Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1941. (60. évfolyam 1-27. szám)

1941-04-03 / 7. szám

108. oldal. Somogy vármegye Hivatalos Lápja 7. szám. I>ávid Izrael Kolozsmagyard, zsidó Ceusau Aurél Mezőakna, g. kát. Ciurár Simon Mezőakna, g. kát. László János Mezőakna, ref. Maionr Valér Mezőakna, g\ kát. Roska János Mezőbarátfalva, g. kát. Kubi János Mezőerked, r. kát. Moldván Ágoston Mezőerked, g. kát. Szabau Simon Mezőerked, g. kát, Bentia Miklós Mezősolymos, g. kát. Pakurár Demeter Mezősolymos, g. kát. Prekup József Mezősolymos, g. kát. Marika Mihály Komlod, g. kát. Loga Sándor Nagy nyúlás, g. kát. Logágán Simon Nagynyulas, g. kát. Magda Kosztantin (Szilárd) Nagynyulas g.k. Konez László Oroszfája, g. kát. Lup Mihály Szászpéntek, g. kát. Bartha Béla Kisfülpös, ref. Milesan Vazul Faragó, g. kát. Ungur Simon Faragó, g. kát. Bota Miklós Mezőszokol, Szakalean Jakob Görgénysóakua, advent. Marian Szabin Teke, g. kát. Rusu Emil Teke, g. kát. Zélig Mózes Teke, zsidó Kalo Rezső Vaj óla, ág. evang. Kaposvár, 1941. március 24. Alispán. ■■■■HaSaBMeaSSsa 75—1940. szám. A volt Erdőcsokonya és volt Somogyvi- sonta községek határában az 1883. évi XX. t.-c. 3. §-a alá tartozó területein gyakorolha­tó vadászati jogot kiilön-külön 1941. május 10.-én d. u. 2 órakor — a fenti sorrendben — nyilvános szóbeli árverésen bérbe adja az elöljáróság. A bérlet 1941. aug. 1.-én kezdődik és 10 évig tart. Kikiáltási ár 150 P., illetve 200 P. bánat­pénz, ezeknek 10 százaléka. Vadállomány: nyúl, fácán, fogoly, vad­kacsa, őz és átváltó szarvas. Egyéb feltételeket a csokonyavisontai községházánál lehet megtudni. Mindkét terület árverése Csokonyavi- sonta községházánál lesz. Csokonyavisonta, 1941. március 21. Jegyző. Biró. 4010/1.—1941. szám. A m. kir. Belügyminisztérium Külföldie­ket Ellenőrző Országos Központi Hatósága Budapest 171.081/6.—VII. b.—1939. sz. rende­letével Oosenás István Vécs községben 1906. évben született volt csehszlovák katonaszö­kevény tartózkodási helyéül Mezőzombor községet jelölte ki. Ocsenás István Mező­zombor községből engedély nélkül Battyán községbe távozott, innen ismét ismeretlen helyre költözött. Körözését elrendelem, fel­találása esetén a bodrogközi járás főszolga- birája 147/1940. számra hivatkozással értesí­tendő. Kaposvár, 1941. március 26. I Alispán. ::::::sí:::s:sk 4039/1—1941. Lánczos József, aki Bukarestből mene­kült s a múlt év szeptember havában az Er­délyből hazatérő katonáinkkal jött Bácsal­más községbe, innen ismeretlen helyre távo­zott. Személyleirása: 20 éves ref. vallásu, kö­zéptermetű, beszél magyarul és románul. Nevezett köröztetését elrendelem azzal, hogy feltatlálása esetén a bácsalmási járás főszolgabirája 1862/1941. számra hivatkozássá] értesítendő. Kaposvár, 1941. évi március h. 31. i Alispán. 4009/1.—1941. szám. Papp János volt tompái lakos körözését elrendelem, feltalálása esetén a bácsalmási járás főszolgabirája 1571/kig.—1941. számra hivatkozással közvetlenül értesítendő. Kaposvár, 1941. március 26. Alispán. leKUUKHIHI

Next

/
Oldalképek
Tartalom