparos körök egye­sítése s megkerestetett az „Iparos olvasókör“ választmánya, hogy a mindkét részről kiküt- deudő bizottság készítse elő az egyesülés fel­tételeit. Városunkban, hol ipartestületet még létesíteni nem tudtak, hol az iparosok szev a- goltságukban s apróbb társulataikban iparuk tej - lesztésére elég erőt feltüntetni nem tudnak, bizony nagyon kívánatos, hogy eléggé magukra hagyott mostoha ügyüket egyesült erővel szol­gálják. * Eljegyzések. Péter György helybeli mészáros mester, a szatmári gör. kath. egyház gondnoka, a napokban jegyezte el özv M a- t é c s a Antalné földbirtokosnőt. — Wein­berger Mátyás, Beer Mór helybeli keres kőmives volt, megőrült s ott halt meg a kór­házban. Angyal Jolán, ki többek közt a mi rendőrségünket is felültette, Váczról tovább állott s most a Rendőri Közlönyben körözik. * Sorozás a vármegyében. Az idei soro­zást a vármegye területén ápr. 2 és máj. 26-ka közt ejtik meg és pedig : Erdődön ápr. 2—3, N.-Somkuton ápr. 6—8, a nagykárolyi járásban ápr. 14—17, N.-Károly városában ápr. 18—20, M.-Szálkán ápr. 22 — 25, a nagybányai járásban ápr. 27—30, F.-Bányán máj. 1—2, N.-Bánya városára nézve máj. 4—5, Csengerben május 7 — 9, Sz.-Váralján máj. 11 —14, F.-Gyarmaton máj. 16—19 és a szatmári sorozásra nézve máj. 22—26-ika közt. Polgári elnök N.-Károlyban Nagy László alispán, Erdődön Böszörményi Sándor, N.-Somkuton gr. Teleki János, M.-Szál­kán Nagy Sándor tb. főjegyző, Csengerben Szuhányi Ferencz, Szatmáron és Sz.-Váralján Ináncsi Papp Kálmán tb. főjegyző, Nsgj-bá­nyán s Felsőbányán Ilosvay Aladár főjegyző és F.-Gyarmaton Jékey Zsigmond. * A vármegyei iuségiigyi bizottság kö­zelebb ülésezett a vármegyeházán. Ugyanis a kereskedelemügyi minisztérium a keresethiány enyhítése és a kereset nélküli lakosság foglal­koztatása czéljából a vármegye közönsége köz­úti alapja részére 20 ezer koroua államsegélyt engedélyezett. Ennek folytán az inségügyi bi­zottság elhatározta, hogy ezen összegből 10 ezer koronát az Avasnak ad, a viczinális utak elkészítésére, nevezetesen az avasujváros-komor- záni útra és 10 ezer koronát a n.-somkuti járás viczinális utaira fordit. Egyúttal felirt a bizott­ság a kereskedelmi miniszterhez az iránt, hogy még 20 ezer korona segélyt adjon. Ezenkívül az ujhutai ut, továbbá a lápi, a fehérgyarmat— csekei ut a rendes úti költségvetésben fedeze­tet nyervén, ezen utak munkába vétele által is segítve lesz a foglalkozás nélküli népen. * Kivándorlás. Vármegyénkből az Ame­rikába való kivándorlás nagyobb mérveket kezd ölteni. Már a múlt évben is többen kimentek igy Nagymajtónyból, Gilvácsról és Gencs- rői, s a napokban Nagy-Károlybó! 5» munkás, Szaniszlóról 16 család kért útlevelet, sőt —hal­lomás szerint — Szaniszlóról 24 család, Gencs- röl is 4 család készül kivándorolni. * Uj pénzintézet. „Polgári Hitelbank rész­vénytársaság“ czim alatt márcz. 1-én uj pénzin­tézet, alakúit N.-Bány'án. Az uj pénzintézet 100.000 kor. alaptőkével már a legközelebbi na­pokban megkezdi működését, melyet az összes bankszerü üzletágakra kiterjeszt. * Károlyi Tibor gróf gondnokság alatt. Az aradi törvényszék közelebb döntött a Ka­ro l y i Tibor gróf gondnokság alá helyezése ügyében. A grófot is megidézték, de beteg­sége miatt nem jelenhetett meg. Az orvosok írásbeli véleménye alapján konstatálták, hogy a gróf vagyona kezelésére képtelen állapotban vau, amiért is a törvényszék a család kérel­j mére kimondotta a gondnokságot. A goudno- j kot Arad vármegye árvaszéke nevezi ki, való- 1 szinüleg a gróf legidősebb fia személyében. * A vörheny városunkban járványszeru­I leg fellépvén, a hatóság az összes népiskolákat 14 napi időtartamra bezáratta. * Párviadal seprűvel. Román Marcsa és Balog Terka folyó hó 5-én egy közösen szere­tett zályogvetö czigány miatt erősen összeszó­I lalkoztak. Mikor már belefáradtak a szavallásba, mindketten egy-egy nyi:ágseprüt vettek föl és azzal egymást el kezdték csépelni. Terka erő­sebb lóvén, olyan fejeseket vágott, hogy Marcsa szép fekete haját a piros vér teljesen elbori- í tóttá. Román orvosi látlelettel Balogot bepa- i uaszolta. * Ellopták a sertéseit Gyökös Istvántól. Márczius 4-én éjjel Gyökös István rom. kath. j temetöőrnek az óljából valami ügyes tolvaj 2 kocza és egy ártány sertését elhajtotta. Háló­szemmel kicsalta a három hízót a dobi útra, onnan aztán vígan hajthatta tovább. A layo- mozat minden irányban folyik. * Színházi rovatunk térszüke miatt ki­maradt. * A cseléd pénze. Hoda Ilona cseléd 3 óv alatt 130 koronát összekuporgatott és azt tegnapelőtt éjjel Kovács Andris szatmárhegyi csavargó ellopta A summa pénz megbóditotta Kovácsot és a „Friss Újság“ fökihordójával, Albok Gyulával nagy7 murit csaptak. Ettek, it­tak, a mi jó és drága, a koronát marókkal szór­ták. Reggeli 8 órára a 130 koronából egy fítying sem maradt. A szegény cseléd panaszára mind ­-1 kedő czég üzletvezetője, ejjegyezte W e i s z i j Etelka kisasszonyt, Veisz Éliás helybeli iparos leányát. * Márczius 9 én, hétfőn lesz harmadik év fordulója annak, hogy a görög szertartásu i katholikus magy'arok zarándoklata püspökeik t vezetése mellett Rómában XIII Leo pápa ő- szentségének átnyújtotta amaz emlékiratot, 3 melyben a magyar istentisztelet szentesítését kérték. E zarándoklatban képviselve volt váro- i sunk mindakót görög szert. kath. hitközsége, és pedig a nómetii rész küldött négy képvise- ) löt, a szatmári rész egyet. E nevezetes ese- t mény harmadik évfordulóján hétfőn délelőtt a • németii görög szertartásu kath templomban 9 l órakor ünnepélyes szentmise lesz szolgáltatva, ! ama szándékra, hogy e kérelem kedvező elin­• tézésével örvendeztesse meg a jó Isten mielőbb- a magyar híveket. : * Az irgalmasrend szatmári betegápoló­7 intézetében 1902. évben ápolt férfi betegekről i már adtunk egy rövid kimutatást. Az általános i betegforgalom a következő volt: 1901-ik évről i ápolás alatt maradt 11, az 1902-ik évben fel­vétetett 290, összesen ápoltatott 301. 1901-ik • évben elbocsáttatott: gyógyulva 243, javulva i 21, gyógyulatlanul 15. 1901-ik évben meghalt i 9, 1902-ik évre visszamaradt 13. Ápolási napok összege: 4842. A kórház felszerelt ágyainak > száma 22. I. Az ápolt betegek közül volt: I. ■ Vallásra nézve , római katholikus 81, görög i kath. 98, ev. ref. 78, ágostai hitvallású 2, Iz­raelita 42. Összesen 301. II. Állapotra, nézve. • Nőtlen 216, nős 71, özvegy 14. Összesen 301. • III. Nemzetiségre nézve. Felső-ausztriai 2, ; galicziai 2, bukovinai 1, ürményországi 1, ma­gyarországi 295. Összesen 301. II. Foglalko­i zásra nézve Ács 1, aranyműves 1, asztalos 13, ■ bídogos 5, béres gazda 2, cserepes 1, csizmadia í 11, czipósz 31, éjjeli ör 1, erdöőr 1, esztergá­■ lyos 3, fodrász 2, földbirtokos 2, földműves 8, 1 gépész 1, gulyás 1, gyári munkás 1, gyógy­> szerész 1, Írnok 1, jegyzősegéd 1, juhász 1 kádár 2, kárpitos 5, kéményseprő 2, kerék­gyártó 8, kereskedő 19, kertész 1, kocsis 6, kondás 1, kovács 13, kőműves 6, kötélgyártó 1, kövező í, lakatos 12, lelkész 1, magánzó 1, I mészáros 4, mózeskalácsos 2, nyomdász 2, nap­számos 55, nyug, hivatalnok 1, pásztor 2, pék 10, pénzügyőr 4, pinezér 1, szabó 16, szerzetes 1, szinlaphordó 1, szolga 12, szűcs 1, tanitó 1, tanítójelölt 2, tanuló 8, téglavető 1, tímár 3, ■ vasúti őr 2, vasúti szolga 1, zenész 2. Összesen 301. ' A Lorántffy-egyesiilet alapja javára legújabban M a j o s Károlynó úrnő 10 koro­■ nát. Sz. Török János ur 25 koronát és 5 drb. Iparos-kör részvényt küldöttek be, mit há­lás köszönettel nyugtáz e helyen is a vezetőség. * Dr. Angyal Jolánról s a hozzá hasonló szélhámosokról szól a krónika s annak kapcsán egy kis tanulságról, a mit közönségünk érdeké­ben jó lesz megszívlelni. A természeti világ­ban, tudjuk, hogy egyes állatok mily7 nagy le­leményességet fejtenek ki táplálékuk megszer­zésében. Némelyek kuszva-mászva, mások ugorva, majd repülve szerzik meg azt, némelyekről pe­dig7 már a természet úgy gondoskodott, hogy szinÖthsvél és specziális szerveiknél fogva jussa­nak könnyben az ennivalóhoz, mint p. o. a han­gyásznál látjiT.k, melynek elég, ha hosszú nyel­vét a htugyabol’y.ba dugja s aztán boldogan szállíthatja a szájába a reá tapadt hangyákat. A gyönyörködés és boszankodás vegyes érzelmeivel ugyanezt látjuk az emberek közt élő szélhámosok keresetirjódjában is. Részben gyönyörködünk e leleményességükben, de más­felől boszankodunk, hogy feiültettek. Dr. Angyal Jolán, mint az ország számos J város iban, úgy nálunk is először a doktori fel­lépés allűrjeiről gondoskodott. Sajátos öltözet-; ben, czvikkerrel, komoly s a tudományt kevés j szavusággal palástoló modorban jelent meg s j elmondta, hogy férjével együtt harczolt a bur I táborban a Krügerről nevezett légióban. Férjét | Wolstaamnál elfogták az angolok, agyonlőtték! s ő Roberts lord táborában a sebesült angolo- j kát ápolta. A fökapitányi hivataltól engedélyt i nyert előadások tartására a Pannóniában. Iga­zolványok dolgában egyáltalán nem volt meg­szorulva, e részben a lehető leleményesnek bi­zonyult. Két estén sikerült aztán 'neki a Pannóniá­ban közönséget vonzani s azt mindenféle nagy- . mondásokkal traktálni. Most Váczon, hol szin­tén szélhámoskodott, mint olvassuk, kisült, hogy 11 férje sohasem látta a búrokat, gyulafehérvári i

Next

/
Oldalképek
Tartalom