Szamos, 1902. április (34. évfolyam, 27-34. szám)

1902-04-17 / 31. szám

gyök laiattuk, mert fájdalmni* teljeses Megszűntek, étvá­gyammal egyidejűleg erőin« i« Tiisiitértek é* esen gyógy móddal uj egészséget ««ereatem i»«g«ran»k, úgy hogy gyó­gyulásom tökéletesebb már nem i« iehített Tolna.* A Pink-iabdaeiok felújítják a Tért, tisatitják azt és au idegek egyidejű erósitéaéTel aaoknak. akik aet haianál- ják, iiMét eröteljei egésaséget adnak. Kitűzőén hatnak láp­kór, naurastheaia, rheum*, valamint a férfi ég nő gyengesé­génél. Gyermekeknél elülik aa angolkórt é* aat. Vitoi-tán- aaot. Nagyon hatznoiak továbbá az ÓTiaaki Táitoaáiok néha oly káros befolyásainak mellózésére. Kapható minden gyógyizertárban, vala«int Au*a iria-Magyarorazági főraktárban: TÖRÖK JÓZSEF gyógy szertárában Budapest, Király-utca 12. 1 frt 75 krért. do­bozonként vagy 9 írtért, hat dobozonként. Harmadosztályú keresetadóról rendkívül éa haeanoa könyvecskét irt Rőka József, m. kir. p. ü. igazgató-helyet tea, a kiváló pénzügyi szakíró. E hasznos kézikönyv, a mely mindaaoknak, a kik harmadosztályú keresetadó alá tartoz­nak igazán nélkülözhetetlen, ügyesen és szakszerűen van megírva, úgy hogy (különösen most az uj adókivetés küszö­bén) minden adózónak ajánljuk megszerzését. A könyv ára 1 kor. 20 fill, a mely összeg beküldése ellenében portómen­tesen küldi azt meg az .Adóügyi Szaklap* kiadóhivatala Budapest, Andrássy-ut 38. Ugyanott megszerezhető ,Hoff- mann-féle Állami Italmőrési Jövedékek* czimü kézikönyv, a melyet Hoffmann H. Mihály, az .Adóügyi Szaklap* szer­kesztője irt és a mely az állami italmérési jövedékről teljes és alapos tájékoztatást nyújt. Ára 3 kor. * Kit ne érdekelne városunk igen szép és tanulságos múltja. Igazán nem szabadna hiá­nyozni egy családból sem ezen kitűnő könyvnek, melyet valaki, ha nem is szatmári lakos, a ke­zébe vesz, nem tudja letenni anélkül, hogy el ne olvassa. A köny egy Szatmár városi eivis emlékiratait Szatmar város múltját öleleli /el 1790-tól 1820-ig terjedelmes kiadásban. Kapható a „Szabadsajtó“ könyvnyomdában. Ára 1 kor. — Ugyanott kapható „A kis óvódás“ gyermek verses könj^v 50 fillérért. * Zöldoltás. A Szatmár-hegyen termelt ki­tűnő minőségű bakar, furmint, erdei és egyéb vegyes fajok kaphatók Litteczky Endrénél Szat- máron. * Sajáttérniésü, nagy-lippai tisztán kezelt boromat Rákóczy-u. 9. szám alatt literen­ként 30 kr.-jával árusitom. Litteczky Endre. Felelős szerkesztő: Dr, Hantz Jenő. Fődolgozótárs: Ferency János. Lap-kiadótulajdonos: Litteczky Endre. Nyilttór. (E rovat alatt közlőitekért nem felelős a Szerk.) mltWm. CitViMtczi 21. $zí«8 háznál két udvari szoba és konyhából álló llakásl május 1-től kiadó. Felvilágosítás Verbőczy-utcza 4. szám alatt Neuburg Gyulánénál szerezhető. 3721-1902. tksz. Árverési hirdetményi kivonat. A szatmárnémeti kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Silvania hitel és takarékpénztár végrehaj­tatnak Hoffmann Sándor végrehajtást szen­vedő elleni 1800 kor. tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a szatmárnémeti kir. törvényszék területén levő Dobra község­ben fekvő, a dobrai 800 sztjkvben A. f 644. hrsz. alatt foglat birtokra 127 korona és A f 645. hrsz. alatt foglalt birtokra 1000 koronában ezennel megállapított kikiáltási árban az árve­rést elrendelte és hogy a fennebb megjelölt in­gatlanok az 1902. évi junius hó 27-ik napján d. e. 10 órakor Dobra községházánál megtar­tandó nyilvános árverésen a megállapított kikiál­tási áron alul is eladatni fognak. Árverezni szándékozók tartoznak az ingat­lanok becsárának 100/0-át, vagyis 12 korona 70 fillért, 100 koronát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. törvónyczikk 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november 1-ón 3333. sz. a. kelt igazságügymi­niszteri rendelet 8 §-ában kijelölt óvadékkópes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánat­pénznek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított »zabálygzerü elismervényt átgzolgál- k tatni. | Szatmáron, 1902. évi márczius hó 7-ik napján, a kir. törvényszék mint tkvi hatóságnál. Dr. Öreg kir. tszéki biró. 256—1902. v. h. sz. Árverési hirdetmény. Alulirt bírósági végrehajtó 1881. évi LX. t.-cz- 102. §-a értelmében ezennel közhirré teszi, hogy a szatmárnémeti kir. járásbíróság 1900. évi Sp. I. 746/3. és 930|3 sz. végzése következtében dr. Nagy Barna ügyvéd által képviselt szatmári első téglagyár és a szatmárnémeti ipari hitelszö­vetkezet javára, Weisz Adolf ellen 84, és 135 kor. s jár. erejéig 1900. évi deczember 18. és 1901. febr. 14-én foganatosított kielégítési végre­hajtás utján le- és felülfoglalt és 1495 koronára becsült következő ingóságok u. m tekeasztal és bútorok nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a szatmárnémeti kir. járás­bíróság 1902. évi V. 416,8. sz. végzése folytán hátr. 49 K és 134 kor. tőkekövetelés, ennek és pedig 84 kor. után 1900. január 1-től járó 5%, 134 kor. után 1900. évi junius hó 15. nap­jától járó 7(,/o kamatai, és eddig összesen 139 kor 47 fill.-ben biróilag már megállapított költ­ségek erejéig Szatmáron, Battyányi-utcza 1. sz. a. leendő eszközlésére 1902. évi április hó 22 ik napjának d. u. 2 órája! határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly meg­jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingósá­gok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el fog­nak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságok kát Adrényi Kálmán utódai és társai is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében azok javára is elrendeltetik. Kelt Szatmárit, 1902. évi április bó 9-ik napján. Ádálll Albert, kir. bir. végrehajtó. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ T Alkalmazást nyernek T tisztességes és megbízható üzletszerzők az Első biztositó intézet katonai szolgálat esetére = szatmári vezérképviselőségénél. = Jelentkezni lehet d. e. 8—12-ig, d. u. 2—6-ig Petőfi-ntcza 1. szám alatt Sávor Kálmán, —ügyvezető titkárnál.“ Kitűnő fogpor Fogorvosi műtermemet Szatmáron, «áH > N Gß GC (Hám János-uíoza 1, sz- a színház mellett-) újra rendezve, készítek: egyes fogakat, teljes fogsorokat, kautschuk és arany foglalványon. Hí Kívánatra szájpad nélkülíí! = porczellán, = arany, platin és ezé­ment töméseket, arany fogkoronákat. % CÜ N & < Foghúzás a legújabban feltalált szerep Kel, teljesen fájdalom uSllfüt! Rendelek: reggel 8 órától d. u. 5-ig. Albisi Bakcsy Domokos orvos, fogorvos. Gyomorbajban szenvedők figyelmébe! Mindazoknak, kik meghűlés, túlterhelés, vagy nehéz emésztésű eledelekkel való táplálkozás miatt gyomorbajba estek, alkalmazzák az Ulrich lubert-féle emésztési- és vértisztitó gyógyfübort, mely sok éven át kitűnő gyógyerejü szerül bizonyult: gyomorhurut. gyomorgörcs, gyomorfájás, nehéz emész­tés és elnyálkásodás elien. Ezen gyógyfübor kitűnő gyógyerejü füvekből borral van készítve es bár nem bajtószer, erő­siti és serkenti az összes emésztési szerveket. A gyógyfübor eltávolít ugyanis minden rendetlenséget a véredényekből tisztítja a vért a kóranyagoktól és előmozdítja az egészséges vér képződését. A gyógyfübor idejekorán való alkalmazása a gyomorbajokat már első fellépésűknél elnyomják. Ne mulasszuk tehát el inkább azt alkalmazni, mint más erős, maró, egészség rontó szert. A fejfájás, fel­böfögés, gyomorhév, szelek, émelygés és hányinger, az idült gyomorbajnak mindannyi korjelei, már néhány- szori bevétel után eltűnnek. Székrekedés és annak következményei: szorongatós. vértódulás a máj-, lép-és verőezérben (Hämorroidalle.iden) bélgörcs, szivdobogás. álmatlanság gyorsan hatva eltávolíttatnak a bár enyhe hatású gyógyfübor alkalmazása által. A gyógyfübor ellensúlyozza az emészhetetlenséget, serkenti az emésztési szervezetet és könnyű székeléssel eltávolít a gyomor- és belekből minden káros anyagot, A soványság, sápadt arezszin, vérszegénység, erőhanyatlás legtöbbnyire a rósz emésztés hiányos vérképződés- és a májkoros állapotnak a következményei. Az ily betegeknél majd teljes étvágytalanság lankadtság. lehangoltság, gyakori fejfájás és álmatlanság következik be és azok lassú sorvadásnak indulnak. A gyógyfübor a gyöngült életerőnek uj lendületet nyújt. A gyógyfübor fokozza az étvágyat, elősegíti az emésztést és táplálkozást, hatalmasan serkenti az anyagcserét, gyorsítja és javítja a vérképződést, csilla­pítja az izgatott idegeket, uj életet és erőt szerezvén a betegnek. Számos elismerő és hálaadási levél bizonyítja a fentmondottakat. A gyógyfübor I forintos, 2 forintos üvegpalalaczkokban kaphatók a következő gyógyszertá­rakban : Szatmáron az összes gyógyszertárakban, Berencze, Ar.-Megyes, Apa, Lippó, Réztelek, Szatmárbegy, Erdőd. K.-Darócz, Szakasz, Csenger, K.-Tótfalu, Hermanszeg, F.-Gyarmat, Halmi, T.-Terebes, Turcz, Sárköz, Kányaháza, Bikszád, A.-Felsőfala, Sz.-Váralja. N.-Sikárló, Erdőszáda, Tomonya, Farkasaszó, Zeles- tye, N.-Nvires, N.-Somkut, Sz.-Cseh, Szamos-Ujvár, Zsibó, Zilah, Pereesen, K.-Béltek, Uj-Német, Tasnád, T.-Szántó, Csány, Margittá, Ér-Endréd, Kémer, Sz.-Somlyó, Ér-Mihályfalva, Piskolt, Szaniszló, Fábiánháza, N.-Ecsed, M.-Szalka, Szamosszeg, Olcsva, Vitka, M.-Tarpa, M.-Yári, T.-Ujlak, N.-Szőllős, Huszt, Visk, Técső, Traczköz, F.-Fernezely, N.-Bánya, F.-Bánya, Szakállast,ilu, Kovás, Szurdok, N.-Károly valamint Magyaror­szág kisebb községeiben is. A szatmár-nemeti-i gyógyszertár szállítja a gyógyfübort mindenhová az Osz- trák-Magyarország területén eredeti árak mellett, ha legalább 3 palaczkot rendelnek. Óvakodjanak az utánzásoktól! Tessék Ullrieh Hubert féle gyógyfübort kérni. jodáoj omgrji

Next

/
Oldalképek
Tartalom