Sportkiadás, 1942/2

1942-07-01

Dr. vitéz Táre-zay-Felicides Román miniszteri osztályfőnök, a i^csadalmi Sport és Testnevelés Vezetője dr. vitéz Kossuth Ferenchez, a Magyar Birkózó Szövetség lemondott elnökéhez a következő iratot intézte: *£r. vitéz Kossuth Fereno urnák, a Magyar Nemzeti Bank ügyé­sze, Budapest. Tárgy: a Magyar Birkózó Szövetség elnökségének, tisztikarának és tanácsának lemondása. , , r , , _ , , . ,, -Nagyságod folyó eva iumus ho 25.-en Kelt, hozzam intézett levelében bejelentette, Hogy a Magyar Birkózó Szövetség elnökségéről lemondott. Ugyanekkor hivatalosan bejelentette azt is, hogy a szövetség: elnökségének vala­mennyi tagja, továbbá a tisztikar és a tanács szinten lemondott, k bejelentést tudomásul veszem s valamennyi lemondást elfogadom. Budapest,1942, június 30.­A miniszter rendeletéből: dr. vitéz Tárczay-Felicides Román s.k. miniszteri tsztályfönök, a Társdalmi Sport és Testnevelés vezetője.­Szieberth Imre, m.kir. kormánytanácsos, ny. all. vasgyári felügyelőhöz a következő iratot intézte: • * "zieberth Imre urnák, m.kir. kormánytanácsos, ny. áll. vasgyári felügyelő, Budapest.. - k Magyar Birkózó Szövetség elnöke bejelentet­te, nopy a szövetség elnöke, az elnökség valamennyi tagi a, a tisztikar és a tanáos tisztségéről lemondott, k lemondást tudomásul vettem.-Nagyságodat a 259.000/942. TOL sz. rendelet 5. §-ának /7/ bekezdése alapján a íáagyar Birkózó Szövetség elnöke, elnöksége, tisztikara és tanácsa feladatkörének s általában a Szövetség ügyvezetésének ellátásával megbizom. Felkérem Nagyságodat, hogy megbízatását a magyar sport ügye iránt mindenkor tanúsított szeretetével, hozzáértésével és'ügybuzgalmával ellátni szíveskedjék. Nyomatékkal felhívom Nagyságod szives figyelmet arra, hogy a honvédelmi előkészítés szolgálatába állított sportban a fegyelemnek mindenkor és minden körülmények között érvé­nyesülnie kell, különösen akkor, amikor az ország * t hadban áll. Ennek a nemzeti érdeket jelentő fegyelemnek a Magyar Birkp2C Szövetségben is feltét­lenül érvényt kell szerezni. -Végül értesítem Nagyságodat, hogy aa ügyviteli teendők ellátásában való közreműködésre a Szövetség főtitkáráét, titkárát és pénztárosát ogyidejülog felkértei*, illetve a tisztségükkel kapcsolatos teondgk eUátásaval megbíztam.- Budapest, 1942, június hó 30. k miniszter rr-na«i a + -u• dr, vitéz Tárczay-Felioldes Épnán miniszteri osztályfőnök, a Tá?LSln? ? teb $ 1: es Testnevelés vezetője, s.k.* iarsaűainl Sport «zi s*±*^ / « Ugyanekkor a Társadalmi Sport és Testnevelés Ve?^-;* U Bela főtitkárt, Urfan Tibor titkárt és Lengyel Károly pénít^rost ^i?" 4 H 2 sedu,q megbizta^ atÓlaS ° S QlUUaé ** f9lkérte » iíKtóleg e íiIziég^k S betöí^ 5 évIf * + .. / . „ Hé tf ^n, június 29,-én a Gamma Sportrepülő Sürvesül P+ VA n ­OK-oatoja Nemet György es Horváth Tibor pilóta kétüléie? P^+PT^PII 1 ^ lval o nélküli repülőgéppera kétüléses notornflküli ílpek csőérttSÍS 1 ? övu m * to r­távolságiRekorderedményt ért... el, Német Györa és Fo???+í J T^Vá ° rs z%os indultai és Zentától délre Magyarp^-közBéHoFd^ öudaörsről berepült távolság 335 kilométer. I régi rekord 96 k£? ?£? 8Zidltak le-

Next

/
Oldalképek
Tartalom