Szabadság, 1907 (1. évfolyam, 26-36. szám)

1907-10-03 / 26. szám

október 3. SZABADSÁG 3-ik oldal hogy a tagsági járulék mind az orvosok­nak jusson. Egyébiránt a cikk elsőrendű szocia­lista cikk. Éppen olyan a tenorja, mint a mun­kásoké. A munkás azt mondja: „a munka­adó : az egy here, akit ő tart ki.“ Elfelejti a munkás azt, hogy a munkaadó tudását és tőkéjét párosítva fektette vállalatába ak­kor amikor önálló lett és neki kenyeret adott. Az orvosok pedig azt mondják: „mi I kérésük a munkásbiztositó pénztárnak a bevételeit, tehát bennünket illet a nagyobb rész.“ Oda jutottunk tehát, hogy a mi pén­zünkön fentartott intézmény megválasz- J tott közegei tartanak ki bennünket, mert keresethez juttattuk őket. Ennek a szociális ferde nézetnek az J iparosok az okai. Az iparosok ellen szervez­kedik minden társadalmi osztály, munkás és diplomás egyaránt. És az iparos osztály; ezen nemzetfentartó nagy társadalom ki van szolgáltatva mindenkinek, de mégsem lehet béketürőséből felrázni, hanem csak keserűen zúgolódik és nem igyekszik tö­mörülni, tiltó szavát felemelni. A mostani szervezkedést azonban van egy módja meghiúsítani. Ez abban áll, hogy minden józanul gondolkozó iparos lépjen be a munkásbiztositó pénztárba. Szabad legyen az orvosválasztás, hadd \ keressenek az orvosok. Ha minden iparos­család tagja lesz a pénztárnak, majd ak­kor számítsák ki az orvosok, hogy meny­nyit kerestek egy év alatt. E kérdésben pedig nagyobb propa­gandát fogunk csinálni. ..................... M’ttltttt f/i 1 ÍA/'í-f. Csak szervezett iparossal dolgozunk egy munkán. Hírek. — Gyászhir. Hámon József pápai prelátus, székesegyházi őrkanonok f. hó 1-én éjjel elhunyt. Temetése ma d. e. 9 órakor lesz a székesegy­házi nagy templomból. — Cipészipari szakrajzok kiállítása. Mint előző számunkban jeleztük, Szőllősy Gusz­táv és Dézsi Gyula cipésziparosok vezetése alatt tartott cipész-szaktanfolyam hallgatói múlt hó 29-én rajzkiállitást rendeztek az Iparos Otthon­ban. A kiállítás iránt elég szépen mutatkozott az érdeklődés. Megszemléltük magunk is a kiállí­tott rajzokat s elmondhatjuk, hogy egyes cipész­segédek rajza meglepően szép volt, de általában a kiállított rajzok a tanfolyam sikerének tanúi voltak, meglátszott minden munkánál a szorga­lom és igyekezet, valamint a lelkiismeretes tanítás. — Kész az uj adótörvény. A pénzügy­minisztériumban már elkészültek az adóreform­munkálatokkal, amelyek még há némi kívánniva­lót fenn is hagynak, általában sok visszaélést szüntetnek meg és főleg pedig segitnek a sze­gényebb osztályok helyzetén. Az adóreform hat törvényjavaslatból áll, amelyek igy csoportosul­nak: 1. A földadó kataszter kiigazításáról és a földadószázalék megállapításáról. 2. A tőkeka­mat- és járadékadóról. 3. A nyilvános száma­dásra kötelezett vállalatok kereseti adójáról. 4. A jövedelemadóról. 5. Az általános kereseti adóról. 6. A házadóról. E törvényjavaslat 4-ik része úgy szól, hogy 500 koronáig senki sem adóztatható meg hatszáz koronás jövedelem már öt korona alá esik és ez 1400 korona jövedel- mig 100 koronánkint egy koronával emelkedik. — A keresztény szociális egyesület létesitésébe sehogy sem tud belenyugodni a Szatmár-Németi, vasárnapi számában válaszol legutóbbi e tárgyban Írott czikkünkre, azt mondja, hogy a felekezeti kérdést vittük be mozgalmunk­kal a társadalomba. Előbbi számunkban kifejtet­tük programját a keresztény szociális egyesület­nek, s aki még mindig felekezeti kérdést, vagy éppen a 48-as párt megbomlasztását látja ez egyesületben, az a tényeknek és szándéknak körmönfont elcsavarásán fáradozik. Nem kíván- , juk azt, hogy az egyesülettel a város minden ' polgára kivétel nélkül szimpatirozzon, mert le­gyen valamely mozgalom bármily üdvös is, min­dig akadnak elemek, akik ellenzői. Ezúttal csak | azon csodálkozunk, hogy Szatmárvármegye 18 lapja közül csupán kettő akadt, aki a mozgal­mat ellenezte. Az egyik a Szatmárnémeti, a I másik a Szatmármegyei Közlöny. Miért éppen e I kettő ? Megmondjuk! Mert e két lap szerkesztő­sége a „keresztény“ fogalomnak vallási okokból I nem barátja. Erről pedig éppenséggel nem te­hetünk. De az ellen tiltakozunk aztán, hogy per­fid módon belezaklassanak bárkit a felekezeti I érzelmek megbolygatásába. Mi csak hasonló fegyverrel védekeztünk az ellen a gyanúsítás ellen, hogy a keresztény szociális egyesület Lu- eger-párt, amely Ausztriával conspirál, amely egyesület megbolygatja a 48-as pártot, vagy e mozgalom jezsuitizmus stb. — Ezeket a vádakat a legerélyesebb módon vissautasitjuk. Elvégre tudjuk azt jól, hogy mit félt a nagyságos lap. Bánná is ő, ha mindjárt Lueger-párt is volna az egyesület, csak őt támogatná. De mivel bizonyára feltételezi — és pedig nem hely­telenül — hogy azt a zászlót, melyet a város polgársága már kétszer adott lapvezérének ke­zébe, ez egyesület elősegít másnak a kezébe adni, azon — a történtek után — már nem is csodálkozhat. Pedig a mozgalom elején ilyesmi eszünkben sem volt. Az elcsavarásoknak, rossz­indulatú ráfogásoknak nem fog felülni a helybeli iparos társadalom, legkevésbé fogja felelős szer­kesztőnket kitanitani, mert felelős szerkesztőnk tudja mi a kötelessége, e kötelesség parancsolja az uj egyesület létesítését, akármennyire igyek­szik is a nagyságos lap felhjeccelni felelős szer- kesztönk ellen a -4ä»rrnyert hivő, naivirl gondolkozó elemeket, akikj bevesznek minden olyan maszlagot, amilyet laija ijedtében ez ügy­ben beadni akar, akik egy kefeszoritás előtt hasra vágódnak, mert értelmetlenek. — Esküvő. Orosz Árpád városi írnok j vasárnap tartotta esküvőjét Nagykárolyban néh. Munkácsi Mátyás hajduhadházi rendőrkapitány kedves leányával Mariskával. — Szatmári kisiparos párt. Mint érte­sülünk, egy pár kisiparos azon buzgólkodik, hogy szatmáron megalakítsák a kisiparos pártot, mint mondják nemzetközi szocialista alapon. A múlt vasárnap lett volna az első értekezlet a Károlyi-házban, de részvétlenség miatt az első gyűlés nem volt megtartható. A legközelebbi ülés jövő vasárnap d. e. 10 órakor lesz ugyanott. — Az építőiparosok szövetségének tag- I jaihoz. Tisztelettel felkérjük azokat a tagtársa­kat, akik tagsági illetékkel hátralékban vannak, tartozásaikat 8 nap alatt szíveskedjenek kiegyen­líteni. Egyben tudatjuk, hogy a „Munkaadó“ c. lap a. nagyváradi vándorgyűlés óta csakis előfi­zetési ár fizetése mellett lesz küldve, mert a köz­pont országosan beszüntétte a díjtalan küldést. Végül kérjük a szövetség tagjait, hogy segédei­ket pontosan jelentsék be, miután legközelebb egy mühelyvizsgáló bizottság lesz kiküldve és a bejelentetlen segéd után a járulék kétszeresse lesz behajtva. — Az elnökség. — Elpáholt szocialisták. A szombathelyi keresztény szociális egyesület vasárnap délelőtt gyűlést tartott, ahol megjelent néhány nemzet­közi szociáldemokrata is. A gyűlés alatt szoká­sukhoz hiven arcátlankodni kezdtek a nemzet­köziek, melynek vége az lett, hogy a béketüré- sükből kihozott keresztény szocialisták alaposan helybenhagytak 8 szociáldemokratát. — Kálmán-estély. A Deák Kálmán asztal- társaság szombaton este az iparos otthonban Kálmán-estélyt tart, melyen vendégek is szívesen láttatnak. Egy teríték ára 1 k. 50 fillér. — Halálozás. Hérmán Istvánná sz. Kenye­res Sára, Hérmán István köztiszteletben álló polgártársunk neje szept. hó 30-án 51 éves ko­rában rövid szenvedés után elhunyt. Temetése tegnap, d. u. ment végbe nagy részvét mellett. — Jelentés a járványos betegedésekről. Járvány egész tartama alatt 1 férfi 3 nő és 181 I gyermek betegedett meg vörhenyben, meggyó­gyult 2 nő és 116 gyermek, meghalt 41 gyermek, kezelés alatt maradt 1 férfi, egy nő és 28 gyer­mek. A kanyaró megszűnt. Tífuszban a betegség egész tartama alatt 44 egyén betegedett meg. ezek közül meggyógyult 32, meghalt 1, kezelés alatt maradt 11. — A szocialista párt titkárának csendes eltávolításán már régen buzgólkodik a rendőrség, Értesülésünk szerint e hó 1-én kellett elhagynia a várost. Azt hisszük igy is történt. Jó utat kí­vánunk neki. — Ügető és lóverseny. A szatmármegyei gazdasági egyesület múlt hó 28-án ügető ver­senyt, 29-én pedig lóversenyt rendezett. Az ügető verseny iránt igen lanyha volt az érdeklődés, de annál nagyobb volt a vasárnapi lóverseny iránt. A város apraja-nagyja özönlött a lóverseny térre kocsin, villamoson, gyalogszerrel óriási porfel­hőben valamennyien. A mezőgazdák versenyében — mint minden évben — Laky Sándor németi gazdálkodó lett az első. A többiversenyben aztán megoszlottak a dijak a szerint, már ahogy....“ Úgy intézték, hogy mindenki legyen első. — Hamis kártyások. Úgy látszik váro­sunknak ezek a haramiái nem tudnak kipusztulni teljesen. Ismét hirt kapunk egy jól szervezett bandáról, akik foglalkozásszerüleg űzték a ha­mis kártyázást, mig végre egy feljelentés alapján rajtok ütött a csendőrség. A megcsípett hamis kártyások a következők voltak: Balvinszky Jó­zsef, Bernát Mór, Grün Samu és Singer Mór. A kifosztott feljelentő Mihálka Sándor izako- nyai lakos, földbirtokos. Elcsakliztak tőle múlt hó 3-án 560 koronát, amire ihat hideg vizet, hiába kerültek meg partnerei. Mihálka urat nem ismerjük, de partnereit igen. És azt a megjegy­zést füzzük az esethez, hogy aki Balvinszki-Ber- nát-Grün et Comp. céggel leül kártyázni, az sorsát megérdemli. — Halál a munka közben. Fekete Jó­zsef 54 éves kutásó Pusz János fakereskedő ud­varán 9 méteres mélységben az iszap kiszedé­sével volt elfoglalva. A felhúzó készülék kötele, amint a kb. 50 kg. iszapot felfelé húzták, hirte­len elszakadt és az óriási súly Feketére zuhant, összetörvén koponyáját, annyira, hogy már halva vették ki a kutból. A vizsgálatot a rendőrség, annak kiderítésére, hogy a felelősség kit terhel, megindította. x A vaggon hiány megszűntével zavarta­lanul történik a teher áruszállítás bizonyság rá, hogy Molnár divatcsarnokába nap-nap után érkeznek szebbnél-szebb delinek, ruha és blouz Selymek, vászon, kanavász, szőnyeg, paplan és pokróc-félék, mindennemű kész fehérnemüek, nyakkendők, harisnyák, téli kendők, divat-schalok szőrme boák. E vállalat a legszolidabb alapel­vekkel, Molnár Divatcsarnoka cim alatt a postával szemben van. x Csodálkozik mindenki azon a nagy erőn melynek birtokában az Alföldi fehérkeresz­tes sósborszesz van mely a betegségeket különb­ség nélkül rövidesen elűzi. Készül zb Első Al­földi Cognacgyárban Kecskeméten. Közgazdaság. „Hermes“ Magyar Általános Váltóüzlet r. t., Budapest, heti jelentése a tőzsde forgalomról és a pénzpiacról. Budapest, 1907. szeptember 26. A kedvezőtlen pénzügyi viszonyok, valamint a kiegyezési tárgyalások megszakítása folytán keletkezett kedvezőtlen hangulatot némiképen el­lensúlyozták a külföldi tőzsdék szilárd irányza­táról szóló hírek, melyek azonban az említett okoknál fogva az elmúlt hét folyamán a buda­pesti értéktőzsdén nem bírtak érvényre jutni. A kásárlásoktől tartózkodik és meglévő engagemen- tek lebonyolítása következtében az árfolyamok az egész vonalon mérsékelten gyengültek. Álta­lában a forgalom minimális volt es a vezető ér­tékek árfolyamai alig változtak. Mindazonáltal arra a hírre, hogy a kiegye­zési tárgyalásokat a kormánnyal jövő hó elején újból felveszik, az alaphangulat tartott, sőt szi­lárdnak mondható és habár a bndapesti érték­tőzsdét politikai mozzanatokon kívül még sok más tényező is befolyásolja, kilátás nyílik arra, hogy a kiegyezés kérdésének megoldása után az egész vonalon fellendülés fog beállani. Az elmúlt hét nevezetesebb árfolyamválto­zásai a következők voltak: szeptember 19. — szeptember 26. 4% magyar koronajáradék 93 — 93.05 magyar hitel részvény 747.25 — 748.75 osztrák hitel résvény 638.25 — 643.50 rimamu­rányi vasmű részvény 543.25 — 243.75.

Next

/
Oldalképek
Tartalom