Popély Árpád: Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948-1956 közötti történetéhez. II. Válogatás a prágai magyar követség és a pozsonyi magyar főkonzulátus magyar kisebbséggel kapcsolatos jelentéseiből - Fontes Historiae Hungarorum 5. (Somorja, 2014)

Popély Árpád: A prágai és a magyar külképviselet és a csehszlovákiai magyarság (1948 - 1956)

gai követ megítélése szerint az volt, hogy csehszlovák részről a színház megnyitását bel­­ügynek tekintik, s még a látszatát is kerülni akarják annak, hogy az a magyar-csehszlovák kulturális kapcsolatok szempontjából is komoly eseményt jelent.330 A Matesz tevékenységét a főkonzulátus a továbbiakban is figyelemmel követte, bemu­tatóiról rendszeresen tájékoztatta a Külügyminisztériumot. Mányik Pál főkonzul 1955 szep­temberében, Az aranyember bemutatója kapcsán közölte Budapesttel azt a Fellegi Istvántól származó értesülését, miszerint a szlovák szervek - noha a közönség részéről lenne rá igény - akadályozzák, hogy műsoraikat Pozsonyban és Kassán is bemutassák.331 A tény, hogy a szlovák hatóságok Pozsonyban és Kassán ugyanezekben az években aka­dályozták a magyartannyelvű tizenegyéves középiskolák megindítását is, arra enged követ­keztetni, hogy a két nagyváros magyarságának a magyar nyelvű középiskolai oktatástól és kulturális rendezvényektől való elzárása azonos célt követett, mégpedig a városok immár szlovák jellegének megőrzését, ill. megerősítését. A magyar népművészeti együttes megszervezését a Csemadok Központi Bizottsága vál­lalta magára. A hivatásos népi együttes létrehozásának igénye már 1951 őszén felmerült, előkészületi munkálatai azonban jó másfél évet vettek igénybe. A még csupán alakulóban lévő együttes 1952. július 3-i pozsonyi bemutatkozásán Füredi József főkonzul is részt vett, aki az előadásról beszámolva jelezte, hogy az együttes hivatalos megalakulása az elkövet­kező évben várható.332 A hosszas előkészületek után végül 1953. június 1-én életre hívott együttes ideiglenes székhelye, amint arról június 17-én a főkonzul is beszámolt, a Szlovák írók Szövetségének gidrafai kastélya lett. Végleges központja ekkor még nem volt kijelölve, de a főkonzul tudni vélte, hogy ígéretet kaptak arra, miszerint a diószegi kastélyt bocsájtják a rendelkezésükre.333 Az együttes székhelyéül végül a Galánta melletti Hódi falu kastélyát jelölték ki. Ez több okból is szerencsétlen döntésnek bizonyult. A kastélyban nem voltak megfelelő próba-, háló- és hivatali helyiségek, ráadásul - s az 1953 szeptemberében Hódiba ellátogató Füredi főkonzul elsősorban ezt emelte ki jelentésében - a kastélyban volt a falu kápolnája is, ami miatt az együttes tagjai folytonosan összetűzésbe kerültek az őket betolakodónak tekintő színtiszta szlovák község vallásos lakosságával.334 Amint azt a főkonzulátus és a követség több alkalommal is jelentette, az együttes legnagyobb nehézségei közé - a nem megfelelő elhelyezés mellett - a szakanyagok és a szakemberek, elsősorban a művészeti vezető hiánya tartozott. Ez utóbbit magyarországi szakember kiküldésével javasolták orvo­solni, mivel azonban ez csupán a csehszlovák hivatalos szervek útján lett volna kivitelez­hető, a magyarországi művészeti vezető kiküldését soha nem sikerült megoldani. Horváth Imre prágai követ az együttes legnagyobb gondjának azt tartotta, hogy „nincs gazdája", vagyis hogy ellátmányát a Csemadokon keresztül a Nemzeti Fronttól kapja, s a hasonló szlovák együttesekkel ellentétben nem tartozik a Kulturális Megbízotti Hivatal alá.335 A Csehszlovákiai Magyar Népművészeti Együttes, a Népes bemutatkozó fellépésére 1954. április 25-én került sor a pozsonyi Szlovák Nemzeti Színházban. Az együttes áldatlan 330 MOL, PN-TÜK, 5. d., 26/sz.b.-1953. „Tűzkeresztség” bemutatója Komáromban. 331 MOL, PF-TÜK, 7. d., 140/szig.titk.l955. „Aranyember'' a komáromi Magyar Területi Színház műsorán. 332 MOL, KÜM-TÜK, Csehszlovákia, 54. d., 08768/1952. CSEMADOK-kal kapcsolatos közlések. 333 MÓL, PF-TÜK, 26. d., 203/titk.1953.1. Magyar népi együttes megalakulása Szlovákiában. 334 MÓL, PF-TÜK, 26. d., 340/titk.l953.l. Szlovákiai magyar tánc- és énekegyüttes kérése. 335 MÓL, KÜM-admin., Csehszlovákia, 28. d., 05632/1954. Szlovákiai magyar népi együttes támogatása. 81

Next

/
Oldalképek
Tartalom