Szamos, 1901. január (33. évfolyam, 1-9. szám)

1901-01-27 / 8. szám

n városi színtársulatnak és a tagoknak műkö- • li'sét beható tárgyalás alá vevőn a következő i irtalmu határozatot hozta: A bizottság ama szállingó híreket, hogy a színház iránti csekély érdeklődés a közönség közönyének s a színmű­vészet iránti érzék hiányának tulajdonittatik rósz akaratú szándékos híreszteléseknek tartja s városunk jó hírnevének megvédése ér­dekében ez ellen állást foglal. A színház mise- riák országosak s ennek általános legfőbb oka a gazdasági világban keresendő ; e mellett azon­ban a helyi színtársulat szervezeténél és veze­tésénél mutatkozó hiányok is jelentékeny okok gyanánt szerepelnek. A colorateur, bonvivant, hős szerelmes, buffó és naiva szerepekre alkal­mas egyének jóllehet ezekre az igazgató szer- zödésszerüleg kötelezve van, szerződtetve máig sincsenek. Ezenkívül tapasztalható a rendezés fogyatékossága, a rend és fegyelem teljes hiá­nya, a szerep nem tudás, a maszk és öltözkö­dés ízléstelensége. Kifogásolja a bizottság a jó műsor fogyatékosságát, mi szintén főoka a szin- pártolás hanyatlásának Mind e bajokon nem a szinügyi bizottság, hanem csak a színtársulat, illetve a színigazgató segíthet Erre az igazgató nem törekszik, a bizottság pedig idáig azért nem intézkedett, mert azt remélte, hogy az igazgató saját tapasztalataiból okulni fog. A bizottság most már fölhívja az igazgatót a hiányok pótlására, mert ellenkező esetben a kedvezőtlen helyzet következményeiért egyedül öt teszi felelőssé! Hogy e kérdésben teljesen igazságosak lehessünk, azt kellene eldönteni, hogy a tényleg fennálló baj mint ok szerepel-ó, vagy mint okozat? Más szóval, hogy a közön ség közönye-ó az oka az igazgató lauyhaságá- nak, vág}- az igazgató szükkeblüsége a közön­ség pártolás hiányának ? — Mert aligha csak egyik félen van az igazság. * Nagy Károlybau a népszámlálás ered­ménye a következő: 10 évvel ezelőtt 13.475, most : 15.156. Szaporulat 1681. * Gyászhir. Bölsei Buday Miklós Uugh megye utolsó táblabirája és nyugalmazott árva- széki elnöke életének 83-ik évéb n, rövid szen­vedés után szivszólhüdésben, Selmeczbányán, e hó 24-én elhunyt. Bölsei Buday Zádor, nővé­reivel, Ilona és Berta apjukat, bölsei Buday Emma, Scholcz Vilmos, id. Mocsíry Géza, apó­sukat, özv. bölsei Buday Sindorué nászát, Scholcz Dezső és Elemér, ilj. Mocsáry Géza, Miklós és Fanni férjével Balogh Vilmossal nagyatyjukat, Balogh László, Géza és Vilmos szépapjukat gyászolják az elhunytban, kinek földi maradványa: e hó 26-án tétettek örök nyugalomra a kis rátlii rom. kath sirkortben, a hol is e hó 28-án, valamint Selmeczbányán e hó 29-én fognak az engesztelő szent misék az el­hunytnak lelki üdvéért a templomokban a min­denhatónak bemutattatok — Áldás és béke poraira ! ‘ Köszönet. A nőegyesület pénztárába elnöknő őnagysága beutalt 8 koronát, mint ado­mányt, özv. Papp Dezsőné, ifj Papp Dezsőné, Papp Jánosné és Papp Lajosné, úrnők részéről. Jákó Sándorné alelnöknö önagy-ága beutalt Neuwirthnó Sütő Amália úrnő részéről 2 korona, Böszörményi Zsigmondué úrnő persely gyűjté­sét 2 kor. 84 fillért, mely összeget nyilvánosan és hálás köszönettel nyugtatom Szatrnár, 1901. jan. 25. Biki Károly u. e. pénztáritok. * A szatmári ev. ref. felsőbb leányiskola részére a tatárfalvi egyház küldött 8 kor. 60 fillért, melyhez járultak Jeney Pál 2 k., Fülöp Lajos, Madaras^' Sándor 1 — 1 kor Többen 4 k. 60 fill. A garbolczi egyház küldött 5 kor. 60 fillért, az amaczi 3 kor. 38 fillért, a gacsályi 37 kor., a nábrádi 4 kor. 40 fillért. Ez összegek vételét hálás köszönettel nyugtatom. Szatrnár, 1901. jan. 25. Biki Károly esp. * Öngyilkos ifjú. Nagy szomorúságot idé­zett elő a napokban, Augusztiuy János helybeli posta- és távirda főnöknek, a mindenki által tisztelt és szeretett polgártársunknak, Oszkár nevű fia, a ki könnyelmű módon akarta magá­tól az életet eldobni. A magáról megfeledke­zett ifjú öngyilkosságot kísérlett meg, de a gyilkos goly'ó irányt tévesztett, s most szülői nagy szomorúságára kórágyán fekszik. * Városi munkálatok. A város által há­zilag végzendő munkálatokra és anyagokra beadott ajánlatok közül az 1901. évre a ta­nács a következő egyének ajánlatát fogadta el : asztalos Vári Ede, ács Sepsy Károly, cserepezö Vodicska Imre, kádár Kiss Elek, kárpitos Kál- lay József, kovács Morgenthál Antal, kerék­gyártó Fehér Síndor, kőműves Bottyán Lajos I kötélgyártó Fehér Sándor, könyvkötő Mazurek , Pál, lakatos Einhorn Márton, szijgyártó Kerekes IstváD, szappanos Ekker János, üveges Győri Károly, faanyagokra Scheffteli és Reiter czég, ; fűszerárukra Losonczi József, mészre Rozenblatt József, vasárukra Frankó János. Ellenben tég­lára ajánlat nem adatott be s általában az ta­pasztaltatok, hogy bár a lapok utján s más módon is a mesterek különösen felbivattak ajánlataik beadására, az ügy iránt oly kevés érdeklődést tanúsítottak, hogy némely munkára alig 1 — 2 ajánlat érkezett be. * Köszönet. A szatmári ev. ref. egyház­ból a felsőbb leányiskola részére száztizenegy koronát vettem kezemhez nt, Rácz István lel­kész úrtól, mint gyűjtést. Ez összeghez járul­tak : dr. id. Farkas Antal 10 kor., Hermán Mi­hály, Domahidy Sándor, Uray Géza, dr. Ke- resztszeghy Lajos, Losonczy József, Kovács Leóné 5—5 kor., dr. Fekete Sámuel, Köpeczy Sámuelnó 4—4 kor., ifj. dr. Farkas Antal, Li- teráty Eleknó, Fólegyházi Sándor, Deálc Kál­mán, ifj. Losonczy József, Szűcs József. Posz- vékné, Merrz József, Békéssy Géza, E’délyi István, dr. Vajay K., Bőd Sándor, dr. Nagy Barna, Halmi János, Mándy Bertalan, özv. Bö­szörményi Elekné, Jákó Sándor, Veréczy An­tal, Rácz István, Biki Károly 2 2 kor. Kozma Zsigmond, Boruzs Józsefné, dr. Fejes István, Ifj Hármán István, Borsos Benő, Szabados Ede, Mátray Lajos, dr. Mészáros Ferencz, Pethö György, Győry Károly, Gillyén J., Keresztes András, Vaday Károly, özv. Kollonay Somámé, dr. Vajay I., Vajay Károlyné, Hermán Juliánná, Kishalmi Lajosné, Szentiványi Károly, legifjb. Hármán Isván, Félegyházi Mihály, özv. Joó Ign'cznó, Bakó Ignácz, Fehér József, R. Nagy Ilona, Unger I., Szimonisz 1 — 1 kor., N. N. 80 fill. Midőn ezen kegyes adományokat intézetünk nevében hálás köszönettel nyugtatom, szabad legyen kifejeznem azon reményemet, hogy a szatmári egyház vagyonosabb hívei, kiket az elöljárók talán meg nem kerestek, Istentől nyert javaikból meghozzák az annyira fontos prot. nőnevelés oltárára áldozataikat. A Gyűjtő iv nálam nyitva áll. Minden adományt nyilváno­san nyugtatok. A begyült pénzt tak pénztárba helyezem, s arról az intézet ig. tanácsának szá­molok. Isten áldása legyen a jószivü adakozókon j Szatrnár, 1901. január 25. Biki Károly esperes. * Közbiztonságunk. Az utóbbi időben különösen a város szélsőbb utczáiban gyakori kezd lenni azon szokás, a mely az enyém tied közti különbséget nem hajlandó elismerni. Kü­lönösen az apró marhák forognak veszedelem­ben, hogy hamarább tálba kerülnek, mint gaz­dájuk akarná ; de itt ott elkel egy kis disznó- ság is, mert hát varietás delektát. Váljon a rendőrség a kávéházaktól nem érne rá egy kis időt szentelni a város külsőbb részére is ? * Népszámlálási adatok átrevidiál ásával még mindég foglalkoznak a népszámlálási biz­tosok, igy szombat estig még teljesen biztos | adatok nem állottak rendelkezésünkre, azonban annyira előhaladtak a munkálattal, hogy' a ren delkezósünkre bocsájtottak alig fognak változni. Ezelőtt tiz évvel a város lakossága volt : 20.713, most a katonaság nélkül : 26.647. Szaporulat te­hát 5934. * Tűzoltó bál A. helybeli önkéntes tűzoltó egyesületünknek február 10-én megtartandó szokásos és nagyszabású álarezos bálján a bál, rendező bizottság által nagyban folynak az előkészületek, az ez ideig beérkezett tombola' tárgyak közül külöuösen kiemelendők a hely'- beli Irgalmas nővérek zárdája tartományú fő­nöknője jótékonyságából adományozott sok drb értékes és nagybecsű dísztárgyak, melyek a „Sternberg testvérek“ divatáru kirakatában meg tekinthetők, hol belépő jegyek már most előre válthatók. A jótékonyság és nemes czél nevé­ben adott fenti nagybecsű tárgyakért ez utón is hálás köszönetét mond az egyesületi pa­rancsnokság. * A Pallas nagy lexikona és a Magyar nemzet története czimü munka diszkötósü táb­lákba kötve eladó a kiadóhivatalban. * Lovag Zolnay Viktor vivótnester amen­nyiben tanítványai a vívásban már eddig igen szép haladást mutatnak, az elért eredményt egy' házi verseny keretében szándékozik a jövő hó közepén városunk vívóinak bemutatni. E vivó mérkőzés igen érdekesnek ígérkezik, mert Zol­nay mester tanítványai nem csak egymás között, de esetleg, ha akad városunkban a vívó kursuson kívül álló mérkőző, azokkal is hajlan­dók a versenyt felvenni. * Bunkó Vincze szokásos álarezosbálját húshagyó kedden tartja a vigadó összes termiben, * Születtek: Ilucz János, Braun Sándor, Almási Bébi, Tasi Juliánná, Farkas Regina, Rozenwasser Abrahám, Reichman Jenő, Kertész Zsuzsánna, Horváth Ilona, Fazekas Juliánná, Mogyorós Juliánná, Grünfeld Irén, Róth Sándor, Mermeistein Audor, Grósz Izsák, Oroszi Ferencz, Vanyi László, Száraz János, Herskovits Jozefin, Kolb József és Etel ikrek. Házasulok kihirdetése: Frieder Farkas és Goldstein Ilona, Fazekas Ferencz és Bam- bulusz Borbála, Szilágya Ferencz és Szabó Borbála, Kardos Géza és Riszt Ilona, Simay Imre és Tömpe Erzsébet. * Jókay Mór összes munkái nemzeti diszkiadásban, daczára, hogy 500 korona az ára, mi mégis megmondunk egy forrást, a hol ird és mond egy koronáért lehet hozzájárulni. E forrás nincs is messze, mindössze csak egy sorsjegyet kell venni a szatmári g. k. egyház templom építése javára kibocsájtott sorsjegyek­ből, mert a negyedik csoport 500-ik melléknye- remónyével e száz kötetes munka, mint juta­lom nyeremény fog adatni. Sorjegyek kaphatók az elárusítóknál, valamint a kezelőségi irodá­ban. (Szatmári g. k. plébánia, Széchenyi-utcza.) Felelős szerkesztő: Dr, Hantz Jenő. Lapkiadótulajdonos: Litteczky Endre. Eladó házaslelek. Árpád-utcza 52-ik sz. házastelek ked­vező feltételek mellett örök áron eladó, vagy i 90 1. május 1 -töl 1 vagy több évre bérbe kiadó. — Toldi-utcza 47. sz. házastelek szin­tén eladó. Értekezni lehet Toldi-utcza 47. sz. alatt Diószegi Károlylyal. A Dinnyés kertben az Andre-féle szép gyümölcsös lanka, 5 szobás lakás és fürdő szobával azonnal bérbe adó, vagy eladó. Értekezhetni Freund Ezékiel, vagy Mandelbaurn Sámuellel. Szőlő eladás! A szatmári hegyen (Közép-hegy 37. sz. a.j előnyös fekvésű nagy részben már termő állapotban levő szőlőm kényelmes úri lakházzal, vin- czellér házzal és szép gyümölcsössel együtt eladó. A feltételek nádam meg­tudhatók. Mondies Jenő, Budapest, TI. kér. Főutcza 34. Villamos ** - Villamos csengő berendezéseket [jutányos áron elvállalj Medgyesi Ferenczj Síatmár, Kazinc/.y-utcza 11. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom