Szamos, 1899. június (31. évfolyam, 44-52. szám)

1899-06-01 / 44. szám

1 befektetéseket igényel és miután ezen befek­tetések igen tekintélyes része a rendes évi költ­ségelőirányzat terhére estek és a mennyiben a a bizottság ellenvéleményével szemben a magán­lakások részére, az amúgy is olcsó egység árak helyett az évi átalány fizetést léptette életbe és tekintetlel, hogy a város részére készített összes berendezések és felszerelések, igy a szín­ház, városház, újabban az utczai világítás ki- terjesztése okozta kiadások nem a közpénztár, hanem a villamalap terhére estek, tehát, a köz­pénztár nemcsak az áramfogyasztást fizette mér­sékelten, de az összes befektetések kamataival is ezen alapot terhelte, mindezen csak nagyjá­ban említett körülmények okozták, hogy a vá rakozásoknak megfelelő anyagi eredményeket nem tudott felmutatni. Tekintve, hogy már rég eltökélt szándéka volt állásáról leköszönni, és miután az utóbbi bizottsági ülésben azt tapasz­talta, hogy a bizottság egy része a megkívánt bizalommal nem viseltetik, kéri a tanácsot, hogy öt állástóól mentse fel. * XJj nemesek. A király dr. Aldor Adolf n.-károlyi városi és közkórházi igazgató főor­vosnak és törvényes utódainak a magyar nemes­séget a „gyömrői“ előnévvel adományozta. A kitüntetettnek a szenvedő emberiség érdekében hosszú időn keresztül kifejtett munkásságát vá­rosunk közönsége is jól ismeri, s épen ezért na­gyon sokaknok jó kívánsága fűződik a királyi legfelső kitüntetéshez. * A papválasztási mozgalem a szatmári ev. ref. egyházban is megindul, a mennyiben az esperes felszólította az egyházközséget, hogy junius 30-ig nyilatkozzék aziránt, vajon a lel­készt meghivja-e a község, vagy pedig válasz tás utján akarja betölteni a megüresedett állást s a mennyiben ez utóbbit választaná, a pályá­zati hirdetményt az esperes megfogja hirdetni oly firmán, hogy a lelkószi állás csak 1900. évi április 1-én lesz elfoglalható. 11 Felhívás. A kerékpározók kik az egye­sületbe be akarnak lépni felkéretnek, hogy fel­vételük iránt Havas Miklós titkárnál jelentkezni szíveskedjenek. * Iskolák államosítása. Mint értesülünk úgy a szatmári, mint a németi ev. ref. egyház mint iskola fentartó kijelentette, hogy az isko­lák államosítása ellen kifogást, nem emel. * Özv. Tabajdi Lajosné özvegyi évének 1900. Szentgyörgy napjáig való meghosszabitása iránt az egyháztanács részéröl előterjesztett ké­relmét közelebb tárgyalta az egyházkerületi köz­gyűlés s azt hosszasabb tárgyalás alá nem is véve vissza adta az egyházmegyének, hogy a kérelmet az egyháztanács óhajtásához képest intézze el. így ma már nincs semmi kétség az iránt, hogy az özv egy 1900. Szentgyörgy napjáig élvezetében marad mindazon jogoknak, melyek­től az egyházi törvények szigorú alkalm i zása már a f. év Szentgyörgy napján megfosztották volna, * Erdővásárlás jóváhagyása. A már is­mert feltételek mellett Kiszely Károly és gróf Karacsay Klementinótől 104- ezer forintért vett erdők vásárlási ügyét a belügyminiszter jóvá­hagyta. Ennek következtében az erdő ára kifi zetendő, illetve a Kiszely Károlyt illető 70 ezer forint csak 20 év múlva lévén kifizetendő a 70 ezer forintot gyümölcsöztetés végett el kell he­lyezni, melyre nézve már kimondatott, hogy na­gyobb kamatoztatás czóljából jelzálogi kölcsön­kénen helyezendő el. A hitelt kereső közönség 1 nát újabb 70 ezer forinthoz jut, mely összeg az árva és tiszti nyugdíjalapra eddig fentálló feltételek s kellő biztosítók mellett igénybe ve­hető lesz. Gőztéglagyár vasárnap tartotta másodíz­ben összehívott közgyűlését. A múlt óv tiszta­jövedelme 4554 korona 10 fillér volt, melyből a részvényesek részvényenként 3 frtot kaptak volna, azonban ez nem osztatik ki, hanem ér­tékcsökkenési tartalék czimen elszámoltatott. A számadás elfogadása után az igazgatóság és felü­gyelőbizottság 6 évre következőleg alakíttatott: igazgatósági tagoknak megválasztattak : ifj; Bö ­szörményi Sándor, Gillyén József, Horváth Ágos­ton, Junk Károly, dr. Kölcsey Ferencz, Kovács Béla, Szatmáry Zsigmond, Taukóczi Gyula. Fried Emil, Bakó Ignácz, dr. Fechtel János, Cs. Mayer Károly. Felügyelő bizottsági tagok lettek : Küszt- ner Albert, Páskuj Imre, Sarkadi Adolf. Meghívó. A kis naményi gör. kath. fiók- egyház egyháztanácsa 1899. évi junius hó 11 -én templom pénztára javára tánczvigalmat rendez. A mulatságon a szatmári honvéd-zenekar fog 1 közreműködni. Ezen szegény egyház létét csak nagy küzdelemmel képes fentartani, miért is az érdekli közönség figyelmét felhívjuk a kelle­mesnek ígérkező mulatságra. Németi gazdasági gyűlés. Május 28-ik napján a németii gaz. egyesület rendkívüli köz­gyűlést hívott össze. Miután a meghívón a tárgy- sorozat nem volt kitüntetve Félegyházi Ferencz I indítványára és a jelen volt rendőrfogalmazó köz­belépése folytán a gyűlés nem volt megtartható. Adomány. Egy magát megnevezni nem akaró úri ember 10 irtot adott át Boronkay József a németi ev. ref. egyház pénztárosának azon czélból, hogy az ev. ref. vallásu szorgal más tanulók közt osztassák ki. Köszönetnyilvánítás. A lázári református dalárda által pőnköst második napján rendezett jótékonyczélu tánczmulatság alkalmával félülfi- zemi szívesek voltak: Nagy Béla 3\80, Len­gyel István, Ványi Lajos 80, Hodossy Lajos, Veres Laji s, Gerhardt Sándor, Csüry Gedeon, Csenkedv Károly, Kovács Ambrus, Csapó Róza, N N. 50 — 50 krt. Fülöp Lajos 20 krt. Úgy hogy a báli öszes jövedelem a 80 frtot meghaladta. Fogadják a t. felülfizetők, s mind azok kik sze­mélyes megjelenésükkel az est sikerét előmoz­dítani szívesek voltak a rendezőség hálás kö­szönetét. Az általános jókedvet a jól fedett viz katlan és csinosan berendezett báli termen kí­vül különben nagyban előmozdította az is, hogy olcsó és kitűnő minőségű hegyi bort szerzett be a dalárda vendégeinek. * Gyászhir. Vizsay István könyvnyomdász Vizsay (Halmai) Imre a szatmári színház volt igazgatójának testvére, ki itt idézése alatt a pénztárosi tisztet töltötte be f, évi május 29-ón életének 42 ik évében Gyulán elhunyt. Áldás és béke poraira! * A lelenczek jövője. A talált gyermekek­ről eddig leginkább a társadalom gondoskodott s egyesek jó szivüsóge, ebből áll fent városunk­ban is egy intézmény az Irsik-fóle lelenczház. E kérdés rendezését úgy látszik a belügymi­niszter is elég fontosnak tartotta s most a be- tegápolási országos alap rendezésével kimondotta, hogy a lelenczek és elhagyott gyermekek ápo­lása az országos betegápolási alapot fogják ter­helni, nemsokára pedig az állam menedékháza­kat fog a lelenczek ellátására felállitaui. * Az izraelita iskola államosítási ügyében vettük közelebbi közleményünknek azon helyre­igazítását, hogy a hitközség nem feltétel de óhajtáskópen fejezte ki, hogy nem a tanítók a mint az jelezve volt, hanem a tanulók szom hat és ünnepnapokon felmentessenek az iskolába járás kötelezettsége alól. ‘ Az „Első magyar általános biztositó társaság“ igazgatósaga a helyi főügynökségnél, a Bpestről pár hó előtt ide helyezett Beznák (Aladárt és Lendvai Vilmost együttes ezógjegy- zöi jogosai:sággal ruházta fel. * Házasulok kihirdetése: Nagy István és Szemák Julianna, Herman Sámuel és Gottlib Hani, Molnár László és Kapusi Amália, Bihari Batil és Vajda Teréz, Kincses Sándor és Hor­váth Anna. * Meghaltak: Katona Lajos 1 hónapos, Gönczi György 8 hónapos, Zicherman Elek 7 hónapos, Grünfeld Malvin 10 hónapos, Frener Regina 3 éves, Papp Dezső 58 éves, Fejérdi József 88 éves, Gaál Juliánná 17 éves, Erdős Margit 17 éves, Ságh Lenk 3 éves, Szeles János 38 éves. * Meghívó. A turvékonyai fürdőt 1899. jú­nius 4 én tánczmulatsággal nyitják meg, melyre a belépti dij : személyenkint 60 kr., családjegy 1 frt 50 kr. A szinérváraljai állomástól állandóan omnibusz közlekedés van a fürdőbe. * Modern nyelvek alaposan, gyorsan, kü- I lönös tekintettel a beszédben és Írásban való gyakorlati használatra és a tanulónak saját szorgalma által tovább képezhetésére elsajátít­hatók egy, a városunkban állandóan megtelepe­dett s kitűnő bizonyítványokkal rendelkező nyelv­tanárnál. Czime : Krausz Soma, a prágai cs. kir. német egyetemen francba, angol, spanyol és olasz nyelvekre képesített tanár, Magyar-Király szálló, Deák-tér 7. szám. * Pályázati hirdetmény. Szatmárnémeti sz. kir. város tanácsa, a törvényhatóság által az 1897-ik évi XXII11 t. ez. értelmében szerve­zett honvéd hadapród iskoláknál létesített egyik alapítványi s az 1899/190,)-iki tanév kezdetén betöltendő díjmentes helyre pályázatot hirdet. Felhívja ezért pályázni kívánókat, hogy a 28373/899. XIV, számú honvédelmi miniszteri rendelethez mellékelt hirdetmény értelmében felszerelt kérvényüket a városi tanácshoz folyó évi Julius 5-nek d. u. 5 órájáig nyújtsák be. Áz alapítvány élvezetében első sorban szatmár­németi születésű és illetőségű szegény sorsú s jóviseletü ifjak, ilyenek nem létében a születés j és illetőségre való tekintet nélkül bármely más magyar állampolgárok fiai is részesülhetnek. A részletes feltételek a katonaügy osztályban meg­tekinthetők. Szatmár, 1899. évi Május hó 13-án tartott tanácsülésből. Hermán Mihály polgár- mester. A „Kegyelethez“ czimzett temetkezési vállalatot^ a kir. kath. főgymasiummal szemben Laday József vette át. Mindennemű a temeté­sekhez szükséges felszerelések nagy választék­ban s jutányos áron kaphatók ottan. Mai szá­munkban közölt hirdetése teljes tájékoztatásul szolgálhat a közönségnek. Ajánljuk figyelembe. * Megszökött tauoucz. Krámer Ignácz bútor kereskedő kedden délután pénzt beszedni küldte Sándor Jenő nevű tanulóját, ki is szor­galmas inkaszszot csinált. A beszedett pénzzel a derék tanoncz egyenesen a vasúti indóházhoz ment és egy XIV-es zónajegygyel elzónázott. Most táviratilag körözik és nyomozzák. Eltűnt fiú. Néma Mihály 13 éves fiú vasárnap reggel eltáv jzott a szüleiháztól és azóta minden keresés daczára sem találták meg. ügy a rendőrség mint a szülök nyomozzák. * A tagosítást ellenzők Vasárnap a csiz­madia ipartársulat termében Uray Géza ügy­védjük által feiolvastatták a táblai ítéletet, melyet — természetesen — nagy megelégedés­sel fogadtak. Elhatározták, hogy egy szükebb bizottságra bízzák a dolgok további éber figye­lemmel tartását Ó3 aztán a fejleményekhez ké­pest fognak fellépni. * Szakképzet könyvelő reggel 6—8 ig dél­után 1—3-ig, este 6—9-ig üzleti könyvek ren­dezésére, megnyitására, és lezárására, könyv­kivonatok készítésére, levelezésre, czimzésekre, másolásokra, számodások és nagyon szépen Írandó dolgok teljesítésére ajánlkozik. Czim Oláh-utcza 7 szám. Kereskedelmi és ipar ügyek­ben bárkinek díjmentesen útbaigazításokat ad. * Könyv az „Életpályákról.“ Ezen érdemes munkája F erenczy István nagyszebeni áll. főgimnáziumi igazgatónak, most már a harma­dik javított és a legújabb viszonyokhoz alkal­mazott, bővített kiadásban jelent meg Stampfel Károly könyvkiadónál Pozsonyban. Az „Életpá­lyák“ első és második kiadásánál is kiemeltük annak közérdekű hézagpótló voltát. Biztos út­mutatással szolgál ezen mü az életpályát válasz­tani akaró ifjúságnak, egyszersmind üdvös ké­zikönyv a családapának, gyámoknak és tanférfi- aknak is. Ezen harmadik kiadás, mely teteme sen bővített alakban látott napvilágot, kétsze­res elismerésünkre tarthat számot, mert valóban nincsen olyan közpálya hazánkban melyre vo­natkozólag e hasznos kötetben nem kapnánk felvilágosítást. Fel van itt sorolva mindaz, ami a pályák fontos kérdésére vonatkozólag a minő­sítő és szervező törvényekben, szabályzatokban, iskolai értesítőkben és hivatalos lapokban szét­szórtan megjelent. Kétszeres hasznát veheti ezen munkának mindenki, akinek pályaválasztás előtt álló fia vagy rokona van, mivel a legkülönfélébb állások közötti különbséget könnyen felismer­heti és ez által a körülményeknek, az illeté ifjú tehetségének és képzettségének _ legjobban meg­felelőt tudja kiválasztani. Az „Életpályák“ har­madik kiadása fűzve 4 korona, bekötve 5 korona. * Vendéglősöknek bejelentési-lap kapható a „Szabadsajtó“ könyvnyomdában. * 3 drb. liarczi kanári eladó Oláh Mi­hály fodrász üzletében. CSARNOK. Kölcsey sirjánál*) — 1899. május 28. — Jer Kölcseynknek áldott szelleme — Sírod mellől kél hivó szózatunk — Dicső hazádból szállj e főidre le Hol emlékednek áldva áldozunk. *) A Kölcsey Ferencz sírjának a Kolcsey*kÖr által való megkoszorúzísa alkalmával elszavalta a szerző. Szerk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom