Bérczy Károly (szerk.): Hazai és külföldi vadászrajzok. Budapest, 1882. / Sz.Zs. 1455

Vadászrajzok. Havas Sándortól - I. A Nyír- és a Rétköz

I. A Nyir és a Rétköz. Vadászrajzaimat Szabolcs megyével kezdem, melly vadászati tekintetben a legérdekesb tájak egyike. Ki csak az úgynevezett festői látványok kedvelője, ki a külső természetet csak ott tudja éldelni, hol ez regényes és meglepően változatos alakzatokban mutatkozik, az ugyan nem sok élményre számolhat e megyében. Az út akár Debre­czenből, akár Nagy-Károlyból, akár végre Tokajból , vagy a Szamos­közről jöjjünk Szabolcsba, nagyrészt sivár tekintetű homokbuczkák alján, vagy azokon keresztül elég unalmasan húzódik. Az alföldön bár csak sarat hánynak sár fölé, a „töltésnek" vagy úgynevezett „gát­nak" legalább neve van meg ; itt még az sincs! Századok hosszú során át, mióta e vidéket emberek szállották meg, az útak se jobbak se rosz­szabbak nem lettek, de legalább azon jó tulajdonuk van, hogy el nem kopnak soha, mert a homok azonkép visszafut a nyomba, a mint a ló­köröm, vagy kerék belőle elmozdult. E határozatlan nyomokon, miket nem csak fergeteg, de középszerű szél is mindannyiszor behord, majd­nem nesztelenül halad a szekér s úgy látszik , hogy a csengők hasz­nálata, mi úri fogatoknál majdnem általános, nem annyira divatos szokás vagy nyalkaság, mint inkább elögondoskodás szüleménye, hogy t. i. a szemközt jövő fogatok, miknek közeledtét kivált sötétben sem kerékrobaj, sem pedig lódobogás nem tudatja, össze ne akadjanak, ez oknál fogva az utolsó talyigás is legalább egy repedt csörgőt köt ge­béje füle mögé, vagy a kóczból font görbe gyeplőszárra. Mialatt az előttünk elnyúló homokdombok tetejére fölmászunk, azt reméljük, hogy a tőlünk eddig elzárt láthatár tágulni s más tetsze­tösb tájra nyilni fog. Hasztalan! az egyik dombot meghaladja a másik után, és órahosszat akár jobbra, akár balra, vagy maga elé tekint, nem lát az utas egyebet, mint a földszinét hullámszerűen boritó dombok tömkelegét, kisebb nagyobb magaslatokat, mellyek mind egyöntetűek, '* * 1* '

Next

/
Oldalképek
Tartalom