Szent Benedek-rendi Szent Asztrik katolikus gimnázium, Sopron, 1935

161 Rendünk iránt érzett mélységes szeretete; a lelket, embert nevelő ne­mes munka; azt akarta, hogy néhány órára hódolhassunk a legtisz­tább eszmények előtt! És megsokszorozta erejét az a rendületlen hite, hogy a mult tisztelete nélkül nincs jövő! A jövőért áldozatot kell hoznunk magunkból! És ő szívvel és lélekkel, boldog alázattal áldo­zott És munkatársai: Schaller Mátyás, Dr. Magasi Artúr, Szigeti Paulin, Schnattner Szigfrid, Kuczoghi Marcell, Nádasi Alfonz lelkese­désük, tudásuk, különösen pedig lelkük szépségének és finomságának legjavát adták! Mennyire megéreztük munkájukon: a programm-szá­mokon, hogy lélekkézzel, leheletárnyalással, a szív melegével s a szeretet áhítatával dolgoztak... Hogy a Szellem e napokban érezhe­tőbben közöttünk lakozott, hogy örömünk diákszivűvé változott, s megint voltak varázsos és boldog emlékeink, amikor a dallamok, szí­nek és hangulatok árján visszahozták elmúlt éveinket: mindezt alig tudjuk megköszönni nekik! Eljöttek hozzánk, a hagj^oinányoktól patinás falak közé mind­azok, akiknek lelkéhez, hivatásához, szeretetéhez nőtt a nemzet jö­vője, s akik újra meríteni akartak a maguk ifjúságából! Ritkán fonó­dik össze olyan bensőségesen a mult és jelen, mint az ilyen nagy órákban! Nem is volt mult és jelen: a nagy távolságok szünetlen jövővé értek össze, s ebben a fönséges örömben és magasságos hitben eggyé lett az ötven éves tanári munka s a szüneten töprengő I. osztá­lyos Czillinger. Ilyen szeretettel érkeztek: Dr. Tasnády Nagy András államtit­kár, Dr. Ostffy Lajos főispán, Dr. v. Simon Elemér, Czeglédy Elemér, Ábrahám Kálmán, Ádám Kálmán, Adamovich József, özv. Alpár Gé­záné, Bak Géza, Bálint J. Endre, Dr. Balogh Ányos, Balogh János, v. Balogh Jenő, Dr. Balogh-Kovács Sándor, Balsay Aladár, Balsay Vilmos, Bán János, Dr. Báttfay Mihály, Bâcher Adolf, Bärtl Gusztáv, Beer Antal, Benkő László, Berényi Ödön, Bértics Lajos, Bethlen Pál, Beyer Ernő, ifj. Bodnár Alajos, Dr. v. Bokor Rezső, Borsiczky Osz­kár, Dr. Brokesch Ede, Brösztel Gyula, Bubb Gyula, Dr. Bürchner László, Chramosta Jenő, Crisán János, Dr. Csabai István, Csenár János, Csernák Szaniszló, Cserpán János, Dr. Csesznák Elemér, Csip­kés Kálmán, Czencz János, Dr. Czillinger József. Czingráber Péter, Dénesfalvy Dénesné, Dr. Deszkássy Boldizsár, Dichanich Ferenc. Dr. Dobrovich Ágoston, Domokos Sándor, Döbrösy József, Dr. Döb­rösy László, Dsida Ottó, Edőcs János, Edőcs Pál, Dr. Egerváry Já­nos, Élő Pál, Erdős Tivadar, Fábján Lajos, Farkas Dénes, Farkas János. Dr. Farkas István, Dr. Fejér Gyula, Feichtinger Mátyás, Fe­kete Kálmán, Felke Viktor, Fend József, Fertsák Jenő, Fertsák Ödön, 11

Next

/
Oldalképek
Tartalom