Szabolcsi Őrszem, 1937 (1. évfolyam, 1-12. szám)

1937-12-01 / 12. szám

4 3 SZABOLCSI ŐRSZEM 1*37. december hó. ben merül ki, hanem egy jövőbe látó nagy elme és nagy jellem víziószerű megnyilatkozását és pa­rancsoló, útmutató gesztusait: akkor elmondhat­juk, hogy a Tanú a maga idejében az egyetlen magyar politikai sajtóorgánum volt, a Magyarok Romániában pedig késtégkíviii egy látnoki képes­séggel megáldott (vagy megvert?) zseninek a je­lenre tájékoztató, de a jövőbe is utat mutató megnyilatkozása. És ha a praktikusság fogalmát nem azonosítjuk a pillanathoz ragadtsággal, ak­kor Németh László (akit pedig Sshöpflin a poli­tikai képzettség hiányával vádolt), ma az egyet­len magyar reálpolitikus. Erre különben az igaz­ság biztosításán kívül vérmérséklete is kiválóan alkalmassá teszi. Ady tajtékzó dühének, Szabó Dezső maró gúnyjának és sokszor nagyon is szubjektív líraiságá.nak alig van nyoma benne. Mint szépíró is jelen legnagyobbjai közül vailó. Művészetének talaja a nép. Regényei kö­zül legjobb a Gyász. A mű tárgya egy finom lé­leknek túlérzékenységből, hiúságból és mélyen a hiúság alatti mélységekből táplálkozó, egészen különös, predes-ztináeiós tragédiája; vívódás a magyar failu sok évezredes, merev, minden szem­rebbenést számontartó ázsiai'etikettjével. Álnok, idegtépő küzdelem, és borzalmasan reménytelen, ahol az áldozat maga tárja ki szívét a csapások­nak; ahol a sebek kivédéséről szó se lehet, ha­nem csak a fájdalomnak az idegen szem elől való gőgös rejtése a probléma. A szabadakarat látsza­tának és a természet démoni kényszerének az a vegyülete ez. Kurátor Zsófi örökéletű alak, a Gyász feltétlenül remekmű. Hogy mennyire ma­gyar, azt csak az . érezheti át, aki igazán ismeri a magyar falu lelkét. A „Bűn“ című regény egy a faluból elkallódott parasztlegény életének raj­zában a költő szociális lelkiismeretiének gyónása és bűnvallomása. Szerkezetében nincs meg az a biztos arányosság, ami a Gyászt jellemzi. A lelki mélységiek ég feszültségek olyan megjelenítő ere­jét sem találhatjuk meg benne, amit a Gyászban csodálhatni. De a műben nyilatkozó nemes szo­ciális érzés és bátorság, az előadás vonzó eleven­sége és főileg a téma nagy időszerűsége érdekes és tanulságos olvasmánnyá teszik. Németh László mint gondolkozó és művész egyaránt kivételes jelenség, a legnagyobb azon­ban miint j-ellem. Ebből a szempontból kiállja az összehasonlítást a legnagyobbakkal is. A mun­káiban az írói hűségnek és bátorságnak olyan foka nyilatkozik meg, amely a tisztelet érzését váltja ki mindenkiből, akinek az erkölcsi nagyság iránt 'érzéke Van. Tollát mindig a legnagyobb cél vezette: elvonni a magyarságot a pusztulás útjá­ról, ahol nézete szerint most halad. E cél érdeké­ben megvívott nagy harca még csodálatosabbá válik azáltal, hogy az író közben reménytelenül pesszimista a magyar sorsot illetőleg, amely sze­rinte a jövőben egészen kilátástalan. Hérodotos meséli, hogy a thermopylaei csata napján egy görög katona, Eurytos betegállomány­ban a harcvonal mögött volt, s így e véletlen foly­tán megmenekült. Mikor ez az Eurytos másnap meghallotta, hogy a spártaiak mind elestek, fel­szerelte harci szekerét és bár a harcnak vége volt már, belerohant a többmilliós perzsa hadseregbe. Németh Lászlót könnyű párhuzamba állítani ezzel az Eurytosszál. Ö is egy ellenséges világ ellen rohan reménytelenül és egymaga. Helyzete azonban nehezebb, mint a görög katonáé. Met Eurytost a perzsa háborúk nagyszerű közszel­leme, a barbárság elleni küzdelemben elesett gö­rög hősök umbrái erősítették az utolsó úton, míg Németh Lászlót közömbös vagy rosszindulatú írástudók fölényes mosolya s egy az időkhöz mél­tatlan generáció értetlen bámészkodása veszi kö­rül. Németh László ma a legbecsületesebb ma­gyar író. Kell, hogy olvasuk munkáit és főleg, hogy kövessük ezt a szellemet, amely munkássá­gában megnyilatkozik. Legolcsóbb bevásárlási forrás MAYER ÁGOSTON úri és női divatáru üzlete Nyíregyháza, Zrínyi Ilona-u. 2. Tel.: 537. Nagy ifjúsági toborzó Hírt adtunk már előző számunkban arról, hogy a középszabolcsi református egyházmegyé­ben 1938 januárjában nagy ifjúsági toborzót fog tartani az egyházmegye missziói bizottsága a KIÉ központ támogatásával. Kovács Péter orszá­gos KIÉ földmíves titkár, Garay Miklós diakó­nus, ifjúsági munkás, valamiint Kiss Pál ref lel­kész, egyházmegyei missziói előadó, január 13-án megkezdik a körzeti ifjúsági konferenciák tartá­sát. Mindenütt egynapos konferenciát rendeznek, melyen nemcsak az ifjakhoz, hanem az egész gyülekezethez is szólni fognak, az ifjúsági mun­káról, a mai ifjúság feladatairól, célkitűzéseiről, a rúaigyar sorsról és a református egyház küldeté­séről. A komor télben verőfényes tavasznak ígér­kezik ez a nagy mozgósítás és seregszemle. Krisz­tus, a Fővezér várja ifjú, hű vitézeit a riadó sza­vára! A meghívót az egyes gyülekezetek Ifjúsága számára itt adjuk: Fiúk ! Testvérek ! A KözépszabolcsiReiformátus Egyházmegye missziói bizottsága és a Keresztyén Ifjúsági Egye­sületek Nemzeti Szövetségének Református Ága testvéri találkozóra hív Benneteket az alább fel­tüntetett időben és helyre. Jézus Krisztus fővezér- sége alatt diadalmasan, lobogó zászlók alá. Hozzátok el ifjúi hű szívetek forró dobogá­sát, szent tüzét és tisztaságát! Azt akarjuk, hogy ez a téli táborbaszáílás nagy elhatározásoknak, komoly célkitűzéseknek és bátor elán dúl ásóiknak lenne az áldott alkalma. Azt akarjuk, hogy a magyar református ifjú a legkülönb legyen az élet nagy harcában vala­mennyi más ifjú között. Szíve arany, lelke gyé­mánt, jelleme szikla... Azt akarjuk, Fiúk, hogy alkalmasaik legyetek Istenországának és Nagymagyarországinak építé­siére ! Honfoglalás, országépítés nagy munkája vár rátok, Fiúk ! Ezért új vérszerződésre van szük­ség. A szent, igaz, az ártatlan vérrel, Krisztus vé­rével kössétek meg azt. Az Ö nevében hívunk Benneteket, az Ö nevé­ben jöjjetek ! 1938 január 13-án Balsára gyülekezik : Szabolcs, Vencselő, Gáva ifjúsága. ,, „ 14-‘én Paszabra: Búj, Ibránv, Tisza­b ere el. „ „ 15-én Nagyhalászra : Tiszafád, Vas­megy er. „ „ 16-án Kemecsére: Kótaj, Nyírbog­dány, Ny írt ura. „ „ 17-én Orosra: Nyírpazony, Nyíregy­háza. „ „ 18-ián, Apagyra: Sényő, Nyírtét, Be­senyőd, Nyíribrony. „ „ 19-én Baktalórá.ntiházára: Nyírjákó, Nyírkércs, Ramocsaháza. ,, „ 20-án: Vajára: ör, Rohod. „ „ 21-én, Öfehértóira: Nyírgyulaj. „ „ 22-én Nyírbátor, Encsencs, Kis­ljta, Piriese. „ „ 24-én Nyírmihálydiba: Nyíradony, Nyír gél se. „ „ 25-én Balkányba: Geszteréd, Szakoly. „ „ 26-ián Nagykállába: Kállósemjén. „ 27-én Üjfehértóra: Téglás ifjúsága. Általános programm: A kijelölt napon a kijelölt helyre a megneve­zett gyülekezetek református ifjúsága és érdeklődő hívek, főként a presbitérium és tantestület tag­jai, valamint a Leányegyesületek tagjai szívesked­jenek megjelenni délelőtt 9 órára. Délelőtt 9—10-ig: ismerkedés, jelvényfeltűzés. Délelőtt) 10—11-ig: istentisztelet a templom­ban a gyülekezet és a vendégek részére. Délelőtt 11—12-ig: ifjúsági konferencia a templomban. Ebéd 12—14 óráig az iskolában. Délután 14—17-ig: megbeszélés a fiúkkal az iskolában. # Délután 17—18-ig: vallásos estély a templom­ban. Tudnivalók: 1- A nagytiszteletű Lelkész Urakat bizal,óim­mal és szeretettel kiérjük, hogy ismertes körül­tekintő buzgőságukkal karolják fel a konferencia ügyót. Minél több ifjút és érdeklődőt hozzanak magukkal. 2. Minden ifjú jelentkezzék .előre 3 nappal, illetékes lelkészénél, aki a résztvevők számát egv nappal előbb közli a táborhely lelkészével. 3. Mindenki hozzon magával zsoltárt, bibliát. 4. Minden résztvevő köteles a jelvényt meg­venni és feltűzni. A jelvény ára 10 fillér. 5. Élelmet "mindenki hozzon magával, mert közebédet nem tartunk. 6. Foglalok, kerékpárok elhelyezéséről a ven­déglátó gyülekezetét kérjük a presbitériuma út­ján. Takarmányt hozzon mindenki. 7. A templomi persely az ifjúsági munka cél­jait szolgálja, azért kérjük a résztvevőket, hogy a perselyről ne feledkezzenek meg. Porzsolt István sk. esperes. Doboss Károly sk. Kiss Pál sk. KIÉ titkár. egvh. missziói előadó, ref. lelkész. Kovács Péter orsz. földmív. titkár. HÁZI ÁHÍTAT Mert született néktek ma a Megtartó (Lukács 2. 11.) Az egész világ rettegi az elmúlást, a halált. Kétségbeesetten igyekeznek a politikusok a béke fenntartásán, hogy a háború óriási kaszája végig ne vágjon, embermilliókon... lázas tevékenység­gel, legjobb tudásukat csatasorba állítva küzde­nek az orvosok a laboratóriumok csendjében az embert elpusztítaná akaró bacillusok hadával, a tudósok, professzorok a tudomány és tudás fegy­verével harcolnak az ember milliók testét veszé­lyeztető, pusztulással fenyegető rémséggel, — de minden óvóintézkedést ledönt, minden tudást túllép az elmúlás réme és egyrehullanak, egyre vesznek testileg-lelkileg egyaránt az emberlégiók szerte e széles világon... Az ember legtöbbje ret­tegve gondol az utolsó órára. Mindent elkövet, hogy mentül jobban elodázza azt. Óvószereket használ, orvosságokat szed, a testét edzi, fél a veszélytől és mindenféle módszerekkel próbálja védeni magát, — az elmúlás pedig követi lépteit.... Miért fél annyira az ember az elkerülhetetlen haláltól? A lélek retteg benne, rettenti a szemtől- szembe Való leszámolás pillanata... Átlag az emberek nem is akarnak rágondolni erre a rémslégesnek érzett órára ! Szinte elaltatják a lelkűket hódító-szerekkel! Némelyik a mulato­zás lármájával, némelyik a vagyonszerzés lázá­val, némelyik a szertelen élet lézas lüktetésével nlémitja el a lelke hangját! Mások jóslások, babo­nák titokzatos fátylába burkolóznak bele. De mindez hiábavaló és sikertelen kísérletezés! — Tudja, érzi ezt mindenki és ép ezért retteg... Mint a révpart a hullámokon hánykolódó kis csónak számára, mint egy mentsvár a mene­külőnek, miint egy jóságosán lenyúló, erő* kéa a

Next

/
Oldalképek
Tartalom