Szabolcs, 1875 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1875-01-31 / 5. szám

I A majorban felvágatott 61 öl tűzifa, eb-* bői a téglaégetéshez felhasználtatott 41 öl, ma­radt az 1874-ik évre 20 öl készletben. A vá­rosházai hivatali helyiségek s a közcselédség szobáinak fűtéséhez, leginkább az erdőn vága­tott tuskó használtatott fel. A közelőfogatozás ellátására a város ál­tál tartott három négyes fogat közül, mint már magát lejárt egy fogat, képviseleti hatá­rozat folytán eladatott. A város érdekében, pi­henő időben felhasznált ezen előfogatok ösz- szes keresete volt az 1873-dik évben 27 frt 38 krajczár. f) A közvilágítás kezelése. A város által közvilágítási czélokra be­szerzett 78 db. utczai lámpák kezelése, az 1873-dik évben házilag kezeltetett. Az ezen lámpákban elfo­gyasztott kőolajért . . 1,105 frt 20 kr. A kőolaj elhelyezésére az uj szőllőben kibérelt Han- kovszky-féle borház pinczé- jeért . . . . 60 „ lámpajavitás s lámpaüve­gekért kiadatott . . 300 „ s igy összesen 1,465 frt 20 krt tészen a közvilágítási költség; ha a lámpa- gyújtók díjazását is ide számitjuk, mely három egyénre 200 ttjával számítva tesz 600 ftot, a közvilágítás 1873-ik évben 2065 frt 20 krjába került a városnak. Az utczai lámpák szerke­zete a múlt évben szerzett tapasztalat szerint czélszerütlen, szeles időben a lámpák elalsza­nak, s tömérdek lámpaüveg lesz semmivé. E tekintetben, tekintetes képviselet, változást kell tennünk, vagy legalább a lámpák felett az ellenőrzésről,- mely szerintem most hiány­zik — gondoskodni kell. Kísérletet lehetne tenni talán hordozható légszesz lámpákkal, ta­karékossági szempontból, hogy a tömérdek lámpaüvegeket mellőzhetnők. g) Tégla és cserépgyártás kezelés Az 1872-ik évről maradt a városnak tégla készlete .... 1.063,050 darab Ezen készletből eladatott az 1873-ik év folyamában mind a bárom gyárhelyiségból: í. osztályú tégla . . . 136,150 darab 2. „ „ 192,750 3. „ , • 152,750 Összesen 481,650 darab maradt tehát készletben az 1874 ik évre . . . 581,400 darab az 1873-ik évben a város . 339,100 téglát égetvén, tészen . . 920,500 darab téglát a meglevő készlet. A most említett 339,100 darab téglából 273,000 darab még kemenczében áll kirakva és osztályozva nincs, ennélfogva a tégla kész­let osztályzat szerint következő számokat tün­tet fel. 1. osztályú tégla van . . 247,500 darab 2. „ „ „ 358,300 3. . . 41,700 Összesen 647,500 darab kirakatlan . . • 273,000 Mindössze tehát; 920,500 darab. A cserépgyártás a lefolyt 1873-ik évben szintén házilag kezeltetett: Készlet átvétetett az 1872. évről . . . . 51,600 darab az 1873-ik évben égettetett 171,400 Volt tehát összesen 223,000 darab ezen készletből a múlt évben eladatott .... 80,200 darab maradt a városnak . . 142,800 darab lapos cserepe az 1874-ik évre. Az 1873-ik évben eladott tégla és cserép ára fejében befolyt a pénztárba 9,921 frt 2% kr. a gyártási költség volt . . 10,854 „ 44 „ A meglevő osztályozott tégla készlet ár­összege pedig 15,379 frt 80 krt képvisel, az osztályzatlan 6000 frt. A meglevő cserép ára 4906 írtra számítható, s igy az összes gyárt­mány becsértéke 26,285 frt 80 krt tészen; az 1. osztályú tégla . . 28 frt a 2............................................22 , >3. , „ . . 16 „ a cserép pedig ... 22 írtjával adatott el ezrenrint, s igy becsültethetik fel. A ki nem rakott tégla közép árban 22 forintjával számítható fel ezrenkint. Beszereztetett a gyártáshoz az 1873-ik év elejével 14 írtjával . . 398 öl tűzifa, ebbből elégettetett . . 292 „ maradt 1874-re 106 • ívű „ „ szeivt eddig 896 választót. Az 1869-iki válasz­tok számához képest igen csekély szám ez; nem sok kilátás van hozzá, hogy febr. 4-ikéig azon 251 választó közöl, kik még eddig adót nem fizettek, sokan befizessék adójukat hogy választási jogot nyerjenek. X Meg sem állt a királyig. Nyíregyhá­zán egy első korosztályba tartozó szűcs segéd magán utón folyamodott a magyar királyhoz; kérése az volt, hogy ne a rendes hadseregbe! hanem a honvéd huszárok közzé Boroztassák be. A levél a hadügy minisztériumtól visszaér­kezett már Nyíregyháza városa polgármesteré­hez ezeu hátirattal: „a sorozó bizottság előtt való megjelenés kötelezettsége alól fel nem oldható.“ ** Vámbóry ismert tatárja visszatért is­mét Budapestre. A napokban Nyir-Bátort láto­gatja meg. Mint Írják azonban nem soká fog Magyarországon időzni, már tavaszszal vissza­utazik Ázsiába, hogy ott rokonainak nejét és két gyermekét bemutassa. (0 ^ legközelebb tartott nőegyleti karton­bál bevétele volt összesen 425 frt 10 kr. Ki­adás 204 frt 05 kr. Marad tisztán 221 frt 05 kr. Felülfizettek a következők: Kónodi N P frt, Glück Dávid 1 frt, Mikecz János 1 frt Zoltán Aurél 1 frt, Sexty Gyula 1 frt, Feren­ci Ferencz 1 frt, Juhász Lajos 50 kr., Ná- dassy Károlyné 1 frt, Kornstein Ignácz • 2 frt Czabuch Mátyásné 1 frt, Kövér Miklós 1 frt, Csengery Sámuelné 4 frt, Bertalan Nikelszky Lrzsi 3 frt, Zajacz Józsefné 1 frt, Bencs Já nos 1 frt, Maurer Károly 2 frt, Kubassy Gusz 1 Ili Kerekes Lajos 1 frt, Mendek Gyula ■ “Ji Bodnár István 5 frt, Boer kapitány 1 ft Wildner Alajos 1 frt, Májerszky Béla 2 frt, bzámuely Dezső 1 frt, Windt Márton 50 kr., Ungár Lajos 1 frt, Stern Emánuel 1 frt, Bota- ndesz György 1 frt, Joszka János 1 frt, Horn Adolf 1 frt, Hoffman Adolf 1 frt, Korányi Imre 3 frt, Schwarcz Adolf 1 frt, Dobozy Ferencz 1 frt. Schak Mór 1 frt, Dohány mag. tiszt. 4 frt Brommer Gyula 1 frt. Nikelszky Lajos 4 frt, Flegmán Miksa 2 frt, Eszéky Gyula 2 ft, Daits Dávid 50 kr, Klinczko Pál 1 frt, Ku- binyi István 1 frt, Andrikovics János 1 frt, Mandel Sándor 1 frt, Géczy Abrahám 2 frt, Mandel Lipot 1 frt, Jánoszky András 1 frt, Mandel Armin 1 frt, Fazekas László 2 frt, Czukor József 1 frt, Somogyi Gyula 1 frt, Kobn Herman 1 frt, Fábián N. 2 frt, Roth Soma 1 frt, Pavlovits Imre | frt Szikszay Ist­ván 1 frt, Rózsakerti N. 1 db. arany, Sza­muely Lajos 3 frt, Groák Zsigmond 4 frt, Szamuely Aurél 3 frt, Grünbaum Leo 2 írt, Bodnár János 3 frt, Groák Zsigmond ur által thea mellett bejött 10 frt, ifj. Gyurcsán József t “Ív Gyula 2 frt, B. J. 1 frt, Özvegy Lenhárdt Sámuelné 2 frt, Smied Susó 1 frt Hősig N. 5 frt, Szamuely Baruchné 2 frt, Kra- lovanszky Gyula 1 frt, Farbaky Farkas Etelka i Knlu?on 4 ifj. Maurer Károly 1 frt 50 kr., Péter László 1 frt, Kmethy Ist- van 1 frt 50 kr., Cserényi Mihály 1 frt, An- gyal Gyula 1 frt 50 kr, Lajthman Mihály 1 ft Kozák N. 1 frt, A szücsifjuság 5 frt, id. Gyur-1 csan József 1 frt, özv, Schmál Károlyné 1 frt Karner Mártonná 2 frt, Mesko Pál 1 frt, Gre- dig és Tester 5 frt, Egy névtelen nő 2 frt| Kovács Gerőné 2 fit, Bydeskuthy Bertalan 3 Irt és Nikelszky Mátyás 2 frt. Tisztelettel Bertalan Nikelszky Erzsébet. (sz) A folyó hó 27-iki „Ungvár-Nyiregy hazai személyvonat Demecser és Kemecse kozott a rendkívüli hófúvás következtében! 3Ü hogy 1 »Kassa Czegledi vonathoz csatlakozás meghiúsult. A „Kyiregyház-Ungvári“ személyvonat utasai pe­dig csak átszállás után folytathatták utjokat. , 0;) A nyíregyházi ág. ev. iskolatanács ja nuar hp-7-én tartott ülésén megerősítette az ev. tanítókor azon javaslatát, miszerint az elemi népiskolák téli vizsgái a tanyákon febr. lo-én a varosban pedig febr. 22-én kezdődje­nek. A tanyai vizsgák következő sorrendben fognak megtartatni: február 15-én a n.-cser- keszi, d. u. racskoi; február 16-án d. u. Antal tanyai, d. u. Henzsel t.; febr. 17-én d. e. k- cserkeszi, d. u. ujteleki; febr. 18-án d. e. ba- duri, d. u. mandai és febr. 19-én sóskúti ta- nyan. A városi vizsgák sorrendje: február hbntf v 9 .riT6'1"' leány osztályé- d- u- köz- |B T^-dik vegyes osztályé; febr. 23-án d. e. 5 6-dik fiú osztályé d. u. alvégi 1—2-dik fiú osztályé; febr. 25-én d. e. 4-dik leány osz­Sé’ohU’/lvegl 1 ~ 2 dik leány osztályé; febr. 25-én d. e. 4-dik fiú osztályé, d. u. nyu- g o .1“2:dlk vegyes osztályé; febr. 26-án d. e. 3-ik leány osztályé, d. u. felvégi 1-2-dik vegyes osztályé; febr. 27-én d. e. 3-dik fiú osztályé, d. u. keleti 1—2-dik vegyes osztály vizsgája. Midőn ezen népiskolai téli vizsgákra a t. szülök és a nevelésügy barátai tisztelet­tel meghivatnak, felkéretnek egyszersmind az ev. egyház és iskolatanács tagjai; szíveskedje­nek minél nagyobb számmal részt venni a vizs­gákon, hogy tudom ist szerezzenek magoknak a városi elemi iskolák valódi állapotáról, hogv meggyőződjenek arról, miszerint a városi nép­tanítók mindegyike híven betölti hivatalát s daczára az ezen tanévben is divó rendetlen iskoláztatásnak, meglehetős sikerrel működnek és hogy városunkban minden tanfelügyelő csal­hatatlannak vélt egyoldalú Ítélet daczára, rósz ~ A kis-várdai kaszinó könyvtára javára mlyo. lb75- §1 február hó 8-kán a nagyven- déglo termében zártkörű táncz-estélyt rendez síi llvi/tőr 8 BN ti11 ev. iskola nem létezik. Pazár István a nyíregy­házi ev. tanítókor elnöke. — A „Magyar Themis“ 1875. évi első két számának tartalomsorozata: Kiadó-tulajdonosa és szerkesztője dr. S i e | m u n d Vilmos. — Az első számnak taitalma: A magyar ügyvédi karhoz. Dr. S i e g m u n d Vilmostól. — Szemle. — (Vajkay könyve. — A német csődtörvényjavHslat.) Az értékpapírok. Dr. Herich Károly miniszteri titkár úrtól Budapesten. I. A budapesti ügyvéd-egylet III. szakosztálya által | bűnt. törvénykönyv feletti véleményezésre kikül­dött bizottság üléseiből. (XII. ülés.) Szabályren­delet az ügyvédi vizsgák módozatairól ósdijairól. Belföldi jog esetek. (Izraelita házastársak között lefolyó válóperekben házasság védő alkalmazása nem szükséges Illetőségi kérdés. Kimozditás a haszonbérletből.) „Vegyes közlemények.“ Egyleti hírek. Különfélék. Kivonat a „Budapesti Köz­löny-“bői. Kivonat a „Wiener Zeitungéból. — A második számnak tartalma: A végrehajtási eljárás és a polg. törvénykezési rendtartás mó­dosítását tárgyazó törvényjavaslat. Dr. Spitzer Adolf ügyvédjelölt úrtól Budapesten. A budapesti ügyvédi egylet III. szakosztálya által a büntető­törvénykönyv feletti véleményezés végett kikül­dött bizottság üléseiből (XIII. ülés.) A magyar büntetőtörvénykönyvi javaslat indokolása I. „Ve­gyes közlemények.“ Egyleti hirek. Különfélék. Kivonat a „Budapesti Közlönyéből. Kivonat a „Wiener Zeitungéból. Mindkét számhoz külön mellékletül van csatolva a „Döntvények gyűjte­ménye“ és az „Igazságügyi rendeletek tára.“ A „Magyar Themis“ negyedévi előfizetési ára 2 frt 60 kr; kiadó hivatala: Budapest, nádor-utcza 6 szám. Üzleti értesítés. A nyíregyházi terménycsarnoknál Jan. hő 23-án bejegyzett terményárak. (Folyt, következik.) ÚJDONSÁGOK. (1) Meglepetés. A keddi lágyulás után városunk és vidéke zordon, kurucz időre éb­redt fel. Jelentékeny fagyás közben meglehe­tős nagyságú hó esett, azonban tetszett abból szél ur szeszélyének itt amott halmokat emelni, mégpedig leginkább ott, a hol nem igen volna rá szükség az ország- és vasutakon, nagy bot- ránkozásukra a mozdonyvezetőknek s egyéb utasoknak. — Onnan pedig, hol szükség lett volna rá, a vetésekről elseperte a hótakarót. Ily szeszélyes sors urfi is, legtöbbször bogán­csok közé § ut szélre hullatja javait, bizonyos állatok bárgyú örömére, mig ott, hol érdemet ke lene jutalmazni, üres kézzel áll meg. X A helybeli népkonyhának felsegélésére kegyes ajánlataikat befizették éspedig: Ma- jerszky Lajosné 5 font szalonnát, Nikelszki Mátyásné 2 véka gabonát, (hat véka gabona erőltetését is felajánlván) Jármy Menyhértné 1 köböl lisztet, Jánószki Andrásáé 2 véka ga bonát, Takács Alajosné 5 itcze zsírt 20 itcze laszulyt, Fekete István g. kath. lelkész neje l véka gabonát 5 font sót. Bodnár Istvánná j frtot. Újabban figyelmeztetjük a rendezőség levében az ajánlattevőket, hogy ajánlataikat ninél előbb özv. Hvezda Karolinához juttatni segyeskedjenek. *** Figyelmeztetjük nemcsak a homeo- pathia barátait, de a nevelés és társadalmi művelődés iránt érdeklődőket a mai számunk­ban megkezdett „farsangi predikáczió“-ra. — Irálya kissé polemikus ugyan, de a tiszta meg­győződés hangja tükröződik minden szavából, | szerzőjét épen megtámadott meggyőződése helyezé ilyen védelmi állásba. — Lapunk tár­sadalmi irányú s közmivelődési érdeket kép­viselő közlöny lévén, rendeltetésszerüleg kell hasábjain helyt adni az ellentétes vélemén.t ék­nek,. különösen az oly kérdésben, mint a gyógytan, melyek közül egyiknek, vagy másik­nak jogosultságát csak is szak férfiak eszme­cseréi dönthetik el. (d) Blau Gyula, Nyíregyházán is előnyö­sen ismert hegedűművész városunkban időzik Vájjon nem goudolja-e rá magát, hogy isméi egy élvezetes estét szerezzen a zenekedve­lőknek? !! A napokban a piacz kellő közepén égj részeg talyigás majd agyon gázoltatott egy is­kolából hazamenő gyereket. A megrémült gye­reket csak egy emberbarát lélekjelenléte é: korán érkezett segélye menthető meg. — Neu lenne-e czélszerü erélyes rendeletben meg­hagyni az illetőknek, hogy ott, hol oly nagy i közlekedés, a piacz közepén, büntetés terhi alatt lasabban hajtsanak a talyigások, kik kü lönösen Nyíregyházán kelletén túl elvannal kényeztetve. (Beküldetett.) □ A besztereczi határon és a Tiszahá ton farkasok grassaltak; e hírre a megyeri él besztereczi határban Mandel Lipót hajtóva dászatot rendezett, azonban pár nyulon kivü semmit sem lőttek, a kártékony farkasoknál még csak szinöket se látták, persze a va dászok a hajtők ügyetlenségére hivatkoznak. □ E hó 22-kén adattak át a vég nyuga lomnak Bodó Mihályné, született Sztrojnoczki Eleonora asszonyság hamvai, ki megyénkbe] mint hírneves és általánosan felkarolt szülésznő majdnem minden előkelő családnál segédkezett Nyugodjanak porai áldásos békében. * A nyíregyházi ág. ev. gymnasium által rendezendő sorsjátékra újabban adakoztak: Kovács Sándor ur Szászhegyről 2 frtot; Tompos Endre gymn. tanuló egy viaszból készüit virág­bokrétát, és egy porczellán virág poharat; Barzó Jánosné egy üveggyöngyből készült po- hártárczát; Krúdy Gyuláné két személyre való kávé serviest; Takács Alajosné egy orosz ba­garia tárczát. — Tisztelettel kéri ismételten a sorsolási bizottság a t. ez. közönséget, hogy e nemű adományait Martinyi József tanárhoz (la­kik debreczeni úteza 1529. sz. alatt.) Küldeni szíveskedjék. — Nyíregyháza, 1875. jan. 27. □ A kemecsei ref. egyház építkezési költ­ségeinek némi fedezésére még a farsangon táncz- vigalmat fog rendezni. A meghívók annak ide­jén szétküldetnek. Óhajtjuk, hogy a szép czélu tánczvigalom legalább is a tavalyihoz hasonló eredménynyel végződjék. □ A bogdányi választó kerületben a néh. Elek Gábor elhunytával megüresedett követi állomás kérdésében pártértekezlet tartatott f. hó 28-kán, az eredményről lapunk nyomdába küldéséig még nem értesültünk. = A nyíregyházai „Kaszinó-egylet“ f. év febr. hó 6-án saját helyiségében „Zártkörű“ tánczestélyt tart, személyjegy 1 frt. 50 kr. Családjegy 4 frt. Kezdete 8 7a órakor. Jegyek a meglövő előmutatása mellett előre válthatók Kubassy Gusztáv üzletében (városház épület) és estve a pénztárnál. — Nyir-Baktán is tánczolnak f. hó 31-én a nyirbaktai és lórandházi 4 népiskola javára, mégpedig zártkörüleg. Belépti dij 1 frt. Kez­dete 8 órakor. Kívánt sikert óhajtunk; s az eredmény beküldését kérjük. (U—g) Nőügyvédek. Péterváron már rég­óta fennáll egy női klub, melynek tagjai a jogi tudományokban képezék ki magukat. E klub jelenleg 16 tagot számlál, kik már any- nyira haladtak a tudományban, hogy közelebb egy nyilvános ülést tartottak, melyben mind a 16 tag védbeszédet tartott egy elitéit bűnös felett, az eredmény annyira felbátorította őket, hogy folyamodtak a kormányhoz, miszerint en­gedné meg nekik, hogy a bíróságoknál mint ügyvédek szerepelhessenek. (K) A „Matula testvérek“ előadásairól sok furcsaságot beszélnek a jelenvoltak. Szer­kesztőségünk legyőzhetlen körülmények miatt az előadáson részt nem vehetvén, a részletek lefolyásáról tüzetesebben nem nyilatkozhatik. (!) A nyíregyházai polgári olvasó egylet­ben népszerű felolvasások fognak tartatni, — mint halljuk, — felolvasásra már többen vál­lalkoztak! Ha valaha, úgy napjainkban van rá szükség, hogy a köznép közt is gyorsan terjedő műveltség kellő mederbe tereitessék, most van rá szükség, hogy a részben álmüveltség után kapkodó iparos osztály képzelt fennhéjázása, s tudákos tudatlansága, mely sem érdem, sem szellem, sem tudomány előtt nem szeret többé meghajolni; — eredeti értékére leszállittas- sék; — most van rá szükség, hogy felmutat- tassanak élénk színekben azon keserű tények, melyek a hazát a bukás szélére, a nemzetet az erkölcsi sülyedés örvényébe vezették. — Kik ezen elveket tűzték zászlójukra, azokat mele­gen üdvözöljük. — Az uj választási törvények szigorú­sága következtében Nyíregyházán 600 iparos választóból csak 30 nyert választási jogot. — A helyben működő központi választmány ősz­Piaczi ár. Róza 00—00 fontos 8.30—8.40 80—80 „ 3 45—3.50 Búza „ 3.60—4.30 Ch 00 1 00 00 0. 00—0.00 Árpa ! . . 2.30—2.40 Zab .. 1.60—1.70 Tengeri 2 30—2.40 Köles . . 2.60-2.80 Bab, tiszta fehér 5.70—5.75 Bükköny 0.00—0.00 Káposztarepcze . 0.00—0.00 Lenmag ! . 4.50—5.00 Komborka . 0.00—0.00 Kendermag . 0.00—0.00 Mák . 0.00—0.00 Napraforgó olaj . 0.00—0.00 Szesz **/,, itcze 18 Kereskedési ár. 100 köböltől kezdve 18,50—19.00 17'/, Felelős szerkesztő: LUKÁCS ÖDÖN. Haszonbérlet. Wahrmann Mór ur Kis-Várdai uradalmá­hoz tartozó alábbi birtokok, 1876. év elsejétől 12 évre külön állólag, haszonbérbe adandók és pedig: 1) A Debreczentől 1 órányira levő kitűnő talajú, 1717214/iaoo h- szántóföld, — 5872/,aoo h. kaszálló-, 30fl52/iaoo h. legelő-, és 836287iaoo h. erdőből álló, összesen 2642,9/,20B h. teije- dékü, gazdasági épületekkel kellően felszerelt Szent-György puszta, az ott gyakorolható ital­mérési- és vadászati jogokkal együtt. 2) A Kis-Yárdai vasútállomástól 1 óra távolra, Dögé község határában fekvő, 687 hold- nyi, mintegy a/3-részben szántó-, ‘/3-részben kaszálló földből álló, jó minőségű, árvízmentes, gazdasági épületekkel ellátott tagositott birtok. Az ugarföldek megmivelése és elvetése, mindenik birtokban, már a f. év folytán, az uj bérlő által lesz eszközlendő. A bérleni kívánók bővebben értekezhetnek vagy személyesen fentnevezett birtokos úrral Budapesten, lakásán, akadémia-uteza 14. sz. a. vagy az alólirttal Kis-Várdán. (2-3) Szepessy Mihály, uradalmi tiszttartó. Haszonbérlet. A gégényi határban 800 hold­ból álló tagos birtok belsőséggel, — a demecseri vasút állomástól félórá­nyi távolságra, 3 vagy 6 évre ha­szonbérbe kiadó. Értekezhetni alólirott tulajdonos­sal Kemecsén (vasútállomás.) Mezőssy Tamás. ,(1-3)

Next

/
Oldalképek
Tartalom