Szabolcs, 1875 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1875-11-14 / 46. szám

osztályú váróteremből ellopták plaidjét, egy o kereskedőt pedig pénztárczájától fosztottak o meg a zsebmetszők. A plaid tulajdonosa rok- c tön bejelentvén a pályafőnöknek meglopata- aát, az szokott gorombaságával azt felelte, i hogy »Q nem rendőri közeg.“ Tudomásunk sze- - rint az utazó közönség joggal várhatja, hogy j tulajdonaira az igazgatóság, s ennek utasítása í folytán az állomás főnök felvigyáztasson, s ha i már a baj megtörtént, az illetőnek elégtétel szolgáltassák. Szükségesnek tartottuk az uta- < zókat figyelmeztetni ezen állomásra, az igazga- 1 tóság figyelmébe pedig ajánljuk e goromba pa* { lyafőnökötl Egy utas. 11 . . (=) Ki huzza szebben? Az idei szűre- < tett nem lehet a vigszüretek közé sorozni, az s idő okozta-e, vagy más egyébb, de sehogysem 1 akart megjönni a jókedv. A gy 1 szollohe- < gyen régi szokás szennt megjelentek a kor- 1 nyékloől Fáraó ivadékai, elmaradhatlan kisérő- i lökkel a hegedűvel. A soiTend iránt nem tud- - ván megegyezni, tömegesen keresték fel az i egyes helyeket, — hol mindegyik magamagát ’ afánlgatá, mint aki legszebben huzza. Utoljára < is verekedésre került a dolog, 1 a kisbirónak kellett igazságot tenni, ki ugyanis egy csömö- szölő fával bebizonyította, — hogy ő huzza a 1 legszebben, s a morék járják a legjobban. (r) Rakamazon november 8-kán országos 1 vásár alkalmával Horváth Therézia nevű kol­duló asszony három hetes csecsemő gyermekét a korcsma udvarán folytogatni kezdte, és csak a még jókor odaérkezett embereknek sikerült e bűntényt megakadályozni. Szomorú dolog, hogy nincs lelenczház, hogy nincs dolgozóház. — No de semmi, van boulevard, van sugár ut, minek is oly szükséges intézmények ? = A szórakozásból eléggé kijutott vá­rosunknak ; a nagy vendéglő mellett valóban figyelemre méltó m u z e u m van felállítva, hol több világhírű egyén életnagyságban, s a megszólalásig híven látható; a „Hárshoz“ czim- zett vendéglő udvarán pedig a S i d öli cir- cusa. Mind ez igen derék,'az azonban baj, hogy igy, ha egyidőben van ilyen középnagyságú vá­rosban két ily nevezetes szórakoztató, mind a kettő lapos arszénynyel kénytelen tá­vozni ! Talán ilyenkor .a későbben érkezettnek nem kellene engedélyt adni a letelepülésre?! *** Múlt héten szerdán adták elő acir- cusban „Hamupipőkét.“ A fényes kiállítás valóban méltó a megtekintésre! Gyönyörűség nézni a kitünőleg betanított gyermekek ügyes­ségét! S valami szokatlan újdonságot kölcsö­nöznek az előadásnak a világhírű nagy fér­fiakká átalakított gyermek arczok! valamint az ügyesen betanított Pony-k által húzott gyö­nyörű üveges kocsik. x. Ügy halljuk, hogy a „Népkonyha“ eszméje újból meg lett pendítve! Óhajtandó is ezen humánus intézmény felállítása, külö­nösen napjainkban, midőn oly sok a szegény és szűkölködő. (I) Ha igaz a hir, a megyei bizottmány! gyűlés folyó hó 30-án leend, a mikor a szolga- biró választás is meg fog ejtetni. A candidates igen sok. ! Nov. 7-én ejtetett meg a káliói pap­választás. Balogh Lajos és Tárczy Károly elle­nében lapunk tehetséges munkatársa — Gö- römbei Péter választatott meg 134 szavazat­tal. Kövesse e választást kölcsönös meg­elégedés. x. „Táborszky és Parsch“ nemzeti ze­nemű kereskedésében újabban megjelent: a „Háromszéki leányokból“, „Hogy ha én levelet írhatnék“, „Maros vize folyik csendesen“ „Csak egy szép lány“, Szentirmay Elemértől Zongorára szerkesztő Tisza Aladár; ára 6( krajczár. — Vettük a „Révész prot. Figyelmező jének“ októberi füzetét következő tartalom­mal: „A zsidóság fejlődése“ stb. Bokor József; Igazgatói jelentés, Szilágyi István; Egy elszo­morító pont a debreczeni főiskola jelen korá­ból, Révész Imre; Elválasztott katholikusok házasságra lépése Ausztriában, dr. Szeberényi; Egyháztörténelmi tárcza; Egyházi krónika; Különfélék, könyvészet, Vs Vettünk Pálczáról egy czáfolatot, me­lyet terjedelmes volta miatt csak annyiban kö­zölhetünk, a mennyiben megczáfolja azt, mintha az elöljáróság 40 forintot követelt volna a g. katli. leiké.-ztői; csak 40 krajczárt kértek, azt is úgy, mint községbeli birtokostól a kántor korcsma kötelezettségének megváltásául. (—) A csónakázó-egyletnek Debreczen- ben már két helyisége van, egyik a régi, má­sik a németutczáról kisujutczára a Dégenfeld- báz melled átvezető sikátor, mint ezt e hó elején sikerült felfedeznünk. A csónakot ugyan nem láthattuk, azonban valószínűleg az ottani halbódéban van jelenleg elhelyezve. Aztán még a nyíregyházai sártengerre és pocsolyákra zú­golódnak azok az izgága skriblerekl r= Régi dal uj kiadásbau. „Uraim! ké­rem a málhámat kiadatni!“ „Hast du gehört vie geht’s dem alten Camerad?“ „Nu! wie denn?“ »Er ist nach Szoboszló gefahren .. stb. stb. s foly tovább a kedélyes párbeszéd a kedves sógor nyelvén, hadd várjon a fél mál­hájára, úgy sincs egyéb dolga! — Történt eb­ben az esztendőben a magyar föld közepette, Debreczen városában. Miért csodálkoznánk te­hát, ha a „hárs alatt“, a czukrászdában ésegyéb- bütt azt a gonosz „jargou“ kiejtést halljuk, melytől két hetes náthát kapunk e borongós nyirkos időbeni _ (*) Élelmes ember ám a vasm... i ado- haitót Megkínálják egy helyen túróval... kö­szönöm, úgymond, jobban esik, ha otthon köl­tőm el. Tessék, de tessék egy pohár bor is! Köszönöm, de ezt is hazaviszem, jobban esik Otthon. El is vitte. Még sokra viheti dolgát a dominus, ha az egek is úgy akarják, mint ő dullősága 1 (—) A mezei egerek majdnem hihetetlen | mérvbm elszaporodtak e napokban, úgy hogy i — mint mondják — már a macskák sem akar- , ják fogyasztani — e különben kedves cseme- • géjöket a tanyákon. Vájjon van-e még csapás, " mely nem sújtotta szegény népünket? (—) Az az uj mértékrendszer! Egy gaz- 1 datiszt z .........megyében szarvasszarv olajat 1 re ndelt meg levél utján a legközelebbi város 1 gyógytárában, még pedig 6 kilogrammnyit. — ’ Perse ő csak 6 grammnyit akart megrendelni, de a grammot összetévesztette a kilogrammal, s csak midőn választ kapott levelére, hogy a 1 kívánt szer meglesz, de az ára ennyi meg 1 ennyi (jó kis summa volt) — rohant léleksza- . kadva gyógytáros barátjához, hogy az istenért : rendelje vissza azt a temérdek szarvasolajat! A gyógytáros — mint gondolni is lehet — meg sem rendelte a kérdéses czikket, gondol­ván, hogy tévedés van a dologban, és pusztán a falusi komára akart kissé ráijeszteni. (!) Időjárásunk míg az egészségre ártal­mas, a mennyiben a napot alig egy pár pilla­natra láthatjuk, azután pedig köd és eső hull alá: addig a mezei gazdákra kedvező, mert a korábbi fagy következtében megakadt szántás­vetés javában folyhat. (—) A folytonos esőzés miatt városunk némely helyein csak övig érő vadászcsizmában lehet áthatolni, ruhasilányitás szeszélye nél­kül. Legkevésbé örül ennek Sidoli, kinek va­lóban pártolásra méltó társulatát a kedvezőt­len időjárás miatt oly gyéren pártolják, hogy a kiszabott idő előtt kénytelen leend itt hagyni városunkat, s kedvezőbb helyen ütni fel sá­torát. = Részvéttel közöljük a leverő hirt, hogy Kauzsay Ödön káliói járásbiró a legszebb te­hetségű ifjak egyike Bécsben, hova gyógyke­zelés végett ment, meghalt. Ifjú nőt és kis gyermeket hagyott maga után. Benne a csa­lád, ismerősök oly egyént vesztettek el, ki ko­runk léhaságokon kapkodó ifjai közül rendít­hetetlen jellem, komoly törekvés és sokoldalú : képzettség által tűnt ki. Béke porain 1 *** Sok dolga lehet a nyíregyházai adó­hivatalnak, mert különben nem 3—4 éve kiirt i hátrányjegyzékekkel látni el az adóhajtókat, kik aztán igen természetesen olyan egyéneket is zaklatnak követeléseikkel, kik hátrányban nem állanak. Több figyelmet kérünk a közön­ség irányában. (—) Üdvözöljük a holdvilágot, mint a vaspályán utazók pátrónusát! Nélküle nyaktö­rés, láb és kézficzamodás nélkül alig lehetne a városba behatolniuk, midőn a naptárban lévő ujhold rovására elfeledik az illetők a lámpák meggyújtását. — „Hajdú-megye“ megalakítását sürgeti egy vidéki sugalmazott lap. Ezen eszmét már elvetettnek tekintették, de mint az inspirált czikkből észrevehető, a belügyminisztérium ál­tal újra fölelevenittetett. — Kir. alügyészül helybeli törvényszé­künkhöz Lázár Lajos budapesti Ítélőtáblái fogalmazó neveztetett ki. ■ (s.) A szabolcsmegyei takarékpénztár­egylet 1875. évi október havi forgalom kimu­tatása. Bevétel: 1875. szeptember 30-ról áthozott készpénz 512.92, betét 23,924.83, ha­zai pénzintézetekben elhelyezett tőke visszafi­zetése 3086.02, visszafizetett váltók 172,020, leszámolási kamat 6274.52, bélyeg 155.79, köny- vecsketeij 2.20, részvényátirási díj 2 frt, ké­sedelmi kamat 494.89. Összesen 206,473.17 Kiadás: Visszafizetett betét 27,614.59, folyó kamat 285.77, hazai pénzintézetekbe elhelye­zett töke 10,000 visszatérített kamatbélyegdij 4.98, váltókra 156.873, tisztfizetés 366.65, költ­ség 282.33. • napibiztosi dij 52 frt, igazgatósági tiszteletdij 158.33, pénztármaradvány 1875. ok­tóber 30-án 10,825.47. Összesen 206,473.17. N.-Kálló, 1875 október 30-án. M e s k ó Elek, könyvvezető. K á t a y Károly, 2-od könyv­vezető. x. A petroleum kezelésére vigyázni kell! Hogy mennyire nem ajánlható eléggé a pet­roleum kezelése körüli vigyázat, a felől na­ponta olvashatunk a lapokban, újabban pedig rettentően igazolja azon szerencsétlen nő sorsa kit tegnapelőtt temettek el. Este e nőhöz, ki a debreczeniutczán kis kereskedést tartott, petróleumért ment egy gyerek, midőn mérte az olajat, a gyerek közel tartotta a világitó szert, a petroleum meggyuladt, s az asszony annyira összeégett, hogy nehány óra múlva meghalt, (n) Vettük a következő czimü érdekes mü­vet: „Emlék hangok a Székelyföldről“ irtaDr Dobránszky Péter, budapesti kir. mü és tud egyetemi tanár, a magyar tud. akadémia sta­tisztikai bizottságnak tagja. — E mü érdekes béltartalma mellett, annyival inkább méltó fi gyelmünkre, mivel annak jeles szerzője me gyénk szülötte. A mü ára 1 forint. A jeles szerzőnek megyénk (tehát szülőföldje) iránti rokonszenve oly határtalan, hogy a múltkori félreértetésével szemben, — újabban re ményünk lehet egy általa eszközlendő felolva sás tartására. A műből alkalmilag ismertetési részeket foguk közleni. (k.) Dunna párna hadjárat áll a vidéken Nagyhalászban, mint szemtanuk beszélik, egy tágas szoba van már-tele lefoglalt ágyneművel Ugyan gondoskodik a földi gondviselés rólunk, hogy valamiképen rózsás álmaink ne legyenek Még utoljára ránk disputálják, hogy száraz deszkán hálni legegészségesebb, sőt hazafiui kötelesség. Vegyesek. — Jókay Mór betegsége, mint a „F. P.«'| irja, sulyosodott. Betegségének oka meghűlés,! de mely a nagy férfiúra, reméljük, komolyabb I következmények nélkül marad. Nagyon helye-1 sen teszik környezői, ha e kellemetlen idő-l járásban arra bírják, hogy a szobát őrizze.! — A király adománya Horn Ede csa-l ládjának. Király ö felsége, amint Simonyi ke­reskedelmi minisztertől megtudta, hogy Horni mily vagyontalanul hagyta hátra családját, ki-1 rályi kegyelmi tényre határozta el magát; I Horn Ede özvegye részére saját magán pénz­tárából 1000 frt évi kegydijat és minden gyer­mek részére 150 frtnyi nevelési járulékot ado­mányozott. — Legfelsőbb adakozások, ő felsége a kunágotai helv. hitv. egyházközségnek temp-1 loma felépithetésére saját legm. magánpénztá­rából 200 frt segélyt méltóztatott engedélyezni. Királyné ő felsége pedig a hátszegi rom. kath. leánytanoda részére szükségelt ház vételára fejében, ötszáz forintot magánpénztárából leg­kegyelmesebben adományozott. — Király ő felsége a budapesti népszín­ház megnyitása alkalmából annak 4000 irtot adományozott. — Horn Ede bizalmas barátai körében azon hir van elterjedve, hogy Horn, mint ál­lamtitkár az önálló vámterület mellett nyilat­kozott s — nagyobb munkálatot készített e tárgyban. — Nagy vasúti szerencsétlenség, mely szerdán éjjel a Ferencz-József pályán Göpfritz és Schwarzenau között történt, bűnös kezek müve. Egy egész vágányrészt vettek ki a va­sútról és pedig egész szabályszerűséggel, a mi ahoz értők részvevősét árulja ej. A katastro- pháról, utasok részéről következő távirati tu­dósítások érkeztek: Pont 3/4 11-kor a vasút­. hoz közel fekvő házikók lakói borzasztó zajrt , ébredtek fel. Tizenkét vagy tizenhárom vasút . kocsi zökkent ki a sínekből s zuhant alá a ti . zenhárom ölnyi mélységbe. E kocsik legnagyobb . részt darabokra zuzattak s számtalan halott é L sebesült temettetett el általuk. Az éj sötét volt világitó anyagot sehonnan sem lehetett előte . remteni. Borzasztó volt hallani a haldoklók ki l áltásait és jajgatásait. Egy asszony egy kocí ablakán kiabált ki: Férjem meghalt! 0 ment t setele meg, mentsetek! A szerencsétlen egyiké j ben volt a legfölébb torlódott kocsiknak. Nei . lehetett hozzá férni. Később segély érkezett 5 halottat és 9 sebesültet szedtek le a kocsik x ról. A vonat mozdonyát az esés csaknem te _ jesen szétrombolta s számos kocsi használhi e tatlanná vált, csupán a jelző kocsi, a vonatba 5 a legvégső maradt meg a síneken. Az esetb k egy aDgol, ki jelen volt, már részleteket is ki zöl egy bécsi lapban. A koupéból, hol ő úti ti zott, a felfordulás pillanatában egyik utitár ir kidugta fejét, s a másik pillanatban már 1 lt nélkül esett vissza vérrel árasztva el az égé 1_ koupét. A vonatvezetőt szétzúzott agygyal t lálták a kocsitörmelék közt, egy viselŐB as szonyt szülési fájdalmak fogtak elő az ijedtség miatt, s ott halt meg egy felfordult waggonban. A ma este érkezett távirati tudósítások még borzasztóbb színben tüntetik fel e katasztrófát. A vasúti kocsik romjaiból ágyat készítettek a sebesültek számára a nedves réten, a kikkel törődni mindaddig senkinek sem juthatott eszébe, mig éjfélutáni egy órakor Schwarzenauból se­gély nem érkezett. A vasúti személyzet közül csak egyet sikerült élve megmenteni. A fütő a gépek által lett agyonzuzva; a vonatvezető két kocsi közé vetődött s tökéletesen összenyoma­tott. A súlyosan megsebesültek száma 10; a halottaké még eddig bizonytalan. — Reggeli 8 órakor érkezett a vész színhelyére Bécsböl a vasúti vezérigazgató Koberer, dr. Bittó fő orvossal és még egynéhány hivatalnokkal, ré szint hogy intézkedéseket tegyen a sebesül­tek ápolására vonatkozólag, részint pedig, hogy a hivatalos vizsgálatot azonnal megkezdhesse. Egy harmadik osztályú vasúti kocsiban utazott Benko königrätzi ezredes, ki minden sérülés nélkül menekült meg, s kinek vallomása csak megerősíti azon feltevést, hogy e szerencsét­lenség bűnös kezek müve. Azonnal megvizs­gálták a pályát s azon eredményre jutottak, hogy a vágányrész csupán szakértő kezek ál­tal szedethettek fel; olyan egyének által, kik jártasak sin lerakásában, mert egy félórával a borzasztó katasztrófa előtt az őr megvizsgál­ván a pályát, még mindent rendben talált, 8 a sínek oly ügyesen voltak kifeszitve helyükből, hogy a felszedettek körül az erőszaknak még nyoma sem látszik. Az ezen felderítések kö­vetkeztében elrendelt szigorú vizsgálat kidé rité, -hogy éjjeli 3—4 óra között egy schwartzenaui vendéglőben két elegánsán öltözött úri egyén lépett be, kik nagyon megdöbbentnek látszot tak, s egy csésze thea kiivása után sietve hagyták el a helyiséget; felfedezni még eddig nem sikerült őket. A táviratok szerint eddig 10 ember hulláját találták meg. A sebesültek száma még eddig nem tudatik. Ma délutánig 9 súlyosan megsebesült utas neve és állása van feljegyezve. A vonalon 128 egyén utazott s igy még szerencse, hogy csak ennyien vesz tek el és sérültek meg. A közlekedés már tel­jesen helyreállittatott. — A vidéki nyomdász) üzletek ellen fo ganatba vett méltánytalan eljárás miatt, mely szerint az összes vidéki kir. törvényszékek s egyébb állami hatóságok részére szükségelt nyomtatványok is ezentúl igázságügyminiszteri meghagyás folytán Budapesten nyomatandók múlt vasárnap Temesvárott nyomdászi értekez let tartatott, — melyen az ottaniakon kívül képviselve voltak a következő városok nyom­ászezég 'küldöttei, u. m: Arad, uekes-uyuia, lebreczen, Szabadka, Kassa, Nagy-Szeben, Fe- értemplom, Versecz, Lugos, Karánsebes, Ora- icza és Orsóvá. Az előértekezlet befejezte itán az igazságügyminÍ3Zteriumhoz benyújtandó olyamodvány szerkesztetett, mely több száz léldányban ki fog nyomatni és honunk vala- nennyi nyomdászának meg fog küldetni hoz- iájárulás végett. Mihelyt az aláírással ellátott léldányok visszaérkeznek, egy ^küldöttség fog nenesztetni Budapestre, mely a folyamodványt izemélyesen nyújtja át az igazságügyminiszter írnak. Végre az illető orsz. képviselő urak is fel fognak kéretni, miszerint az ügyet a kor­mány előtt kitelhető módon támogassák. — Vadászkaland. Mint a „P L.“-ban ol­vassuk, folyó hó 2-án és 3-án Pálffy Antal herczeg ur vendégei számára nyul-, őz- és sza­lonkavadászatot rendeztetett a detrekői uradal- . mához tartozó miklósházi erdő kerületében, azon kerületben, melyben Pálffy Miklós gróf, a herczegi uradalmak kormányzója és a vadá­szatnak ápolója néhány év előtt egy lövésre, egy golyóval, egyszerre-három szarvast ejtett el, mi akkor a sportvilágban nagy feltűnést okozott s ámbár szemtanuk kezeskedtek az eseményről, még is sokan tamáskodtak benne. Megindult a vadászok serege mintegy 150 hajtó kíséretében. A puskák durrogtak, estek a nyu- lak, a „tyro“ kiáltás jelezte a szalonkák röp­tét; majd egy falka szarvas rontott elő s nem egy hajtónak, sőt vadásznak is le kellett buknia, hogy össze ne gázolják, hanem inkább át- ugorják a nemes vadak, — a vaddisznók túrásai ezeknek közellétét is gyanittaták, de ezen fekete ördögök neszt véve, kikerülték a hajtők sorát. Délutáni két óra lehetett, mi­dőn egy fiatal fenyvesből nagyobb zörgés után egy falka szarvas rontott ki, helyet csinálva iramlásának. Csend lön. Ismét kisebb zuhogás után egy őzbak ront nagy sebességgel a hajtők közé, s egyenes irányt véve egy vadásznak, (mielőtt ez puskájának irányt adhatott volna) I oly rohammal ugrott fejével a vadász pofa- I csontjának és orrának, hogy azt a vér azonnal I elborította, s majd elalélt, azonban a vad a I vadász lába előtt összeroskadt s rögtön oda- I lett. Nyakát szegte a nagylévárdi kerületi va- Idász kemény fejcsontján, ki tovább vadászott, I jó étvágygyal vacsoráit, s a másnapi vadászat­inál is jelen volt, noha dagadt arczczal sok I fájdalma lehetett. — Uj emberek. Általános feltűnést oko- I zott, hogy a megboldogult Horn Ede vagyo- Inában összesen ötvennyolez krajczárt, Tor- I mássy Mihály volt képviselő birtokában pedig I csak két forintot találtak. Kerkápoly Károly tIvóit pénzügyminiszter csillagutczai házát ki­ll bővíti s összeköttetésbe hozza azon telekkel, • I melyet a múlt évben mészárosutezában vett.-1 Mivel a ház mostani alakjában a pipautezai a I felőli oldalon igen hegyes szögletet képezett, sjlázért a tulajdonos a szomszéd Horváth Mi- zlhályféle telekből 41 négyszögölet megvásárolt,-Is azon bárom emeletnyi magasságban há- - zához uj darabot épít, mi által az ez oldalon g teljesen derékszögű sarokkal lesz ellátva. Hor- I. váth Mihály telkéből a csillagutcza szabá- g lyozása miatt az utcza hosszában egy esik t. elesik s azért az építési bizottság négyszög- a ölenként 60 irtot ajánlott fizetni. Kerkápoly, >1 mint a „Hon“ irja, a csillag- és méazáros- >, utczai telkei közt levő puszta telket is i- meg szándékozik vásárolni, miáltal két mos- il tani telke összeköttetésbe hozatván, tekin- a télyes terjedelmű teleknek lesz birtokosává. — A bukovinai magyarok ünnepe. A bu- l~ kovinai Józseffalván okt. 18-án érdekes ünne­* pet ültek. A volt józseffalvai birót, Várda Já­nost, ki 35 évig viselte a bírói pálezát, a ko­ronás ezüst érdemkereszttel tüntette ki ő fel­sége, s e kitüntetést a mondott napon nyujták át Várda Jánosnak. Ez nagy ünnepélyességgel ment végbe. Lovas legények mentek az ünne­peltért, s mind ő, mind a kerületi kapitány, a d a kitüntetés átnyujtásával volt megbizva, zeneszóval, ünnepélyesen fogadtatott. A kapi­tány, nem tudván magyarul, oláh beszédet in­tézett a néphez, melyet az szintén ért; a plé­bános, a jeles nevű Drusbáczky György azon­ban megható magyar beszédet tartott. Lakoma és tánczmulatság fejezte be az ünnepélyeket. Józseffalva mostani biráját Kismödy Jánosnak hívják; — Várda a múlt évben lépett vissza a bíróságtól s Drusbáczkyval egyetemben a múlt évben bejárta Magyarországot, ők akkor adományokat gyűjtöttek a józseffalvai templom építésére, s utjoknak volt is némi eredménye. A templomot, a magyarországi testvérek ada­kozásából, már építik. ■— Medvevadászat. A medvék az utóbbi napokban mindenféle garázdaságot követtek el Béla táján, a csordákból adót szedtek és ök­röket is megtámadtak. — Több kassai vadász tehát hajtó vadászatot rendezett a garázda ál­latokra. — Budapestről Nagyváradra távevezők, Ribiánszky József és Baranyi Ödön, november 2-án d. u. 3 órától 5 óráig terjedő időközben érkeztek meg Nagy-Váradra. Fogadtatásuk: Nagy-Várad-Ujváros, füzesen, a farakhelyen. A „Nagyváradi toma-egylet.“ E sorok óriási betűkkel nyomva hatalmas plakátokon, élénk mozgalomba hozták az egész várost. — A füzes már négy órakor lepve volt a kiván­csiak seregétől. A tutajokon élénk eszmecse­rét folytató közönség vizsga szemmel tekintett a Körös távoli hullámai felé, hol azonban min­den inkább volt észlelhető, csak csolnak nem. Erősen beállt az alkony, midőn a várakozók ke­gyetlenül átfázva s fogvaczogva haza indultak. [Az ünnepélyes fogadtatás elmaradása egye- Inesen a Körös szükvizüségében keresendő. A

Next

/
Oldalképek
Tartalom