Sportkiadás, 1935/2

1935-12-04

A líat­T ar uszo Szövetség szerdán este a Gall ér t-szálló hangver­senytermében töhb mint 200-teri tékes díszvacsorán 'ünnepelte az 1935 ev folyamán sikerrel szeren el t' versenyzőit, elnökét, ifjabb vi té.z Horthy kik­lest névnapja alkalmából, azonkívül dr.. Balogh László ügyvezető alelnököt és í T áriái Imre pénztárost, akik tiz éve állanak önzetlen munkával a sző­ve t sé s zolgá 1 at ába :a. A díszvacsorán jelen volt a vallás- és közoktatásügyi miniszter képviseletében báré ifju Wlassics Gyula államtitkár ? vitéz Tárczay-Feli­cides Román, I vánkovi ts' Kálmán, a honvédelmi miniszter képviseleteben Kövér La]ós alezredes, a székesfőváros képviseletében dr. Felkay Ferenc tanács ok, mig az 01: részéről |elen 'volt,Kelemen Kornél, dr. Prém. Lóránd, Kammermayer Osznár és' Schmi-dt József., a Testnevelési Főiskola képvisele­tében Szukováthy Imre, Uémethy Károly, a TEBE igazgatója és mag sokan. Dr. F^mon- • ay Tivadar, a Ma' yar Uszó Szövetség di szelnöke, vi­téz nagybányai . Horthy Miklósra,"Ma... varország kormányzójára i-.ri­tere pohara .tj amit a vacsora résztvevőinek lelkes éljenzése kövezeit. Kéler Tibor társelnök lelkes szavakkal üdvözölte a szövetség elnökét,ifju vizez Horthy Mi lést névnapja alkalmából, majd ismertette az'elmúlt esz­tendő pompás eredményeit, <v> átadta dr. Kelemen Kornélnak- az országos uszóhét jelvényéi, amelyet tööb mint 1Q.000 éleányban osztottak ki az idén az országos uszóhét szereplői között.. Ezután az elmúlt évfolyamán rekordot úszott versenyzőknek nyújtotta át a szövetség oklevelét, : közölte, hogy a brüsszeli tornán immár véglegesen megnyert gróf klebel sberg-serleg el só kicsinyített másat gróf Klebelsberg Iktnó özvegyének ajánlotta fel.. A kupa' k ic si nyi t e t, mását --.apja még Homonnay Tivadar es Vadas Gyula ár., továbbá dr. Beleznay Lílázlc, dr. Bénáin Leó, valamint a győztes csapat tagjai, névszerinti Homonnay, Né­meth, "Bródy ? Ivády dr., vitéz Halassy, 1 " Vértes y, keserű Fere' rés keserű •^aros., Sarkai) v, Barta, Bözsi és Branti. Az üsző Szövet-ség oklevelét nyújtotta - .f.X , , dr. Bárány istvánnak, dr. Bonáth Leónak, Stamófer Sándornak és dr. Beleznay Lászlónak.. Lelkesen ün epeit éle dr. Brlogh Lászlót a szövet ség ü^ vezető alel"ökét ésg-'j.as Imrét, a szövetség pénztárosát, a..± .^eves szol lati jubileumuk al almából ^a szövet sag*emléktárgyait kapta!- ajándékul. i jDr • ..elemen Kornél, az Ok' nevébe;, köszön tö-'. té a "agy-- r v.szc— spori; .kiváló versenyzőit, méltat, a ifju vizez Horthy ka lón munka ssé át, amely et _ n emcsa" a. magyar asz orr: o rt. kan sm z általános ma,_yar sport erde­iében nifejt és átadta ifi 1 " 1 vitéz lí«rrthy Miklós : ak. az OT .ara yinsé i,. Fel. ay Fere: c tanácsnok Szendy dr. polgármester és a sajál nevébe'- üdvözöl: e a kl'BZ siker rel, szer epei t versenyzőit és a • zé :es fővá­ros elismerés :ít tolm/csolta a IT"SZ vezs tóite s . 71 iéz J artsekényi Imre orszá vül'si ké .viselő a ' v 'kZ ia"­egyesületeinek nevéber. kérésé len szavakkal üdvözölte névnapja alkalmiból vitéz ifju Horthy 1 iklész, vé ül vi óz ifju Horthy mi .lós mondót köszön egst az ün eolésért. Az elismerést Lu,_n ;a. társaira háritoüta, aki :et további nu, mára Br.zdi tott; Felhívta knlen es én a versenyző.: fi yelmé t a övő évi ol^moiei játékokra, ahol a magyar ussosportnak az e. ász világ szemeláttára kell tanúságot tennie a magv y r em _ í él'_takarásáról. A társaság a késő éjjeli órákig a legjobb zangulaioa^ maradt együtt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom