Szabolcs, 1874 (3. évfolyam, 39-52. szám)

1874-10-11 / 41. szám

•'* Megjegyzések Lakatot Károly prot. tanitó-egyleti ideigl. elnök ur „Vála«z“-ára. Jelige: „A gyenge is érzi, hogy van ereje akarni, mi azt&s az erősnél jellemmé tömörül.“ „Magyar Ujs&g“ 1868-ik évi íebr. 7-iki száma. Hogy egy pár megjegyzést tenni L. K. ur válaszára magamat elhatároztam: ennek oka éppen megjegyzéseimből fog kitűnni. Először is: nagyon, de nagyon örvendek azon, hogy a „második egyetemes tanitógyülés előestélyén“ czimü czikkem oly nagy hullámokat várt fel az általam oly igen szeretett népnevelés­ügy terén; mint ezt az arra következett „felelet“ és „válasz“ igazolja, örvendek, mert látom a t. olvasóval, hogy az ügy őrei, a mint kiáltásaikból kivehető, ébredeznek,s igénk, hogy körülte lesz­nek a dolognak. Isten segítse! Második megjegyzésem köszönetét fejez ki az alsó-szabolcs és hajdukerületi prot. tanitó- egylet iránt, négy évi fennállása alatt kifejtett működéséért. Éhez csatolom a t. szerkesztő ur által is kifejtett azon óhajomat, hogy máskor, az egyletök életében felmerült mozzanatokról szí­veskedjenek e lapok utján engemet is más érdek­lettekkel együtt tudósítani. Harmadik megjegyzésem az, miszerint nem titkolhatom el, hogy L. K. ur megszólalása, vála­szában olyan formán hangzik, mint azon gyer­meknek duzzogása, ki megszokta, hogy édes ál­mából fel nem költik addig, mig neki magának felkelni nem tetszik, s ha egyszer — az ő ideje előtt — felrázzák szendergéséből, dúl-fúl, duz­zog, s álmossága miatt kapkod ide-oda. Na, ön éppen igy tesz. Elmondja, hogy 1870. óta fenn­álló egyletök hol, mikor és hányszor tart éven­ként gyűlést; azután indokolni akaija, hogy miért nem vettek részt az egyetemes tanitógyülésen stb. Mondom: ide-oda kip-kap. Megjegyzem, mi­ként ön sok ,jó akaratot“ árul el válaszában a népnevelés és tanitóegyletök ügye iránt. írja, és én el is hiszem, hogy akart nekem már ré­gebben válaszolni, azután akarták a kitűzött tételeket tárgyalni; továbbá: hogy akartak az egyetemes tanitógyülésre követeket küldeni; meg aztán, hogy ön maga is akart elmenni. Egy szóval akartak sok szép és hasznos dolgot, de tenni nem tették azt a mit akartak. Akarni még nem valami nagy dolog, édes jó L. K. ur, mert hát: „a gyenge is érzi, hogy van ereje — akarni... aztán persze az akarást nem is lehet érdemül tudni be. Máskor ne akarjanak olyan sokat, hanem tanulják meg az írásból, hogy „amitakarsz cselekedni, gyorsan cse­lekedj ed.“ Az akarásnál megállani nem szabad, mert az akarás nem egy mindig a csele­kedettel; tehát a tettre fell Ha a többi egy­letek és tanférfiak is csak akarták volna az egyetemes tanitó-gyülést megtartani, az öné-féle akarással az, az elmúlt hóban létre nem jött volnál Hogy az iskolák látogatása s a vizsgák miatt nem tarthattak gyűlést s igy e miatt mu­lasztották el a kitűzött tételek tárgyalását is: az előbbi okok el nem fogadhatók, mivel a közokt. min. az iskolák minden felügyelőségeit megke­reste, hogy a tanitók részéről a gyűlésen való megjelenhetést ne akadályozzák, sőt előmozdít­sák. A tételek a heti-, napi- s szaklapokban jó előre közölve voltak a rendezőbizottság egy tagja György Aladár által. így az ön czildcében a sok akarás, — de semmit nem tevés, — indokolása, igazi nevén merő humbug, magya­rán mondva: kopasz mentség, nagy zaj, lárma — haszon nélkül. —A sok akartuk-kal port akart ön hinteni a jóhiszemű olvasó szemébe, remélve, hogy ez az akarást tettnek veendi, mert a legnagyobb tanítási idény alatt is sza­bad, lehet, sőt kell ily fontos dologban egy na­pot, szakítani. Ezért senki meg nem szólította volna önt soha, ezt állítani merem. Vette-e észre L. K. ur, hogy — az én ja TÁRGZA. Az utósó perczek. I860« május 9. Nem vala több almái a vágyánál, Rogy „ott legyek halálos ágyánál.“ Ég néztem őt a küzdelem között; A mig lelke az égbe költözött. Néztem fájón — de ajkam hallgatott, Bár arezomon a bánat jelt adott .......... Ö ig nézett.------Szeméből köny fakadt; Sz ólni akart, de nyelve — elakadt......... Me gcsókolám..........a szivem vérezett — Me gcaókolám..........de már nem érezettt Erdélyi I. Hogyan is származtak az idegen telepek ? (Elbeszélés.) I. ■ Lépjünk viszsza a múlt század azon idősza­kába, midőn a szép és eszes nőkirály Mária Te­rézia uralkodott Magyarország felett. Nem szándékszunk a szép és eszes nőkirály fényes udvarába vezetni a szives elvágót, — hol vamra — kisütötték, ujabb-njabb példákkal be­igazolták az ön ,.válasz“-a és K. J. ur „fele­letbe, hogy a második egyetemes tanitógyü­lésre nézve, megyénk tnnitó-egyletei csakugyan nem léteznek, sem a kitűzött tételeket nem tárgyalták, sem képviselőik által meg nem je­lentek azon ?! — mindig kivételbe téve a nyir- egyházaiakat. 1 mégis, hogy erre nézve én azt mondom, hogy elaludták, elszunyókálták az időt, akartak menni is és többefféle, de mit sem tettek; L. K. ur.rám formed egész ideigl. el­nöki méltóságának tudatával, hogy szavaimat visszautasitja. Na, egy kicsit elhamarkodta e kifejezést, de én sok jóakaratáért ezt meg­bocsátom önnek, mivel reményiem, hogy szeré­nyen s illedelmesen visszavonni is hajlandó le- end. Máskor ha mentegetni akar valakit, akár magát, akár mást, akár egy egyletet, érveit válogassa meg. Sajnálom, hogy egyletök könyvtárát, meg­lehetős szigora állapotom miatt nem gyarapit- hatom. Nekünk is van itt egyleti könyvtárunk Kis-Várdán, ha módom volna, ennek adnám in­kább a mit adhatnék. Ön pedig keressen ottan közelebb egyletök részére egy Maecenast. Hogy nem hirlapczikkezik, legalább anyi- ban, hogy egyletök gyűléseiről tudósítást kö­zölne, ebben — szerintem — ön hibás, mert ez telnék tőle, mint válasza bizonyítja. Hogy pedig én lármázni, hirlapczikkezni szoktam, an­nak az az oka, hogy sokan vannak, a kik alusz­nak vagy szunnyadoznak, serkenteni kell őket. Es tényekkel, adatokkal igazolhatnám önnek, hogy a népnevelés érdekében ejtett szavaimnak mindig volt vnlami haszna, egy ily adat erre az ön válasza is. Különben — bocsásson meg, — de erre nézve önt meg nem kérdeztem, te­hát kár volt kérdés nélkül válaszolni, óhajtom, hogy e kis vita önt tettre hevítse, a népne­velés s tanitóegyleti gyülésezés érdekében! Görömbei Péter. Nagy-Kálló, okt. 1. 1874. A vidéki pénzintézetek képviselői a Hold- mező-Vásárhelyi központi takarékpénztár igaz­gatója által kibocsátott felhívás folytán f. é. aug. 22-én Pesten értekezletet tartván a felett, hogy a pesti hitelsegélyegylet feloszlása megakadá- lyoztassók, vagy egy más az osztrák nemzeti bank s a vidéki pénzintézetek hiteligénye között összekötő kapcsot képező intézet felállítása létre- hozassék: egy bizottság kiküldésében állapodtak meg egyelőre; ezen bizottság hivatásául tűzvén ki, hogy oly közeg felállítására vonatkozólag, mely a f. évi Deczember hó végén feloszlandó hi­telsegélyegylet helyett a hitel szerzésnél a köz­vetítő szerepet teljesítse, munkálatokat eszközöl­jön. — Ezen megbízatás folytán a kiküldött bi­zottság f. é. szept. 27-én Pesten értekezletet tartván, a pesti első hazai takarékpénztár igaz­gatóságával egyetértőleg a f. évi szept. 27-én felvett jegyzőkönyv szerint abban történt meg­állapodás, hogy az említett első hazai takarék- pénztár leend azon közvetítő intézet, mely az osztrák nemzeti bank és a vidéki pénzintézetek között az öszszekötő kapcsot képezze. — Az osztrák nemzeti banknál a megkivántató alapot az említett pénztár teendi le 8 az onnan nyerendő dotatiót a vidéki pénzintézetek hiteligényei ki­elégítésére forditandja, mindegyiknek részvény- tőkéje s tartaléktőkéje erejéig. — Viszont a hi­telt igénybe venni kívánó pénzintézetek kötele­sek vagy a választmányi tagok egyetemleges jót­állása, vagy értékpapír letétele, vagy jelzálog lekötése által biztosítékot nyújtani. — A vidéki pénzintézetek előnyére kiköttetett, mikép a há­rom hónapos váltók lejáratánál á pénzfizetés uj váltó benyújtása által pótoltathatik. Ezen itt leirt megállapodás érvényességén az egyezkedő hazai első takarékpénztár választmányának jóvá­hagyása köttetvén ki, a mint az igazgatóság ál­tal az kieszközöltetni fog, az óhajtott czél elérése tekintetéből a nevezett intézet a további intéz­egykor főuraink részben őseik vallását, de min­denesetre magyar nemzetiségök, nyelvök s lángoló honszerelmök is ott feledték, —• hanem csak el­beszélésünk idejének meghatározbatása tekinte­téből említettük fel Mária Terézia uralkodását. Tehát Mária Terézia uralkodása vége felé keressük fel a kies Szamosközön, Szatmárban, a kanyargó Szamos egy kanyarulatában Cse- göldöt. Tiszta nyári est van, a munkások a mező­ről haza takarodtak már s az egész faluban csend van, csak égy helyen a patak partján álló tem­plom előtt van némi élénkség. Ugyanis biró uram ide gyűjtötte fel a falu férfi lakosságát, fontos közlendők tudtuladása s azok felett való tanács­kozás végett. Azonban ha azt vélte biró uram, hogy az öszszehivott gyűlésben csak férjfiakkal fog tanácskozhatni: úgy nagyon csalódott; mert az aszszony népség, sőt a bámész gyermekcso­port is jelenlétével mintegy tudtul adni látszik, hogy a „rólunk nélkülünk“-féle tanácskozást éppen nem szereti. Még mintegy nyitányán vannak a tanács­kozásnak ; éppen a. biró szónokol. — Hallották hát kendtek, hogy a nagyságos generalis ispánja ma bejött, s engemet a dolog­ból hazahivatYán, tudtul adta, hogy a nagyságos földesuraság a Berekből kibecsülteti a falut; mert azt a Szamos hordta és igy nem miénk, — meg aztán nem akarjuk az urdolgát teljesiteni, s a mivel az urbárium szerint tartozunk, megadni! A biró szavára egy pár perczig csend állott be, aztán mindannyian beszélni kezdtek, legki­vált az aszszonyok. ‘ —No bizony, az volna még a furcsa! Megfi­zetjük a füstpénzt, leszolgáljuk a hoszszu meg a rövid fuvart; minden telektől megkapja az ura­kedéseket jnegteéndi s erről a vidéki pénzinté­zeteket értesitendi. Szabolcsmegyei takarékpénztár igazgatósága Dr. Bleuer Miklós igazg., a vid. pénzintézetek küld. tagja. Nagyvilági hirek. Gróf Arnimot a párisi volt német köve­tet, ki Bismarckkal rósz lábon áll, befogták s házmotozást tartottak nála, az ok az, hogy fon­tos állami iratok eltulajdonításával vádolják, mások szerint Bismarck akarja tőle visszavenni egykor neki irt magánleveleit. Az orleansi szűz szentté avattatása. A „Bulletin Francais“ hivatalos lap szerint, az orleansi érsek visszatérve római utjából, mely­nek czélja Joanne d’ Arc szentté avattatása volt, megalkotta a törvényszéket, mely az egy­ház szertartása szerint a tárgyról egy munkát készít, s melyrenézve a római „Curia“ fog legfelsőbb határozattal intézkedni. Királynénk Boulogneba okt. 2-kán érke­zett. A kikötőben nagy néptömeg fogadta. Ab- zac ezredes üdvözölte a királynét Mach-Mahon nevében, s átnyújtott neki egy díszes porczel- lán servicét s négy virág kelyhet a sevrisi gyár pompás müveit Londonban iszonyú lőpor explosio tör­tént okt. 2-án. a „Tilbury“ hajó ugyanis több­féle áruczikkekkel a többek közt 2—8 hordó petróleummal, 5 tonna lőporral volt terhelve, midőn a hajó a „Régents Canal“ hídja alatt volt elhaladóban, egyszerre légbe repült, a hid mindkét oldalon elvált a parttól, vasoszlopai eldőltek és összetörtek. A „Dacly News“ 5 ha­sábos tudósítást közöl ez iszonyú szerencsét­lenségről, melynek több ember, egész ház sor esett áldozatul. A városi oldalon valamennyi ablak betört, kirakatok és ajtók ki lettek szag­gatva s ezer meg ezer darabokra törve, egész házoldalok bedőltek, még 3 mfölddnyi távol­ban is megérzék a rázkódást. A robbanás okát vagy az általa okozott kárt még most csak ta­lálgatni lehet. Franczia köztársaság. A megyei válasz­tások rosszul kezdenek kiütni a republikánu­sokra nézve. Az eddig ismert ezer megyei vá­lasztás közül 370 köztársasági, 560 conserva- tiv s más árnyalatú. Gironde Seine, Inferienze és Haute Garonne megyében viszont számos monarchista jutott be a bizottságba, sok me­gyében a szavazatok annyira szétforgácsolódtak, hogy uj választást kell tartani. A legújabb sür­gönyök összesen 170 választási eredményről hoznak jelentést. Ezek nagyobbik-fele a mo- narchisták javára ütött ki. Thiers Olaszországban. Apárisi „ Temps“ - ben következőket lehet olvasni Thiers olaszor- szági tartózkodásáról: A királylyali két órai beszélgetés után a maire-lakba vezetteté ma­gát, hogy a inaire-nek nála tett látogatását vi­szonozza. A városi tanács épén ülést tartott, midőn Thiers jelenlétét a mairnek jelentették. Az ülés azonnal felfüggesztetett, s az összes gyülekezet elébe ment a mairrel együtt. Há­rom napi ott léte alatt Turin valamennyi.bir- lapja hírei élén közölte látogatásait, sétáit, beszélgetéseit s élénk elégültségöket fejezték ki afelett, hogy a király majdnem két óra hosszat társalgott vele. A pápa és Mach-Mahon levelezése az „Orénoque“ visszahívására vonatkozólag valónak bizonyul, — de mint az „A. Havas“ jelenti,— teljesen alaptalan a római „Libertásnak azon állítása, mintha a pápa válaszában arról szólt volna, hogy Olaszországot el szándékozik hagyni, vagy nem. Spanyolország. A carlisták számára okt. 2-kán 16 ágyú, 4000 puska 50,000 töltény ér­kezett Amsterdamból. Az ily szállítmányok el­len a madridi kormány protestálni készül. A karlista vérszomjuság nem lett kielégítve any­ság vagy az ötvenkét igás, vagy a száznégy gya­log napszámot; egy szóval az uraságnak semmi — de semmivel sem maradunk adósok, még azután jön a vármegye, a király, meg a pap, mes­ter, csordás, kondás meg az ekklézsia! Mi kellene még? Az uraság tisztei sem panaszolhatnak; mert ha valamivel késünk is a fizetésben, vagy a dologgal hátramaradunk is: de abban is csak ne- íik vau hasznok; meri rendesen kijár ezért ne­kik az ajándék I... Én szegény özvegy aszszony vagyok, két fiam még mondani gyerek; de azért semmiben sem maradhatok el: mert akkor kivet­nének a telekből! — Most már azt a berket is elakarják venni; mert már megnőttek szépen a gyümölcsfák benne, s az alja is terem egy kis szénát, meg tengerit. Bezzeg nem kellett addig senkinek, mig sivatag homok volt, — ha szegény uram rá nem veszi a falut, hogy gyümölcsfákkal ültessük be, az uraság tiszteitől most is úgy vesz­hetne ! Az Isten adta azt; mert a vizhordta, s a mint hordta el is viheti; azért nem adjuk. Punk­tum! —Nem az a kérdés Dorkó aszszony— szó­alt meg ismét a biró, — mit fizetünk, mit nem, — mivel tartoznánk, mivel nem, ki adta, ki nem adta a Berek porondját: hanem az, hogy miként érleljük meg a földesurunkat, hogy el ne vegye. —Nem adjuk punktum 1 — hangzott fel is­mét a Dorkó szava s utánna az aszszonysereg ár máj a. Nem akarjuk a nehézkes menetű tanácsko­zás folyamát tovább kisérni, csak az eredményt mondjuk el. Határozatba ment ugyanis, hogy kér­jenek tanácsot a paptól — az úgyis okos ember, •— s annak tanácsát mindannyian követni fogják. Bementek hát az előljárok tanácsot kérni a paphoz, ki a templommal éppen átellenben lakott nyi fogoly és Schmidt birlap-tudósító család meggyilkoltatása által, most az a paranes ada­tott ki, hogy a „Kreuz. Ztg.“ Spanyol-harcztéri levelezője, ki első hozta Európa tudomására Schmidt meggyilkoltatását, mihelyt kézre kerül, főbe lövessék. Törökország. A török trónöröklés egy igen nevezetes és fontos mozzanatáról értesül a boisi „Presse.“ A szultán és Murad effendi her- czeg a szultán unokaöcscse és törvényes trón­örökös teljesen kibékültek. Abdul Aziz szultán megígérte és a koránra tett esküvel kötelezte ma­gát, hogy a szultán fia Jussuf-Izzedin effendit generalissimussá teszi s úgy őt, mint testvé­reit év dijakkal s magas államhivatalokkal látja el. A szultán e lépésének magyarázatát megrongált egészségében keresik. E/. ügyet Konstántinápolyban titokban tartják, de hite­lességéről említett lap jót áll. Fővárosi és vidéki rövid hirek. — Dr. Vécsei János visszaérkezett né­metországi utazásaiból s az egyetemen a téli félév alatt a római jog instituczióit részletesen és a szerződésekről szóló tanokat fogja elő“ adni. — A vértanuk requiemét kedden megtar­tották a Fereneziek nagy templomában. Szá­mosán voltak jelen. Különösen feltűnt egy vak öreg honvéd, aki szemevilágát veszté a csatá­ban, s akit két rokkant vezetett. De még na­gyobb feltűnést okozott egy hölgy, aki honvéd- főhadnagyi aranyos atillát viselt, és pedig a legjogosultabban, mert az önvédelmi harcz alatt, mint vitéz harezos fokról fokra lépette- tett elő. Fején nagy vágások és lándzsaszurá- sok vannak. A közönség köréből hiányzott va­laki, aki eddig mindig jelen volt, mint az ün­nepélynek legtiszteltebb alakja: Damjanics Já­nos özvegye, ő ez alkalommal Aradon rótta le kegyeletének adóját el­vérzett hős férje iránt; a Vásárhelyiné urhölgy vendége volt, akinél ezelőtt 25 évvel a szo­morúság és kétségbeesés óráiban tartózkodott. A kivégeztetési helyhez pompás időben történt a kivonulás. Tiszti Lajos az „Alföld“ szerkesz­tője s volt honvédtüzér tartá a beszédet. Dam­janics özvegye emlékül gyászkereszteket osz­tott ki. A gyülekezet magatartása komoly és üunepélyes volt. — Budenz József akad. nyelvészünk a né­met philologok insbrucki kongreszszusán mint vendég előadást tartott az „ugor nyelvészke­désről“ ; az előadás nagy tetszésben részesült. A nyolez magyar vendéget, akik e kongresz- szuson Magyarországot képviselték, igen szí­vesen fogadták. — A közoktatási minisztérium palotát akar építtetni a maga számára a sugárúton. Mint mondják, a terv már készen is vaui Szép dolog! Most van arra épen a legkedvezőbb al­kalom, midőn a vidéken éhen halnak a tanitók. Mily nagy gyönyörűség lesz a palota ablakai­ból lenézni a dűlőiéiben levő iskola házakat! — Az északi sark-expediczió főbb tagjait az uralkodó mait szerdán kihallgatáson fogadta s hosszasan beszélgetett velők, őrömét fejezve ki az elért eredmények fölött. Képessel ő fel­sége magyar nyelven társalgott. — A n.-róczai gymn. tanárok számára gyűjtéseket indított a szláv elkeseredés, mely e.^dig 713 itban nyilvánult. — A tiszántúli helv. bitv. egyházkerületbe kebelezett orosi helv. hitv. egyháznak, tem­ploma és iskolája felépítésére a király magán- pénztárából 100 ftot adott. — A nemzeti színház népszínmű pá­lyázatán előadásra ajánlott második darabnak a „Cserebogár“ czimünek szerzője Margitai Dezső fiatal beszélyiró Debreczenben. — Vidéki rövid hirek. Akecskeméti állami reáltanodához Sárói Szabó Pál nevezte­tett ki rendes rajztanárul. — Egy kecskeméti egy a többinél valamivel nagyobb, de roszázul gondviselt házban. Későn volt; — a lelkész tiszteletes Pan- kotay Imre uram éppen feküdni akart, midőn beléptek, — no de paphoz és éppen kálvinista paphoz szabad belépni bármily későn is: tehát elfogadta a jöttékét. A szerencsés jó estét köszöntés és a szo­kott köhintések után, nagy hoszszasan előadták a mit már tudunk. A szónok ismét a biró volt s, kérte tiszteletes uramnak, mint hü lelkipásztor­nak, tanácsát. Kis gondolkozás után — mialatt kezeit bátratéve fel s alá járt volna a szobában, — meg­állt a már leültetett hallgatói előtt a lelkész s végig simítván őszülni kezdő fekete haját és sza­káiét, megszólalt: —• Az ellenállást semmi esetre sem javaslom. A földes ur, mindenek előtt földes ur, aztán pá­pista, végül báró és generalis is. Kigyelmetek pedig szegény jobbágyok, aztán kálvinisták, és igen sokszor hanyagok is. Legczélszerübb lesz, ha választanak magok közül két vagy három ér­telmes embert, s egy alázatos instantiát nyújta­nak be a nagyságos generalis urnák, s addig kö- nyörgenek, mig engedni fog; én az instántiát szí­vesen megírom. A tanácsot mindannyian helyeselték, csak hogy egyiknek sem volt kedve részt venni a kül­döttségben. Végre is addig kérték a lelkészt, mig megígérte nekik, hogy elmegy velők Sárközre a földes úrhoz, noha kijelenté, miszerint : tart tőle, hogy a földes ur azzal fogja gyanúsítani, hogy ő izgatja ellene jobbágyait. (Folyt, köv.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom