Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1938. (57. évfolyam 1-26. szám)

1938-09-22 / 19. szám

246. oldal. Somogy vármegye Hivatalos Lapja 19. szám. elzárás büntetéssel büntettem. Nevezett Kunágota község elöljáróságának 164/1938 sz. jelentése szerint ismeretlen helyre költözött. Csuták Etel 51 éves, r. kath. vallásu vadházas, kunágotai születésű, ma­gyar honos, tollkoreskedő feltalálása esetén makói alispán értesítendő. 2673/1—1938 szám. Zöld Sándorné Berettyóújfalui, Jókai-u. 3. szám alatti lakos előadja, hogy férje Zöld Sándor 1938 évi április 26 án közös lakásból eltávozott. Azóta életjelt magáról nem adott. Utoljára Fúrta felé vezető utón látták, kéri a körözését. Személy­adatai: Zöld Sándor született Berettyóújfaluban 1881 évben, r. kath. vallásu, cipész segéd, termete alacsony, arca hosszas beesett, hajaőszes, bajusza őszes, saeme barna. Eltávozásakor sötétkék ruhát viselt, fekete száras cipője, fekete kalapja, téli rövid kabát szürkeszinü barna prémmel, volt rajta. Körözését elrendelem. Eredmény esetén Biharvármegye alispánja 4604/1938 számra értesí­tendő. 2601—1938 szám, Forgács Jenő 1914 évi bikfalvai születésű, ref. vallásé, román honos, földmives foglalkozású, román katonaszökevény körözését, mert 1937 szeptember hó 2 án kelt rendelettel tartózkodási helyéül kijelölt Buzsák községbe nem jelentkezett a 101000—1930 B. M. r. 22 § ának 4. pontja alap­ján elrendelem. Feltalálás esetén kérem nevezettet a lengyel­tóti járás főszolgabirájához elővezettetni. 2577/1-1938 szám. Ismeretlen helyen tartózkodó bűnügyi költ­ségben hátralékos maradt volt földeáki lakosoknak körözését elrendelem a 164500/VII. a. 1933 P. M. sz. körrendelet 4. §-a értelmében. Feltalálás esetén a kinyomozott lakhely fenti rendeletre való hivat­kozással a makói m. kir. adóhivatalnak jelontendő be. 1. Mészáros Pál hentes és mészáros Földeák és állítólag Szeged, nős Szilágyi Juliannával, 2. Boldog János napszámos, Földeák—Makó, cca. 60 éves, állítólag nőtlen, 3. Szaniszló József, közelebbi adat nincs, Battonya, 4. Szaniszló Józsefné, 5. Fülöp Mihály, közelebbi adat nincs, Földeák, 6. Benyó László, közelebbi adat ninss, Földeák, 7. Lakatos Zsigmondné Földeák, utolsó tartózkodási helyekkel. 2680/1—1938 szám. Kis Lajos homoki „Baniczky" Fiú Otthon gondozottja megszökött. Körözését elrendelem. Személyleirása: szeme barna, haja fekete, orra hegyes, szája széles, homloka alacsony, arca sá­padt, barna cigányképü, szegletes, alsóteste a felső­höz aránytalanul fejletlen, nyafogva lassan beszél. Ruházata: nyári fehéres kabát, szürke hosszú menhelyi nadrág. Feltalálás esetén a tiszaföldvári főszolgabíró értesítendő. 253Ő/1—1938 szám. Kiskorú Zajách Miklós (személyleirása: ter­mete alacsony, haja szőke, szeme barna, arca hosszúkás, orra, szája rendes. Eltávozásakor kék trikót, klott nadrágot viselt) és Zajách György (személyleirása: termete alacsony, haja barna, sze­me fekete, arca kerek, orra, szája rendes. Eltávo­záskor fehér inget, klott nadrágot és leventesapkát viselt) 1937 augusztus 27-én anyjuktól Püspökladány községből elszöktek és ismeretlen helyen csava­rognak. Felkérem, hogy nevezettet nyomoztatni és feltalálás esetén a püspökladányi járás főszolga- biráját az ad. 3720—1937 számra hivatkozva köz­vetlenül értesíteni szíveskedjék. 2670/1—1938 szám. Horváth János vándorköszörűs körözését elrendelem és feltalálása esetén őrizetbe véve a 2872/1938 számra való utalással a csornai járási főszolgabírói hivatalhoz kérem előállítani.

Next

/
Oldalképek
Tartalom