Szent Benedek-rendi Szent Asztrik katolikus gimnázium, Sopron, 1908

23 L., Kollwentz L., Pápay J., Richter J., Koch R., Perlaki F., Horváth Jenő, Locsmándy Z., Pfneisl J., Biró Gy. 60 fillért, Pummer J. és Kern József 50 fillért, Fördös J., Leb J. és Pillis Ant. 40 fillért, Schnöller J. 30 fillért, Péntek Gy., Sarang J., Szalay J., Veiland J. és Wukovits Béla 20 fillért. Ebből a Deáksegélyzőalap kapott 100 K-t, a Zongoraalap 180 K-t és ruhára adtunk 8 20 K-t. Ezeken kivül évközben a helybeli Takarékpénztár és a Takarék- és Kölcsönegylet 25, Preysl Antal papírkereskedő 5, és J. A. dr. 10 K-t aján­dékozott szegény tanulók segélyezésére. 3. A Deáksegélyző évi kamataiból az iskolaévben kétszer nyertek sze­gény tanulók segélyt, amelyet az igazgató a tanárkar véleményének meg­hallgatása után osztott ki. A segélyezés állott 1 pár csizma, 32 pár cipőből, 5 kabát, 5 nadrágból. Több tanuló pedig használatra tankönyvet kapott. A segélyezés 488 K-ra rúgott. A Deáksegélyzőalap áll 6 drb ezer, 1 drb 500 frt és 7 drb százforintos földtehermentes, kötvényből és a takarékban elhelyezett 500 K pénzösszegből. Az alapot a főgimnázium igazgatója kezeli. A Deáksegélyző könyvtár, melyet Csernák Szaniszló tanár kezel, ez iskolai évben a könyvkiadók szives adományaiból 29 drb könyvvel szapo­rodott 48.60 K értékben ; vásárlás és adakozás utján 97 drb könyvvel. Segélyezésben részesült 42 tanuló 428 könyvvel. 4. A főgimnáziumnak a soproni Magánápoldában külön deákszobája van, melyet 8,600 K tőkével és teljes felszereléssel alapított. Egyszerre három szegény tanuló veheti igénybe e szobát, hol ingyen gyógyítják és ápolják. E betegszoba jótéteményét az idén igénybe vette Balog Kristóf IV. oszt. tan. (bőrbetegség) és Schweiger Sándor 111. oszt tan. (szembaj) 5. A zongoraalap pénzéből uj rövid zongorát vettünk, de az alapot most 50 K adósság terheli 6. A soproni kath. főgimnáziumhoz van kötve a herceg Esterházy Pál-féle jutalomkönyv-alapítvány is, melynek 2800 K ból álló tőkéjét a m. kir. központi állampénztár kezeli. A 120 K-t kitevő kamatból jó előmenetelü tanulók könyvjutalomban részesülnek; ezek nevei az értesítőben csillaggal vannak jelölve. 7. A nagym. V. K. m. kir. Miniszter yr folyó évben 4 darab jutalom­könyvet küldött, melyet igazgató kiváló eredményt tanúsító tanulóknak aján­dékozott. Ezek is csillaggal vannak jelölve. 8. A dömölki sz. Benedekr. apát ur, a kezelésére bizott Szerafin-féle privátalapnak egyik 90 K-ás segélydiját Koloszár István I. oszt. tanulónak adta. — Más magánalapból dr. Zehetbauer O. prépost ur 160 K segélyt adott Kolonics Fer. V. oszt. tanulónak, a nagyhöflányi plébános pedig a Strauss-féle alapból 242 K-t Preisegger Lajos IV. oszt. tanulónak. 9. Nyilvános alapítványokból 18 tanuló 2980 K ösztöndíjat élvez. 10. Az Orsolyaszüzek társházában a ministráló fiukon kivül még 12 gimnáziumi tanuló ingyen étkezést kapott. A szent Benedekrendi szék­ház, az irgalmas nővérek, dr. Schwartz Miklós és még több család

Next

/
Oldalképek
Tartalom