Szabolcs, 1876 (5. évfolyam, 1-26. szám)

1876-01-01 / 1. szám

Nyíregyháza, január 1. 1. szám. V. évfolyam. 1876. Elit fiz eteti árak : EgáBZ évre .............................J 1 Fé l évre..........................* ’ ’ i Ne gyed évre.................................... ] SaerkaaRtöi Iroda éa kiadói I hevá a lep agy aialleml mint eny*»1 1 részét tirfíeiíklUdemények, 8 • hirdetések s minden felssólftmlésok • intézendök: I n.-debreczeni utcza WJO- **ámu • Figeczky-WI® ház.' 4 Bdrmoot.tl.n l.ToI.k cm* Urnort kotok­tól fofadtatoak «I. __ A kéziratok nem adatnak vissza. SZABOLCS Vegyes tartalmú hetilap. Megjelenik minden vasárnapon. (Egyes szám ára 10 kr.) Kiadó-tulajdonos: Répdssi István. Hirdetési dijak: Mindaii 4 haaibo. patll-ior bír­detésnél 5 kr., többsiörlnél 4 kr. Terjedelmet hirdetések többaitfr! beik­tatása, kedvezőbb föltételek ftlfttt ««• közölhető. Minden egyes beiktatás után kincstár- illeték 30 kr. A nyílt-térben minden négy hasábos garmond-sor dija 30 kr. Ai előfizetők, a hirdétéiek meg* szab&s&nál, 20*/,*uyi kedvezmény - ben részesülnek. Nagyérdemű közönség! A „Szabolcs’ 4 évi fenállása tanús* kodik eddigi irányának helyessége felől. Neai akarunk nagyhangú ígéretek­kel lépni a t. olvasó közönség elé, ezen évi pályafutásunk kezdetén sem. Nem pe­dig annyival inkább, mivel lapunk szel­leme és iránya marad jövőre is a régi. — Ostorai leszünk minden fonákságnak, a mi a társadalmi téren előfordul, párto­lunk ellenben minden szépet, jót és nemest. Lapunk mint társadalmi lap, kizár minden politikát keretéből, de a politika zűrzavaros légkörén felülemelkedve, tu­dományos szempontból, tárgyalni fog minden nevezetesebb országos eseményt. Ezen kívül különös figyelmet fordí­tunk megyénk és városunk speciális ér dekeire, mint egyházi, árva, telekkönyvi, adó, dohány, rendőri, közigazgatási ügyek megvitatására. Rovatot nyitunk a N y i r- vizek lecsapolása feletti esz­mecserének. Állandó rovatot nyitunk továbbá a „közönség érdekében“ czim alatt, hol szellőztetni fogjuk mindenki­nek jogOS és tényekkel igazolt panaszait, valamint a közönséget kö­zelebbről érdeklő közügyeket. Már eddig is széles körben lévén el­terjedve lapunk, biszszük, hogy jövőre szerencsénk leend azt még szélesebb körben is terjeszthetni, minélfogva a t. hirdettető közönség figyelmét is bátrak vagyunk felhívni, s kijelentjük, hogy a hirdetések feltűnő jutányosán s a lehető legszebb csinnal fognak közöltetni. Végre határozott föladatunk, hogy úgy a vidék, mint a fővárosi lapoknál is napirenden levő személyes czivakodá- sokat a lehető legszűkebb térre szorít­juk, úgy a közönséget, mint laptársain­kat illetőleg. Lapunk előfizetési ára, — valamint alakja is marad a régi: Egész évre 4 írt. Fél évre . . 2 „ Negyed évre 1 „ Szerkesztőségi irodánk és kiadóhi­vatalunk , n-debreczeni utcza 1470-dik számú Figeczky féle háznál van. — Kérjük a t. közönséget: szíveskedjenek lapunk úgy anyagi, mint lát illető mindennemű Küldeményeiket, (előfizetéseket, hirdetési dijakat és dolgo­zatokat) oda czimezni. Tisztelettel A szerkesztőség és kiadóhivatal. Pültünk rögös határain 2C# génius vezet — Kemény s emlékezet." Nehéz kort élünk \... A sötét, a ter­hes emlékezet annyira megnyomta keb­lünket, hogy alig merünk reményleni! Ma a reménység ünnepén! az uj év bölcsőjénél, akaratlanul is a múltnak em­lékezete borong a lelkeken! Összetört remények sötét romjai vesznek körül!... csalódások szellője só­hajt körültünk!.. Könnyező szemek te­kintenek a jövőbe! A keresztre feszített emberiség fájó Bebeire teszszük kezeinket, a nyomorral küzdő hazára gondolunk, s az idő gyermekének, az újévnek arczán megfagyva találjuk a biztató mosolyt! De azért ne csüggedjünk! A valódi lelki nagyság nem retteg a veszélyektől, nem retteg a tövisektől, melyekkel az erény küzdelmes pályája borítva van! i A mit azért nem hozhatott meg a na­gyokba vetett remény és bizalom, azt igyekezzünk felkeresni és feltalálni saját magunkban! Teljesen önmagunkra va­gyunk hagyatva! Támaszkodjunk tehát legjobb barátunkra: „önmagunkra.“ Legyünk munkások, takarékosak, becsületesek, renditbetlen jellemüek, s a győzelmet meghozza a minden szeretet­nek Istene! Kívánjuk, hogy az uj év bölcsőjé­ből sarjadjon fel és érjen hova elébb áldásos gyümölcsösé a hazai tiszta er­kölcs, megelégedés. Adja meg az ég a polgárok boldogságát, anyagi, szellemi jólétét! A népek Istene velünk! Kallós. TARCZA. A nagymama rózsája. Nagymamának haja fehér, Halvány mécs pislog szemében Feddő ajkán nincsen mosoly, Ráncz vonul az öreg képen.... Régen él már! — hányszor fordult Azóta a gönczöl rudja!.... Emlékszik, hogy fiatal volt, Mikor volt, tán ő se tudja. Van neki szép bibliája, Bársony tokban., ezüst csattal, Sűrűn nyomott lapjairól Fápaszemén olvas nappal. Bibliája lapjai közt Egy elszáradt rózsacsokor, Ha bevégzi olvasását Nézegeti olykor-olykor. Kezébe fogva rózsáját Pilláin két könycsepp ragyog, Nagyon sóhajt, s halkan mondja: „Arany idők!"...„Boldog napoki“ S körbe gyűlve unokái — Elmesélget csendes estén Mi hallgatjuk, arany-szája Mézes szavait ellesvén. Látjátok-e? igy kezdi el Ez a rózsa hervadt, száraz, Régi idők emléke, hajh 1.. .. Eltűnt, vissza sem jő már az! Tavasz megjön, derűit az ég! Csillagának tenger sokja Kis csalogány dala mellett A sötét éjt átragyogja Csillagos, hüs tavasz éjen Harmat száll levélre, fűre, Köszönti a kelő napot A természet megfrissülve. Szin s illatát visszakapja E rózsa, ha könnyem hull rá; Elmúlt élet élő tájon Támad körülöttem újra. Nap sugárzik zöld berekre, Árnyában hüs csermely szalad, Tarka gyikok serge hüsöl, Virág fördik a part alatt. Selyem fűben földi eper, Piros, édes, mint ajkatok,— Eprészni ment a kis leány!.... „Arany idők!“... „Boldog napok!“ A tisztelt olvasó közönséghez. Összetorlódott magánügyeim, különösen a miatt, hogy folyó évben munkáimat sajtó alá rendezni szándékozom, kénytelen vagyok a „Szabolcs“ szerkesztésétől visszavonulni. Midőn e körülményt tudomásra hozom, lehetetlen köszönetemet nem nyilvánítani a „Szabolcs“ olvasó közönségének azon párto­lásért, melylyel a vezetésem alatt álló lap iránt mindenha viseltetett. Igyekeztem azon, és jeles munkatársaim segélyével el is értem, hogy időről időre tar­talmas és változatos lapot nyújthassak az ol­vasóknak, és most azon nyugodt önérzettel te­szem le a szerkesztői tollat, hogy felvállalt kötelességemet lelkiismeretesen teljesítettem. Lapunkról a j ellem télén és becs­telen sajtó minden megtámadásai, mint alaptalanok, visszabullottak, mit igazol azon körülmény, hogy különösen azon időtől fogva, mióta egy helybeli szemétlap a „Szabolcsi la­pokkal miuden érintkezést megszüntettem, mint olyannal, melynek minden törekvése elvi fegyverek és férfiakhoz illő érdek helyett egye­nesen személyem ellen volt intézve, előfizető­ink száma folyvást növekedett, s ime még a lap meg sem indulva újólag, már tetemes számú uj előfizetők jelentkeztek. A szerkesztést Angyal Gyula ur veszi át jövőre ; a munkatársak az eddigiek maradnak, és én is ígérem, hogy a mennyire bokros teen­dőim engedik, olykor-olykor felkeresem e la­pot dolgozataimmal. Magamat az olvasó közönség becses jó emlékezetébe ajánlván, maradtam Nyíregyhá­zán decz. 28. 1875. tisztelettel Lukács Ödön a „Szabolcs“ volt felelős szerkesztője. A közönség érdekében. E lapok 52-ik számában az „ÖnálláB“ czimü biztosító és hitelintézet ismertetéséről szólván, érintettük annak életbiztosítási ré­szét is, de csak futólag legyen szabad nekünk a nagy közönség érdekében egyetmást jelen­leg bővebben elmondani. Ugyanis. A legtöbb életbiztosítási intézetek, vagy épen semmi, vagy igen csekély nyeremény osz­talékban részesíti biztosítottak, és ha azoknak táblázatait figyelmesen megtekintjük, úgy fogjuk találui, hogy azoknál a biztosítottak vajmi kevés előnyben részesülnek. Mi ennek az oka, fog­ják kérdeni némelyek ? Annak oka igen egyszerű és kézzel fog­ható, amennyiben honi és más biztosító tár­sulataink kivétel nélkül részvényre vannak alapítva, minek folytán oda van minden igye­kezetük irányulva, hogy részvényeik után men­tül nagyobb osztalékot nyújthassanak, ez lé­vén hévmérője szilárd állásuknak. Biztositó intézeteink, mint hogy részvé­nyeik beváltását mindezideig nem voltak haj­landók lassanként eszközölni, természetszerű­leg nem lehetnek egyebek nyerészkedő társu­latoknál, kik, habár szilárdul állanak is, de a Bokor rezzen, halk szellőben, Szélyel válik a lombsátor, Vadasz lép rajt’ ‘ki zajtalan Karcsú, fürge, ifjú, bátor. Futna a lány,... késő I késő I... Szól a vadász esdve kérve I... Piros rózsacsokrot tűz fel A remegő lány keblére. Mig feltüzi hü kezekkel Beszéde lesz mézes-mázos ... Ember tervez, és felette Jó az isten, jól határoz, ülatterhelt levegőben Himes pille szállong, csapong, Bohó kedvvel lepét űztek. „Arany idők!“...boldog napok!“ A nap és éj, mint a gyermek Egy „tűnik“ — „keres“ a másik Szakadatlan lánczolatban Játszódják a buvócskásdit. Mintha sürgős utjok lenne, Örökösen jönnek, mennek, Áldáskoszoruzta utján Egy sem fárad, nem pihen meg. Már nyári nap sugarától Árad a sik délibábja, biztosítottaknak igep kevés előnyt képesek nyújtani. * ’■ Az „Önállás“ részvényeit, a nyeremény arányához mérten, időről-időre alapszabályilag kötelezvén magát visszaváltani; rövid időn azon kedvező helyzetbe leend, miszerint, ösz- szes nyereménye a biztosítottak javára esend. Az életbiztosításoknál a részvényesség elve nem bír semmi fontossággal, s hogy e téren a kölcsönösség elve minden, azt vitatni is felesleges volna. Az önsegitség kell, hogy legyen korunk jelszava. „Egy valamenyi- ért és valamennyi egyért“l Az életbiztOBitás a nép erkölcsiségén sarkallik s ha ezen igazságot beismertük, azt nyerészkedési czélokra hosszabb ideig elhasz­nálni lehetetlen. Nem lévén jelenleg czélunk a biztosítás előnyeit hosszasabban fejtegetni, azon néze­teinket pedig világosan kifejtettük, hogy az élet biztosítás csak ott lehet előnyös a bizto­sítottakra nézve, a hol az intézet részvényeit siet mielőbb visszaváltani s igy az egész in­tézetet a biztosítottak tulajdonává tenni. Az általunk ismertetett „önállás“ ily el­vek alapján jővén létre, ezen intézettől igen sokat várunk, s hisszük is, hogy az élet biz­tosítás jósága és czélszerüsége iránti hitet ezen intézet legjobban el fogja terjeszteni né­pünk között. Czélunk lévén társadalmi ügyeinknek mentül szélesebb körbeni ismertetése, t. olvasó közönségünkkel az életbiztosítások előnyeit és hátrányait folytatólag ismertetni fogjuk. M. J. CSARNOK. T*n ii>«pgaaa»aBaaMaP3a3,.i ■ rm i sa raagoBB— Helynév magyarázatok. (Rétö-Ensel Sándor „Helynevek magyarázóié“ czimu gyűjteményéből.) (Vége.) Ördögköve. Erdély délkeleti hatá­rának vad hegyei közt egy völgy közepén fekvő oláh falucska medrét egy hegyi patakcsa habzó vize mossa, ennek sziklapartjain bál­ványképhez hasonlítható kőcsoportok meredez- ég felé. A nép hagyományai e szirt-szobrokat a kővé vált sátánnak mondják, s eredetét a következő regében beszélik el: A régi homá­lyos időkben, midőn még lelkek, s gonosz szellemek látogatták hébe-hóba földünket, e táj hires volt leányai szépségéről. A gonosz is — ezt tudva — gyakran szállt fel látogatóba, s egy-egy szép leányt el is vitt magával sö­tét birodalmába, s már rendes évi megjele­nésre szoktatta volt a szerencsétlen falut, ren­desen elragadva magával a falu leányainak legifjabbját, legszebbjét, szomorúságban hagyva szüleit s mátkáját; mert a szép fiatal leányok már gyermekkorukban — román szokás sze­rint — el lettek jegyezve. S az „ördögi góbé“ mindenkor az ily leányokra vetette „fenésen forgó“ szemeit. Egyszer megjelent újra a po­koli látogató, s a kis oláh falu derék birójá­Gázol benne a kutágas, Guggol boglya, úszik csárda. Munkás néptől zsong a határ, Köpüböl mint ha méh ereszt, Kasza sarló vágott nyomán Sarju-rend dől, kél a kereszt. Varrogat a kis leányka, Éjét napot egygyé téve, Bár vér serked tüszurástól, Egy a munka gyors kezébe? Munkásnak a berek lombja Árnyat kínál, tart hüs habot Korsajával jár a kis lányi... „Arany idők!“... Boldog napok!“ őszi szél üz hulló lombot Vándor madár szárnya lebben, Légi utján messze hidad Mind busábban... sebesebben, Kihűlt a nap, világa is Ritkán-ritkán téved ide, Sűrű köd árnya nehezül Letartott mezők felibe. Búcsúzik a kis leányka — Vagyis asszony igazabban — Elbangzék az eskü ajkán „Holtomiglan“ — „boltaiglan.“

Next

/
Oldalképek
Tartalom