Szamos, 1901. március (33. évfolyam, 18-26. szám)

1901-03-03 / 18. szám

Kiadó és eladó: Deák-tér 7-ik sz. ház egészben vagy részletekben, a czukrászbolt hozzá való lakásokkal f évi május 1-től bérbe kiadó. Ugyvzintén Arpád-utcza 28. sz. a. több lakás, ezenkívül lanka és szántó földek kiadók, továbbá 60 szekér széna eladó Értekezhetni a tulajdonossal Ar­pád-utcza 28. sz. a. mindegyikről. A Dinnyés kertben az Andre-félc szép gyümölcsös lanka, 5 szobás lakás és fürdő szobával azonnal bérbe adó, vagy eladó. Értekezhetni Freund Ezékiel, vagy Mandelbaum Sámuellel. Eladó uj liaz. Szatmár-Németinek legegészsége­sebb helyén levő uj ház, nagy kert­tel igen olcsó áron eladó. — Jöve­delmez 800 koronát. Még négy évig adómentes. Bővebb felvilágosítást ad a Sza­mos kiadóhivatala. Kazinczy uíczán a Guttman-paiotában egy jó torgalmu, elegáns sarok üzlethelyiség mellékhelyiségekkel, úgyszintén több lakás. 1901. május hó 1-től kiadó. Értekezhetni ugyanott a ház tu­lajdonosnál. egy 3 éves jól kifejlett schweiczi (siementhaü) faj öika, tenyésztésre, Sárkö/.ujhikon, pcchy 3stVáhKál. 6 darab W íajliüja eladó. — íunyagon, Kölcsey Zoltánnál. A szatmári latorszegen mintegy 100-61 nyárfa eladó. — Öle 8 korona. Értekezhetni: dsrghofet Istvánnal. Egy önálló 3—400 holdas gazda­ságot éveken keresztül vezetett, gya­korlott, az összes gazdasági teendőkben jártas 28 éves egyón, szerény feltételek mellett alKalmazást Keres. Tudakozódások e lap kiadóhivatalá­hoz íntézendők. Ärtfer&i hirdetmény. A Bernátll B (Berta) csődtömegéhez lel­tározott bolti áruk, beit felszerelések, bútorok rubanemüek zárt ajánlati versenynyel egybekö töfcfc nyilvános árverésen való eladása a csődvá­lasztmány által elhatároztatván, annak megtar­tására Szatmárnémetiben Kossuth-utczán a Bo­ros Bálint-fóle emeletes házban levő raktárhelyi - sógbe és vagyonbukottnak Báthory-utcza 5. sz. alatt levő lakásán 1901. évi márczius hó 18 ik napjának d. e. 9 illetve a Báthory-utcza 5. sz. a. lakásban n. a. nap d. e. 11 órája ki tűzetett. I. Árverés alá bocsáttatnak a vagyonbukott lakásán s az ahhoz tartozó mellékhelyiségekben talált, ott összeirt, s a csődleltár 1—55 és 57 — 75 tételei alatt felvett bútorok, rubanemüek, konyha eszközök, deszkák, kirakat keretek stb 323 kor. 50 fillér kikiáltási árban. II. Árverés alá bocsáttatnak a Kossuth Lajos- ntezai Boros Bálint-fóle házban a csődtömeg­gondnok által bérelt liolj Légben elhelyezett s a csődleltár 76, 77 tételei alatt összeirt kézi tás­kák 8 K. 20 fl kikiáltási árban. III. Árverés alá bocsáttatnak ugyancsak fenti bérelt helyiségben elhelyezett s a csődleltár 132 - 225 tételei alatt összeirt áru 6s bolti fel­szerelések 183 kor. 25 fillér kikiáltási árban. A zárt ajánlatok 1901 március hó 17 ik napjának déli 12 órájáig alulírott tömeggond­nokhoz adandók be, s a zárt ajánlathoz a becs- értek illetve kikiáltási ár 10°/0 a mint bánatpénzt melléklendő. A nyílt árverelő tartozik az árverés meg­kezdéséig a becsérték illetve kikiáltási ar 10yu-át bánatpénzül tömeggoudnok kezéhez külön le tenni, aki zárt ajánlatot tett s az árverésen is részt akar venni, e czélból a fentebb meghatá­rozott bánatpénzt külön letenni tartozik. A zárt ajánlat és a nyílt ígéret, az illető ajánlattevő és árverelőre feltétlen és azonnal kötelező, míg a csődtömegre csakis a csődvá­lasztmány jóváhagyása után válik kötelezővé. Vevő tartozik a vételért a csőd választmány jóváhagyó határozatának közlése napjától szá­mított 8 nap alatt hiány nélkül kifizetni, s ugyanezen idő alatt az árukat és felszereléseket átvenni. Vevő, ha az árverési feltételeknek eleget tenni nem akarna, bánatpénzét veszti s az újabb árverés költségére és kárára lesz meg­tartva. Az elárverezendő tárgyak, — melyek alól - írott tömeggondnok által bárkinek a kívánatéra felmutattaknak — vevők által annál inkább előre megtekinthetek, mert azok minőségéért a tömeg nem szavatol. A vételi illetéket vevő köteles viselni. Szatmárit, 1901 Bakó ÜLajos, ügyvéd, mint a vb. Bernáth B. (Berta) tömeggondnoka. Bérbe kiadó, A szatmárnémeti izr. temetkezési egylet tulajdonát képező, Búnyai-uton a vá.osi vil- lamteleppel szemben levő 5. sz. hízasteíken a sarkon egy üzlet- esetleg Korcsma-hílyisíg 2 szoba, konyha pinczo ttlájUS 1 -CfC Ijiütlő. Értekezhetni alulin egyleti elnöknél Freund Ezekiel. Árverési hirdetmény. Alulírott birosági végrehajtó az 1881 évi LX. törvényezikk 102. §-a értelmében ezennel köz­hírre teszi, hogy a szatmári kir. törvszék 1899. évi 20038. V. számú végzésé következtében Stoli Béla ügyvéd áltál képviselt a nagybányai részv. takarékpénztár javara Mayer Károly és Hirsch Berta ellen 400 kor. s járulekai erejeig 1900. évi nov. 12 én loganatositott kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 1000 koronára becsült cséplőgép nyilvános árverésen eladatik. Mely árverésnek a szatmári kir. jbiróság 1900. V. 25—4. sz. végzésé lolytan hátr, 200 kor. tőkeköv. 400 K. után 1899. juh. hó 2. napjától jaró 6°# kamatai, Va°lo váliódij es eddig összesen 81 kor. 72 fillér biroilag már megállapított költsé­gek erejeig Csengéiben . peresek lakásán leendő eszközlésere 1901. évi márczius 13. napjának d. u. 3 órája határidőül kitüzetik es ahoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivat­nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881 évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek becs­áron alul is elfognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat másuk is le es felülfoglaltatiák s azokra Kielégítési jogot nyertek volna, jelen árverés az 1881. ev LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Szatmáron, 1901. évi febr. hó 26. Ádám Albert, kir. bir. végrehajtó Rákóeiy-utcza 9. sz. a. í Két utozai szoba irodának alkalmas, márczius 1-től bérbe kiadó. 1496—1901. vhsz. Reszeiővágó-üzlet Szatmárit. Szatmárit, Felső-Szamospart 3 sz. a. & & & nszdó’Váaá-iizlet fii <x> if) *03 nyílt meg, a hol olcsón kaphatók: —t­03 if) N '03 1— 03 gépész-, kovács-, lakatos-, csizma­13 QL o~\ O 03 dia-, csipész és kaptafa-resze'őK CD O és ráspolyok. if) N CD o .ír 'o Használt reszelők es ráspolyok úja o; ?r CD< o_ (f) ■ÍO vágatása. if) ~j 03 Használt reszelőkés ráspolyok becse­if) "O rélése újonnan fölvágoltakkal. o o ÍO G3 N iizlethílyisigcK: Szatmárit, Felső S/a c if) 03 mosparti 3 és az Ipari hitelszövetkezet. 03 , . elárusitó csarnoka. Deák tér 3. — Rt ind < C kei- helyen reszelők, ráspoly ok eladása, CQ 03 N if) ro becserélése és újra vágatlatása. G3> if) X Tisztelettel Raehler Gusztáv, O) jVillamos ^ csengő berendezéseket jjutányos áron elvállal| Medgyesi Ferenczj Szatmár, Kazinczy uteza II. sz. & reszelő vágó-mester. $ Árverési hirdetmény. A „Gazdasági és Iparbank" részvénytársaság azon zálogtárgyakat, melvek 1901. vi január hó végéig esedékessé vál ak és, nem rendezte*fék, 1901. évi márczius hó 7-én délután 2 órákon* nyilvános árverésen, bent az üzlethelyiségben el fogja adatni A kezelősécp------- nr 'miif—

Next

/
Oldalképek
Tartalom