Kreitner Gusztáv: Gróf Széchenyi Béla keleti utazása India, Japan, China, Tibet és Birma országokban / Budapest, Révai, 1882. / Sz.Zs. 1450

Előszó.

1 VIII A mennyire könyvem tág körökre számított jellege megengedi, a szakember is — nagyobb mérvben, mint más hasonló müveknél — meg fogja találni a bejárt nagy földterület helyrajzára s népességére vonatkozó számos s kívánatos adatokat. Esetleges ellenvetéseket megelőzendő, mindjárt megjegyzem, hogy a neveket hallomás után irtam le. Miután a chinai nyelvnek sok oly hangjelzése van, melyeket a mi betűinkkel lehetetlen visz­szaadni, óvakodtam, a már meglevő kisegítő tablákat, melyek hasz­nálati módját először alaposan kell tanulmányozni, egy ujjal szapo­rítani. A munkához mellékelt átnézeti térkép részben saját felvételeim, részben pedig a meglevő legjobb források segítségével készült. Végül el nem mulaszthatom Lóczy Lajos útitársam és barátomnak, valamint Dr. Niederleithinger A. urnák (a »Polluce« hajóorvosa) kik számos vázlat készséges átengedése által hozzá járultak rajzaim kiegészítéséhez s végre mindazon uraknak India, China, Japán- és Birmában, kik ott időzésem alatt a legszí­vélyesebb modorban támogattak tettel és tanácscsal ez uton is * hálás köszönetemet nyilvánítani. Bécs, 1881. Szeptember hóban. Kreitner Gusztáv.

Next

/
Oldalképek
Tartalom