Szabolcsi Őrszem, 1937 (1. évfolyam, 1-12. szám)

1937-04-01 / 4. szám

1937. április hó. SZABOLCSI ŐRSZEM Országos protestáns egyházzenei konferenciát rendezed Budapesten a Magyar Protestáns Iro­dalmi Társaság f- év március hó 1-én és 2-án. Méreteiben impozáns, hatásában egyelőre még kiszámíthatatlan jelentőségű megmozdulás volt ez a konferencia. Szükségszerűségét mindenki érezte, ezért voltak olyan szép számmal kép­viselve vidékről is lelkészek, tanárok, tanítók, kántorok. Napirendre kellett végre tűzni ezt az elhanyagolt kérdést s szembe kellett nézni az egyházizene korszerű problémáival­Február 28-án este egyházzenei hangver­seny vezette be a konferenciát. Az iskolák szó­laltak meg az énekkarok által: A Baár-Madas Ref. Leánygimnázium, a Budapesti Ref. Gim­názium, a Budapesti Ev. Gimnázium és Ev. Leánygimnázium Gyönyörű műsorukat igazán minden egyházizenével foglalkozó vidéki tanár­nak, karnagynak, vagy kántornak hallani kel­lett volna- Uj volt a kidolgozás, a forma, amely­ben ezek a kórusok megjelentek, de a Lélek a régi volt, az eredeti reformáció korabeli genfi zsoltár. Az ev. és ref. templomokban reggel és este zenés áhítat vezette be, illetve zárta be a napi konferenciát, melyeken egyházizenével fog­lalkozók legkiválóbbjaink tartottak előadást. Előkerültek az eddig rejtett hibák, kívánalmak. Az orgona építéséről Árokháty Béla tartott elő­adást, rámutatván az orgona építés jelen hi­báira, amikor hozzá nem értő kezek komoly­talan hangszereket építtetnek ref. templomaink­ban. Egy orvossága van ennek : Idejében ko­moly szakértővel megbeszélni az esetleg épülő, vagy javítandó orgona tervét­„Az egyházizene iskoláinkban“ címmel Peschkó Zoltán gimn- tanár tartott előadást. A fundamentumot kell jól megvetni, hogy arra tar­tós és erős ház épülhessen. A fundamentum­vetés alapos munkájáról az egyházzenei hang­verseny meghallgatásakor nyertünk tájékozódást. Ádám Jenő zeneművészeti főiskolai tanár az egyházi ének- és zenekultúránk fejlődésének lehetőségeiről tartott sok és értékes hozzá­szólással fűszerezett előadást. Lajtha László pedig kiemelte az egyházizenét szűk kereteiből s a nemzeti kultúra szolgálatába állítva, rávilá­gított az ott reáváró nagyszerű feladatokra és lehetőségekre. Jelen sorok Írója „a református énekes­könyv és a gyülekezeti éneklésiről tartott elő­adást- Talán ez érdekelte a jelen volt refor­mátusokat a legjobban és legközelebbről- Ko­molyan felmerült a mostani énekeskönyv alapos revíziója, mint a továbbhaladásnak alapköve. Ha rossz az énekeskönyvünk, a gyülekezeti éneklés sem lehet jó 1 A kántorképzésről Gárdonyi Zoltán tartott előadást. Bizony lesújtóan hatott mindenkire egy fiatal, végzett kántor panasza az elégtelen kántorképzés miatt. Itt az ideje, hogy e téren is alapos reformok léptessenek életbe. Az egy­házzenei szakfelügyelőségről s a zenei szak­lapról szólt az utolsó előadás, melyek nélkül komoly eredményt elérni, a kérdéseket napi­renden tartani nem lehetett. Ennek a konferenciának nem kézzelfog­ható eredmények elérése volt a célja, hanem a figyelem felkeltése, melyeknek megoldására a rendszeres munkának, ha lassan is, de végre meg kell indulni. Nyíregyháza Víkár Sándor. 5 év — 25 intézmény a cime annak a képes albumnak, amelyet az Országos Refo rmátus Szeretetszövetség adott ki, a megalakulása óta eltelt idő alatt kifejtett mű­ködésének eredményeit foglalva abban össze. 60 beszédes kép ékesíti és gazdagítja az al­bumot, amelyet 40 fillérért bárki megszerezhet a Szövetség központjánál (Budapest, XIV. Ste- íánia-ut 29. sz.) Erre az albumra az előszó utolsó mondatával hívjuk fel a figyelmet: „Ez a hatvan kép hatvan kérdőjel: Ki lesz az, akin keresztül újabb képek, újabb intézmények so­rakozhatnak a szeretet albumában ?“ HÁZ I^Á H I T A T „Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja.“ (János 14 : 27.) Békesség. Milyen drága szó! S mennyivel drágább maga a békesség valósága! Egyik leg­nyilvánvalóbb jele és bizonysága ennek az a tény, hogy a legellentétesebb érdekek, irány­zatok és hatalmasságok képviselőinek nyilatko­zataiban állandóan békességre történik hivatko­zás. Még a megremegtető arányú fegyverkezések unalomig hangoztatott indoka is mindig a békesség. S ha valahol és valamikor elfolyik és semmivéválik az emberi életnek ez a drága, tápláló olaja, hogy siet mindenki elhárítani magától a felelősséget! Háborúskodó nemzetek, gyűlölködő házastársak, pereskedő emberek, hogy sietnek tisztára mosni magukat s hogy tolják át a békesség felborulásáért a felelősséget mindig a másik félre. Békesség. Milyen drága öröksége az Isten gyermekeinek 1 Békességet hagyok néktek. Nék­tek, akik az enyéim vagytok és lesztek. Ne csodálkozz testvérem, hogy a világban nincs békesség- „Nincs békesség igy szól az Ur, az istenteleneknek!“ S bármennyire mindenkire, reád is szörnyű, a te sorsodat is sorvasztó és sokszor tönkretevő következményei vannak is annak, hogy ennek a világnak nincs, mert Isten nélkül nem is lehet békessége, téged első sor­ban ne a világ dolga és sorsa izgasson. Ebben a vonatkozásban úgy is édeskeveset segíthetnél, ha ugyan egyáltalán segíthetnél te is, úgy, amint vagy- Amikor csönd száll a szivedre, azt kér­dezd meg magadtól, azt vizsgáld meg jól, ala­posan önmagadban, hogy neked van-e békes­séged? Nem e világ szerint értelmezett békes­ség csupán, hanem valami egészen másfajta, magassabbrendü, mélyebb jelentőségű, több amannál. Meg van-e benned az Ő békessége? Figyeld csak: az én békességemet adom néktekJ: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Tudod-e, tapasztaltad-e, hogy ez a békes­ség, az Ő békessége független a külső körül­mények, a sorsod, a szerencséd alakulásától?! Hogy ez a békesség akkor is hatalmas és meg­tartó erőként lesz mindenek előtt nyilvánvalóvá, amikor a nyomorúságok völgyén át vezet az 5 utad, amikor körülötted lángban áll a világ, amikor mások a hajukat tépik és kétségbeesés karjába dőlnek, mert elvesztettek mindent, amire e világ szerint való életüket építették, mert megcsalta és kifosztotta őket ez a világ ?! Tudod-e, hogy ez a békesség keresztrefeszitve is imádkozott a keresztrefeszilőkért és a Húsz János ajakán a lángok között, a máglyán is zsoltárt énekelt? I Van-e neked ilyen békességed ?! Hányszor veszíted el a talajt a lábad alól, hányszor lépsz ki önmagadból feldultan, pedig csak egészen kis dolog történt veled. Hányszor kihoz a sodrodból a legkisebb kudarc, a leg­enyhébb „mellőzés“, hányszor „nem bírod idegekkel“ — igy mondod —, pedig csak egy kis gyermek sir valahol az anyja után, vagy pedig csöndben, álhatatosan esik az eső...?! Látod, milyen fájdalmasan szánandó^ hiányt jelent az, ha nincs meg bennünk az Ő örök­sége, az ő békessége! Nincs földi kincs, hatalom, tudás, aminek az árán ezt a békességet a magadévá tehetnéd, megvásárolhatnád! Elkoptathatod a térdedet a köveken való „vezeklés“-ben, vagy bársony­párnákra rakhatod az „érdemeidért“ kapott ki­tüntetéseket, hogy azok nyugtassanak meg ön­magad és a világ előtt: az ő békessége nem lesz a tiéd ! Egyetlen módja van annak, hogy a tiéd legyen: elfogadni őt! Kitárni előtte önmagad minden fenntartás nélkül, hogy belép­hessen az életedbe, hogy ő vegye át az életed kormányzását. Leborulni az ő golgothai kereszt­je előtt, eltenni minden álarcot, minden hiába­valóságot, megsiratni minden vétket és bűnt és szivünkben az Ő áldott vigasztalásával kelni fel és indulni el az uj élet utján : „A te hited megtartott téged, eredj el békességgel“. Az Ő békességének ára a váltság elfogadása. Te azok között vagy-e, akik boldogan hordozzák és élik az ö békességét, mert Krisztus megváltottjai ? Téged is megbékéltet. Érted is eljött! F. K. Gazdasági tanácsadó Ahogy a határban erre arra járok, sok kívánni valót hagy maga után a gazdálkodá­sunk. A múlt hónapban azt írtam igyekezzünk a télen kihordott trágyát minél hamarabb alá­szántani, mert minél tovább hagyjuk alászán- tatlanul annál többet veszít az értékéből. Saj­nos még nagyon sok helyen lehet látni alá- szántatlanul, elteregetve vagy csomókba rakva az istállótrágyát. Az ősszel elhagyott tengeri földek szántatlanul állnak, sok helyen magas szárcsonkokkal, — ez káros a földnek, mert a talaj élet nem működik benne és káros azért, mert a tengeriszár tövében sok moly álca telel át és szaporítja a kártételt. Igyekezzünk minél hamarabb beszántani. Április hóban a kapás növények alá a talaj előkészítés és a vetése kezdődik. Az őszi szántást ne szántsuk meg tavasszal, csak jól porhanyítsuk meg. A takarmányrépa, tengeri vetése, tavaszi takarmányok vetése ebben a hónapban van. A takarmányrépát 45 cm sor­távolságon vesszük, katasztrális holdankint 14—16 kg. magot számítunk. Ha nagyon laza a föld vetés előtt, célszerű lesz meghengerezni, mert így a kelés biztosabb és gyorsabb. Kike­lés után mihelyt a sorok meglátszanak, sekélyen kapáljuk meg, mert a gyom elnyomja a répát, ha 2—3 levélkében van, meg kell ritkítani, az egyelése 25—30 cm távolságra történjen. Gyak­ran fellép a répa bolha s emiatt a répát több­ször kell vetni, ezt elkerülhetjük, ha házilag — az eketaliga barázdás kerekének felkarcolá­sával — két könnyű lécből egy bolha fogó taligát készítünk. Áz elkészítése a következő: A barázdás kereken egy 25—30 cm. hosszú vaspálcát dugunk keresztül, ennek két végéhez egy-egy 2 m hosszú lécet szegezünk keresztbe. Erre a lécre elhasznált zsákból egy 30—35 cm széles függönyt szegezünk. Közönséges olajból és gyantából egy ecsettel (rossz meszelővei) kenhető ragasztó anyagot készítünk főzéssel (először az olajat felmelegítjük azután tesszük bele a gyantát). Ezzel az anyaggal a függöny kerék felöli oldatát bekenjük és a harmat fel­száradás után míg jó meleg van és a bolha Adalék a kállósemjéní egyház történetéhez ... „Legkiemelkedőbb a változási esetek közt a Kálósemjéni. Ez az egyház sírja szélén áll, temploma, pap- és tanítólaka romladozó, roska­dozóléiben, a hívek kevesen és azok is szegé­nyek, anyából leánnyá kell lennie, ha segély nem érkezik. S érkezett! Egy helybeli róm. kath. föld­birtokos, Kállay Ödön egyházmegyénk ©leibe azon írott ajánlatát terjesztette, hogy csekély lel­kész i díj nevelésére sajátjából egy fél telek után •eső szántóföldet tüstént örökösen ad, megbí­zottja pedig ezenfelül szóval előadta, hogy a ta­gosításkor is az egyház és hivatalnokai illetmé­nyeinek kiadásánál s a romlott épületek jókarba hozásánál munkás részvételét ígérte, szóval az egylház gondnok s jelenlegi képviselőjének .nyilat­kozata szerint, annyit felkel, hogy az egyház, mely eddigi egyike a legcsekélyebb jövedelműek­nek, egyike leend a legjobbaknak ..., ha az egy­házmegye azon kérelmét teljesiti, hogy Szabó Ferencet, ki jelenben nála nevelő s besorozott káplán, rendes lelkészül odaadja.“ (iLitkei P. tudósítása a fdlsőszábolcsi egyház­megye 1858. évi már©. 2—6-án Ujfehértón tartott gyűléséről. Brot. Egyh. és Isk. Lap 1858. évi. 12. sz. 285. 1.) Sokatmondó üzenet a múltból. A római kát. földesúr református lelkészt visz gyermekei mellé nevelőnek s áldozatos szívvel siet segítségére a „sírja szélén álló“ református egyháznak. Meny­nyivel magasabbrendű keresztyónséget és ma­gyarságot képviselt ez a múlt távolán is átra­gyogó cselekedet, mint a felekezeti és nemzeti összefogást nem mindig szívből prédikáló, mai alkalmi nyilatkozatok! F. K.

Next

/
Oldalképek
Tartalom