Szamos, 1901. december (33. évfolyam, 96-103. szám)

1901-12-24 / 102. szám

Mert bár ismerik hírből, ismerik szemelvényekből, vagy az egésznek olvasásából is, de nem ismerik olyan bensőén, nem értik meg annyira minden részletében, ahogyan csak a nyelv intim ismerete, s első sorban az anyanyelv közvetíti a nagy szel­lemnek minden titkait. A magyar klasszikusok mel­lett tehát elengedhetlen a magyar műveltség tárá­ban a legnagyobb idegen szellemek termékeinek méltó magyar kiadása is, azoké: akik túlnőttek a maguk országának, a maguk nyelvének határain s egész világnak váltak szellemi útmutatójává, gyö­nyörűségévé. Kiadó eddig még csak kísérletképpen som nyúlt hozzá egy ílyentén vállalkozáshoz. Még a pusztán magyar remekíróknak egyöntetű kiadásá­val sem próbálkoztak meg, nem hogy lett volna bátorságuk a magyar irodalmi kultúra érdekében nagyobbat is tenni s a magyar remekek kiadását a külföldi szellemóriások müveinek kiadásával pá­rosítani. Éppen ezért a Lampel-Wodianer ezég vál­lalkozása : jelentős tett, melyet egész jelentőségé­ben az irodalomtörténet fog méltatni. Mert mit cselekedett a vállalat megindításá­val ez a kiadóczég? Először adja egységes, ritka diszü kötetek a'akjában a remekírók müveinek im­pozáns gyűjteményét magyar nyelven nagy mű­vészek képeivel és a klaszikusok képmásával. Valóban alig lehelne igy előre számot adni arról határozottan megértékelni azt a hatást, amely- lyel egy Alexander Bernátnak, Beöthy Zsoltnak, Bánóczi Józsefnek, Rákosi Jenőnek, Palágyi Meny­hértnek, Riedl Frigyesnek, Júniusnak, (Zilahi Kiss Béla) stb. uj, az eddigieknél is mélyebre ható fej­tegetései lesznek egész irodalmunkra és szellemi életünk fejlődésére. Mert a magyar esztétika és irodalomtörténet a leghíresebb művelői s velük más kiválóságok, mint Ábrányi Emil, Ambrus Zol­tán Angyal Dávid, Balassa József, Dóczi Lajos, Endrődi Sándor, Ferenczi Zoltán, Haraszti Gyula, Hegedűs István, Hevesi Sándor, Kossuth Ferencz, Négyessy László, Szász Károly, Váczy János és Várady Antal, irodalmunknak csupa kitűnősége, fogják bevezető tanulmánynyal és szövegmagyará­zattal kisérni a Remekírók Képes Könyvtárának egyes köteteit, hogy ezzel is közelebb hozzák a nagy szellemek alkotásait a müveit magyar közön­ség leikéhez, megadván neki a teljes megértés le­hetőségét és gyönyörűségeit. Hogy pedig mindez milyen nagy fokán lesz az irodalmi értékének, arra legbiztatóbb a vállal­kozás szerkesztőjének, dr. Radó Antalnak neve, aki mint poéta és műfordító, mint irodalmi essayista és mint szerkesztő már eddig is országosan el­ismert nagy érdemeket szerzett irodalmunknak. Ilyen nagy és diszes gárdával indult meg a Remekírók Képes Könyvtára és gyönyörű ere­deti diszes kötésű kötetben a magyar és a világ- irodalom legcsodásabb alkolásait fogja szétvinni az országba minden müveit magyar ember okulá­sára és gyönyörűségére. Milyen felemelő gondolat, hogy a magyar család otthonában együtt lesz a legnagyobb ma­gyar irök mellett a legnagyobb külföldi szellemek minden hires munkája. Ott lesz Petőfi mellett Byron és Heine, Berzsenyi mellett Musset és Leopardi. Madách mellett Geothe és Schüler, Ka­tona mellett Shakspere, Moliére és a görög tragi­kusok, Vörösmarty mellett Homet-os, Virgilius, Firduszi és a Niebelungének, ott lesz továbbá, a mire semmiféle külföldi hasonló vállalatban példa nincsen, az uj Magyarország három megalkotója, gróf Széchenyi István, Kossuth Lajos és Deák Fe­rencz s ezeken kívül sok más, a kiket e helyütt mind felsorolni hosszadalmas volna. A Latnpel-Wodiáner ezég azonban ilyen je­lentős kulturális feladattal szemben még nagyobbra is szánta magát. Mig másutt, Németországban és Angliában, a nagy klasszikus kiadásokban évtizedek teltek el, inig a remekírók illusztrált kiadására vállalkozó kiadó akadt, addig ez a ezég mindjárt a remekírók ez első magyar kiadását a rajzoló fantázia mestermüvcivel díszítette, hogy a tekin­tetben is teljes legyen a legnagyobb szellemi kin­cseknek ez a tára. És valóban a meslermüveket kisérő illusztrá- cziók megkétszerezik a remekírók könyvtárának értékét. Melyikünk, a legműveltebb, a legerősebb képzelőtehetségű ember is tudná úgy elképzelni például a Madách „Ember tragédiájának világra­szóló jeleneteit, ahogy azokat a rajzón legnagyobb mestere Zichy. Mihály megrajzolta kartonjain, a melyeknek remek reprodukeziói fogják disziteni a Remekírók Képes Könyvtárának Madách kiadá­sát, vagy melyikünk tudna csak képzeletben is versenyezni azokkal a mesteri képekkel, amelyek­kel egy Bihari Sándor, Garay Ákos, Gergely Imre, dr. Radó Antal, a Kisfaludy-Társaság tagja szerkesztett, a „Festi Napló“ ez uj kiadásában a tavalyi Himfy Albumnál jóval nagyobb for­mában, gazdagon illusztrálva és rendkívül di- 1 szes, jelentékeny bővített kiadásban fog meg­jelenni. A Költők Albumát a Pesti Napló uj kvartkiadásában minden állandó előfizető kará­csonyi ajándékul megkapja. Es megkapja díj­talanul az is, a ki ez óv bármely napjától egy félévre megszakítás nélkül fizet elő a „Pesti Napló-“ra. * „Választási epizódok“ czim alatt kö­tetbe foglalva kiadom mindazon tréfát és kor­tesfogást, melyet a lezajlott képviselőválasztá­soknál elkövettek; úgyszintén a kortesnóták szövegét is. Felkérem mindazokat, a kik ilye­nekről értesültek, szíveskedjenek velem azokat haladéktalanul közölni és egyben tudtomra' adni. hogy közleményük a forrás felemlít ésével jelenhete meg. Székely Tivadar Budapest, VIII, József-körut. 20. * Kossuth kerti gőz- és kádfiirdőb nah tfő d. e. kedvezményes női gőz beszüntettetik és helyette csütörtök délután lesz kedvezmény. Hol a Miczi gyűrűje? Csepe egy csendes kis község Ugocsa vármegyében, de a múlt héten . mégis nagy ribillió történt a Miczi gyűrűje miatt. ; Kotor Máricza és Gilde Miczi F. Zs. csepei nagy- birtokosnál szobalányka minőségben szolgáltak. Miczinek volt egy nehány arany gyűrűje, amit | Mari nagyon irigyelt tőle. Kotor ideje kitelt, össze­csomagolt és Csepéböl eljött. Pár nap múlva Mi­czi észrevette, hogy két drága gyűrűje hiányzik. I Hosszas keresés után rájöttek, hogy a két gyűrűt nem más mint Kotor Mariczi lopta el. A tolvaj I szobacziczát Szatmáron megfogták és rövid valla­tás után a gyűrűk előkerültek. Miczié lett az öröm, I Mariczié a dutyi. * Talált tárgyak: egy sárga kendő, egy szép kötény, egy haraszt kendő, egy gyermek gallér, egy pokrócz és egyéb apróbb tárgyak a rendőrség­nél igazolt tulajdonosaiknak kiadatik. * Karácsonyi könyvjegyzéket adóit ki az idén is a Franklin Társulat. A jegyzék elő­I kelő külsejével valóságos díszmunka számba megy. Gazdag gyűjteménye magyar irodalmi termékek szin^-javáuak s nemcsak tartalma szerint lesz ügyes tájékoztatója a könyvvásárló közönségnek, de rendkívül sok illusztrácziója rászolgál arra is, hogy állandó helyet kérjen magának a könyvtárban. A kiadó társulat e jegyzéket bárkinek, a ki kívánja, ingyen küldi meg, ha ez iránt hozzá fordul. (Budapest, IV., Egyetem-utcza 4 ) * A Horgany Pain-Expeller igazi népszerű hézhzerré lett, mely számos családban már több mint 32 i év óta mindig készletben van. Hátfájás, csipöfájdaloin, fej­fájás, köszvény, c íunál stb.-uél a Horgany Pain-Expeller- rel való bedörzsölések mindig fájd ilomc.-illapitó hatást idéz­tek elő, sőt járványkőt'nál. minő: a kolera és háti}Oltás-fo­lyás, az »Restnek Pain-Expellerrel való bedörzi-ölése mindig geu hasznosnak bizonyult. Ezen kitűnő háziszer jő . red méuynyel használtatott, az influjnzi ellen is és 80 f.. 1 k 40 f. és 2 k árban a legtöbb gyógyszertárban kaphitó, de bevásárlás alka'máv.il mindig határozottan: „Ric' tér féle Horgany Pdiii-Expeüert* vagy „Richter-fé'e Horgany Lini- ment“-et te s‘,k kér.ii és „Horgany védjegyre figyelni. ’Az ev. rcf. lelkész urak figyelmébe. Egyházi adóköuyvek, család ív, keresztelési és himiőoltási-jegy és gondnoki számadások, nyug ták raktáron vaunak a Szabadsajtó nyomdában. * Kató Lajos üzletében Kossuth Lajos- utcza 17-ik szám alatt, egy jó családból való gyerek tanulóul felvétetik. í- Remekírók Képes Könyvtára. 3 Amiről száz év elölt a magyar szellemi ujjá- 3 születés megindítói ábrándoztak, amit Kazinczy . nagy nyelv- és irodalomujitó harczában, mint a t művelődés legerősebb fegyverét és fokmérőjét di . j csöitett: az emberi szellem remekalkotásainak gyiij- i, teménye ime megvalósult. Megindult a Remekírók- j Képes Könyvtára, a magyar és a külföldi lilcra- , túra mestermüveinek díszes köntösű, illusztrált ki­z ' adása : megindult egyszerre hét kötettel, amely- J tartalmával és külső formájával egyszerre megra- “ gadó, mindeneknek tetszö-izelitőt alkot a nagy- vállalkozásból. Két kötet Petőfi, két kötet Kisfa- g ludy Sándor, egy-egy kötet Shalcspere, Morlicre és ü Tóth Kálmán ; ezek bemutatói a hatalmas válla­- latnak, mely meg akarja adni a magyarságnak a- magyar és az idegen nemzetek nagy szellemeinek- müveit: a magyar műveltség bibliáját. :. Irodalmunknak, szellemi életünknek régi nagy i. szükséglete ölt testet ezzel a vállalkozással. A i müveit magyarság számára a világirodalom sok t remeke bizonyos nTertékben rejtett szellemi kincse rendeztek be s ezek feltűnő olcsó áron kerülnek c eladásra. f * Honvéd Sercsarnokban naponta kétféle £ Kőbányai frissen csapolt sör áll rendelkezésére i a sörkedvelő közönségnek, u. m.: Király-sör a s szokott árban, Korona-ser pedig poharankiut 11 j kr; villás reggeli nagy választékban. 1 * Egy szerencsétlen epileptikus leány pén- < teken d. e. 10 órakor rohamjában a vasúti hídról t a Szamosba ugrott. Miután a viz olt, hol a leány f leugrott, igen sekély volt, Mónus hidi rendőr ki- I vezette a partra. A szegény leány annyira meg­hűlt, hogy beteg lett és kórházba kellett szállítani, t A beteg leány neve: Kató Juliska apai születésű t és illetőségű, jómódú szülők gyermeke. s * Egy régi megfigyelés Egy szorgalmas s újságolvasó megfigyelie, hogy az országos me- i terologiai intézetnek és Falbnak az idöjóslása 1 többnyire ellenkezők. így a folyó hétre az egyik [ esőt, a másik száraz hideget jelez. Bármelyik ,] következzék is be, meghűlésnek kivagyunk téve ' s Ilyenkor jó a valódi, de csakis a valódi Réthy-félo pemelefiie/nkorka. * A ki nem szereti a hegyi bort. Jelenik: Gyuláné megnuta a szatmárhegyi karezost és szive 1 \ óhajához képest pezsgőre fogta az életet. Pénze r erre a nagyúri italra nem lévén, hát úgy hegyie- j sen a múlt szerdán a Braun Albert boltjában egy 1 \ ügyes kézfogással egy pár üveg „Trilbyt“ a kosa- j j rába surintott. Ámde a szemfüles boltos meglátta , j Jelenikné munkáját és minden teketória nélkül a ( rendőrséghez vitte. Itt azután anna’: rendje és ( módja szerint bevallotta a hegyi asszony, hogy ő ] már bizony likőrt is ivott abból a boltból potyára , és Roóz testvéréktől lókefét is lopott. Persze mind- , ezekért Jeleniknét megfogják büntetni. j | a Tartalékos tiszteknek és lndapródok- nak sz ikséges egyenruhákat és felszereléseket előírás szerint legjutányosabban és szolid kivi-1, teiben készít FALKENFLUG és GOTLIEB j egyenruházati és hadi felszerelési idézete Bu-! da pest, IV. Váczi utcza 34, Klotid főherczegnő ö cs. és kir. fensége palotájában. Árjegyzéket és egyéb felvilágosítást ingyen és bérmentve küld ezen elsőrangú és megbizható ezóg. * Nem- sokáig vadászott. Varga Ferencz helynélküli cseléd vasárnap d. e. Kazinczy-utczán lesbe állott — nem vadra, hanem Ványi Jánosra. Jött is János a fövadász a kétcsövűvel a hátán. A fegyvert a folyosón hagyta és bement dr. Vajay- hoz A mig odabent a fővadászmester a vadka­nokról beszélt, azalatt Varga Feri a puskát vállra vágta és elinalt. Mikor Ványi a 13 vaddisznó tör­ténetét elmondta és a folyosóra kilépett nagyon meg volt lepetve, mert vadászfegyvei’ét valaki el­duplázta. Jelentette a rendőrségnél és Tóth tize-, des egy óra alatt a puska tolvajt Zrinyi-utczában elfogta Mindenki tudja meg, hogy a legbiztosabb szer különféle gyermekbetegségek vérszegénység, angolkór, skrofulózis, tüdövész keletkezéseinek el­hárítására a Zoltán- féle csukamájolaj, mely teljesen szag- és iznélküli, tápereje nagy és könnyen emészthető. Üvegje 2 K a gyógyszertárban * Kosz idő jár a dohánycsempészekre. A helybeli pénzügyőri szakasz a napokban sok do­hánycsempészt elfogott. Miután a büntetés rend­kívüli szigorú, most már nincs kedvük a csempé­szeknek tovább manipulálni. * Mielőtt karácsonyi ajándékot vásárol, tekintse meg az 1, 2 és 3 koronás ajándék tár­gyakat Weisz Albert szatmári üvegraktárában. * Két jő madarat fogott Vald Trajem kék edényáruló. Zrinyi-u 20-ik szám alatt egy kama­rában tartotta V. a kék edény raktárát, hova Biró Gyula és Léderer Tóni asztalos inasok is titkos utón és időben lejárogattak. A két asztalos inas rendszeresen lopogatla Trajem ur kék edényeit. De a kék edény lopásnak hamarabb vége lett, mint a búr háborúnak, mert szerdán Vald a két nebu- j lót rajtacsípte és bedutyiztalta. A jó madarak a lopott edényeket elkótyavetyélték, árát megírni- j tyizták. I * Ingyenes karácsonyi ajándék. Hát ez bizony egy kissé furcsán hangzik a mai pénz- j hiányos világban. Pedig igaz! A „Pesti Napló“ Magyarország e legrégibb és legelőkelőbb na­pilapja kedveskedik vele előfizetőinek. All pedig ez az ajándék egy értékes kötésű és gyönyörű diszmüből, a „Költők Albumáéból, a mely kö­zel félszáz költő müveiből közöl válogatott sze­melvényeket, költészetünk gyöngyeit, lelki gyö­nyörűségét minden müveit magyar embernek. A diszmü, mely először a Lampel Róbert cs. és kir. udvari könyvkereskedésének kiadásában (56 korona bolti áron) jelent meg, s a melyet

Next

/
Oldalképek
Tartalom