Szamos, 1899. május (31. évfolyam, 36-43. szám)

1899-05-14 / 39. szám

zást tekintve — volt: vasúti alkalmazott 3382, kiskorú 1216, posta és távirda alkalmazott 3U5, állami alkalmazott 129, tanár és tanító 139, vármegyei, városi és községi alkalmazott 103, csendőr 101, önálló kereskedő 88, orvos 58, ma- gánhivatalnok 56, iparossegéd 59, tanuló 48, kereskedő segéd 40, mérnök 35, önálló iparos 33, katona 32. Vallásra nézve a róm. katholi- kusok voltak többségben. A 6722 folyamodó közt ugyanis volt: lóm. kath. 3297, izraelita 2379, ág. hitv. ev. 4o6, gör. katli. 303, ev. ref. 198, gör. kel. 107 * E. I. K. E. gyufa. Az első temesvári gyufagyár r. társaság, lisztán magyar emberek tői honi tőkével alapítva, modern technikai fel szereléssel arra törekszik, hogy jelenben még közel 1 millió írt értékben Ausztriából behozott gyufaterméket kiszorítsa. A fentnevezett gyár E. M. K. E. gyufa“ név alatt minden külföldi gvártmánynyal egyértékü fosfornélküli, ugyue vezett „svédgyufát“ hoz forgalomba. A temes­vári gyufa gyár minden ezer doboz eladott E. M. K. E. gyufa után kellő ellenőrzés mellett 5%-ot juttat a közművelődési egyesület pénztá­rába. A E. M. K. E. elnöke gróf Béldi Ákos, úgyszintén annak főtitkára Sándor József a leg­melegebben ajánlják ezen tisztán magyar ter­méket a hazafias közönség pártfogásába, mert aki EM.KE. gyufát vásárol, kétszeresen szol­gálja a hazafias czélt. A Petit Journal de Paris-bau olvassuk a következőket. A vidéki lakosok is és a városi emberek is sok mindenfélé- beu kitűnnek, de sok rossz tulajdonságuk is van. Ilyen hogy csak egyet említsünk, a kitartás hiánya. Erről Lokádia nő­vér, a Notre-Daine-apáczák főnöke, la Ceileben, Saint-Avit, mellett (Puy de Döme, Prancziaország) a következőket irja nekünk : Mindazok, a kiknek a „Dr' Williams Pink-pilulái sápadt személyeknek“ gyégyité szert ajánlottam, a használat után rögtön visszanyerték étvágyukat és erejüket. Sajnos, hogy csak kevés ember vesz annyi gyógyító szert a mennyi szükséges, hogy teljesen meggyógyuljon, mert mihelyt néhány nap múlva jobban érzi magát, felhagy a gyógyítással. A baj ezután természetesen visszatér, sót hevesebb lesz, mint a milyen volt és mi idéz csak azért, mert a beteg kissé korán hagyta abba a gyógyítást és nem volt kitartása. Két eset, melyben a gyógyítás rövid ideig következetesen történt, eléggé bizonyítja a mondottakat. Egy 38 éves apácánk öt év óta bélgyuladásban szenvendett, a mi“idöröl-idóre roppant fájdalmat okozott neki. Sokféle szert”haszuált, de mindannyi csak múló javulást hozott, a baj azonban végre mégis visszatért. A Pink-pilulák használata után néhány nap múlva jelentékenyen javult a beteg áll .pota s a javulás állandó lett. Bár nővérünk csak egyszer gyó- gyittatta magát, lájdalmai többé nem tértek vissza. Egy másik 37 eves személy nagy föiindulás következtében annyira beteg lett, hogy már-már halálán volt, mert öt, heti folytonos betegsége rendkívül elgyöugitette. Rendkívüli bágyadtsága és heves szivdobogása lehetetlené tett miden legcsekélyebb erőltetést. Megkezdte a Pink-p lulák vételét és meglepetéssel látta, hogy gyengesége szituik és ereje lass n visszatér. De kissé korán hagyott föl a pilulaszedés sei és igy a szívdobogás ismét visszatért. Rögtönös elha­tározással ismét folytatta a gyógyítást és a baj nemsokára végképpen megszűnt. Ez a személy most semmiféle gyógyító szert nem használ és ereje, egészsége jobb. mint valahb volt. Ez a levél aleggé bizonyítja, hogy mint mindenben a betegség gyógyításában is kitai tónak kell lenni. A fent közölt levél Uabliu és társai céghez, a dr. Williams Pink- pilulái készítőihez vau ezimezve. A Pluk-pilula felséges erósitó szer, visszahozza az erőt a gyöngének és még a legzsengébb szervezetnek sem árt. Kapható gyógyszertár­akban és a magyarországi főraktárban: Depot der Apotheke von Gabiin & Cie Budapest, V., Yáczi-körut 17. szám, Egy doboz ára 1 frt 75 kr. és hat doboz ára 9 frt. Ezek a pilulák nagyon hathatósak a vérszegénység, csuz, neuralgia neuraszttéuia, gátbaj, gntaiités, bénaság, arczrózsa, skrofula stb. ellen visszaadják arez jő színét mindennemű betegség­eknél. Central Depot für Európa, Gabiin & Cie, 3, Cité Trévise, Paris. Ma nekem, holnap neked. Már többször említettük, hogy a szerencse sokaknak jövőjét megváltoztatta. Amint értesülünk, egy budapesti bankház eddig löbb mint két millió forintot fizetett ki megbízóinak 100.000, 90, 80, 30 ezer koronás nyereményekben. A most kezdődő osztálysors­játéknál olvasóink figyelmébe ajánljuk ezen czéget, mely szerencséjénél, szolidságánál és megbízhatóságánál fogva amúgy is nagy bizalomnak örvend. Ez a czég Török A. és Társa bankháza Budapesten, mely a beérkező megbízásokat pontosan, gyorsan és megbízhatóan teljesiti. Az első osztályú sorsjegyek árai: sorsjegy, 6 frt. */2 sorsjegy 3 frt '/i 1 frt 60 kr. 1/8 sorsjegy 75 kt. Sorsjegyek^ bevásárlásánál Török A, és Társa budapesti bankházát Váczi-kürut 4/a. legmelegebben ájáuljuk. A Halmi Népbank r. tár­saság házat akar építtetni, a ház tervrajza a „Népbank“ helyiségében — hova az ajánlatok is zárt levél­ben beadandók lesznek -r a vál­lalkozni akarók által megtekint­hető'. Önkéntes árverés 1. Eladatik önkéntes árverésen az 1899. évi május 18-án csütörtökön d. u. 2x/t órakor a helyszínén a Lemák Sándorné házas telke a szatmári Szentvérben. 2. Kikiáltási ár 5000 frt. Bánatpénzül a legtöbbet ígérő 100 Irtot ad 3. Készpénz fizetés mellett adatik el a házastelek. Százalékot átírási költséget a vevő fizet. Átadatik a telek a szerződés megírá­sakor. * 4. A szerződés kelté.öl kezdve haszon és kár a vevőé de övé az adó teher is. Vevő tartozik az átírásról gondoskodni. Szatmárit, 1899. márcz. 10. Lemák Sándorné. 2539- 1899. tksz. Árverési hirdetményi kivonat. A szatmárnémeti kir. töívszék, mint telek­könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Belvárosi tak. pénztár r. társaság végrehajtaiónak Huber Vendel és neje végre hajtást szenvedők elleni 113 korona 98 filler tőkekövetelés és jár. iránti végre­hajtási ügyében a szatmári kir. tszék. az erdődi kir. jbiróság területén levő Erdőd községben fekvő az erdődi 1, 1635. sz. íjuvben A f 2 sor. 11 a. hisz. alatt lelvett ház, udvar, és kénből álló ingat­lanra 517 Irt; II., az 1036. sz. tjkvben A j 1—26 sor. 373, 515, 832, 91.', 1241, 1395, 1517, 1684, 1898, 1948, 2750, 2759, 2960, 3077, 3339, 3481, 3590, 3607, 3899, 479y, 5051, 5303, 5554, 5892, 2694 a 3019, hrszám alatt felvett ingatlanra az árverést 1236 írtban ezennel megállapított kikiáltási arban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingat­lanok az 1899. évi julius hó 13-ik napján dél­előtt 9 órakor Erdőd község házánál megtartandó nyilvános árveresen a megállapított kikiáltási áron alul is el adatni fognak. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla­nok becsárának 10 százalékát készpénzben vagy az 1881. LX. t.-cz. 42 §-ában jelzett árfolyam­mal számítót és az 1881. évi november hó 1-én 3333. szám alatt kelt igazságügyminiszteri ren­delet 8 §-aban kijelölt óvadekképes értékpapírban ukiküidött kezéhez letenni avagy az 1881. LX. t-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis­mervényt átszolgáltatni. Kelt Szatmar, 1899. évi márczius hó 2. Antal, kir. trvszéki albiró 314—1899 végrh. szám. Árverési hirdetmény. Alulírott kiküldött bír. végrehajtó az 1881. évi LX. t. ez. 102. § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szatmári kir. tői vényszék 1898. 19390. számú végzésé következtében Venglárcsek István szvátaljai lakos ügyvéd által képviselt A Szinér- váraljai Takarékpénztár javára Joó László és Tsai Borhidi iakosok ellen 110 frt s jár erejeig 1899. évi márczius hó 21-én fogan, kielégítési végrehajtás uiján le és telül foglalt és 441 írtra becsült takarmány, tengeri, zab, sertések, libák és borjukból álló ingóságok nyilvános árverésen el- adatnak. Mely árverésnek a sz. váraljai kir. bíróság 1898. évi V. 569/2. sz. végzésé folytán 110. Irt tőkekövetelés, ennek 1898. évi október hó 17 nap­jától járó 6°0 kamatai y8°/0 váltó dij es ed­dig összesen 37 Irt 54 krban biróilag már meg­állapított költségek erejéig Borhidon alperesek lakásán leendő eszközlésére 1899. évi május hó 20-ik napjának délután 2 órája határidőül kitüzetik es ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg­jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó­ságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t. ez. D 7. és 108 § a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak. Kelt Sz.-Váralján 1899. ápril hó 27-ik napján. Sprenger kir. bírósági végrehajtó. Értesítés. Van szerencsém tudatni, hogy lakás­omat május hó elsejétől Kazinczy- uteza 27. sz. alatti ujonan ép lt lázamba tettem át, s ennek folytán Be— pényi-uteza 16 számú házastelkemet, mely egészen téglából épült :s még 4 évig adómentes, 3 szoba konyha ;amara, pinc/.e s nagy gyümölcsös kentei, izabadkézből örökáron eladom. Bállá István tulajdonos. 1 i'ü r f.MHMEia-gjmmafi»' mgji iiiamrafjta-jmumimiiMiii'r»«»« ommiihimih Felelős szerkesztő Dr. Hantz Jenő. Fóniunkatárs Tankóczi Gyula Hirdetmény Szatmáron Kossuth Lajos-utczán levő 19. és 21-ik számú Rökk Béla nevén álló házas telkek, folyó hó 18-án 9 órakor a törvényszéki árverelő helyiségben, el fognak adatni. Venni szándékozók ezzel értesittetnek Foulard selyem 65 krfól 3 fit 35 krig méterenként. •—japáni, chinai, stb. legújabb min­tázatok és színekben, valamint fekete, fehér és színes Henne berg selyem 45 krtől 14 fit 65 krig méterenként — a legdi­vatosabb szövés szín és mintázatban. Privát-fogyasztóknak posrabér és vámmentesen, valamint házhoz szállítva — min - ákat pedig póstafordultával küldenek Hennebgrg G. se- tyem gyárai (c<. és kir. udvari szállító) Zürichben, (Magyar levelezés. Svájczba kétszeres levéíbályeg ragasztandó.) Premier Kerék-pár minőség Megbízott. Hartmann Jakab, Szatmár. már 24 év óta O 1 S Ö

Next

/
Oldalképek
Tartalom